10.sınıf demokrası 1.dönem 2.yazılı test 25 soru

Konu 'Demokrasi' bölümünde dr_swat tarafından paylaşıldı.

 1. dr_swat

  dr_swat Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  0

  :shy::shy::shy:
  1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin özelliklerinden biri değildir?
  a) Kimsesizlere sahip çıkmak.
  b) Gelir adaletini sağlamak.
  c) Her vatandaşa eğitim fırsatı sağlamak.
  d) Herkese sağlık güvencesi imkanı sağlamak.
  e) Yoksullara sadaka vermek.
  2. ‘Bizim haklarımız, başkalarının haklarından ibarettir.’ düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uyar?
  a) Tüm insanlar ortak haklara sahiptir.
  b) Bazı insanlar daha farklı halklara sahip olabilirler.
  c) İnsanların bazı hakları daha önce gelir.
  d) İnsan haklarını korumak ahlaki bir görevdir.
  e) İlerleme başkasının hakkını korumakla olur.
  3 ."Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim; ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım" Voltaire, bu sözü ile, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
  a) Düşünce ve ifade özgürlüğünü
  b) Kamu vicdanını
  c) Haberleşme özgürlüğünü
  d) Seçme ve seçilme hakkını
  e) Yaratıcı düşünmeyi
  4-Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren temel unsurlardan biridir?
  a) Düşünce ve ifade özgürlüğü b)Seçme ve seçilme hakkı c) İdari Mahkemeler d)Egemenlik e) Kamu vicdanını
  5. Laiklik ilkesi ile çeşitli alanlarda din ve mezhep ayrılıklarından kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıştır.Budurumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?
  a) Toplumsal kaynaşmayı.
  b) Sınırların güvence altına alınmasını.
  c) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını.
  d)Azınlık haklarının genişletilmesini.
  e) Önemli yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesini.
  6. Toplumsal refahı, toplumsal kesimler arasında eşit biçimde dağıtma ile bireylerin eğitim, sağlık ve güvenlik sorunlarını çözme gibi konular; devletin daha çok hangi niteliği ile ilgilidir?
  a) Sosyal b)Hukuk Devleti c)Laik
  d) Demokratik e) Cumhuriyet
  7-“Devleti yönetenlerin devleti din kurallarına göre yönettiği ve tanrıya karşı sorumlu oldukları devlet yönetim şekli nedir?
  a)Monarşi b) Demokrasi c) Teokrasi
  d)Laiklik e)Cumhuriyet
  8. Devlet, insan haklarını koruyan ve saygı gösteren, insanı her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsemelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin işlevlerinden biri olamaz?
  a) Bireye önem verme.
  b) Bireyleri baskı altında tutma.
  c) İnsan haklarına saygı gösterme.
  d) Birey için sağlıklı düzen oluşturma.
  e) Bireylerin ihtiyaçlarına önem verme.
  9-Magna Carta Libertatum aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilan edilmiştir?
  a)Fransa b)Amerika c)Almanya d)İngiltere e)İtalya
  10- Aşağıdakilerden hangisi 3.kuşak insan haklarındandır?
  a)Çevre Hakları b)Seyahat Özgürlüğü c)Yaşama Hakkı d)Dilekçe Hakkı e)Haberleşme Hakkı
  11. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilere ne ad verilir?
  a) Bağımsızlık b) Özgürlük c) Demokrasi
  d) Hak e) Eşitlik
  12 . Hobbes’e göre; devlet olmazsa insanlar birbirine zarar verir. Bu nedenle insanlar kendilerini korumak için birbirine söz vermiş ve toplumsal sözleşme ile devleti oluşturmuşlardır. Bu yaklaşıma göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanır?
  a) İnsandaki yeteneklerin geliştirilmesine.
  b) Tanrısal iradeye.
  c) Kendilerini koruma amacına.
  d) Özgürlüğe ulaşma isteğine.
  e) Eşitlik fikrine.

  13. Aşağıdaki kavramlardan en kapsamlı olanı hangisidir?
  a) Ekonomik haklar c) Kişisel haklar
  b) Sosyal haklar d) İnsan hakları e) Kamu Hürriyeti
  14. TBMM’nin yaptığı yasaların Anayasaya uygunluğu aşağıdaki hangi mekanizma tarafından denetlenir?
  a) İdari Mahkemeler b) Anayasa Mahkemesi
  c) Sayıştay d) Yargıtay e) Danıştay
  15. T. C’ de Laiklik ilkesi; vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamayı, toplumsal kurumların faaliyetlerini bilimin ve teknolojinin ışığında yürütmeyi, dinin hakkını dine,devletin hakkını devlete vermeyi amaçlayan ve dini devletten ayıran bir ilkedir. Bunagöre laiklik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
  a) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.
  b) Dini kuralların yönetimde etkili hale getirilmesi.
  c) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması.
  d) Sorunların akla dayalı olarak çözülmesi.
  e) Bilime ve teknolojiye dayalı çözüm üretilmesi.
  16. Hukuk devletinde özgürlük, başkalarına zarar vermeyecek bir alana kadar uzanır. Başkalarına zarar verecek bir durum yaratan kişi devletin gücüyle karşı karşıya kalır. Paragrafta hukuk devletinin hangi özelliği anlatılmaktadır?
  a) Kural koyucu ve kuralları denetleyici olması.
  b) Birliği sağlaması.
  c) Politik bir yapı olması.
  d) Dayanışmayı sağlaması.
  e) Güvenliği sağlaması.
  17. Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biridir?
  a) Herkese iş bulmak.
  b) Tüm bireylere yüksek öğrenim sağlamak.
  c) Herkese konut sağlamak.
  d) İşsizlere işsizlik sigortası ödemek.
  e) Adaleti sağlamak.
  18. Bütün insanların sahip olması gereken evrensel değerlere ne ad verilir?
  a) İnsan hakları b) Pozitif statü haklarıc) Temel hak ve özgürlükler d) Kamu Hürriyeti e) Klasik haklar
  19. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş devletlerin benimseyeceği bir ilke olamaz?
  a) Özgürlük
  b) Halkın egemenliği
  c) Hukukunüstünlüğü
  d) Adalet
  e) Yönetenlerin subjektif( öznel) tutumları.
  20. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun özelliği değildir?
  a) Siyasi parti ve baskı gruplarının olması.
  b) Egemenliğin halka dayanması.
  c) Parlamentonun olması.
  d) Güçler ayrılığı prensibinin olması.
  e) Liderin öğretilerinin kutsal kabul edilmesi.
  21.Anayasamıza gore aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bakanlar kurulunu denetleme yollarından biri değildir?
  a)Meclis araştırması b) Meclis soruşturması
  c) Yüce divanda yargılama d) Genel görüşme e) Gensoru
  22. Aşağıdakilerden hangisi “Yönetimin yargısal denetimi kuralı”ilkesini açıklayan cümledir?
  a) Yasa önünde herkes eşittir b) Yasama organı anayasaya uygun hareket etmelidir c) Tüm yürütme organı yasalara uygun hareket etmelidir d) İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır e) Bazı konular yönetimin takdirine bırakılmıştır
  23) Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biridir?
  a) Adaleti sağlamak b) Herkese iş bulmak c) Herkese konut sağlamak d) Askerlik hizmetlerini yürütmek
  e) Tüm bireylerin yüksek öğrenim görmesini sağlamak
  24) Devletin ortaya çıkışını açıklayan baskın görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sözleşme yapma ve korunma gereksinimi b) Yaşam standartlarının yükseltilmesi c) Uyulması zorunlu kurallar gerekliliği d) Ekonomik hakların güvencesi için e) Diğer insanlara boyun eğmemek için
  25) “Toplumu erdemli kişiler yönetmelidir” görüşü hangi düşünüre aittir?
  a)Platon b) Sokrates c) Aristo d) Thomas
  e) Jhon Locke
  Umarım işinize yayar yaradıysa bir teşekkür yeter:D
  beyazlale bunu beğendi.
 2. j-j

  j-j Üye

  Katılım:
  15 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Bunların cevapları yok mu??Acil lazımda
 3. sdbbcn

  sdbbcn Üye

  Katılım:
  20 Ekim 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bu soruların cevabı da lazım acilll

Sayfayı Paylaş