17 yÜzyil

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde asi_aslı tarafından paylaşıldı.

 1. asi_aslı

  asi_aslı Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2009
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  17.yüzyılda ıslahat yapan devlet adamları ve etkileri nelerdir?
 2. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36

  Islahat Yapmak İstemelerinin Nedenleri:Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi ne-denlerle Osmanlı devlet adamları ıslahat yapma gereği duydular.

  PADİŞAH ISLAHATÇI ISLAHATLAR
  I. Ahmet Osmanlı Hanedanı içinde en yaşlı ve akıllı olanın (EKBER ve ERŞED) padişah olması esası benimsendi.
  I Ahmet
  Kuyucu
  Murat
  Paşa (1606-1611) 1606′da sadrazam olduğu zaman Murat Paşanın yaptığı en önemli iş, Celâlî İsyanlarını bastırmasıdır. Kuyucu Murat Paşa, aldığı sert önlemlerle devlet otoritesini yeniden sağladı. Ancak, sağlanan güvenlik ortamı, isyanların gerçek nedenlerini ortadan kaldırma şeklinde olmayıp tamamen askerî önlemlere yönelik olduğu için uzun sürmedi. Aslında ıslahatçı de-ğildi .

  Genç (II.)
  Osman
  1) Şeyhülislâmın fetva vermek dışındaki yetkilerini almak suretiyle ilmiye sınıfının devlet işlerine karışmalarına engel oldu.
  2) Tamamen bozulan Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye’deki Türklerden oluşan “milli bir ordu” kurmak istedi. (Yeniçeri Ocağını kaldırmak isteyen ilk Osman-lı padişahıdır.)
  3) Kıyafette değişiklik yapmak ve zamana uygun kanunlar çıkarmak düşüncesindeydi.
  4) Yönetimi devşirmelerin etkisinden kurtarmak için başkenti tamamen Türk olan Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü.
  5) Bozulan ahlaki düzeni düzeltmek amacıyla içki yasağı koydu.
  6) Maliyeye önem vererek din adamlarına ve yeniçerilere verilen parayı kesti.
  7) Fatih’ten beri uygulanmayan saray dışı evliliği başlattı. Saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmak istedi(sosyal alanda ilk).
  IV. Murat
   11 yaşında padişah oldu.
  1) Önce, yeniçerileri disiplin altına aldı ve İstanbul’un güvenliğini sağladı
  2) Daha sonra yeniçerilerden destek alarak tımarlı sipahi zorbalarını ortadan kaldırdı.Anadolu’da güvenliği sağladı.
  3) Orduların başında İran’a iki sefere çıktı. Bu seferler sırasında, Anadolu’daki Celalileri ortadan kaldırarak, düzeni yeniden sağladı.
  4) Tütün yasağı koydu. Meyhaneleri kapatıp gece fenersiz sokağa çıkmayı yasakladı. Şiddete dayanan kuvvetli bir disiplin sağladı. Böylece asayişi sağladı. Daha çok topulmsal dü-zeni sağlayacak ıslahatlar yapmıştır.
  5) Haksızlık ve zorbalık yapan devlet memurları engellenerek kanun hakimiyeti kurulmaya çalışılmıştır.
  6) Yönetimdeki bozuklukları düzelterek, yersiz ve fazla harcamaları önledi, gelirleri artırdı.
  7) Tımarlar eskiden olduğu gibi savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmiştir.Anadolu ve Rumeli’deki tımarlı sipahilerin gerçek sayısını öğrenmek için yoklamalar yapılmıştır.
  8) Devlet üzerindeki kadınlar ve saray ağaları saltanatına son verdi.
  9) Ülkenin gerilemesi üzerinde de durmuş, devleti gerilemekten kurtarmak için ne gibi ıslahatlar yapılması gerektiğini öğrenmek istemiştir. Bu amaçla devlet ileri gelenlerinin dü-şüncelerine başvurmuştur.
  NOT:Bu raporların en önemlisi KOÇİ BEY tarafından hazırlanmıştır.
   IV. Murat bozulan devlet düzenini baskı ve şiddet yolu ile düzeltmeye çalışan ilk Osmanlı padişahıdır.
  IV. Mehmet (1648-1687 ) Tarhuncu Ahmet Paşa IV.Mehmet tarafından sadrazamlığa getirildi. Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazam olduğu sırada devam etmekte olan Girit Savaşı nedeniyle, ordunun ve donanmanın paraya gereksinimi vardı. Maliye ise bir çıkmaz içinde bulunuyordu.
  1) Tarhuncu Ahmet Paşa, yersiz verilmiş olan görevleri kaldırdı.
  2) Divan üyelerinden ve diğer yöneticilerden hazineye para sağladı.
  3) Bu dönemde, malî duruma bir çözüm bulmak için bazı illerin, iltizama verilerek valilerin bu gelirin bir kısmını hazineye göndermesine, dirlik sahiplerinin de gelirlerinin bir kısmı-nı hazineye aktarmalarına karar verildi.
  4) İlk kez mali yılın bütçesini önceden hazırladı.
  5) Bütçeyi denkleştirmek için büyük çaplı bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Devletin maliyesi, ordusu, donanması bozulmuş, saray israfları artmıştı. Bu durumu önlemek için ta-sarruf tedbirlerini uygulamaya koyarak bütçeyi çok sıkı denetim altına almaya çalıştı.Tarhuncu’nun aleyhinde olanlar, Şehzade Süleyman’ı padişah yapmak istiyor, diyerek IV. Mehmet’e duyurunca, Tarhuncu Ahmet Paşa idam edildi.
  Köprülüler Dönemi (1656-1702) Köprülü Mehmet Paşa
  (1656- 1661) Tarhuncu’dan sonra işbaşına gelenlerin başarısızlığı üzerine Valide Turhan Sultan’a Vezir Köprülü Mehmet Paşa tavsiye edildi. Köprülü, devleti bu durumdan kurtaracağını, ancak bazı şartları olduğunu söyledi. Köprülü; şu koşullarda görevi kabul edeceğini söyledi:
  a) Sadrazamlık görevine kimsenin karışmaması ( sarayın devlet işlerine karışmaması )
  b) Devlet işleriyle ilgili tekliflerin saray tarafından kabul edilmesi
  c) Devlet memurlarının atanmasında ve görevden alınmasında kendisine baskı yapılmaması
  d) Kendisi hakkında bir şikâyet olursa, soruşturma yapılmadan görevden alınmaması ve ceza-landırılmaması  Bu koşulları istemekteki amacı kendine rahat bir çalışma ortamı oluştur-maktı .
   Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa koşullu olarak gelen ilk sadrazamdır.
   Osmanlı tarihinde Köprülüler Dönemi 1656-1702) di¬ye adlandırılan bir dönem başladı.
  1) Köprülü, ilk olarak ülkenin iç durumunu düzeltti. Yönetim konusunda ihmalleri görülen devlet adamlarını ce¬zalandırdı.
  2) İstanbul’da ulema arasındaki dini tartışmayı sona erdirerek ortalığı yatıştırdı.İlmiye sınıfını düzene soktu.
  3) Devlet kadrolarına ehil olanları atadı
  4) Yönetim konusunda ihmalleri görülen devlet adamlarını cezalandırdı. Görevini yapmayanları ve savaştan kaçan yeniçerileri cezalandırdı.
  5) Sipahilerin ayaklanmasını, yeniçerilerin yardımıyla bastırdı.
  6) Devletten haksız yere alınan paraları keserek hazineye koydu.
  7) Gelir ve gideri dengeli hale getirerek maliyeyi düzene soktu
  8) Bozcaada ve Limni’yi alarak Çanakkale Boğazı’nı Venedik kuşatmasından kurtardı.
  9) Girit’teki orduya yardım gönderdi.
  10) Erdel Beyi Rakoçi’nin isyanını bastırdı.
  11) Köprülü’nün başarıları üzerinde Anadolu’da bağımsız yaşamaya başlamış beylerbeyi ve sancak beyleri onun Erdel’de bulunduğu sırada ***** Hasan Paşa’nın etrafında topla-narak Padişaha şikâyette bulundular.Halep Valisi ***** Hasan Paşanın çıkardığı ayaklanmayı bastırıp isyancıları idam ettirdi.
   Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti’ne, genişleme dönemindeki gücünü yeniden kazandırdı.
   Köprülü Mehmet Paşa’nın politikası da Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murat gibi kuvvet ve şiddet yoluyla ülkede asayişi sağlamaktı.
  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661-1676)  Köprülü Mehmet Paşanın ölümünden sonra, sadrazamlığa oğlu Fazıl Ahmet Paşa getirildi.Babası gibi tam yetki ile sadrazam oldu.
  1) Fazıl Ahmet Paşa, orduyu düzenledi ve özellikle topçu sınıfına önem verdi.
  2) Bütçe açığını gidermeye çalıştı.
  3) Devlet içinde asayiş ve güvenliği sağladı.
  4) İstanbul Çemberlitaş’ta bir kütüphane kurdurarak tüm klasik eserleri Osmanlıca’ya çevirdi.
  5) Avusturya üzerine sefere çıkarak UYVAR’ı fethetti.Vasvar Ant.yaptı.(1664).
  6) Girit’i Venediklilerden aldı (1669) .
  7) IV.Mehmet ile Lehistan seferine çıkarak Podolya arazisini ele geçirdi.Bucaş Antlaşmasını yaptı.
   Fazıl Ahmet Paşa, Osmanlı Devleti’ni, hemen hemen 16. yüzyıldaki gücüne ulaştırdı. (Duraklama devrinde yükselme döneminin yaşattı) .
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1676-1683) Köprülü Mehmet Paşa’nın damadıdır.
  1) Rusya üzerine sefere çıkarak Cehrin kalesini geri aldı.
  2) II.Viyana kuşatmasında başarısız olduğu için IV.Mehmet’in emri ile Belgrat’ta idam edildi.
  II. Süleyman (16987-1691 )
  II Ahmet (1691-1695 ) II. Mustafa (1695-1703) Köprülü Fazıl Mustafa Paşa (1683-1691) 1) Fazıl Mustafa Paşa, halka ağır gelen vergileri kaldırdı.
  2) Önemli görevlere dürüst ve yetenekli kişileri getirerek, devlet işlerine çabukluk kazandırdı.
  3) Ordunun eğitimi ile ilgili okullar açtırdı.
  4) İstanbul’da, Baruthane-i Âmire ve bazı vilâyetlerde barut imalâthaneleri kurdurdu.
  5) Halkın devlete olan bağlılığını artırmak için, insanların sosyal durumu ile yakından ilgilendi.
  6) Maliyeyi düzeltmeye çalıştı ise de Kutsal İttifak savaşları olduğu için başarılı olamadı.
  7) Avusturya ile yapılan Salen Karmen Savaşı sırasında şehit oldu.
  Amcazade Hüseyin Paşa
  (1691-1702) 1) Halkın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ekonomiyi iyileştirmeye çalıştı.
  2) Vergileri, herkesin ödeme gücüne göre düzenledi.
  3) Bu dönemde, yerli mallara önem verilip paranın değeri yükseltilmeye çalışıldı.
  4) Askeri kurumlarda düzenlemeler yapıldı.
  5) Kutsal İttifak Savaşlarına son vererek Karlofca ve İstanbul Antlaşmalarını imzaladı.
  DURAKLAMA DÖNEMİ (17. YY.) ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
  1) Genel hedef Kanuni dönemindeki ihtişama geri dönebilmektir (Yani bozulan eski düzenin tekrar kurulması).
  2) Avrupa örnek alınmamıştır. Batı’dan kesinlikle etkilenme yoktur (Osmanlı bu dönemde kendisini Avrupa’dan üstün sayıyordu).
  3) Yüzeyseldir, baskı ve şiddete dayanır.Bozuklukların temeline inilmemiş, sebepleri ortadan kaldırmak yerine sadece KUVVET kullanılarak o an kurtarılmaya çalışılmıştır.
 3. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  başka bir yerden ..


  II. Osman

  Osmanlı tarihinde ilk köklü ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 – 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır:
  II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır.
  Şeyhülislam’ın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir.
  Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunların yapılması planlanmıştır.
  II. Osman Hotin Seferi’nde yeniçerilerin durumunu görünce Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istedi. Ancak, Genç Osman düşüncelerini zamansız açığa vurduğundan ve ıslahatlar sırasında kendisine yardımcı olacak tecrübeli devlet adamı olmadığından ıslahat planları gerçekleştirilememiştir.

  IV. Murat
  Yeniçeri ve sipahi zorbaları ortadan kaldırıldı. Bu durum İstanbul’da asayiş ve güvenliğin kurulmasını sağlamıştır.
  Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görünce bunları azaltmaya çalışmıştır.
  Mali yılın bütçesini önceden hazırlamıştır.
  Divan üyeleri ve diğer yöneticilerden hazineye para aktarmıştır.
  Hazineye borcu olan kişilerden bu borçları tahsil etmiştir.

  Köprülü Mehmet Paşa

  Köprülü Mehmet Paşa;
  Memleketin iç durumunu ele aldı. Dini yönden fikir ayrılığına düşen İstanbul ulemasını değişik yerlere göndererek kargaşaya son vermiştir.
  Maliyeyi düzene sokan Köprülü Mehmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murat gibi baskı ve şiddet kullanmıştır. Onun ölümünden sonra, kendi tavsiyesiyle oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazamlığa getirilmiştir.
  Ordu ve donanmayı ele aldı. Çanakkale Boğazı’nı ablukaya alan Venedik donanmasını buradan uzaklaştırıp, Venedik tarafından işgal edilen Limni, Bozcaada ve Gökçeada’yı geri alarak Akdeniz yolunu açmış ve Girit Adası’na yardım göndermiştir.
  Erdel Beyi Rakoçi ve Halep Valisi ***** Hasan Paşa’nın isyanlarını bastırarak asayişi sağlamıştır.
  Tımarlar eskiden olduğu gibi savaşlarda yararlılık gösterenlere verilmiştir. Anadolu ve Rumeli’deki tımarlı sipahilerin gerçek mevcudunu öğrenmek için yoklamalar yapılmıştır. Haksızlık ve zorbalık yapan devlet memurları engellenerek kanun hakimiyeti kurulmaya çalışılmıştır.
  Devletin duraklamasının ve kötü gidişatın durdurulması için neler yapılması gerektiğine ilişkin devlet ileri gelenlerinden raporlar alınmıştır. XVII. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Koçi Bey, devletin Kanuni’den sonra düştüğü sıkıntıları, kurumların nasıl bozulduğunu anlattığı “Koçi Bey Risalesi” adlı raporunu IV. Murat’a takdim etmiştir.
  İran üzerine iki defa sefer düzenlendi. Bu seferler sırasında Anadolu’daki Celâliler ortadan kaldırılmış, emniyet ve güvenlik sağlanmıştır.
  Uyuşturucu maddelerin ve tütünün kullanımı, gece sokağa çıkılması yasaklanmıştır.

  Tarhuncu Ahmet Paşa

  Tarhuncu Ahmet Paşa mali alanda ıslahatlar yaparak devletin gelir – gider dengesini sağlamaya çalışmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa;
  Bazı illerin gelirinin iltizama verilmesini, dirlik sahiplerinin gelirlerinin bir kısmının da hazineye aktarılmasını sağlamıştır.
  Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz hediye ve bahşişlerden kaynaklandığını görünce bunları azaltmaya çalışmıştır.
  Mali yılın bütçesini önceden hazırlamıştır.
  Divan üyeleri ve diğer yöneticilerden hazineye para aktarmıştır.
  Hazineye borcu olan kişilerden bu borçları tahsil etmiştir.

  XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri

  Lale Devri
  İlk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açıldı (Paris, Viyana, Moskova ve Lehistan). Osmanlı Devleti, elçilikleri kurmakla; Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmeyi ve Avrupa devletlerinin politikalarını öğrenmeyi amaçlamıştır.
  Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu (1727). İbrahim Müteferrika’nın evinde kurulan bu ilk Osmanlı matbaasında dini kitaplar hariç tarih, coğrafya ve edebiyata ait bazı kitaplar basılmıştır. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügati adlı sözlüktür.

  Osmanlı Devleti’nde binlerce insan hattatlık yaparak geçimlerini sağlıyordu. Bu insanları mağdur etmemek amacıyla devlet önceleri matbaada dini kitapların basımını yasaklamıştır.
  Yeniçerilerden oluşturulan bir itfaiye örgütü kurulmuştur (Tulumbacılar).
  Yalova’da bir kağıt imalathanesi kurulmuştur.
  İstanbul’da bir kumaş ve çini imalathanesi açılmıştır.
  İlk defa çiçek hastalığı için aşı bulunmuştur.
  Kütüphaneler açılmıştır (En önemlileri Enderun ve Yeni Cami kütüphaneleridir).
  Askeri alanda esaslı bir ıslahat görülmemiş, sınırlarda bazı kaleler ve istihkamlar yaptırılmıştır. Ayrıca İstanbul surları onarılmıştır.
  Doğu klâsiklerinden bazı eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
  Resim, minyatür, edebiyat ve az da olsa bilim alanında gelişmeler gözlenmiştir.
  Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı mimari örnek alınarak çeşitli eserler yapılmıştır.
  Osmanlı mimarisinin Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucunda sivil mimari ön plana çıkmıştır.
  Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Doğu’da İran’la savaşmıştır.
  Lâle Devri Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
  I. Mahmut
  l. Mahmut orduya düzen vermenin ve Avrupa orduları gibi savaşa hazırlanmanın lüzumunu anlamış ve bu işi Fransız asıllı Humbaracı Ahmet Paşa’ya (Kont dö Boneval) vermiştir.

  Ahmet Paşa;
  Osmanlı ordusundaki Humbaracı ve Topçu sınıfını ıslah etmiştir.
  Ordunun ıslahı için raporlar hazırlamıştır.
  Subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendishanesi’ni kurmuştur (1734). Böylece Avrupa tarzında ilk teknik okul açılmıştır.
  Emrindeki kıtaları Avrupa ordularının düzenine göre örgütlemiş, bölük, tabur ve alay örgütlerini oluşturmuştur.

  III. Mustafa

  Bu dönemin ıslahatlarını Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve Baron dö Tot yapmıştır:
  III. Mustafa lüzumsuz masrafları keserek maliyede ıslahat yaptı. İlk defa bu dönemde iç borçlanma sistemi (esham) uygulanmıştır.
  Fransızca’dan matematik ve astronomiyle ilgili kitaplar tercüme edilmiştir.
  Fransa’dan getirilen Baron dö Tot topçu ve istihkam askerlerini ıslah etmiştir.
  Sürat Topçu Ocağı kuruldu. Bu ocak Avrupa tarzında yetiştirilmiştir.
  Tophane ıslah edilmiştir.
  Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Deniz Mühendishanesi kurulmuştur.
  Çeşme faciasından sonra tersane ıslah edilerek yeni bir donanma kurulmuştur.

  I. Abdülhamit

  Devrin ileri gelen ıslahatçı devlet adamları Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Hasan Paşa’dır.
  Halil Hamit Paşa, Sürat Topçu Ocağı’nı genişleterek mevcudunu artırmıştır.
  İstihkam Okulu açıldı. Lağımcı ve Humbaracı ocaklarının gelişmesi sağlandı. Kara ve deniz kuvvetlerini ıslah etmek için Avrupa’dan çok sayıda mühendis ve uzman getirilmiştir.
  Yeniçerilerin sayımı yapıldı. Tımar sisteminde düzenlemeye gidildi. Ulufe alım satımı yasaklandı. Halil Hamit Paşa maliyeyi düzeltmek için çalışmalar yaptı. Ancak başarılı olamadı.

  III. Selim

  III. Selim döneminde yapılan ıslahatlara Nizam-ı Cedit adı verilmiştir. Bu dönem ıslahatlarının ağırlık merkezini askeri ıslahatlar oluşturmuştur.
  Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu. Bu ordu yeniçerilerden seçilen ve Anadolu’dan getirilen askerlerden kurulmuştur. Avrupa tarzında eğitilen bu ordu ilk askeri başarısını Akka’da Fransızlara karşı kazanmıştır. Ordunun giderleri yeni kurulan İrad-ı Cedit hazinesi tarafından karşılanmıştır.
  III. Selim donanmaya önem vermiş ve tersaneyi ıslah etmiştir.
  Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendishanesi) ve Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) adıyla okullar genişletilmiştir.
  Avrupa’daki gelişmeleri takip etmek ve Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla Avrupa’nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler kurulmuş, Paris, Londra, Viyana ve Berlin’e elçiler gönderilmiştir.
  Ülke parasının değerini korumak için yerli malı özendirilmiştir.
  Resmi devlet matbaası kurulmuştur.
  İlmiye sınıfının ıslahı için çalışıldı. Yeni kitaplar tercüme edilmiş ve Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili haline getirilmiştir.

  III. Selim tarafından yapılmak istenen ıslahatlar; yeniçerilerin tepkisi, devlet adamlarının lüks ve israfa dalmaları, İrad-ı Cedit hazinesi için konulan vergilerin toplumda meydana getirdiği huzursuzluk ve yabancı elçilerin aleyhte propaganda yapmaları gibi nedenlerden dolayı başarılı olamamıştır.
  Kabakçı Mustafa İsyanı’yla III. Selim öldürülmüş (1807) ve Nizam-ı Cedit ıslahatları ortada kalmıştır.


  XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri
  Osmanlı Devleti, Avrupa’nın gerisinde kaldığını anlamış ve Avrupa’yı örnek alarak yenilikler yapmıştır.
  Islahatlar padişah ve devlet adamları tarafından yapılmış, halkın ıslahatlar konusunda bir isteği ve desteği olmamıştır.
  Savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi, ıslahatların askeri alanda yapılmasına neden olmuştur.
  Islahatlar, gösterilen tepkiler yüzünden (özellikle yeniçerilerin) devamlı olmamıştır.
  XVII. yüzyıl ıslahatlarına göre daha esaslı ıslahatlar yapılmıştır. Ancak, ıslahatlarla amaçlanan hedefler gerçekleştirilememiş ve devlet çöküntüden kurtarılamamıştır.

Sayfayı Paylaş