1808 ve 1908 arasında yapılan akımlar

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde atam izindeyiz! tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. atam izindeyiz!

  atam izindeyiz! Üye

  Katılım:
  13 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum?
 2. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  1808 Senedi İttifak
  1839 Tanzimat Fermanı
  1856 Islahat Fermanı
  1876 I. Meşrutiyet
  1908 II. Meşrutiyet

  istersen açıklamalarını da yazarım
 3. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  SENEDİ İTTİFAK

  Ayan Meclisi'nin hükümet içinde kendisini resmen kabul ettirdiği, 29 Eylül 1808 yılında imzalanan sözleşmedir. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa devletin durumunu görüşmek üzere devlet ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. Anadolu ve Rumeli ayanları Padişah tarafından Çağlayan köşkünde kabul edildiler.

  Senedi İttifak adıyla tarihe geçen bu sözleşmede alınan kararlar:

  *Padişahın emirleri her yerde ve her durumda geçerli olacak
  *Devlet vergileri düzenli olarak toplanacak, ayan bu konuda verdiği sözü noksansız yerine getirecek
  *Devlet adına asker alınacak, buna karşı çıkanları ayan cezalandıracak
  *Sultan II. Mahmud alınan bu kararları onaylayan bir hattı hümayun imzaladı.

  TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839)

  Padişah: Abdülmecid Sadrazam:Mustafa Reşid Paşa

  Tanzimat Fermanının İlan Sebepleri:

  1)-Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak.
  2)-Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.
  3)-Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği

  Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi.

  NOT: Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış(Tanzimat Devri) ve bu devir
  1876'ya kadar devam etmiştir.

  Tanzimat Fermanında yer alan konular:

  1)-Azınlıkların, can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.
  2)-Vergi sistemi yeniden düzenlenerek, herkesten gelirine göre vergi alınacak.
  3)-Askerlik OCAK görevinden, VATAN görevi haline getirilecek. Azınlıklarda askere alınacak.
  4)-Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecek.

  Tanzimat Fermanının Özellikleri:

  1)-En önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde
  olduğunun ifade edilmesidir.
  2)-Tanzimat Fermanı ANAYASACILIĞA ve DEMOKRASİYE(hukuk devletine, yani hukukun üstünlüğü esasına
  dayanan devlet anlayışına)geçişin (BATILILAŞMANIN) ilk aşamasıdır.
  3)-Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecit, Mustafa Reşid
  Paşanın telkiniyle Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak için bu fermanı
  ilan etmiştir.

  ISLAHAT FERMANI(28 Şubat 1856)

  Islahat fermanı Kırım harbinin son yıllarında hazırlanarak Paris Antlaşmasının imzalanmasından 6 hafta önce Bab-ı Ali tarafından ilan edildi. İngiliz ve Fransızlar, Rusların Ortodoksların hamiliğini alarak Avrupa kamuoyunda lehlerine propaganda yapmalarını önlemek için, Paris Antlaşmasına Osmanlı Devleti,deki Hıristiyanlar için, Islahat yapılmasını isteyen bir madde koydurmayı uygun buldular.
  Islahat Fermanı bu şekilde yabancılar tarafından hazırlanan Osmanlılar tarafından kabul edilen bir fermandır. Bu sıralarda Osmanlı köylüsü Rus köylüsünden daha fazla refah içerisindeydi. Daha fazla haklara sahipti. Islahat Fermanı prensipleri, Tanzimat Fermanı prensiplerinin bir devamı niteliğindeydi. Tanzimat daha çok İmparatorluğun eskiyen müesseselerini yenileştirmek ve batılılaştırmak için yapılmıştı. Fakat Islahat Fermanının yayınlanmasında tamamen siyasi düşünceler hakimdi. Kırım Harbi sonlarında özellikle İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla onların hazırladığı prensipler kabul edilmiş ve Paris Antlaşması’na bir madde olarak ilave edilmiştir.bu durumda Osmanlı devleti’nin yapacağı yenilikler ve kendi tebasına vereceği haklar, Paris Antlaşmasını imzalayan devletlerin kefaleti altına alınmış oluyordu. Bundan sonra bu devletler Islahat Fermanı prensiplerinin yürüyüp yürümediğini kontrol bahanesiyle her fırsatta Osmanlı devleti’nin içişlerine müdahale etmişlerdir.
  Islahat Fermanı yabancı devletlerin hazırladığı Osmanlı Devleti’nin kabul etmek mecburiyetinde kaldığı bir ıslahat programıdır. Osmanlı devleti ise, bu fermanı güya kendiliğinden yayınlanmış olarak hükümranlık haklarını şekil yönünden kurtarmış oluyordu.
  Islahat fermanı’nın prensiplerine gelince kısaca şöyle özetleyebiliriz.
  v Bütün tebanın can, mal, ırz, namus dokunulmazlığı

  v Kanunlar önünde eşitlik

  v Şahsın veya topluluğun tasarruf hukukuna saygı

  v Devlet hizmetine ve askerliğe bütün tebanın kabulü

  v Mezhep ve milli eğitim hürriyeti

  v Vergiler konusunda eşitlik

  v İltizam usulünün kaldırılarak verginin doğrudan doğruya toplanması

  v Mahkemelerde şahitlik konusunda eşitlik mahkemelerin açık olması ve idamların yayınlanması

  v Suçlu mülklerinin müsaderesi usulünün kaldırılması

  v İşkencenin kaldırılması

  v Hapishanelerin insan haklarına daha uygun hale getirilmesi

  v Karma ticaret, ceza ve cinayet mahkemeleri kurulması bu mahkemelerdeki usul ve kanunların yeniden düzenlenmesi

  v Gayr-i Müslimlerin din imtiyazları muhafaza edilerek diğer imtiyazlarının incelenmesi veya değiştirilmesi

  v Patrikhanelerin veya Müslüman olmayan bazı meclislerin, bazı hukuk davalarına bakabilmeleri

  v Vilayet ve nahiye meclisleriyle Ahkam-ı Adliye Meclislerinde Gayr-i Müslim tabadan aza bulundurulması

  v Resmi yazılarda Hıristiyan için hakaret manası taşıyan tabirlerin kullanılması

  v Rüşvetin, irtikap ve ihtilasın kaldırılması

  1.MEŞRUTİYET

  Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerinin ve yönetimin anayasa (Kanun_i Esasi) ile belirlendiği dönemdir. Avrupa’yı yakından gören, devletin gidişini beğenmeyen ve yapılan yenilikleri yeterli görmeyen Türk aydınları, Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de halkın devlet işlerini denetleyebileceği Meşrutiyet idaresine geçilmesi kanaatinde idiler. Bu görüşü benimseyenlerin başında Namık Kemal ve Ziya Paşa geliyordu. Bu iki Türk aydının başını çekiği gruba Genç Osmanlılar (Jön Türkler) deniyordu. Genç Osmanlılar, Meşrutiyet ilan edilir, Mebuslar Meclisine Müslüman olmayan halkın temsilcileri de katılırsa, Müslümanlarla aralarındaki ayrılığın giderilebileceğine ve bir Osmanlı Milleti oluşacağına inanıyorlardı. Böylece Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışması engellenmiş olacaktı. Genç Osmanlıların düşüncelerini Mithat Paşa gibi ileri gelen bazı devlet adamları da benimsiyordu. Yalnız Meşrutiyet yönetiminin kurulabilmesi için, bu idare tarzını benimsemeyen Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi gerekiyordu. Neticede Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa Abdülaziz’i tahttan indirerek yerine V. Murat ‘ı geçirdiler. Akli dengesi bozuk olan V. Murat tahtta sadece üç ay kalabilmiştir. Yerine Meşrutiyet’ i ilan edeceğine söz veren II. Abdülhamit tahta çıkarılmıştır.
  Abdülhamit’ in sadrazam olarak atadığı Mithat Paşa’nın başkanlığına bir kurul tarafından anayasa (Kanun_i Esasi) hazırlanmıştır. Bu anayasa Abdülhamit’ in bazı düzeltmelerinden sonra 23 Aralık 1876’ da törenle halk önünde ilan edilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet idaresi yürürlüğe girmiştir. Üyelerini halkın seçtiği Meclis-i Mebusan ile Padişahın atadığı kişilerden oluşan Ayan Meclisi toplanmıştır. Bu iki meclis bir araya gelerek Genel Meclisi oluşturmaktadır. Bu ilk anayasa ile padişaha bakanlar kurulunu atama, görevden alma, dış ülkelerle antlaşma yapabilme, savaş ilan edebilme, meclisi açma ve kapama yetkisi verilmiştir. Başkanlığını sadrazamın yaptığı Bakanlar kurulu, devlet işlerini yürütmekle görevlidir. Bu kurulun aldığı kararlar padişahın onayı ile yürürlüğe girebilecektir. Kanun teklifi yetkisi bakanlar kuruluna, yasama görevi Mebuslar Meclisi ile Ayan Meclisi’ne verilmiştir. İki mecliste kabul edilen kanunlar, padişahın onayından sonra kabul edilmiş olacaktır.
  Bütün Osmanlı halkının kanunlar önünde eşit olduğu Meşrutiyet’ in ilanıyla kabul edilmiş, herkese şahsi mesken, eğitim, yayın, ortaklık kurma hürriyeti tanınmıştır. Kimseden kanunsuz para alınmayacağı, vergilerin herkesin gelirine göre alınacağı ve angaryanın yasak olduğu belirtilmiştir.
  1877_78 Osmanlı Rus Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanması, Meclis_i Mebusan’ın bu başarısızlığı padişaha ve bakanlar kuruluna fatura etmeye kalkışması, II. Abdülhamit’i anayasal yetkisini kullanarak Mebuslar Meclisi’ni kapatmaya yöneltmiş, böylece 1. Meşrutiyetin idaresi de sona ermiştir.
  Bu maddeler Tanzimat prensiplerine göre daha genişletilmişti. Islahat Fermanı PARİS ANTLAŞMASINA 9. madde olarak konulması bu devletlere Osmanlı Devletindeki gayr-i Müslimlerin avukatlığını tanımış oluyordu. Bundan sonra Avrupa Devletleri Islahat Fermanı prensiplerinin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve kontrol etmek bahanesiyle hiçbir dönemde görülmediği kadar Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmeye başladılar

  2. MEŞRUTİYET

  Dönemin en güçlü devleti İngiltere, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını onaylıyordu. Alman gizli servisleri bu haberi genç subaylara ulaştırdılar. II. Abdulhamid'in siyasetini yersiz bulan ve ancak yeniden anayasalı bir monarşiye dönülmekle yurdun kurtarılacağına inanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin asker üyeleri, 1908 yılının Temmuz ayı içinde saraya başkaldırdılar. Padişahın bu hareketi bastırma girişimleri işe yaramadı. Sonunda, II. Abdülhamid kapalı bulunan parlamentoyu yeniden toplama kararı aldı.
  Mebus seçimlerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Seçimler yapıldı ve Parlamento 17 Aralık 1908'de açıldı. 31 Mart Olayı üzerine II.Abdülhamit tahttan indirildi. Anayasada önemli değişiklikler yapılarak parlamenter sisteme yönelindi. Hükümet meclise karşı sorumlu kılındı.
 4. atam izindeyiz!

  atam izindeyiz! Üye

  Katılım:
  13 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkür ederim çok işime yaradı tam istediğim gibi çok sağol:)
 5. quzin

  quzin Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  arkadaşlar acil 1908 reval görüşmelerinin sonuçları lazım.. :)
 6. quzin

  quzin Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  cevaplarınızı bekliyorum..şimdiden çok teşekkür ederim.. :)
 7. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  cevaplanmış konu içine soru yazmayınız
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş