1.dönem 3.yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  Bana nispet çıkmış yolun üstüne
  Samur kürk giyinmiş alın üstün
  Taramış saçların belin üstüne
  Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
  1)Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Ulama yapılmıştır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
  E) Zengin uyak kullanılmıştır.

  Açtırdım kapıyı girdim içeri
  Aklımı başımdan aldı o peri
  2)Bu dizelerdeki altı çizili sözdeki söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Boş geçirmeyelim gel bu çağları
  Dolaşalım sahraları, dağları
  B) Kırk yıldır beklerim çilem dolmadı
  Söylediğim hiçbir söz yerin bulmadı
  C) Gizliden gizliye genzime dolar
  Kokular gibi hep hatıralar
  D) Bir ateş düştü canıma
  Yanarım kimse bilmez
  E) Bahar gelsin şu dağlara gideyim
  Belki derdimize çare bir çiçek

  “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
  3) Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Söyleşi
  E) Eleştiri
  Bu yazarımız, anılarını anlatırken araya başka yazarların anılarını, düşünürlerin anılar üzerine söylediklerini de katıyor. Böylece yazdıkları, okurda, anlatılanların içinde oluşturulmuş yeni bir metin tadı da bırakıyor.
  4)Bu parçada sözü edilen yazarın böyle bir yol izlemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Anı türünün, öteki yazınsal türlerden üstün olduğunu
  gösterme
  B)Kendi yaşamıyla başkalarının yaşamı arasındaki
  benzerlikleri ortaya çıkarma
  C) Yazılanların yaşanmışlığını kanıtlama
  D) Okurlarda, kendi anılarını yazma isteği uyandırma
  E)Anlatılanlara, okurun değişik açılardan bakmasını sağlama

  5)Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Kanlı Topraklar B) Yorgun Savaşçı
  C) Otuz Beş Yaş D) Huzur
  E) Yaprak Dökümü


  Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.
  6)Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?
  A) Maviciler
  B) İkinci Yeniler
  C) Beş Hececiler
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Fecr- i Ati topluluğu
  Çeşitli gazetelerde başyazarlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”, “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.
  7) Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Rasim
  B) Sait Faik Abasıyanık
  C) Sabahattin Eyuboğlu
  D) Falih Rıfkı Atay
  E) Memduh Şevket Esendal

  8))Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
  A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.
  B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki
  olarak doğmuştur.
  C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu
  gerçekçi bir çizgiye yönelir.
  D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini
  yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.
  E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi
  tümüyle reddetmiştir.
  9)Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

  A) Orhan Veli – Birinci Yeni
  B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni
  C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale
  D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni
  E) Edip Cansever – İkinci Yeni

  Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
  10)Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
  D) Victor Hugo E) Stendhal
  Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.
  11)Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery
  ile aynı anlayıştadır?
  A) Tevfik Fikret
  B) Cenap Şehabettin
  C) Yahya Kemal
  D) Ahmet Haşim
  E) Orhan Veli ﺏ
  12)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın
  geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
  A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
  B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
  D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

  Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…
  İnan ki; her ne demişsem görüp de söylemişim.

  13)Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?
  A) Klasisizm
  B) Romantizm
  C) Realizm
  D) Sembolizm
  E) Sûrrealizm
  14) (I) 1860 - 1885 yılları arasında Fransada, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm. sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıd ır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II. C) III D) IV E) V
  15Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Verlaine – sembolizm
  B) Tristan Tzara - dadaizm
  C) Emile Zola – natüralizm
  D) Lamartine - romantizm
  E) G. Flaubert – klasisizm

  16)“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

  A) Mektup B) Fıkra C) Deneme
  D) Makale E) Anı

  Bu roman psikolojik çözümleme romanıdır. Eser basit bir olay üzerine kuruludur. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Roman kah-ramanı bacağından sakat olan on beş yaşın-da bir çocuktur.
  17)Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Huzur B)Devlet Ana C)Nalınlar
  D)Yeşil Gece E)9.Hariciye koğuşu

  İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar,Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şürle’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit
  Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
  18)Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Faruk Nafiz Çamlıbel
  C) Orhan Seyfi Orhon
  D) Enis Behiç Koryürek E) Ahmet Kutsi Tecer
  19)“Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini,
  derviş gibiyimdir.”
  cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?
  A) Başkalarına aldırmayışını
  B) Giyim kuşamı önemsemeyişini
  C) Alçakgönüllülüğünü
  D) Tarikatçılığa özenişini
  E) Hoşgörülü oluşunu
  Cumhuriyetimizin 85. yıl dönümünü yaşadığımız şu günlerde bile cumhuriyetin tanımı hakkında müthiş bir cehalet var. Cumhuriyet dendiği zaman akla ilk gelen demokrasi kavramıdır. Cumhuriyet demek demokrasi demek mi? Hayır! Cumhuriyet halka ait demektir. Saddam’ın Irakı da cumhuriyetti İran da cumhuriyet. Bunun yanında demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Avrupa’nın İngiltere, İsveç, Danimarka gibi bazı ülkelerinde demokrasinin en üst düzeyde olmasına rağmen yönetim biçimleri monarşidir.
  20) Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
  A) Tanık gösterme - Tanımlama - Tartışma
  B) Tanımlama - Örneklendirme - Öyküleme
  C) Betimleme - Tartışma - Örneklendirme
  D) Açıklama - Tartışma - Betimleme
  E) Tanımlama - Tartışma - Örneklendirme
  aleyda, SevdaLiM, dead_girl ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36
  Cevapları

  Bana nispet çıkmış yolun üstüne
  Samur kürk giyinmiş alın üstüne
  Taramış saçların belin üstüne
  Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır
  1)Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Ulama yapılmıştır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
  E) Zengin uyak kullanılmıştır.

  Açtırdım kapıyı girdim içeri
  Aklımı başımdan aldı o peri
  2)Bu dizelerdeki altı çizili sözdeki söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Boş geçirmeyelim gel bu çağları
  Dolaşalım sahraları, dağları
  B) Kırk yıldır beklerim çilem dolmadı
  Söylediğim hiçbir söz yerin bulmadı
  C) Gizliden gizliye genzime dolar
  Kokular gibi hep hatıralar
  D) Bir ateş düştü canıma
  Yanarım kimse bilmez

  E) Bahar gelsin şu dağlara gideyim
  Belki derdimize çare bir çiçek

  “Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
  3) Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Söyleşi
  E) Eleştiri
  Bu yazarımız, anılarını anlatırken araya başka yazarların anılarını, düşünürlerin anılar üzerine söylediklerini de katıyor. Böylece yazdıkları, okurda, anlatılanların içinde oluşturulmuş yeni bir metin tadı da bırakıyor.
  4)Bu parçada sözü edilen yazarın böyle bir yol izlemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Anı türünün, öteki yazınsal türlerden üstün olduğunu
  gösterme
  B)Kendi yaşamıyla başkalarının yaşamı arasındaki
  benzerlikleri ortaya çıkarma
  C) Yazılanların yaşanmışlığını kanıtlama
  D) Okurlarda, kendi anılarını yazma isteği uyandırma
  E)Anlatılanlara, okurun değişik açılardan bakmasını sağlama

  5)Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Kanlı Topraklar B) Yorgun Savaşçı
  C) Otuz Beş Yaş D) Huzur
  E) Yaprak Dökümü

  Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.
  6)Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?
  A) Maviciler
  B) İkinci Yeniler
  C) Beş Hececiler
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Fecr- i Ati topluluğu
  Çeşitli gazetelerde başyazarlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, Atatürk devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”, “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.
  7) Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Rasim
  B) Sait Faik Abasıyanık
  C) Sabahattin Eyuboğlu
  D) Falih Rıfkı Atay
  E) Memduh Şevket Esendal

  8))Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
  A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.
  B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki
  olarak doğmuştur.
  C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu
  gerçekçi bir çizgiye yönelir.
  D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini
  yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.
  E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi
  tümüyle reddetmiştir.
  9)Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

  A) Orhan Veli – Birinci Yeni
  B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni
  C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale
  D) Melih Cevdet Anday – Birinci YeniE) Edip Cansever – İkinci Yeni

  Şiir , tiyatro ve roman türlerinde verdiği eserlerle Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük şair ve yazarlarında sayılır. Sanat hayatının ilk devresinde romantizm akımının başında bulunur.Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
  10)Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?
  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe D) Victor Hugo E) Stendhal
  Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.
  11)Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery
  ile aynı anlayıştadır?
  A) Tevfik Fikret
  B) Cenap Şehabettin
  C) Yahya Kemal
  D) Ahmet Haşim
  E) Orhan Veli ﺏ
  12)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisineuygundur?
  A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
  B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
  D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…
  İnan ki; her ne demişsem görüp de söylemişim.

  13)Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?
  A) Klasisizm
  B) Romantizm
  C) Realizm
  D) Sembolizm
  E) Sûrrealizm
  14) (I) 1860 - 1885 yılları arasında Fransada, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm. sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizm’e tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıd ır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II. C) III D) IV E) V

  15Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen sanatçı ile onun temsil ettiği akım yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Verlaine – sembolizm
  B) Tristan Tzara - dadaizm
  C) Emile Zola – natüralizm
  D) Lamartine - romantizm
  E) G. Flaubert – klasisizm

  16)“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

  A) Mektup
  B) Fıkra
  C) Deneme
  D) Makale
  E) Anı

  Bu roman psikolojik çözümleme romanıdır. Eser basit bir olay üzerine kuruludur. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Roman kah-ramanı bacağından sakat olan on beş yaşın-da bir çocuktur.
  17)Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Huzur B)Devlet Ana C)Nalınlar
  D)Yeşil Gece E)9.Hariciye koğuşu
  İlk şiirlerini Dergah ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar,Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şürle’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit
  Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.
  18)Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar
  B) Faruk Nafiz Çamlıbel
  C) Orhan Seyfi Orhon
  D) Enis Behiç Koryürek
  E) Ahmet Kutsi Tecer

  19)“Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini,
  derviş gibiyimdir.”
  cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?
  A) Başkalarına aldırmayışını
  B) Giyim kuşamı önemsemeyişini
  C) Alçakgönüllülüğünü
  D) Tarikatçılığa özenişini
  E) Hoşgörülü oluşunu

  Cumhuriyetimizin 85. yıl dönümünü yaşadığımız şu günlerde bile cumhuriyetin tanımı hakkında müthiş bir cehalet var. Cumhuriyet dendiği zaman akla ilk gelen demokrasi kavramıdır. Cumhuriyet demek demokrasi demek mi? Hayır! Cumhuriyet halka ait demektir. Saddam’ın Irak’ı da cumhuriyetti İran da cumhuriyet. Bunun yanında demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Avrupa’nın İngiltere, İsveç, Danimarka gibi bazı ülkelerinde demokrasinin en üst düzeyde olmasına rağmen yönetim biçimleri monarşidir.
  20) Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?
  A) Tanık gösterme - Tanımlama - Tartışma
  B) Tanımlama - Örneklendirme - Öyküleme
  C) Betimleme - Tartışma - Örneklendirme
  D) Açıklama - Tartışma - Betimleme
  E) Tanımlama - Tartışma - Örneklendirme
  mustafa_kemal_, aleyda, xaslix ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 3. loxam

  loxam Üye

  Katılım:
  30 Mart 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  9.Sorunun cevabının "C" olması gerekmez mi?
 4. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  9. cevabı B olmalı.. C doğru arkadaşım..
 5. xaslix

  xaslix Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  çoğu soru öss de çıkmış sorular :)
 6. gülsuna

  gülsuna Üye

  Katılım:
  8 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  9 un cevabı B, ÇÜNKÜ cevdet kudret solok yedi meşaleciler içinde

Sayfayı Paylaş