11. sınıf II. ÜNİTE ÖĞRETİCİ METİNLER

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  1. MEKTUP
  Uzakta bulunan herhangi dosta, arkadaşa
  gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında
  haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür.
  Mektuplarda dilek ve arzu bildiren duygu ve
  düşüncelere yer verilir.
  Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak
  kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Arkadaşa
  yazılacak bir mektupta kullanılacak dil, büyüğe
  yazılacak mektuptaki dilden elbette farklı
  olmalıdır.
  Edebiyatımızda mektup türü, Tanzimat Edebiyatı
  döneminde gelişmeye başlar. Özellikle Abdülhak
  Hamit TARHAN ile Namık Kemal'in birbirlerine
  yazdıkları mektuplar, bu gelişmenin önemli ve tipik
  örnekleridir. Bilim, edebiyat ve siyaset adamlarının
  mektupları, ayrıca çağının özelliklerini yansıttığı
  için, birer "belge" niteliği de taşırlar.
  Mektuplar, dört grupta sınıflanmaktadır:
  1. Özel Mektuplar
  2. Edebî Mektuplar
  3. Resmî ve İş Mektupları
  4. Açık Mektuplar
  1. Özel Mektuplar
  Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara
  yazılan mektup çeşididir. Bu tür mektuplarda doğal
  ve samimi anlatım ön plândadır. Sanatçı ve
  edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde
  yazdıkları özel mektuplara "edebî mektup" da
  denmektedir.
  Özel mektupları yazarken dikkat edilecek
  özellikler şunlardır:
  a. Mektup yazılacak kâğıt, şekil yönünden düzenli
  ve temiz olmalıdır.
  b. Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli
  kalemle yazılmalıdır.
  c. Mektubun sağ üst köşesine "tarih", yanına da
  yazıldığı "yerin adı" konmalıdır.
  d. Mektubu göndereceğimiz kişinin genel
  özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık
  derecesi vb.) "hitap cümlesi" bulunmalıdır.
  e. Mektubun sağ alt köşesine "ad-soyad" yazılmalı
  ve "imza" atılmalıdır.
  f. Mektubun sol alt köşesine "adres" yazılmalıdır.
  2. Edebî Mektuplar:
  Edebî mektuplar; yazarları, içerikleri ve ifade
  şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve
  ayrı şekilde ele alınırlar. Edebî mektuplarda,
  mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce
  olayları yer alır. Yazar, karşısındakine öğüt verir,
  yol gösterir. Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî
  mektuplar, "Mektûbât = Mektuplar" adı altında
  toplanır ve geniş kitlelerin de okuyabilmesi için
  yayımlanırdı.
  Düşünce ve edebiyat alanındaki görüşleri
  sergilemeleri bakımından mektupları yayımlanan
  yazar ve şairlerimizden bazıları şunlardır:
  Ali Şir Nevaî (XV. yy.)
  Kınalızade Ali (XVI. Yy.)
  Veysî (XVII. yy.)
  Ragıp Paşa (XVIII. yy.)
  Namık Kemal (XIX. yy.)
  Ahmet Hamdi Tanpınar (XX. yy.)
  NOT: Ayrıca mektup tarzında eleştiri,
  seyahatname, roman, hikâye, şiir gibi yazılı
  kompozisyon türlerinin (edebî türler) de yazıldığı
  görülmektedir.
  3. Resmî ve İş Mektupları:
  a. Resmî Mektuplar:
  Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların
  birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların,
  vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı
  cevaplara denir. İş mektuplarına benzerler.
  Bu mektupların hitap başlığı, yazılan dairenin ya da
  tüzel kişilik sahibi kuruluşun kanun ve tüzüklerdeki
  tam adıdır.
  Bu mektuplarda tarih ile birlikte mektubun sıra
  numarası ve konusu belirtilir. Mektup, cevap
  mahiyetinde ise "ilgi" hanesine cevabı olduğu
  mektubun sayı ve tarihi, "konu" hanesine de kısaca
  amaç yazılır. Bu yapıldıktan sonra iki ya da üç satır
  aralığı bırakılarak mektup yazılır.
  Resmî mektuplarda açık, kesin, anlaşılır bir dil
  kullanılır. Mektubun sonu, alt makama yazılıyorsa
  "... rica ederim.", üst makama yazılıyorsa "... arz
  ederim." şeklinde biter.
  Mektup metninin sağ altında ise mektubu yazanın
  makamı, adı ve soyadı ile imzası bulunur.
  b. İş Mektupları:
  Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi
  arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir.
  Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da
  hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, şikâyet,
  borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme
  olabilir. İş mektuplarını, konularına göre altı başlık
  altında inceleyebiliriz:
   Sipariş mektupları
   Satış mektupları
   Şikâyet mektupları
   Alacak mektupları
   Tavsiye mektupları
   Başvuru mektupları vb.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  JeLLyPuFF bunu beğendi.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  İş mektuplarına, kendisine mektup yazılan kişi ya
  da kurumun ad ve adresi ile başlanır. Kâğıdın sağ
  tarafına tarih yazılır. Adres ve tarihten sonra uygun
  bir aralık bırakılır, paragraf yapılarak doğrudan
  istek yazılır. Son bölüme saygı ifade eden bir söz
  eklenerek mektup bitirilir. Mektup metninin sağ
  altında mektubu yazanın adı ve soyadı ile imzası
  yer alır.
  İş mektuplarında şekil birliğini sağlamak için, son
  zamanlarda satır başı yapılmamakta, satır başları,
  satır aralıkları daha da açılarak gösterilmektedir.
  Böylece yazı, sol ve sağ yanlardan bir blok hâlinde
  ve aynı ölçüler içinde kalmaktadır.
  Resmî ve iş mektuplarında dikkat edilecek
  özellikler şunlardır:
  Mektup yazılacak kâğıt şekil yönünden düzenli ve
  temiz olmalıdır.
  Bu tür mektuplar, mümkünse daktilo ya da
  bilgisayarla yazılmalıdır. Mümkün değilse, özel
  mektuplarda olduğu gibi siyah mürekkep ya da
  tükenmez kalemle yazılmalıdır.
  Resmî mektuplarda yazının çıktığı kurumun adı,
  kâğıdın üstüne ortalanarak büyük harflerle
  yazılmalıdır.
  Kâğıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır.
  Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kâğıdın
  orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır.
  Yazı metnine başlamadan hangi tarih ve sayılı
  yazının cevabı olduğu yazılmalıdır.
  Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu
  kısaca belirtilmelidir. Gelişme paragraflarında ise
  konu ve sorun açılmalıdır. Sonuçta ise, arz / rica
  ifadelerine yer verilmelidir.
  4. Açık Mektup:
  Her hangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi
  savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka
  hitaben, bir kişi ya da kurum tarafından yazılan,
  gazete, dergi aracılığı ile yayımlanan mektuplardır.
  Açık mektuplarda sadece yazanı değil, geniş
  kitleleri ilgilendiren önemli konular ele alınır.
  Açık mektubun türü; makale, fıkra, inceleme
  yazılarından birine uygun olabilir.
  Açık mektup örneklerine zaman zaman gazete ve
  sanat dergilerinde rastlanmaktadır.
  NOT:” Halide Edip; Handan
  Hüseyin Rahmi; Sevda Peşinde
  Reşat Nuri; Bir Kadın Düşmanı
  Yakup Kadri; Bir Serencam” adlı eserler
  mektup tarzında yazılmıştır.
  DİLEKÇE
  Dilekçeler bir iş mektubu olarak da kabul edilebilir.
  Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere
  ya da her hangi bir konuda soru sormak için resmî,
  özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel
  kişilere yazılan imzalı ve adresli bir çeşit iş
  mektubudur.
  Dilekçeler genellikle çizgisiz ve beyaz dosya
  kâğıdına dolma kalemle ya da daktilo / bilgisayarla
  yazılır. Kâğıdın üstünde üç, solunda üç, sağında bir
  santimetre boşluk bırakılır.
  Dilekçeler, ana hatlarıyla dört kısımdan ibarettir:
  Hitap: Dilekçeye gönderilen makamın adı ve yeri
  yazılarak başlanır. Hitaptaki kelimelerin tamamı ya
  da ilk harfleri büyük yazılır.
  Dilekçe Metni: İş mektuplarında olduğu gibi
  dilekçelerde de anlatılmak istenen ifadenin açık,
  anlaşılır, kesin, net ve öz olması gerekir. Yanlış
  anlaşılmalara meydan verilmemelidir. İfadeler
  bitirildikten sonra dilekçe, "... arz ederim" cümlesi
  ile bitirilmelidir.
  Tarih ve İmza: İmzasız dilekçeler dikkate
  alınmadığı için dilekçe metninin biraz altında
  kâğıdın sağ alt tarafında tarih ve imzanın mutlaka
  bulunması gerekir. Tarih kısmı, kâğıdın sağ üst
  köşesinde de bulunabilir.
  Gönderenin Adresi: Adres; tarih ve imza kısmından
  biraz aşağıda kâğıdın sol alt kısmına yazılmalıdır.
  Adresin ilk satırında ad ve soyad, ikinci satırında
  cadde, sokak ve apartman numarası yer alır.
  Üçüncü satırda ise ilçe ve ilin adı bulunur.
  Dilekçeye eklenmiş belge var ise adres kısmının
  altına EK ya da EKLER başlığı açılır ve belgelerin
  adları yazılır.
  NOT: Özel mektup, iş mektubu ve dilekçede dil
  daha çok göndergesel işlevde kullanılır;
  Ayrıca akıcılık, duruluk, yalınlık bakımından açık bir
  anlatım özelliği taşır.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  2. GÜNLÜK (GÜNCE):
  Bir kimsenin düzenli olarak, günlük olaylarla ilgili
  yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü
  anlayışlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak
  kaleme aldığı kısa yazılara “günlük” veya “günce”
  denir.
  Günlükler ne gün yazıldığını belirtmek için tarih
  atılan, çoğu zaman her günün sonunda o gün olup
  bitenin sıcağı sıcağına anlatıldığı, olaylarla ilgili
  yorumlar, değerlendirmeler yapıldığı yazılardır.
  Günlükler her gün yazıldığı için kısadır. Bu yazılar
  yazarın yaşamından izler taşır. Bu bakımdan
  günlükler içten ve sevecendir.
  Günlüklerin anlatımı geliştirmede önemli bir yararı
  vardır. Özellikleri şunlardır:
   Günlükler kısa, içten ve sevecen yazılardır.
   Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
   Yazar günlükleri kendisi için yazmıştır.
   Günlükler, tarih atıldığı için inandırıcı
  yazılardır.
   Günlüklerde gözlem ve kişisel dikkatin
  önemi büyüktür.
   Kısa yazılardır.
   Günlükler; roman, gezi yazısı, hatıra gibi
  metin türlerinde kullanılabilir.
  Günlük - Anı farkı:
  Anı ile günlük çoğu zaman karıştırılmaktadır.
  Günlük adından anlaşılacağı üzere yaşanırken, günü
  gününe yazılır. Anı ise aradan zaman geçtikten
  sonra yazılır. Örneğin kişi günlüklerinden
  yararlanarak ileride bir anı kitabı kaleme alabilir.
  Günlük yazarı sadece kendisini ya da kendisini
  merkeze alarak çevresindekileri anlattığı halde; anı
  yazarları başkalarını anlatabilir.
  3. ANI (HATIRAT):
  Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi
  olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan
  bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir.
  Bir başka deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için
  unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz
  olayları anlatan yazı türüdür.
  Edebiyat sahasının en yaygın türlerinden biridir. Bu
  türde verilen eserlerin çok değişik sahalarda oluşu,
  ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır.
  Anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının
  belli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya
  dökülmesidir.
  İçlerinde anı türünün özelliği bulunabilecek
  seyahatname, sefaretname, muhtıra, tezkire,
  menkıbe, günlük, otobiyografi ve tarih türleri ile
  anı türünü karıştırmamak gerekir. Bu türlerin her
  birinin yazılış gayeleri ayrıdır.
  Ortak özellikleri ise yaşanmış olaylar üzerine
  kurulmuş olmalarıdır. Ancak bu özellik, onları
  birbirinin yerine koyma sebebi olamaz.
  Anıların, tarihî gerçeklerin açıklanması sırasında,
  önemli yardımları dokunur. Anı; tarih değilse de,
  tarihe yardımcıdır. Devirlerin özelliklerini anlatan
  anılar, o devrin tarihini yazacaklar için önemli birer
  belge niteliğindedir.
  Bundan ötürü, anı yazarı, anılarını yansıtırken tarihî
  gerçeklerin bozulmamasına çok dikkat etmelidir.
  Anı (Hatırat) ile günlük, en çok karıştırılan iki
  türdür. Bu iki türün en önemli ayrılığı günlüklerin
  yaşanırken, anıların ise hayatta ya da ömrün
  sonunda kaleme alınmalarıdır.
  Her ne sebeple kaleme alınırsa alınsın anı türünde
  dürüstlük, samimiyet ve sorumluluk duygusu ön
  plânda tutulmalıdır.
  Anı yazarken önce konu tespit edilmeli; sonra ya
  günü gününe tutulan notlar ya da hafızada saklanan
  olaylar zinciri, plâna göre düzenlenmelidir.
  Anı yazılırken süslü sanatlı bir anlatımdan
  kaçınmalı; açık, sade ve akıcı bir üslûp
  kullanılmalıdır. Duygu ve düşünceler, içtenlikle
  gerçeği yansıtmalıdır.
  Anılar, ya günü gününe tutulan notlar hâlinde ya da
  sonradan hatırlanmak suretiyle yazılır. Batı
  edebiyatında en ünlü anı yazarları; Sain-Simon
  (1675-1755) ve Rousseau (1712-1778)' dir.
  Batı edebiyatındaki ünlü anı yazarları ve eserleri
  şunlardır:
  Sain-Simon : "Hatıralar"
  Rousseau : "İtiraflar"

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 4. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Türk edebiyatındaki anı eserlerine örnekler ise
  şunlardır:
  Ziya Paşa : "Defter-i A'mâl"
  Muallim Naci : "Ömer'in Çocukluğu"
  Ahmet Rasim : "Falaka" ve "Muharrir, Şair, Edip"
  Halit Ziya UŞAKLIGİL :"Kırk Yıl" ve "Saray ve Ötesi"
  Hüseyin Cahit YALÇIN : "Edebî Hatıralar"
  Falih Rıfkı ATAY : "Çankaya" ve "Zeytindağı"
  Anılar, genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı
  yazılır:
   Geçmişi bir kez daha yaşamak ve yazma
  alışkanlığı kazanmak.
   Anıları unutulmaktan kurtarmak.
   Yok olup gitmesini göze alamadığımız bir
  gerçeğe kalıcılık kazandırmak.
   Anıyı oluşturan olayı, durumu, yerleri,
  kişileri söz konusu edip, başkalarının
  bilgisine, yararına sunmak.
   Kamuoyu önünde aklanmaya çalışmak,
  pişmanlığı dile getirip içini boşaltmak,
  günah çıkarmak.
   Gelecek kuşaklara geçmişten sonuçlar
  çıkarıp sunmak.
   Gerektiği zaman bir eleştiride bulunmak.
   İnsanoğlunun; yaşantılarını, deneyimlerini
  başkalarıyla paylaşmak gereğini duymak.
  Özellikleri:
   Anılar ilgi çekici, bilinir nitelikte olmalıdır.
   Anıların öğretici yanı vardır.
   Anlatıcı yazarın kendisidir.
   Yazar her türlü kaynaktan yararlanabilir.
   Objektif eserlerdir ve dönemle ilgili belge
  niteliği taşırlar.
  Anı – Otobiyografi farkı:
  Anılar üslup yönüyle otobiyografilere de benzer;
  ancak anı otobiyografi içinde sadece bir bölüm
  sayılabilir. Yani otobiyografiler anıya göre daha
  geniş ve daha uzun bir dönemi içine alır.
  Anı- Gezi Yazısı farkı:
  Anılar, üslup yönüyle gezi yazısına benzese de
  yazarın dış dünyadan çok kendisinden söz etmesiyle
  gezi yazısından ayrılır. Gezi yazılarında özne dış
  dünyadır. Anılarda ise özne kişinin kendisidir.
  Anılarda çevreye ait bilgiler gezi yazısı kadar
  ayrıntılı değildir.
  4. BİYOGRAFİ (HAYAT HİKÂYESİ)
  Çeşitli bilim dalları ile güzel sanatlar ve spor
  alanlarında ün yapmış bir kişinin hayatının derlenip
  toparlanması ve sonunda yazıya geçirilmesidir.
  Biyografilerin yazılmasındaki amaç; tanınmış,
  yararlı olmuş kişilerin çektikleri sıkıntıları,
  karşılaştıkları güçlükleri nasıl yendikleri, başarıya
  nasıl ulaştıklarını anlatmaktır.
  Bu şekilde, okuyucuların "kıssadan hisse
  çıkarmaları" sağlanır; sabırlı, düzenli ve plânlı
  çalışmanın başarıya olan katkısı verilmek istenir.
  Biyografiler; sanata, edebiyata, tarihe ışık tutarlar.
  Anma ve kutlama günlerinde, sanat gecelerinde bu
  tür yazılardan yararlanılır.
  Ayrıca, biyografiler; belli bir dönemin olaylarını,
  toplumun yapısını ve sanatını da belgeler
  niteliktedir.
  Biyografiye, eski edebiyatımızda "Tercüme-i Hâl"
  (Hâl Tercümesi) denirdi.
  Divan edebiyatındaki "Şuara Tezkireleri", sadece
  şairlerin özelliklerini veren biyografi niteliğindeki
  eserlerdir.
  Biyografiler açık, sade bir dille, tarafsız bir görüşle
  yazılmalıdır.
  Biyografi türleri şunlardır:
  Otobiyografi: Yazarın kendisi tarafından yazılmış
  biyografiye denir. Kendi hayatını yazan kişi,
  doğumundan otobiyografisini yazdığı döneme kadar
  geçirdiği safhaları anlatır.
  Otobiyografik roman: Kişinin kendi hayatını
  roman şeklinde yazmasıdır.
  Biyografik roman: Ünlü kişilerin hayatlarını konu
  edinen romandır.
  Mehmet Süreyyâ'nın "Sicil-i Osmânî"si,
  Çeşitli kişiler tarafından kaleme alınmış "Şuarâ
  tezkireleri",

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.
 5. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Şevket Süreyyâ AYDEMİR'in "Tek Adam" ve "İkinci
  Adam"ı biyografik eserlere örnektir.
  NOT: Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere
  Divan edebiyatında “tezkire” denir.
  Türk edebiyatında ilk biyografi örneğini (tezkire) Ali
  Şir Nevai 16. Yüzyılda “Mecalis’n- Nefais” adlı
  eseriyle vermiştir.
  5. GEZİ YAZISI (SEYAHATNAME)
  Yazarların yurt içinde ya da yurt dışında yaptıkları
  gezilerde, gördüklerini anlattıkları edebî eserlerin
  ortak adıdır.
  Bu eserlerde yazarlar; gezip gördükleri yerlerdeki
  insanların bütününün ya da belli bir kesiminin
  yaşayışını, gelenek ve göreneklerini, dikkatlerini
  çeken ve okuyucuların da ilgi duyacaklarına
  inandıkları özelliklerini anlatmaya çalışırlar.
  Gezi yazılarında ilginç bir anlatım vardır. Yazılarda
  anlatım, yeri gelir hikâyeye dayanır; yeri gelir bir
  portre çizilir, tasvir yapılır. Konuşmalar da
  bulunabilir. Yani anlatım, yer yer değişiklikler
  gösterir.
  Gezi; hayale değil, yazarının gözlemine ve doğru
  olarak duyduklarına dayandığı için tarih, coğrafya,
  toplum bilim, hukuk vb. bilim dallarına kaynaklık
  eder.
  Gezi; gazete ve dergilerde yayımlanacak ölçüde
  yazılabileceği gibi, kitap hâlinde de yazılabilir.
  Gezi türü, edebiyatımızda yeni değildir. Divan
  edebiyatı zamanından beri "Seyahatname" adı
  altında türlü eserler bulunmaktadır.
  Bazı sefaretnameler ile tarihî, coğrafî konularda
  yazılmış pek çok eser, bütünü ile olmasa da gezi
  yazısı özelliği gösteren bölümler taşırlar.
  Türk edebiyatında gezi türünde kaleme alınmış en
  büyük eser, Evliya Çelebi'nin (1611-1685) on cilt
  olarak yazdığı Seyahatname'dir.
  Evliya Çelebi, bu eserinde gezip gördüğü
  memleketlerin tarihi, insanları, âdetleri, yaşayış
  tarzları ve her türlü özellikleri hakkında geniş
  ölçüde bilgi vermiştir.
  Ayrıca, Seydi Ali Reis'in Mir'âtü'l-Memâlik
  (Ülkelerden Manzaralar),
  İzzet Molla'nın Mihnet Keşan adlı eserlerini,
  Tanzimat'tan önceki dönemde yazılmış gezi eserleri
  (seyahatnameler) arasında sayabiliriz.
  Gezi yazısı yazarken şu özelliklere dikkat etmek
  gerekir:
   Gezilen yerlerin, hiç bir yere benzemeyen
  özelliklerini dile getirmek.
   Gezilen yerlerde yaşayan insanların kültürel
  özelliklerini (ırk, dil, hayat tarzı, folklorik
  özellikleri vb.) belirtmek.
   Gezilen yerlerin tarihî, mimarî ve uygarlık
  özelliklerini belirtmek.
   Gezilen yerlerin teknolojik ve ekonomik
  alandaki gelişmelerini belirtmek.
  NOT:
   Anılarda amaç yazarın yaşamındaki ilgi
  çekici olayları anlatmasıdır,
   Gezi yazılarında ise amaç gezilip görülen
  yerleri okuyucuya tanıtmaktır.
   Üslup olarak hem anı hem de gezi yazıları
  açık, sade, anlaşılır, içten bir anlatım
  vardır.
   Gezi yazılarında gözlem önemli bir
  unsurdur. Anılarda ise yazarın kendi
  yaş***** dair izlenimleri önemlidir.
   Her iki türde de dil göndergesel işlevde
  kullanılır.
   Her iki türde de öyküleyici, betimleyici,
  açıklayıcı anlatım türleri kullanılır.
  6. SÖYLEŞİ (SOHBET)
  Söyleşi anlamındaki Arapçadan dilimize geçmiş olan
  sohbet kelimesi, iki anlam içerir:
  1. Arkadaşlık, yârenlik;
  2. Konuşma, görüşme, birlikte oturup söyleşme.
  Makalelerin bir konuşma havası içinde daha senli
  benli olarak yazılan tarzına Söyleşi (Sohbet) denir.
   Gazete ve dergi yazılarındandır.
   Bu tür yazılarda, samimiyet esastır.
   Yazar, düşüncelerini muhakkak kabul
  ettirmek için okuyucularını zorlamaz.
   O, daha çok kendi kişisel düşüncelerini ileri
  sürer.
   Söyleşilerde, küçük fıkralar ve anılar da
  malzeme olarak kullanılır.
   Herkesi ilgilendiren konular işlenir
   Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi
  devriktir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.
 6. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
   İçtenlik, samimilik, doğallık sohbetin
  özelliklerindendir.
   Yazar, sorulu-cevaplı cümlelerle
  konuşuyormuş hissi verir.
  Söyleşi türünün genel özelliklerini şöyle
  sıralayabiliriz:
   Kompozisyon türü olarak söyleşi; makale
  plânıyla, fakat bir karşılıklı konuşma havası
  içinde yazılan yazılardır.
   Söyleşiler, genellikle günlük sanat olaylarını
  konu olarak ele alır.
   Gazete ve dergi yazılarındandır.
   Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası
  içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür.
   Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrar
  edici olmaz.
   Söyleşide, daha çok yazarın kişisel
  düşünceleri ağırlık kazanır.
   Söyleşilerin en önemli özelliği, yazarın
  samimi, içten bir ifade tarzını ortaya
  koymasıdır.
   Ayrıca, bu tür yazılarda anılar, fıkralar ve
  çeşitli güncel olaylar verilerek yazarın
  duygu ve düşünceleri desteklenebilir.
  İYİ VE ETKİLİ YAZABİLMEK VE KONUŞABİLMEK İÇİN
  GEREKLİ ÖZELLİKLER
  1. Gözlem yapmak
  2. Düşünmek
  3. Okumak
  4. Ana dili iyi kullanmak
  1. Gözlem Yapmak:
  İyi ve güzel bir yazı yazabilmek ve etkili
  konuşabilmek için her şeyden önce iyi bir gözlemci
  olmak gerekir.
  Gözlem; bakmak değil görmek, doğanın canlı cansız
  bütün unsurlarını, ayrıntılarıyla görmek demektir.
  Gözlem; doğru görmeyi, doğru tanımayı öğretir.
  Bir şeyi iyi anlayabilmek için onun kendi kendine
  ortaya çıkan türlü belirtilerini gözden geçirmek
  işine "Gözlem" denir. Gördüklerimizi anlamak ya da
  anlatmak için gözlem yapılır.
  İnsanların çoğu, kendilerinin iyi birer gözlemci
  olduğunu söylemelerine karşın, iyi yazı yazamaz ya
  da etkili konuşma yapamaz. Öz eleştiri yapıldığı
  takdirde görülecek ki, insanlar; başta aile olmak
  üzere, çevre, okul ve en yakın arkadaşları hakkında
  ayrıntılı bilgilere sahip değildir.
  Oysaki önceden derinlemesine yapılan gözlemler,
  çevre ve kişilerle uyumu kolaylaştıracak, iletişimi
  hızlandıracaktır.
  Bir dilencinin sokak aralarında, dolmuş
  kuyruklarında dilenmesini; hele hele dilenmekten
  utanan yoksul insanların toplumla ilişkilerini, ruh
  hâllerini gözlem yapmayan bir insan, nasıl
  "yoksulluk" konusunda yazı yazabilir, konuşma
  yapabilir?
  Öyleyse, hangi konuda yazı yazmak, konuşma
  yapmak istiyorsak; o konuyla ilgili önceden
  gözlemlere sahip olmalıyız. Bu düşüncelerden
  hareketle; siz de, ailenizi, çevrenizi,
  öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı kolay iletişim ve
  başarılı olmak için mutlaka gözlem yapmalısınız.
  2. Düşünmek (fikretmek = tefekkür):
  İyi ve güzel yazı yazmak, etkili konuşmak için
  gerekli olan özelliklerden biri de "düşünmek" tir.
  Yazı yazmanın temelinde düşünme yatar.
  Okuduğumuz bir eser ya da parça, kafamızda birçok
  düşünceler yaratır. Dış dünyamızda gördüğümüz
  canlı ve cansız bütün unsurlar, kafamızda birtakım
  düşünceleri ve hayalleri canlandırır.
  Görülen, duyulan, okunan, incelenen somut ve
  soyut bütün kavramların bağlantıları, düşünce
  içerisine girer. Düşüncelerimizi açık, ilgi çekici,
  canlı bir biçimde ortaya koymalıyız. Düşünme, iç
  gözlem ile elde edilir. Gözlem; dışarıyı görmek,
  düşünme ise içimizi incelemek ve görmek demektir.
  Doğal olarak, bütün insanlar düşünceye sahiptir.
  Ama düşünceden düşünceye fark vardır. Düşünce ile
  plân (tasarı) arasında sağlam bir bağ kurulmalıdır.
  İnsan, yaşamış olduğu ortam gereği; kişi, çevre,
  toplum, konu, olay vb. kavram ya da faaliyetlerde
  sağlıklı ve plânlı düşünmek zorundadır.
  Düşüncelerdeki dağınıklık ve plânsızlık, insanın
  çevreyle ve olaylarla bağlantısını bozar, uyumunu
  engeller. Bu durumda ise mutsuz ve başarısız bir
  kişilik ortaya çıkar.
  Sağlıklı düşünemeyen, düşüncelerinde plân
  yapamayan bir insan, nasıl iyi ve güzel yazı yazsın?
  Nasıl etkili konuşma yapsın? Öyleyse, bir konu ya da
  olay hakkında yazı yazmadan, konuşma yapmadan
  önce mutlaka düşünmeliyiz.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.
 7. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  3. Okumak:
  "Ben aydınım" diyebilen bir insan; en az günde bir
  gazete, haftada bir dergi, ayda bir kitap okumak
  zorundadır. Düzenli olarak ayda bir kitap okuyan
  birisi elli yılda altı yüz kitap okur. İnsanlık tarihinin
  başlangıcından günümüze kadar yazılmış
  milyonlarca kitap içinde altı yüz kitabın önemi ne
  kadardır?
  Her çeşit kitabı düzenli aralıklarla okuyanlarla,
  hayatında eline hiç kitap almamışlar arasındaki
  fark; beyaz renkle siyah rengin arasındaki fark
  gibidir. Birisi bilim ve aydınlık, diğeri ise cehalet ve
  karanlıktır.
  Her şeyden önce, okumayan insanın kelime hazinesi
  gelişmez. Bu durumda sınırlı sayıda kelimelerle
  hangi duygu ve düşünceler etkili bir şekilde
  anlatılsın?
  Yazarlar, şairler ve sanatkârların düşüncelerini
  daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü kelime hazineleri
  büyük. Çünkü onlar okumaya önem veren,
  okumanın insan için bir üstünlük olduğunu kavrayan
  kişilerdir. Bilgili ve bilinçli aydın olabilmenin
  yegâne yöntemi okumak, çok okumaktır.
  Doğal olarak, yazılı ve sözlü kompozisyonda
  başarının önemli sırlarından birinin de düzenli
  okumak olduğunu unutmamak gerekir.
  4. Ana Dili İyi Kullanmak:
  Günümüzde, insanların çoğunun dört yüz - beş yüz
  kelimeyle konuşup anlaştığı bir gerçektir.
  Aydınların pek çoğu ise ortalama üç bin - beş bin
  kelimeye işleklik verebilmektedir. Bu durum, ana
  dilini iyi kullanmakla ilgili önemli bir toplumsal
  kusur olarak görülmektedir. Çünkü toplumun
  yönlendirici ve yöneticisi durumundaki aydınlar, en
  az on beş bin - yirmi bin kelimeye işleklik
  kazandırmak zorundadır.
  Bu gerçekler ışığında; etkili ve güzel yazı yazmak ve
  konuşmak için ana dili iyi bilmek gerekir. Bu ise, dil
  bilgisi kurallarının ve anlatım bozukluklarının
  bilinmesini zorunlu kılar.
  Gözleme değer veren, plânlı düşünen, sağlıklı
  okuyan ve ana dilini iyi kullanan insan; üstün bir
  ifade yeteneğine sahip olur. Bu dört önemli özellik,
  birbirleriyle yakından ilgilidir. Birinin yokluğu,
  diğerlerinin yokluğuna yol açar. Bu nedenle, dört
  özelliğe de aynı şekilde önem verilmelidir.
  ANLAMLA İLGİLİ ANLATIM BOZUKLUKLARI
  Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı:
  İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır.
  Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez.
  Çünkü gereksiz sözcük kullanımı cümlenin
  duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. Bu
  anlatım bozukluğu şu şekillerde olabilir:
  Eş ve Yakın Anlamlı Sözcüklerin Aynı Cümle
  İçinde Kullanılması:
  Örnek:
  Atatürk’ün yaptığı yenilikçi devrimler, sosyal ve
  siyasal yaşamımızı kökünden değiştirmiştir.
  Atatürk’ün yaptığı devrimler, sosyal ve siyasal
  yaşamımızı kökünden değiştirmiştir.
  Yatmadan önce dişlerini fırçalamayı unutma.
  Yatmadan dişlerini fırçalamayı unutma.
  Giyimlerinde, konuşmalarında ve davranış
  biçimlerinde bir gariplik yoktu.
  Giyimlerinde, konuşmalarında ve davranışlarında
  bir gariplik yoktu.
  Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması:
  “Et, ol” yardımcı eylemlerinin yerini ad ve ad soylu
  sözcüklere gelen herhangi bir yapım eki tutuyorsa,
  ya da bunlar cümleden çıkarıldığında, bir anlam
  değişimi veya daralması olmuyorsa, yardımcı
  eylemlerin kullanılması gereksizdir.
  Örnek:
  Kendine iyi bakmadığı için sık sık hasta oluyor.
  Kendine iyi bakmadığı için sık sık hastalanıyor.
  Bu işin en kısa sürede biteceğini umut ediyordum.
  Bu işin en kısa sürede biteceğini umuyorum.
  Gereksiz Ek Kullanımı: Örnek:
  İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar katılmıştı.
  İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katılmıştı.
  Bu bestesi onun en tanınmış eseridir.
  Bu beste onun en tanınmış eseridir.
  Yanlış Anlamda Kullanılan Sözcükler:
  Kimi sözcükler aynı kökten türediği için yazılış ve
  okunuş olarak birbirine benzer; ancak bunların
  anlamları farklıdır. Bu sözcükler karıştırılıp
  birbirinin yerine kullanılırsa, anlatım bozukluğu
  ortaya çıkar. Ayrıca kimi durumlarda cümlenin
  anlamıyla, o cümlenin içinde yer alan bir sözcük
  anlamaca uyuşmaz, çelişir. Sözcük yanlış anlamda
  kullanıldığı için de anlatım bozukluğu ortaya çıkar.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.
 8. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Örnek:
  Güzelliğinin farkında olduğunu belirten davranışlar
  sergiliyordu.
  Güzelliğinin farkında olduğunu gösteren davranışlar
  sergiliyordu.
  Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar
  sağlamaktadır.
  Kimi uyarıcı ilaçlar, sporculara yarardan çok zarar
  vermektedir.
  Yanlış Yerde Kullanılan Sözcükler:
  Bir cümlede her sözcüğün yerli yerinde, başka bir
  deyişle her sözcüğün kullanılması gereken yerde
  olması gerekir. Cümle içindeki bir tek sözcüğün bile
  yerini değiştirmek farklı anlamlar, farklı yorumlar
  ve yargılar oluşturur. Kimi zaman da mantıksal
  tutarsızlıklara yol açar.
  Örnek:
  Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ülkemizin
  belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
  Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış
  belli bölgelerine kalkınmada öncelik tanınacak.
  Anlamca Çelişen Sözcükler:
  Anlamca, cümlenin yargısıyla uyuşmayan, cümlede
  iletilen yargıyla çelişen ya da karşıtlık yaratan
  sözlerin bir arada kullanılması önemli bir anlatım
  kusurudur. Cümlenin anlamında çelişki, genellikle
  “kesinlik” ve “olabilirlik” anlamı taşıyan sözlerin
  bir arada kullanılmasından kaynaklanır.
  Örnek:
  Kapının önünde tamı t***** üç beş nöbetçi vardı.
  Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı.
  Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş
  olsa gerek.
  Bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.
  Mantıksal Tutarsızlık:
  Bir cümlede, iletilmek istenen anlamın eksiksiz
  olabilmesi için düşünce ve mantık son derece
  önemlidir. İyi bir anlatımda sağlam bir düşünme ve
  mantık yürütme temel koşuldur. Mantıksal hataları
  ve tutarsızlıkları içeren cümleler, dil bilgisi
  kurallarına uygun olsalar bile anlamı ve yargıyı
  eksiksiz iletmezler. Bu tür yanlışlar genellikle
  dikkatsizlik sonucu ortaya çıkar.
  Örnek:
  Önümüzdeki haftanın önemli programlarından
  bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık.
  Önümüzdeki haftanın önemli programlarından
  bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştık.
  DİL BİLGİSİ KURALLARI İLE İLGİLİ ANLATIM
  BOZUKLUKLARI
  Yüklem Yanlışları:
  Yüklem Eksikliği:
  İki farklı yargının tek eylemsiye veya tek yükleme
  bağlanması, çoğu kez yargılardan birinin eylemsiyle
  ya da yüklemle uyumsuzluğuna neden olur ve bu
  durum anlatım bozukluğu yaratır. Bu durumda her
  farklı yargıyı ayrı bir yan cümleye (eylemsiye) ya da
  yükleme bağlamak anlatım bozukluğunu ortadan
  kaldırır.
  Örnek:
  Çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
  Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava
  girdiler.
  İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek istemez.
  İş konusunda ben onu etkilemek istemem, o da
  beni etkilemek istemez.
  Yüklem Uyuşmazlığı:
  Sıralı cümlelerde yüklemlerin kip ve kişi ekleri
  yönünden uyumlu olmaları gerekir. Bu eklerin
  uyumsuzluğu anlatım bozukluğu yaratır.
  Örnek:
  Sabahları bana uğrar, okula birlikte giderdik.
  Sabahları bana uğrardı, okula birlikte giderdik.
  Badana boya bitmiş, evi yerleştirecektik.
  Badana boya bitmişti, evi yerleştirecektik.
  Özne Yanlışları:
  Sıralı ve bağlı bileşik cümlelerde ortak olarak
  kullanılan öznenin bütün yüklemlere uyması
  gerekir. Özne, bu eylemlerden birine uymazsa
  cümlede özne yüklem uyuşmazlığı ortaya çıkar. Bu
  tür anlatım bozuklukları, her farklı yargıya ayrı bir
  özne kullanılmasıyla giderilebilir. Ayrıca özneyle
  yüklem arasında, kişi yönünden ve tekillik çoğulluk
  yönünden bir uygunluk da olmalıdır.
  Örnek:
  Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci baskıya
  girecek.
  Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci
  baskıya girecek.
  Nesne Yanlışları:
  Nesne-Yüklem Uyuşmazlığı:
  Bu uyuşmazlık, bileşik cümlelerde nesnenin, ilk
  cümlenin yüklemine uymamasından kaynaklanır. Bu
  bozukluk ikinci cümleye dolaylı tümleç, edat
  tümleci veya nesne eklenerek giderilebilir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.
 9. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Örnek:
  Beni hiçbir zaman unutmadı, her zaman mektup
  yazdı.
  Beni hiçbir zaman unutmadı, her zaman bana
  mektup yazdı.
  Çocuğun gözlerindeki yaşı silip, yerine oturttu.
  Çocuğun gözlerindeki yaşı silip, çocuğu yerine
  oturttu.
  Tümleç Yanlışları:
  Dolaylı Tümleç-Yüklem Yanlışları:
  Bileşik cümlelerde ortak olarak kullanılan dolaylı
  tümlecin, ilk cümlenin yüklemine uyarken ikinci
  cümlenin yüklemine uymadığı görülebilir. Böylece
  tümleç-yüklem uyuşmazlığı ile ilgili anlatım
  bozukluğu ortaya çıkar.
  Örnek:
  Kadına her fırsatta bağırıyor, sürekli aşağılıyordu.
  Kadına her fırsatta bağırıyor, kadını sürekli
  aşağılıyordu.
  Sana her konuda güveniyor ve yardım bekliyoruz.
  Sana her konuda güveniyor ve senden yardım
  bekliyoruz.
  Zarf Tümleci-Yüklem Yanlışları:
  Bileşik cümlelerde, zarf tümleci ortak olmadığı
  halde, bütün yüklemler için ortak öğe kabul
  edilirse, anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu anlatım
  bozukluğu, ikinci cümleye bir zarf tümleci ilavesiyle
  giderilebilir. Bu nedenle bu anlatım bozukluğunun
  diğer adı, zarf tümleci eksikliğidir.
  Örnek:
  Her zaman senin yanındayım, seni yalnız
  bırakmayacağım.
  Her zaman senin yanındayım, hiçbir zaman seni
  yalnız bırakmayacağım.
  Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin
  mutluluğu için çalıştı.
  Hiçbir zaman kendini düşünmedi, her zaman
  ailesinin mutluluğu için çalıştı.
  Edat Tümleci-Yüklem Yanlışları:
  Bileşik cümlelerde, edat tümleci durumundaki öğe,
  ortak olmadığı halde ortak kabul edilirse anlatım
  bozukluğu meydana gelir. Bu uyuşmazlık ikinci
  cümleye uygun bir tümleç ya da nesne eklenerek
  giderilebilir. Aynı şekilde bir dolaylı tümleç, nesne
  ya da öznenin yüklemle uyum sağlamayış nedeni bir
  edat tümleci eksikliği olabilir.
  Örnek:
  Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce sohbet ederdi.
  Akşamları kitapçıya uğrar, saatlerce onunla sohbet
  ederdi.
  Arkadaşımın babası geldi, bir süre sohbet ettik.
  Arkadaşımın babası geldi, bir süre onunla sohbet
  ettik.
  Tamlama Yanlışları:
  İsim Tamlaması Yanlışları:
  Bir ad tamlamasında; Tamlayan ya da tamlanan
  sözcüklerden birinin eksikliği, Tamlayan veya
  tamlanan eklerinden birinin kullanılmaması
  dolayısıyla tamlayan eksikliğinin anlam belirsizliği
  yaratması, ad tamlamasına ilişkin belli başlı
  yanlışlıklardır.
  Örnek:
  Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de
  zamanıdır.
  Onun böyle işlerle uğraşmaya ne vakti vardı ne de
  bunun zamanıdır.
  Sıfat Tamlaması Yanlışları:
  Sıfat tamlamasına ilişkin yanlışlıklar şu şekilde
  oluşabilir; “Bir” den büyük sayı sıfatlarıyla kurulan
  sıfat tamlamalarında adın çoğul eki alması yanlışlık
  yaratır. Bu tür sıfat tamlamalarında adın tekil
  kullanılması gerekir.
  Örnek:
  Toplantıda üç ya da daha çok konuşmacılar söz
  alacakmış.
  Toplantıda üç ya da daha çok konuşmacı söz
  alacakmış.
  Yapıları Yanlış Olan Sözcükler:
  Kimi zaman yapım eklerinin sözcüklere, kurallara
  uygun olarak seçilmemesinden dolayı, kimi zaman
  da eklerin yanlış seçilmesi nedeniyle sözcüklerin
  yapıları bozuk olur. Yanlış yapılandırılmış sözcükler,
  dil bilgisi kurallarına uymaz ve anlatım bozukluğu
  yaratır.
  Örnek:
  Çocuğu iyi bir doktora bakıtmak gerekiyor.
  Çocuğu iyi bir doktora baktırmak gerekiyor.
  Alıkoyulan paketleri yarın postaya verelim.
  Alıkonulan paketleri yarın postaya verelim.
  Yanlış Ek Kullanımı:
  Bir sözcüğe, gelmesi gereken ekin dışında yanlış bir
  ekin getirilmesi de kimi zaman anlatım bozukluğuna
  yol açar.
  Örnek:
  Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi
  aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.
 10. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi
  aydınlatmamış olmasından kaynaklanıyor.
  Noktalama Yanlışları:
  Noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış yerde
  kullanılması; cümleleri bir anlam belirsizliğine
  sürükleyebileceği gibi cümleden birden fazla anlam
  çıkmasına da yol açabilir. Bu nedenle noktalama
  işaretlerinin anlama etkileri ve kullanıldığı yerler
  iyi bilinmelidir. Yanlış kullanımlar ortaya çıkarsa
  amaçlanan anlama ulaşmak mümkün olmaz. Bu
  durumlar da cümlede bir anlatım bozukluğu yaratır
  Örnek:
  Kadın şoförü şöyle bir süzdü.
  Kadın, şoförü şöyle bir süzdü.
  "Kİ" NİN YAZIMI:
  "ki" eğer bağlaçsa;
  Genel olarak iki cümleyi bağlama görevi yapar.
  Örnek:
  Hava o kadar güzeldi ki kendimi hemen sokağa
  attım.
  1. cümle 2. Cümle
  Bir de baktım ki ortalıkta kimse kalmamış.
  1. cümle 2. Cümle
  Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen "ki" de
  bağlaç olup ayrı yazılır.
  Örnek:
  Ben ki, Bizler ki, Durum o ki
  Kişi zamiri kişi zamiri işaret zamiri
  Bazı bağlaçlarla birlikte kullanılmasına karşı,
  kalıplaşmış "ki" ayrı yazılır.
  Öyle ki, yeter ki, kaldı ki
  UYARI : "ki", eğer bağlaçsa daima ayrı bir sözcük
  olarak yazılır. Ayrıca kendinden önce gelen
  sözcüğün ünlülerine uyum gösterip "kı" olmaz.
  Kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılan "ki"
  ler ise şunlardır:
  "de" ekinden sonra gelip addan sıfat yapan "ki" :
  Evdeki hesap, kafamdaki plan, yoldaki insanlar
  İlgi zamiri olan "ki"
  Seninki, sınıfınki, bizimki
  Bazı bağlaçlarla kalıplaşan "ki"
  Oysaki mademki, hâlbuki sanki
  Zaman bildiren sözcüklerden sonra gelen "ki"
  Dünkü, akşamki, az önceki
  "DE, DA" BAĞLACININ YAZIMI:
  Genel olarak "dahi, bile" bağlaçlarıyla aynı
  anlamdadır. Bağlaç olup olmadığını anlamak için
  cümleden çıkarmayı deneriz. Cümleden
  çıkarıldığında, cümle yapısı bozulmazsa bağlaç
  olduğunu anlarız ve ayrı bir sözcük olarak yazarız.
  Örnek:
  Buraya kadar gelip de ona uğramamak olmaz.
  Sen de çok oldun artık!
  Bu bağlaç kendinden önce gelen sözcüğün
  ünlülerine kalınlık-incelik yönünden uyar.
  Gençliğimizle birlikte umutlarımız da uçup gitti.
  Onu gördüyse de görmezlikten geldi.
  Kendinden önce gelen sözcük, sert ünsüzle bitse
  bile, bu bağlaç sertleşerek "te, ta" biçiminde
  yazılamaz. Yazılırsa yazım yanlışı ortaya çıkar.
  Bu iş küçük te sen gözünde büyütüyorsun. (Yanlış)
  Bu iş küçük de sen gözünde büyütüyorsun. (Doğru)
  Bağlaç olan "de, da" ile, ad durum eki olan "-de, -
  da" karıştırılmamalıdır.
  "-de, -da" eğer ad ad durum ekiyse kendinden önce
  gelen sözcüğe bitişik yazılır.
  Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı da yapısı
  da bozulur.
  Örnek:
  Bir süre sessizce yolda yürüdük.
  Çiçeklerin kökünde bir hastalık var.
  İki "de, da" üst üste gelirse birincisinin ad durum
  eki, ikincisinin bağlaç olduğu dikkate alınmalıdır.
  Telefon ettim evde de yokmuş.
  "Mİ" SORU EDATININ YAZIMI:
  "mi" edatı, cümleye soru anlamı katsa da katmasa
  da kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır
  Örnek:
  O da bizimle gelecek mi?
  Gördün mü şimdi yaptığını!
  Konuşmaya başladı mı susmaz.
  "mi" soru edatı, ayrı yazılmasına karşın kendinden
  önce gelen sözcüğe, kalınlık-incelik ve düzlükyuvarlaklık
  yönünden uyum sağlar.
  Okudun mu?
  Güzel mi?
  "mi" soru edatından sonra gelen zaman ve kişi
  eklentileri soru edatıyla bitişik yazılır.
  Onunla sık sık görüşüyor musunuz?
  Olanları bilir miydi de?

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  gül123 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş