126-127.sayfa cevaplari

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 126-127.SAYFA CEVAPLARI

  SAYFA 126
  RUBAİ
  16.

  AHENK UNSURLARI
  ölçü Aruz ölçüsü
  Uyak: “an” tam uyak
  redif “söyleşelim” redif
  Sese dayalı edebi sanatlar: “m, n” ünsüz seslerin tekrarıyla aliterasyon sanatı vardır.
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi dörtlük
  Nazım birimi sayısı 1
  Uyak şeması aaba
  Tema: Sevgili
  Nazım türü: Rubai

  Bu özellikler rubai nazım şeklinin özelliklerini yansıtmaktadır.


  10.ETKİNLİK:RUBAİ NAZIM ŞEKLİNİN ÖZELLİKLERİ

   Tek dörtlükten oluşan nazım biçimidir.
   Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.
   Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.
   Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.
   Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.
   Genelde mahlasız şiirlerdir.
   Rubai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.
   Rubai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm (XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.

  EK BİLGİ:
  RUBAİ ÖRNEKLERİ
  Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
  Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
  Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
  Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş
  Azmizade Haleti

  Günümüz Türkçesiyle
  Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş.
  Gama düştüğü zaman destan söylermiş.
  Âşık olup da ayrılık acısına,
  Ben sabrederim diyen yalan söylermiş.
  ********************************
  RUBAİ
  Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr
  Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr
  Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim
  Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr
  Azmizade Haleti

  Günümüz Türkçesiyle
  Aşkın eserleri ortaya çıktığında,
  Kararsız gönlü o nurun fıskiyesî kıldı.
  Öyle bir aşk ateşine düşmüşüm ki
  Bir pırıltısına bin Tûr dayanamaz.
  ***************************************
  RUBAİ
  Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla
  Endişemi tezvîr ü riyâdan sakla
  Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem
  Ta'n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla
  Nef'i
  Günümüz Türkçesiyle;
  Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru.
  Düşüncemi yalan ve ikiyüzlülükten koru.
  Rubai vadisinin yoluna ayak bastım.
  İki ayaklı anlayışsız eşeklerin ayıplamasından koru.
  **************************************************
  RUBAİ
  Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana
  Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana
  Şol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh
  Sen bâd-ı hevâ dut anı söz dime ana
  Kadı Burhanettin

  Günümüz Türkçesiyle;
  O göz, yüzünü görmezse ona göz deme.
  Şu yüz, ayağının tozunu silmezse ona yüz deme.
  Ey put kadar güzel sevgili, vasfının olmadığı sözü,
  Değersiz tut, ona söz deme.
  *********************************************
  Benim halimden haber sorarsan,
  Bir çift sözüm var sana, yürekten:
  Sevginle gireceğim toprağa,
  Sevginle çıkacağım topraktan.
  Ömer HAYYAM
  *****************************************************
  Şu dünyada üç beş günlük ömrün var,
  Nedir bu dükkanlar, bu konaklar?
  Ev mi dayanır, bu sel yatağına?
  Bu rüzgarlı yerde mum mu yanar?
  Ömer HAYYAM
  11.ETKİNLİK
  a) Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf, ölüm , hicivlerden nükteye kadar birçok konu özlü biçimde işlenir.
  b) Rubailerde gelecek, insanla ilgili evrensel değerler ve bunlarla ilgili tecrübeye dayalı bilgiler ön plandadır Rubailer diğer şiir türlerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır.Ayrıca yoğun fikir örgüsüne sahip olduğu için rubailerde ahengi sağlamak oldukça güçtür.
  17.İlk rubaide şair sevgilisine seslenerek dünyevi konular hakkında her zaman konuşabileceklerini; ama aşklarının aralarında gizli kalmasını istiyor.
  SAYFA 127
  TUYUĞ
  18.SORU

  AHENK UNSURLARI
  ölçü Aruz ölçüsünün (fâilâtün / fâilâtün / fâilün ) kalıbıyla…
  Uyak: “az” tam uyak
  redif “olur” redif
  Sese dayalı edebi sanatlar: “m” ünsüzün tekrarıyla aliterasyon; “i” ünlüsünün tekrarıyla asonans
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi dörtlük
  Nazım birimi sayısı 1
  Uyak şeması aaba
  Tema: Aşk
  Nazım türü: Tuyuğ


  12.ETKİNLİK.
  TUYUĞ:
  Tuyuğ, Türklerin Divan şiirine kazandırdığı nazım şeklidir. Maninin Divan edebiyatındaki karşılığı sayılabilir. Klasik Türk Edebiyatında aruzun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan dört dizelik milli bir nazım biçimidir. Tek dörtlükten oluşur. Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır: aaxa. Genellikle lirik tarzda olan ve aaaa şeklinde kafiyelenen tuyuğlara “Musarra Tuyuğ” denir. Manide olduğu gibi, cinaslı uyak kullanılır. Halk şiirinde 11'li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir. Aruzun yalnız “fâilâtün - fâilâtün - fâilün” kalıbıyla yazılır.Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir. 14. yüzyıl Azerî şairi Kadı Burhanettin bu türün kurucusu sayılır. Çağdaşı Azerî şairi Nesimi ve 15. yüzyıl Çağatay şairi Ali Şir Nevai bu türde çokça ürün vermişlerdir
  Özellikleri:
  1. Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
  2. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şeklindedir. (manide de öyle)
  3. Dört dizeden oluşur.
  4. Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.
  5. Tuyuğda, mani ve rubaide olduğu gibi önemli bir fikir söylenmeye çalışılır. Bu nedenle zor söylenen şiirlerden sayılır.
  6. Mahlassız bir şiirdir.
  7. Kadı Burhaneddin ve Nesimî bu türün ustalarıdır.
  8.Halk edebiyatındaki maninin karşılığıdır.
  13.ETKİNLİK:
  a) Konu sınırlaması yoktur.Rubaide olduğu gibi şairler dünya görüşlerini, dini-tasavvufi düşüncelerini dile getirirler.
  b) Tuyuğlarda dünya, gelecek ve insanlıkla ilgili evrensel değerler ve bunlarla ilgili tecrüeye dayalı bilgiler ön plandadır.

  RUBAİ İLE TUYUĞ NAZIM ŞEKİLLERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER
   İkisi de Divan şiiri nazım biçimidir.
   Tek dörtlükten oluşurlar.
   Aynı konuları işlerler.
   Kafiyelenişleri aynıdır.(aaxa)
   Aruz ölçüsüyle yazılırlar.
   İkisinde de şair mahlasını kullanmaz.

  RUBAİ-TUYUĞ NAZIM ŞEKİLLERİNİN FARKLILIKLARI
   Tuyuğ Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şekliyken rubai İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir.
   Tuyuğ aruzun yalnızca fâilâtün / fâilâtün / fâilün kalıbıyla yazılır.
   Manilerde olduğu gibi tuyğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.

Sayfayı Paylaş