1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Mail oldum senin ince beline
  Canım kurban olsun tatlı diline
  Aşık olup senin hüsnün bağına
  Kırmızı güllerin dermeye geldim

  Menevşe derede sümbül borçtadır
  Kasapların gözü daim koçtadır
  Gözel sever diye yiğit suçtadır
  Bahar geçer koklar güz menevşeyi
  Ercişli Emrah
  1- Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış
  b) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır
  c) Âşık Tarzı Halk Edebiyatının izleri görülür
  d) Uyak düzeni; Düz Kafiye şeması şeklindedir.
  e) Tam kafiye ve redif kullanılmış

  2- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’ten sonraki Türk destanlarından değildir ?
  a) Manas Destanı b) Seyit Battal Gazi Destanı c) Köroğlu Destanı
  d) Danişment Gazi Destanı e) Göç destanı
  3 -Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü
  yoktur ?
  a) Roman b) Deneme c) Destan d) Hikâye e) Masal

  Benî candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı
  ***
  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

  4- Yukarıdaki şiirden hareketle Divan şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Şairler mahlaslarını son beyitte kullanırlar
  b) Ölçü olarak, Aruz vezni kullanılır
  c) Sosyal konularda şiirler yazılır
  d) Nazım birimi beyittir
  e) Gamze,yâr, âh vb. mazmunlar kullanılır

  5- İlk İslâmi eserlerden hangisi diğerlerine göre didaktik özellik taşımaz ?
  a) Divân-ı Hikmet b) Kutadgu Bilig
  c) Atabetü’l Hakâyık d) Divan-ı Lûgati’t Türk
  e) Hiçbiri

  6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışlığı
  vardır ?
  a) Tasavvufta amaç insanı, Kamil insan durumuna ulaştırmaktır
  b) Yunus Emre hem aruz hem de hece ölçüsü ile şiir yazmıştır
  c) Gazeller 5-12 beyit arasında yazılır
  d) Divan şiirinde söz sanatlarına fazlaca yer verilir
  e) Destanlarda milletlere ait özellikler görülür

  7- Aşağıdakilerden hangisi Türklerde görülen mitolojik öge değildir?
  a) Kılıç b) Demir c) Bozkurt d) Afrodit e) At

  8- Aşağıdakilerin hangisi Yunus Emre ve Mevlânâ’nın ortak özelliklerinden biri olamaz ?
  a) Eserlerinde sade, anlaşılır Türkçe kullanmaları
  b) Vahdet-i Vücut felsefesini işlemeleri
  c) Genellikle dini – tasavvufi konularda yazmaları
  d) İnanç ayrılığına karşı çıkıp hoşgörü sahibi olmaları
  e) 13. yüzyılda yaşamış olmaları

  9- Aşağıdakilerden hangisi “Dede korkut Hikâyelerinin” bir özelliği değildir?
  a) Bir ön söz ve 14 hikâyeden oluşur.
  b) Nazım ve nesir birlikte kullanılmıştır
  c) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir
  d) 15.yy sonlarında yazıya geçirilmiştir
  e) Dede Korkut tüm hikayelerde yer almıştır

  10-Aşağıdaki Şairlerden hangisi mutasavvıflardan biri değildir ?
  a) Mevlânâ b) Bâki c) Yunus Emre
  d) Hacı Bektaşi Veli e) Süleyman Çelebi
  Aşkın aşıklar öldürür
  Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur
  Bana seni gerek seni

  11-Yukarıdaki şiirler hangi yönleri ile aynıdırlar?
  a) Nazım birimi b) Hece ölçüsü sayısı c) Nazım biçimi
  d) İlahi Aşk Konusu e) Bağlı Oldukları Edebiyat anlayışı


  12- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Sözlü ürünlerden biri değildir ?
  a) Sav b) Sagu c) Tuyuğ d) Destan e) Koşuk

  13 - Aşağıdakilerden hangisinde Halk Edebiyatı Ürünleri bir arada verilmiştir?
  a) Semâi –Şarkı – Türkü - Koşma
  b) Koşma –İlahi – Varsağı- Tuyuğ
  c) Mani –Mesnevi – Nefes - Ninni
  d) Türkü – Koşma –Semâi - Mani
  e) Rubai –Semâi – İlahi – Sagu

  • İslâmiyet öncesi kültür ve İslâmi kültür iç iççedir.
  • Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmıştır
  • Eserlerde dini- ahlaki ve öğretici nitelik taşır
  14- Yukarıdaki özellikler hangi dönem için geçerlidir ?
  a) İslâmiyet Öncesi Devir b) Geçiş Dönemi Devri c) İslâmi Devir
  d) Klasik Türk Edebiyatı Dönemi e) Milli Edebiyat Devri

  15-- (I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi (IV) Koşma (V) Sagu
  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir ?
  a) I – III -V b) II – III –V c) I – II- IV d) II- IV – V e) III- IV – V

  16- Aşağıdaki İlk İslâmi eserlerden hangisinin yazarı “ Adına tarikat kurulan ve Tasavvuf Edebiyatının kurucusu”sayılan kişidir?
  a) Divân-ı Kebir b) Dıvanı- Lügati’t Türk
  c) Divân-ı Hikmet d) Kutadgu Bilig
  e) Atebetü’l Hakâyık

  17- Göktürk Yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  a) Atatürk’ün 10. yıl Nutku ile benzerlik taşır b) Üç kitabeden oluşur
  c) Türk Edebiyatının İlk yazılı ürünü d) 10. yüzyılda dikilmiştir
  e) Hitabet türünde yazılmıştır
  18-Aşağıdaki eser yazar eşleştirmesinde hangisi yanlıştır ?
  a) Divân-ı Kebir- Mevlânâ b) Divân-ı Hikmet -Ahmet Yesevi
  c) Risalet’ün Nushiyye- Yunus Emre d) Kutadgu Bilig –Yusuf Has Hacip
  e) Mektubat – Süleyman Çelebi
  19- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet Öncesi Türk Şiiri ile Halk şiirinin ortak özelliği değildir?
  a) Cönk denilen kitaplarda şiirlerin toplanması
  b) Hece ölçüsü ile yazılması
  c) Nazım birimlerinin dörtlük olması
  d) Sözlü olarak söylenmesi ve dilin sade olması
  e) Aşk, tabiat, ölüm ,kahramanlık konularının işlenmesi

  20- “En önemeli eseri Makalat olan Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan şair” aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Mevlânâ b) Hoca Ahmet Yesevi
  c) Yunus Emre d) Hacı Bektaşi Veli
  e) Kaşgarlı Mahmut

Sayfayı Paylaş