11.Türk Edebiyatı 1. Dönem 3.Yazılı Soruları+Cevapları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  1)'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Teknikçe kusursuz olduğu
  B)Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
  C)Romantizmden etkilendiği
  D)Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
  E)İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

  2)Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’in tiyatro anlayışını belirler?
  A) Oyunları sahne tekniğine uygundur.
  B) Sanat için toplum anlayışına bağlıdır.
  C) Oyunlarını oynamak için yazmıştır.
  D) Eserleri realist bir anlayıştadır.
  E) Piyeslerinde tarihsel konuları,hayale dayalı olaylarla anlatır.

  3)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
  A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
  B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
  D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

  S4) Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşünceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Mithat Efendi B) İbrahim Şinasi C) Namık Kemal D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Muallim Naci

  5) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatının başlıca temsilcisi değildir?

  A) Cenap Şehabettin B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Mehmet Rauf D)Hüseyin Suat Yalçın E)H. Ziya Uşaklıgil

  6)Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
  Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

  A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
  B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
  C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor kan rengi
  D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
  Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

  7) “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı, Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hatta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklığı geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

  Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlaması
  B) Geniş hak kitlelerine okumayı sevdirmesi
  C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması
  D) Kimi romanlarında “Realizm’in izlerinin bulunması
  E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine rastlanması

  8)“Emile Zola’nın, Auguste Comte’nun pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Gençler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”
  Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimledir?

  A) Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal
  B) Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hamit
  C)Realizm; Sami Paşazade Sezai, NabizadeNazım, Recaizade M. Ekrem
  D) Sembolizm; Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim
  E) Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal

  Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?

  9)Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

  A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı
  B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk edebiyatı
  C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı
  D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk edebiyatı
  E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

  10) Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra" yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

  Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbrahim Şinasi B) Abdulhak Hamit Tarhan
  C) Recaizade Mahmut Ekrem D) Cenap Şehabettin
  E) Namık Kemal

  11) (...), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini
  yaymasıyla yaptı. (...) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için
  eleştiriler yazdı.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
  A) Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem
  B) Recaizade Mahmut Ekrem-ıbrahim Şinasi
  C) Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci
  D) ıbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım

  12)Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatılmaktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana - babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten'de ise Shakespeare'in Makbetinin etkileri çok açıktır.

  Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?

  A) Abdülhak Hamit Tarhan
  B) Şinasi
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Namık Kemal
  E) Ahmet Mithat Efendi

  13) Tanzimat dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)İlk tarihi romanımız Cezmi’dir.
  B)İlk edebi romanımız İntibah’tır.
  C. İlk resmi gazetemiz Ceride-i Havadis’tir.
  D)İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır.
  E)Şiir ve İnşa makalesini Ziya Paşa kaleme almıştır.

  14)Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlarolmaları
  B) Klasik akımın temsilcileri olmaları
  C) Aynı türden eserler vermeleri
  D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
  E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

  15)Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Romarıtizm / Realizm / Klasisizm / Sürrealizm / Natüralizm
  B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüralizm / Realizm
  C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm
  D) Realizm / Klasisizm / Natüralizrn / Romantizm / Sürrealizrn
  E) Klasisizm / Romantizrn / Realizm / Natüralizm / Sürrealizm

  16) Bir garip ölmüş diyeler
  Üç günden sonra duyalar
  Soğuk su ile yuyalar
  Şöyle garip bencileyin

  II
  Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
  Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

  Bu iki parça arasındaki ortak yön,aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kullanılan vezin
  B) Nazım birimi
  C) Halk edebiyatı ürünü oluşları
  D) İşlenilen tema
  E) Anlatım biçimi

  17)Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları “Sanat, halk içindir” görüşünü savunurken ikinci dönem sanatçıları “Sanat, sanat içindir.” Görüşünü savunmuşlardır.
  B)Tanzimat sanatçıları dilde sadeleşmeyi arzu etmişler, ancak gerçek manada sadeleşmeyi sağlayamamışladır.
  C)Divan Edebiyatı sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
  D)Divan Edebiyatı nazım şekillerini bırakıp Fransız edebiyatından yeni nazım şekilleri alıp kullanmışlardır.
  E)Tanzimat sanatçıları, Türk Şiirine hürriyet, adalet, devlet, eşitlik, kanun gibi kavramları getirmişlerdir.


  18)“Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de, kompozisyondur. Kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anl***** geliyor.Bu da ancak Nesrin teknik anlamda daha geliştiği bir dönemde olabilir.”

  Bu açıklamaya göre, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?
  A) Namık Kemal
  B) İbrahim Şinasi
  C) Sami paşazade Sezai
  D) Ahmet Mithat
  E) Şemsettin Sami

  19) Servet-i Fünun Dönemi romanın özelliklerinden biri değildir?
  A) Servet-i Fünuncular, Tanzimat romanın bütün kusurlarını kaldırmışlar.
  B) Kişilerin iç dünyasına yönelme olmuştur
  C) Romanda karakter ve konu seçimine dikkat edilmemiştir.
  D) Çevre tasvirlerinde ayrıntılara girilmiştir.
  E) İşlediği çevre itibarıyla İstanbul dışına çıkılmamıştır.

  20)“İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”
  Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?

  A) Klasisizm
  B) Realizm
  C) Romantizm
  D) Natüralizm
  E) Parnasizm
 2. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  1) 'İlk'lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?

  A)İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa - Telemak
  B)İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi-Letai-fi Rivayet
  C)İlk yerli roman:Şemsettin Sami-Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
  D)İlk edebi roman: Namık Kemal - İntibah
  E)İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt

  2)“ Hangisi Servet-i Fünun Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerindendir?
  A) Şiirlerde sanatlı bir anlatıma başvurulmaz.
  B) Kafiye;hem göz hem de kulak içindir.
  C)Dil sadedir
  D) Şiirde bütün güzelliğine önem verilmemiştir.
  E)Duygu ve hayal unsurları ön plandadır.

  3) Servet –i Fünun Edebiyatı ,aşağıdaki dönemlerden hangisini büyük ölçüde etkilemiştir?
  A) Tanzimat Edebiyatı
  B) Garip Akımı
  C) Milli Edebiyat
  D) Cumhuriyet Dönemi
  E) Fecr-i Ati Edebiyatı

  4) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’yi Birinci Dönem Tanzimat sanatçılarından ayıran özelliklerdendir?
  A) Gazete cıkarması
  B) ”Sanat tolum içindir.”fikrini savunması
  C) Tarihi romanlar yazması
  D) Romanlarında kölelik ve cariyelik konusunu işlemesi.
  E) Romanlarında rehberlik yaparak iyiyi,kötüyü,doğruyu yanlışı iyice belirtmiştir

  5) Namık Kemal’in “İntibah” isimli eseri ile ilgili
  aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A)Eserdeki olaylar tarihten alınmıştır,olaylar İran’da geçer.
  B) Edebiyatımızdaki ilk edebi roman özelliği taşır.
  C) O devirdeki toplum hayatını yansıtır.
  D) Eser romantizmin izlerini taşır.
  E) Kızma,acıma,nefret gibi duygusal öğeler ağır basar.

  6)Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir edebiyat
  Akımının ürünüdür?
  A)Sefiller B)Madame Bovary C)Notre Dame'in Kamburu
  D)Hernani E)Cromwel

  7)Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet - i Fünün dönemi ile ilgili değildir?

  A)Rubab - ı Şikeste B) Aşk - ı Memnu

  C)Türkçülüğün Esasları D) Eylül E)Kırk Yıl


  8) O, bu yazarları fazla romantik ve bilimdışı bularak yeterince gerçekçi saymıyordu. Onların belli bir aşırılaştırma taşıyan tipik kişilerini fazla abartmalı buluyor, hayatın ve kişilerin bundan daha basit olduğunu öne sürerek, gerçekçiliğin ölçütü olarak alela****ği, ortalama insanı ele alıyordu. Her şey aynen günlük yaşayıştaki gibi verilmeli, görülen ne ise bir fotoğraf titizliğiyle saptanmalıydı. Ona göre roman, sadece bir saptama, hayatı olduğu gibi bütün çıplaklığı hatta çirkinliğiyle gösterme demektir.

  Bu paragrafta roman anlayışı verilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) E. Zola B) G. Flaubert C) V. Hugo

  D) V. Goethe E) H. Balzac

  9)'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
  B)Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
  C)Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgilenmediği
  D)Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
  E)Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıttığı

  10) 'Klasisizm'in insana yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Sonsuzluk, mükemmellik insan yaratılışında vardır.
  B)Kusurlu, aykırı yaratılış örnek alınmamalıdır.
  C)Her tür insan edebiyata konu olmalıdır.
  D)İra****, duygu ve güdülerini denetleyen insan işlenmelidir.
  E) Seçkin insan, çocukları yönlendirecek kahramanlar konu alınmalıdır.

  11) Ziya Paşa’ya karşı bir kırgınlığı vardı; biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabatın çıkışını iyi karşılamadı. Birinci cildi için Tahrib-i Harabat’ı, ikincisi için de Takip’i yazdı.

  Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şinasi
  B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Ahmet Mithat Efendi
  D) Abdülhak Hamit
  E) Namık Kemal

  12) “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!”
  dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?
  A) Teşhis - hüsn-i talil
  B) Telmih – kinaye
  C) Mecaz-ı mürsel – teşhis
  D) Hüsn-i talil – tecahül-i arif
  E) Tevriye – cinas

  13) Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren akıldan çok duygulardır.Duygu, coşkunluk ve hayal önemlidir. Akıl ve mantık bu coşkunluk içinde erir.Konularını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. İyi ve kötünün ,ak ve karanın çatışması, yazarın açık bir şekilde taraf tutması bu akımın etkisi altında kalmış sanatçıların en belirgin özellikleridir.

  Yukarıdaki parçada hangi edebi akımdan söz edil mektedir?
  A) Klasisizmin B) Romantizm C) Realizm
  D) Sembolizm E) Natüralizm

  14) Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren
  aşağıdaki eşleştirmelerdenhangisi doğru değildir?

  A)Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun
  B)Ahmet Haşim - Fecr - i Ati
  C)Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat
  D)Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün
  E)Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem

  15) Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm' ve 'realizm'de, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir?

  A)Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağdaş edebiyattan alınışı
  B)Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi
  C)Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi
  D)Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi
  E)Lirik, epik şiirin önemsenmesi

  16) “Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?

  A) Makber - **ü - Hacle -Abdülhak Hamit
  B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
  C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
  D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
  E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

  17)Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle 'romantik' sanatçılardan oluşmaktadır?

  A)Byron - Chateubriand - Schiller - Hugo
  B)A. Dumas - Musset - La Bruyere - Shelley
  C)Lamartine - Hugo - Goethe - A. Daudet
  D)George Sand - Schiller - Racine JJ. Rousseau
  E) Musset - Schiller - A. Dumas – Balzac

  18) Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme’ adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.

  Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?
  A) Ahmet Mithat — Şemseddin Sami
  B) Şinasi — Namık Kemal
  C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
  D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
  E) Samipaşazde Sezai — Abdüihak Hamit

  19) Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiirinin bir özelliği olamaz?
  A)Şiirin seçkinler için olduğu görüşü yaygındır.
  B)Dili ağırdır, yeni sözcük ve tamlamalar kullanılır.
  C)Fransız şiirine özenilir, benzer kavram ve imgeler kullanılır.
  D)'Sanat sanat içindir' görüşü benimsenir.
  E)Halk tarih ve kaynaklarına dönmeye başlanılır.

  20)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

  A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
  B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat
  D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
  Adanalee, Ruhicosta ve harbikızemine bunu beğendi.
 3. ovuzan

  ovuzan Üye

  Katılım:
  8 Mart 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Çok tesekkür ederim 3.sınavımız test olucak bunlara calısıyım yeter :D
 4. beni_bırakma

  beni_bırakma Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  902
  Beğenileri:
  248
  Ödül Puanları:
  0
  benim için çok iyi oldu çok teşekkürler hoca bizede test soracakmış :)
 5. ovuzan

  ovuzan Üye

  Katılım:
  8 Mart 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  bızım hocamız full burdan almıstı bıkere soruları :D
 6. harbikızemine

  harbikızemine Üye

  Katılım:
  29 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1.576
  Beğenileri:
  859
  Ödül Puanları:
  114
  cok tesekkür ederim işime yarayacak bu test soruları çünkü yarın sınavım var:)
  Ruhicosta bunu beğendi.
 7. ...Allen*...

  ...Allen*... Üye

  Katılım:
  13 Kasım 2009
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  Modum süpersin
  Ruhicosta bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş