1. Dönem 11. SINIFLAR 1. YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz?(15)
  · Tanzimat Edebiyatı, Şinasi ile Agah Efendi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmaları ile başlar. ( )
  · Tanzimat Edebiyatının birinci nesli, “sanat sanat içindir” anlayışını savunurken Tanzimat’ın ikinci nesli “sanat halk içindir” anlayışını benimsemiştir. ( )
  · İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır. ( )
  · Namık Kemal, Hürriyet Gazetesinde “Şiir ve İnşa” makalesini yazmış ve dilde sadeleşmeyi savunmuştur. ( )
  · Harabat isimli eser, Ziya Paşa tarafından yazılmış, ilk antoloji kitabıdır.
  ( )
  2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (15)
  · İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı ……………………………………………………………………..dir.
  · İlk resmi gazete ………………………………………………………, yarı resmi gazete ………………………………………………… ilk özel gazete ise …………………………………………………………………………dir.
  · Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı ………………………………………………………………dir.
  · Abdülhak Hamit Tarhan, eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine ünlü ………………………. şiirini yazmıştır.
  · Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında ……………………………. …………………. Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

  3. I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir. (5)
  II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı
  olmak amaçlanmıştır.
  III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman,
  tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
  IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada değişiklikler yapılmıştır.
  V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde
  durulmuştur.
  Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi
  Tanzimat dönemi için yanlıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  4. Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
  Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?(5)
  A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
  B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
  C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor
  kan rengi
  D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
  Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

  5. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir? (5)
  A. Şair Evlenmesi B. Araba Sevdası
  C. Karabibik D. Cezmi
  E. İntibah
  6. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?(5)
  A) İntibah B) Cezmi C) Eylül
  D) Sergüzeşt E) Yaban

  7.
  ONDOKUZUNCU ASIR
  14. BEYİT: Ne vakitlerin uğurluluğu ne burçların uğursuzluğu (astroloji, müneccimlik) kaldı; ne de remil, kehanet, cifir (gibi gaipten haber verme işleri)
  22.BEYİT: Ne Ahmet Mehmet’in esiridir ne de Mehmet Ahmet’in velisi. Kanun hükümleri eşitlik temeli üzerine kurulmuştur.
  25. BEYİT: Zaman ilerleme, yükselme zamanı; dünya, bilim dünyasıdır. Toplumların sonsuza kadar yaşamasını, devamını sağlamak cehalet ile mümkün olur mu?
  Metne göre 19. Asırda meydana gelen yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz. (5)
  A.) Üfürükçülük, falcılık gibi bilimsel olmayan konular terk edilmiştir.
  B.) İnsanın insana köleliği kaldırılmıştır ve insanlar özgürlüğü tatmışlardır.
  C.) Bilim, bütün ağırlığı ile hayatı şekillendirmeye başlamıştır.
  D.) Pozitif düşünce terk edilmiş ve yenilikler duraklama dönemine girmiştir.
  E.) Toplumlar, cehaletin önüne geçmek için büyük çaba harcamaktadırlar.

  8. Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz. (10)
  Durub-ı Emsal-i Osmaniye ………………………. Namık Kemal
  Eş’ar-Ziya ………………………………………... Şinasi
  Tercüme-i Manzume ……………………………. Ziya Paşa
  Tahrib-i Harabat …………………………………. Şinasi
  Cezmi …………………………………………….. Ziya Paşa

  9. Divan Edebiyatındaki kaside, terkib-i bent, müseddes gibi edebi türlerin, Tanzimat Edebiyatında kullanılanları ile farklılıkları hangi noktadadır. Yazınız. (10)
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  10.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? (5)
  A. Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
  B. Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
  C. Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
  D. Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
  E. Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

  11. Aşağıdakilerden hangisi Terkib-i Bent türünün özelliklerinden biri olamaz. (5)
  A. Önceleri aşk konuları işlenirken daha sonraları dini, felsefi ve sosyal konular işlenmiştir.
  B. 5 ile 15 bent arasında değiştiği için bu ad verilmektedir.
  C. Her bent, 5 ila 15 beyitten oluşur.
  D. Her bendin sonunda “vasıta beyitleri” vardır.
  E. Vasıta beyitleri şiirin genel kafiye yapısına uyarlar.

  12. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir? (5)
  A) Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa
  B) R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – T.Fikret
  C) Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ö. Seyfettin
  D) H.Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp
  E) Ali Bey – A.Vefik Paşa – Ali Canip

  13. “Vatan şairi” olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863’te Tercüme Odası’na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülmüştür.
  Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? (5)
  A) Abdülhak Hamit Tarhan B) Ziya Paşa
  C) Namık Kemal D) Ahmet Mithat Efendi E) Ali Bey

  14. Aşağıdakilerden hangisi, Namık Kemal’in özelliklerinden biri olamaz? (5)
  A. Ziya Paşa ile Londra’da Hürriyet gazetesini çıkarmıştır.
  B. Tahrip-i Harabat ve Takip-i Harabat isimli yazılarıyla Ziya paşa’nın Harabat isimli eserindeki görüşleri eleştirmiştir.
  C. Vatan Yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra halkın galeyana gelmesinden endişelenen yöneticiler tarafından sürgüne gönderilmiştir.
  D. 1862 yılında Tasvir-i Efkar gazetesini çıkararak yazılarına bu gazetede devam etmiştir.
  E. Türk Şiirine vatan, adalet, hürriyet, eşitlik gibi kavramları getiren bir sanatçıdır.

Sayfayı Paylaş