11. sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde yelken tarafından paylaşıldı.

 1. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  SORULAR
  • Felâtun Bey İle Rakım Efendi romanının 4 ana karakterini kişilikleri ve olay örgüsündeki yerleri bakımından tanıtınız.(8p)


  • Sergüzeşt romanındaki 3 ana karakteri kişilikleri ve olay örgüsündeki yerleri bakımından tanıtınız.(6p)

  • Sergüzeşt romanında etkili olan edebi akımları izah ediniz.(8p)
  • Edebi eserin toplum üzerindeki etkisini bir örnekle açıklayınız.(4p)

  • “Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm / Dolaştım mülk-i İslamı bütün viraneler gördüm” Ziya Paşa’nın bu beyitini Batılılaşma açısından değerlendiriniz.(5p)
  • Osmanlı devletin yenilikler öncelikle hangi alanda başlamıştır? Neden?(4p)


  • Aşağıdaki tabloyu yorumlayınız.(5p)
  920 Karahanlıların Müslüman olması
  1069 Kutadgu Bilig
  1839 Tanzmat Fermanı
  1860 Tanzimat edebiyatı
  8.Rönesansla Tanzimatın benzer yanlarını söyleyiniz.(5p)


  9. “Tanrının insana verdiği en büyük iyilik akıldır” diyen bir edebiyatçı hangi edebi akımdan etkilenmiştir, açıklayınız.(8p)  10. Felâtun Bey İle Rakım Efendi romanı hangi edebi akımın izlerini taşımaktadır, açıklayınız.(6p)

  11. “Roman dediğin, bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bir bakarsın göklerin maviliğini, bir bakarsın yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamuru görürsün. Sonra da kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyanı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız? Aynası çamuru gösteriyor diye aynaya kabahat bulmak olur mu?
  Yukarıdaki paragrafı söyleyen bir yazar hangi edebi akımı savunmaktadır, açıklayınız.(6p)
  12.Roman Türk edebiyatına hangi dönemde girmiştir? Romandan önce bu türün yerini neler tutmaktaydı?(5p)


  13.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10p)
  A) Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in eserlerinde genellikle …………………………..anlayışı hâkimdir.
  B) Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanında kullanılan...................... bakış açısı
  yazarın olayları istediği gibi yönlendirmesine imkân vermiştir.
  C)İlk resmi gazete olan……………………,…………’de yayımlanmıştır.
  D) Şinasi eserlerinde………………….akımının etkisinde kalmıştır.
  E)Namık Kemal ……………………..akımının etkisinde kalmıştır.
  F)Tanzimat şiirinde……………..ölçüsü kullanılmıştır.
  G) Felâtun Bey ile Rakım Efendi romanında………………………….teması işlenmiştir.
  Ğ) Tercüman- Ahval Mukaddimesi edebiyatımızda ilk…………………’dir.
  H)Tanzimat romanlar teknik bakımdan genellikle yeterli.........
  I)…………………………..Göl çevirisiyle ve Ondokuzuncu Asır manzumesiyle ünlü şairimizdir.

  14.Aşağıda verilen yargılar doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız.(20p)
  A) AşağıdakilerTanzimat Edebiyatı hikâye ve romanının özellikleri ile ilgilidir
  •İlk ürünlerde romantizmin etkisi görü*lür.
  •Eserler, genellikle, duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.
  •Betimlemelerin birçoğu eseri süslemekten başka bir amaçla yapılmamıştır.
  •Roman, bireyi eğitme ve toplumu düzeltmenin bir aracı olarak görülmüştür.
  • Tüm eserlerde sanatçı kendini gizlemiş, olayın gerçekliğini anlatmayı amaçlamıştır.
  • Tanzimat romancıları eserlerinde kişiliklerini değiştirebilen tipleri tercih etmişlerdir.
  B) Aşagıdakiler Tanzimat şiirinin özellikleri ile ilgilidir.
  •Şiirde eski mazmunlar bırakılmış;"vatan, millet, hürriyet" gibi kavramlar ele alınmıştır.
  •Birinci dönemde eski nazım biçimlerine bağlı kalınmış, biçimsel yenilikler ikinci dönemde gerçekleştirilmiştir.
  •Abdülhak Hamid Tarhan gibi şairler şiirde bireysel konuları işlemişlerdir.
  •Birinci kuşak şairleri, toplumsal sorunlara eğil*mişlerdir.
  • Eski nazım biçimlerini kullanmalarına karşın sone ve terzarima gibi nazım biçimlerini de kullanmışlardır
  •Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in eserlerinde genellikle "sanat için sanat" anlayışı hâkimdir.
  •Divan şairlerinden farklı olarak "Tanzimat şairleri bireysel duygu, düşünce ve anlatıma önem vermiş, böylece Türk edebiyatına Batı'daki bireyci anlayışı getirmişlerdir.
  •Tanzimat şairleri divan şiiri ve halk şiiri geleneklerine ait kalıplaşmış imgeleri kullanmışlardır.
  C)Aşağıdaki sorular Şinasi ile ilgilidir.
  •Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verdiği
  •Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri orijinalleriyle birlikte Tercüme-i Manzume adlı bir kitapta topladığı
  •Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısı olduğu
  •Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili hâline getir* meye çalıştığı
  •Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra'da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı Şiir ve İnşa makalesinde anlattığı
  •Türk edebiyatında ilk romanı yazdığı

  *******************************************

  “ - Kızım, ben de zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu kimseye vermem, deyince Mustafa Efendi söze atılarak :

  - Eviniz hırsız yatağı mı, diye sordu. İhtiyar kadın sustu. İhtiyarlara saygı, kadınlara hürmet, çocukları koruma, insanlığın ve medeniyetin vicdanına yüklediği mukaddes bir vazife olduğunu bilmeyen bu murdar vahşi - Esirim değil mi? **dürürüm de yine sana satmam, der demez ihtiyar ayağa kalktı.
  - Lanet olsun size, dedi.”


  Sergüzeşt adlı romandan alınan yukarıdaki metni ve romanın okuduğunuz diğer bölümlerini düşünerek, romanın temasını belirtiniz. Romanda geçen olayları kısaca özetleyiniz.
  Romanın teması esarettir. Bir küçük kız Kafkaslardan kaçırılıp esirciler tarafından bir aileye satılır. Bu evde çok zor günler geçirir. Evden kaçar ama tekrar o eve teslim edilir. Daha sonra o evden tekrar esirciye satılır. Bu sırada çeşitli eğitimlerden geçer. Başka bir konağa satılır. Burada biraz rahat eder. Zamanla konağın genç ****kanlısı ile aralarında bir aşk başlar. Anne bunu anlayınca kızı satar. ****kanlı yatağa düşer, kız da Mısır’a bir zengine satılır. Oradan onu kaçırmak ve yardım etmek isteyen haremağası kaza ile ölür, kız da kendini Nil Nehrine atar.

  2. Roman kahramanlarının tip mi karakter mi olduklarını yazınız. Yazarın olay kahramanlarına yaklaşımı nasıldır? Açıklayınız.
  Roman kahramanları birer tiptir. Yani iyiler ve kötüler vardır. Kız, ****kanlı ve yaşlı kadın gibiler iyilerin simgesi; evin hanımı gibiler ise kötülerin simgesidir. Yazar, iyilerin tarafını tutar. Romantizmin etkisi.

  3. Tanzimat dönemi romanının özelliklerini yazınız.
  Romantizm akımının etkisiyle iyiler hep iyi kötüler hep kötüdür.
  Gereksiz tasvirler yapılır.
  Tesadüflere yer verilir.
  Yazar kişiliğini gizlemez.
  Dil süslüdür.
  Konularını günlük yaşamdan ve tarihten alır.
  Amaç halkı eğitmektir.

  4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.

  ( )* Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşılık edebiyatta Tanzimat 1856’da başlar.
  ( )* Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında Felatun Bey, kendini iyi yetiştirmiş, kültürlü, dürüst bir kişiliktir.
  ( )* Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazetedir.
  ( )* Osmanlı toplumunda modernleşme halkın isteğiyle gerçekleşmiştir.
  ( )* Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “sanat için sanat” anlayışı hâkimdir.

  Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D” , yanlış ise “Y” yazınız.
  (Y ) * Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşılık edebiyatta Tanzimat 1856’da başlar.
  ( Y ) * Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında Felatun Bey, kendini iyi yetiştirmiş, kültürlü, dürüst bir kişiliktir.
  ( D ) * Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazetedir.
  ( Y ) * Osmanlı toplumunda modernleşme halkın isteğiyle gerçekleşmiştir.
  ( Y ) * Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “sanat için sanat” anlayışı hâkimdir.

  5. Aşağıdaki metni en kısa ve öz biçimde yeniden yazınız.
  “Mademki bir sosyal toplulukta yaşayan halk, bunca kanuni vazifelerle yükümlüdür, elbette sözlü ve yazılı olarak kendi vatanının menfaatine dair fikir ileri sürmeyi kazanılmış haklarından sayar.” (Tercümân-ı Ahval Mukaddimesi)
  Bir toplumda ödev varsa, bireylerin de hakları vardır.

  6. Aşağıdaki beyitleri ayrı ayrı açıklayınız. (20 P)

  Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
  Dolaştım mülk-i İslâmı bütün vîrâneler gördüm
  ( Ziya Paşa)

  Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
  (Namık Kemal)
  Batı ülkelerini gezen Ziya Paşa oralarda gelişmiş ülkeler olması nedeniyle hep güzel yapılar, yerler görmüş. Ama İslam ülkelerini gezdiği zaman ise hep viranelik, yıkıntı görmüş. Sanatçı Batı karşısında Doğunun geri kalmışlığını vurguluyor ve duyduğu üzüntüyü dile getiriyor.


  7. Bu tablodan şu sonucu çıkarabiliriz: bir edebî eser yazıldığı dönemde toplumda derin etkiler bırakabilir.


  8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

  • Sergüzeşt romanında ROMANTİZM VE REALİZM akımlarının etkisi görülmektedir.
  • Felatun Bey’le Rakım Efendi romanında kullanılan İLÂHÎ bakış açısı yazarın olayları istediği gibi yönlendirmesine imkan vermiştir.
  • Tanzimat Edebiyatıyla birlikte edebiyatımıza Batıdan gelen HAK, ADALET, HÜRRİYET VE EŞİTLİK gibi yeni kavramlar girmiştir.
  • Tanzimat Edebiyatı öğretici metinlerinde ikilik, yani DOĞU-BATI çatışması varlığını hissettirir.
  • Tanzimatla birlikte edebiyatımızda ROMAN, HİKÂYE, TİYATRO gibi edebî türler görülmeye başlar.

  9. Bir edebî eser yazıldığı dönemin nelerinden etkilenir?

  Bir edebî eser yazıldığı dönemin siyasi, dinî, sosyal, ekonomik askerî ve sivil yaşamından etkilenir.


  ****************************************
  1) Edebi eser sosyal ve siyasi hayattan nasıl etkilenir? Başka nelerden etkilenebilir? 2şer örnek vererek açıklayınız.

  2) Divan şiiriyle 1. ve 2. dönem Tanzimat Şiirini yapı,tür ve işlenen tema bakımından karşılaştırınız (1.ve2. dönem Tanzimatı da kendi arasında karşılaştırmamız gerekiyor.)

  3) Hürriyet Kasidesi'nin 27. beyiti verilmiş ve bu beyitte anlatılmak istenen sorulmuş.

  4) Saddullah Paşa batının hangi yönlerine ilgi duymaktadır?

  5) Tazimatla edebiyatımıza giren yeni türler nelerdir? (edebi eleştiri,roman,hikaye gibi)

  6) Hürriyet Kasidesi'nin teması Divan Şiiri'nde bir şiirde kullanılabilirmi? Nedenini açıklayınız.

  7) Kitaptaki ölçme ve değerlendirmelerden doğru-yanlış ve boşluk doldurma soruları

  8) Terkib-i Bent'in 7. ve 11. beyitleri verilmiş. Bu beyitlerdeki söz sanatlarını bulunuz.

  9) Sergüzeşt romanının temel çatışması nedir? (cevap hürriyet-esaret çatışması) Bu romanda ortaya konulan ana düşünce nedir?

  10) Gazetenin önemi nedir? Edebiyatımızdaki ilk gazetelerin resmi-yarı resmi-özel şeklinde sıralamasını yapınız.

  ***************************************
  1.Edebi eserleri etkileyen unsurları aşağıdaki şemaya yazınız.

  EDEBİ ESER SOSYAL HAYATTAN

  SİYASİ //
  DÜŞÜNCE //
  TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN ETKİLENİR

  3.Tanzimat edebiyatı I.dönem genel özelliklerinden 5 tanesini yazın.
  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
  √ Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
  √ Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  √ Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  √ Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
  √ Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
  √ Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  √ Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.
  √ Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.

  4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin
  a.Yol Ayrımı adlı metin siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı yazısıdır. ( D )
  b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. ( Y )
  c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır. ( D )
  d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( Y )
  e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir.( D )

  5.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz.

  a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ dir.

  b) İlk resmi gazete TAKVİMİ VAKAYİ ,yarı resmi gazete CERİDE-İ HAVADİS,ilk özel gazete ise TERCÜMANI AHVAL.dir.

  c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı…VATAN YAHUT SİLİSTRE..dir.

  d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa YUSUF KAMİL PAŞA.’nın Fenelon’dan çevirdiği …TELEMAK. tercümesiyle tanışmıştır

  e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında MUSTAFA REŞİT .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

  6. Aşağıdaki beyitlerin yazıldıkları dönemleri ve dönemlerin özelliklerini düşünerek benzerlik ve farklılıklarını yazın ( Tema, Yapı Özellikleri, dil ve anlatım bakımından)


  Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
  (Namık Kemal)
  (Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti yok etmek!
  Çabalayıp idraki kaldır, gücün yetiyorsa insanlıktan.)

  Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
  Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
  (Nef’î)
  (Esti ilkbahar rüzgârı açıldı güller sabah vakti.
  Açsın bizim de gönlümüz sâkî yetiş sun Cem’in kadehini.)  -N.Kemal hürriyet temasını işlemiş….Nefi,Sultan Murat’a övgüyü işlemiş

  -İkisi de kaside nazım şeklini,beyit,kafiye düzeni,aruz ölçüsü….kullanmış.

  -Namık Kemal’in dili Nefi’ye göre daha sadedir.

  Tanzimat döneminde içerik ve dilde değişiklik olduğunu; ancak nazım şekilleri ve ölçüde divan edebiyatının geleneğinin devam ettiğini görüyoruz.

  7.Şinasi’nin edebiyatımızdaki ilklerinden dört tanesini yazın.

  √ İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.
  √ İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ
  √ İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL
  √ ilk şiir çevirisi Tercüme i Manzume
  √ ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

  8.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz

  TERKİB-İ BENT: Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent, sayısı 5-10 arasında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine “vasıta beyti” denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.Terkib-i bentlerde genellikle talihten ve hayattan şikayetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler anlatılmış, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.

  9.Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerin 5 tanesinin ismini yazınız.

  TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELERİ
  Gazetenin Adı Yayımlayıcısı Yılı

  Takvim-i Vakayi Osmanlı-II. MAhmut 1831

  Ceride-i Havadis: William Churchill (İngiliz) 1840

  Tercüman-ı Ahval Şinasi ve Agah Efendi 1860
  Tasvir-i Efkar Şinasi 1862
  Hürriyet Ziya Paşa- Namık Kemal 1868
  Basiret Namık Kemal-Ziya PAşa 1869
  İbret Namık Kemal 1871
  Hadika Namık Kemal 1872
  Diyojen Teodor KAsap 1870
  Devir Ahmet Mithat 1872
  Tercüman-ı Hakikat Ahmet Mithat 1878

  Vakit Şemsetin SAmi 1876

  10.Aşağıdaki eserin yazarlarını karşılarına yazınız.

  a- Celaleddin Harzemşah……NAMIK KEMAL
  b-Yol Ayrımı……KEMAL TAHİR
  c-Tercüme-i Manzume………İBRAHİM ŞİNASİ
  d- Harâbat……ZİYA PAŞA
  e- Müntehabat-ı Eşhar…İBRAHİM ŞİNASİ  ***********************************

  4)ilk çeviri roman hangisidir kimler tarafından çevirilmiştir
  .İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon'dan Telemak/ 1859

  5) Tanzimat Devri 1.dönem ve 2.dönem sanatçıları kimlerdir ?

  1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı sanatçıları

  Şinasi (1826–1871):

  Ziya Paşa (1829–1880):

  Namık Kemal (1840-1888):

  Ahmet Mithat Efendi (1844-1912):

  Şemsettin Sami (1850-1904):

  Ahmet Vefik Paşa (1823-1891):

  2. dönem sanatçıları

  Abdülhak Hamit Tarhan

  Recai zade Mahmut Ekrem

  Sami Paşazade Sezai

  Nabi zade Nazım

  Muallim Naci


  6)Tanzimatın ilanından sonra edebiyatımızda hangi edebi türlerin görülmeye başladığını söyleyiniz
  Gazete ile birlikte makale, fıkra gibi türlerle roman, hikâye ve tiyatro gibi türler de Tanzimatla birlikte ortaya çıkan edebi türlerdir

  7)Tanzimat döneminde tanınmış edebiyatçılarIN EDEBİ ÖZELLİKLERİ?
  Yüzünü her alanda batıya dönen, batıyı kendine örnek alan zihniyete sahiptirler.
  Aydın toplumu oluştururlar.
  ‘Sanat, toplum içindir.’ anlayışını benimsemişlerdir.
  Fransızca dil bilginlikleri vardır.
  Her biri Gazete etrafında toplanmıştır

  8)İlk gazetenin çıkış tarihi ve kimler tarafından çıkarılmıştır?

  İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
  Yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840) : İngiliz William Churchill
  İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval (1860) : Agâh Efendi
  Tasvir-i Efkâr (1862) : Şinasi
  Ayine-i Vatan (1866) : Eğribozlu Mehmet Arif Bey
  Muhbir Gazetesi (1866) : Ali Suvai
  Terakki Gazetesi (1868) : Ali Raşid ve Filip Efendi
  Mümeyyiz Gazetesi (1868) : Sıtkı Efendi
  İbret Gazetesi (1870) : Ahmet Mithat Efendi-Namık Kemal-Ebüzziya Tevfik
  Musavver Gazetesi (1872)
  Tercüman-ı Hakikat (1878) : Ahmet Mithat Efendi
  Mizan Gazetesi (1886)
  İkdam Gazetesi (1894) : Ahmet Cevdet

  9)Tanzimatı hazırlayan nedenler nelerdir devrelere ayrılmasındaki hususlar nelerdir?

  Türk Edebiyatı, 19.yy’ın 2. yarısından itibaren yönünü Batı’ya çevirir, İslam kültürü etkisinde gelişen Divan Edebiyatından uzaklaşır. Devlet ve toplum hayatındaki değişiklikler bir süre sonra edebiyata da yansır; Batı kültürüyle yetişen yeni kuşaklar, eski edebiyatın yeni hayatı anlatmaya elverişsiz olduğunu öne sürerler ve Batı edebiyatlarını örnek alan bir dönemi başlatırlar.

  Tanzimat Edebiyatı’nın devrelere ayrılmasındaki hususlar: Sanatçıların özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek getirdikleri yenilikler ve sanat anlayışı

  10) Tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren edebi türler nelerdir ?

  . Gazete ile birlikte makale, fıkra gibi türlerle roman, hikâye ve tiyatro gibi türler de Tanzimatla birlikte ortaya çıkan edebi türlerdir

  12) yukarıdaki kişilerin
  a) edebiyatımıza getirdigi yenilikler
  b)kişilerin edebi yönü
  c)kullandikları dil
  ç)eserleri ve özellikler nelerdir
  14)şinasi ve ali suavinin savundukları düşünceler nelerdir

  Ali Suvai
  1839–1878 yılları arasında yaşamış Tanzimat edebiyatçısıdır.
  Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok İttihat-ı İslam ideolojisini savunmuştur.
  Eserleri: Muhbir, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Basket, Müsavat, Ruzname-i Ceride-i Havadis, Londra’da Hürriyet Gazetesi ile çıkardığı Muhbir.

  Ali Süavi’nin bunların dışında kitap ve risale halinde yayımlanan eserleri de vardır.

  NAMIK KEMAL (1840–1888)
  * Vatan şairimizdir.
  * Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
  * Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
  * Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.
  * Romantizmin etkisindedir.
  * Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ
  İlk edebi romanımız; İNTİBAH
  Tiyatroları: Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela, Celalettin Harzemşah
  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)
  İrfan Paşa’ya Mektup, Takip
  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan

  ZİYA PAŞA (1825–1880)
  * İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat” eserini yazmıştır.
  * Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa” adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
  * Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
  * Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.
  * Birçok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
  * Eserleri: Zafer name, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent


  ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)
  * Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
  * Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir.
  * Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
  * Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
  * Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-ı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte)
  * Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
  * Makber, **ü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.

  14. Şinasi'nin düşünceleri

  . Fransa’da gördüğü çağdaş gazetecilik üzerinde düşünmüş ve bir gazetenin nasıl olması gerektiğini yıllarca kafasının içinde oluşturmuş, batı gazeteciliği ile bağdaştırmıştır. Fransız şiirinden çeviriler yapmıştır. Daha sonraki yıllarında ise büyük bir sözlükle uğraşmıştır.


  Ali Süavi’nin düşünceleri

  Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok İttihat-ı İslam ideolojisini savunmuştur


  ******************************************
  1) Şinasi ve Tevfik fikretin şiir anlayışı;

  Tema : ..
  Yapı:..
  Akım:..
  Dil Anlatım:.. bakımından karşılaştırın.

  2) Fecri aticilerin kullandığı sloganları yazınız.

  3) Fecri atinin şiir özelllikleri nelerdir yazınız.

  4) Fecri ati Topluluğunun amaçları nelerdir.

  5) Doğru yanlışlar vardı her iki gruptada..

  6)Namık Kemal ve Halit ziyanın roman anlayışını:
  Tema:..
  Dil anlatım:..
  Akım:..
  Yapı:.. bakımından karşılaştırınız...

  7)Türçülük akımının ortaya çıkış sebebini amacını ve temsilcilerini yazınız..

  8) Batıcılık akımının ortaya çıkış sebebini amacını ve temsilcilerini yazınız..

  9) Bi parça vermişti bu hangi türdür diye sordu... ( mensur şiirdi cevabı)

  10) Edebi sanatlar vardı her iki gruptada

  *****************************************************
  Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar

  Rencide olur dide-i huffas zıyadan

  1- ykarıda verılen beyıttekı soz sanatlarını bulunuz?

  2-divan edebıyatındakı kasıde ıle tanzımat edebıyatındakı kasıde arasındakı benzerlıklerı yazınız?

  3-yukarıdakı beyıtten hareketle tanzımat sıırının ozellıklerınden 2 tane yazınız.?

  4- namık kemalın tıyatro eserlerınden 3 tanesını yazınız?

  5- tercuman ı ahval mukaddımesınden bır yer verılmıstı ve bu eserın adı ve ne ıcın cıkarıldıgını sormustu ?
  9)Tanzimatı hazırlayan nedenler nelerdir devrelere ayrılmasındaki hususlar nelerdir?

  7-şinası nın ılklerınden 4 unu yazınız ?

  8- ılk oynanan tıyatro nedır ? yazarın adı ?
  ılk ozel gazete nedır ? yazarı?
  lise9, Pure Love, new york ve diğer 8 kişi bunu beğendi.
 2. AKTOL

  AKTOL Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Allah tuttuğunu altın etsin :D Saol varol :D

Sayfayı Paylaş