1976-1998 ösys Edebiyat Sorulari

Konu 'Lisansa Yerleştirme Sınavları (LYS)' bölümünde Murat AKSOY tarafından paylaşıldı.

 1. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  1976 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
  1. Kurban olam kurban olam
  Beşikte yatan kuzuya

  Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?

  A) Cinas
  B) İstiare
  C) Benzetme
  D) Kişileştirme
  E) Abartma

  2. Alp Er Tunga öldi mü
  Issız acun kaldı mu
  Ödlek öçin aldı mu
  Emdi yürek yırtulur

  Bu parçanın nazım şekli nedir?

  A) Koşuk
  B) Sav
  C) Varsağı
  D) Sagu
  E) Semai

  3. Divan şiiri, özellikle kasidelerde, bir
  1
  bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan

  şairi, gazellerde salt söz ustalığına önem
  2
  verir, bu ustalığı ile duygulandırır

  okuyucusunu. Mesnevilerde Divan şairi
  3
  halk hikayecisi ile birleşir. Gazellerde ise
  4
  şiire yararın karıştığı daha belirgindir.

  Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur?

  A) 2. ile 3. nün
  B) 4. ile 1. nin
  C) 1. ile 2. nin
  D) 3. ile 1. nin
  E) 4. ile 3. nün


  4. Aşağıdaki dizilerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmişlerdir?

  A) Corneille, Racine, Sophokles
  B) Descartes, Pascal, Eflatun
  C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus
  D) Moliere, Aristophanes, Homeros
  E) Balzac, Flaubert, E. Zola


  5. “Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, işleyemedin. Onu cehlin ve yokluğun ve kıtlığın eline bıraktın. O, katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi, elinde tırpan, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Sana ıstırap veren her şey senin eserindir.”

  diyen bir roman kahramanı edebiyatımızın aşağıdaki dönemlerinin hangisinde yaratılmış olabilir?

  A) Toplum yararını ön planda tutarak halka
  yönelen Tanzimat döneminde
  B) Özellikle kişilerin ruhsal durumlarını
  incelemeye yönelen Edebiyat-ı Cedide
  döneminde
  C) 1908’den sonra, Edebiyat-ı Cedide geleneğini
  bir süre daha sürdüren Fecr-i Ati döneminde
  D) Birinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenen
  Milli Edebiyat döneminde
  E) Köy ve köy sorunlarının ağır bastığı ve yeni
  boyutlar kazandığı Cumhuriyet döneminde

  6. Türk destanlarının oluşum sırasına uygun olarak verilen dizi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saka, Göktürk, Hun, Uygur
  B) Uygur, Hun, Göktürk, Saka
  C) Göktürk, Uygur, Saka, Hun
  D) Hun, Saka, Uygur, Göktürk
  E) Saka, Hun, Göktürk, Uygur

  7. A. Hamit Tarhan, Namık Kemal, Tevfik Fikret
  1 2 3
  ile şairin düşüncelerini şiirle yayması geleneği

  girer şiirimize. Daha sonra İ. Şinasi Efendi,
  4
  oyunlarında şiirden yararlanır. Ziya Paşa,
  5
  Mehmet Akif’te ise salt toplumsal sorunların dile
  6
  getirilmesi için elverişli bir söz sanatıdır artık

  şiir.

  Yukarıdaki paragrafta verilen adların tarihsel sırası (kronolojisi) bir bilgi yanlışlığına yol açmaktadır. Numaralandırılmış adlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu paragraftaki bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

  A) 4 ile 1, 5 ile 3
  B) 1 ile 4, 6 ile 3
  C) 5 ile 1, 4 ile 3
  D) 4 ile 2, 5 ile 1
  E) 5 ile 3, 1 ile 6


  1-B 2-D 3-B 4-D 5.E 6-E 7-A
 2. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1977 ösys Edebiyat Sorulari

  1977 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI


  1. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fûnun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir?

  A) Dilde “halka doğru’ ilkesini benimseme
  B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
  C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler
  oluşturma
  D) “Sanat için sanat görüşüne bağlanma
  E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme
  2. Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)”nin bir özelliği değildir?

  A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
  B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
  C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun
  koro ile yansıtılması
  D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede
  gösterilmesi
  E) Üç birlik kuralına uyulması  3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

  A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
  B) Dış dünyaya yönelik somut konuların
  işlenmesi
  C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı
  sözlere yer verilmesi
  D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer
  verilmesi
  E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer
  verilmesi
  4. Yıldız arıyorum gökler dolusu
  Zaman oraya varmamış olsun

  Yukarıdaki dizelerde,

  I. çiçekler arıyorum
  II. görmemiş olsun
  III. dağlar dolusu
  IV. bahçıvan kokusu

  sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?

  A) III.-II., I.-IV. B) II.-III., IV.-I.
  C) I.-II., III.-IV. D) IV.-III., I.-II.
  E) I.-III., IV.-II.  5. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginhikte olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ali Şir Nevai
  B) Ahmet Yesevi
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Edip Ahmet
  E) Yusuf Has Hacip  1 –A 2-C 3-B 4-E 5-C
 3. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1978 ösys Edebiyat Sorulari

  1978 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
  1. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini,
  derviş gibiyimdir.”
  cümlesinde yazar kendisini dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor?

  A) Başkalarına aldırmayışını
  B) Giyim kuşamı önemsemeyişini
  C) Alçakgönüllülüğünü
  D) Tarikatçılığa özenişini
  E) Hoşgörülü oluşunu


  2. Rüzgar tersine esiyor... Niçin?
  Eski günler geri mi gelecek?
  Yukarıdaki dizelerle,

  I. kozasında böcek
  II. doğmak için
  III, bildiği hayata
  IV. kımıldıyor

  Sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?

  A) I., II., IV., III. B) III., II., IV., I.
  C) IV., I., III., II. D) IV., II., III., I.
  E) III., I., II., IV.


  3. “Şu dağlar olmasaydı,
  Çiçeği solmasaydı,
  Ölüm Allahın emri
  Ayrılık olmasaydı.”

  Yukarıdaki manide “şu dağlar” sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir?

  A) Dağların ölümü düşündürmüş olması
  B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması
  C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması
  D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa
  yol açmış olması
  E) Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması

  4. Aşağıdaki dizilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir?

  A) kaside - gazel - rubai - mersiye
  B) terkibibent - kaside - naat - güzelleme
  C) müstezat - ağıt- mesnevi - hicviye
  D) şarkı - nefes - taşlama - terciibent
  E) mersiye - koçaklama - tevhit - ilahi  5. Arapça, Farsça terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştır. Eğer terkipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı?...Tabii lisan, konuşulan lisandır.

  Bu parça, savunulan düşünce, dil ve anlatım özellikleri yönünden aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde yazılmış olabilir?

  A) 1908-1923
  B) 1861 - 1895
  C) 1896- 1901
  D) 1839- 1860
  E) 1940- 1960


  6. “Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır: Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; öbür yandan da ortaoyunu ve meddah hikâyeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.”

  Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızdan hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl, ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır?

  A) Namık Kemal, “Vatan - yahut - Silistre”
  oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek
  B) Abdülhak Hamit, “Eşber” adlı yapıtıyla, vatan
  sevgisini her şeyin üstünde tutarak
  C) Şinasi, “Şair Evlenmesi” oyunuyla, halk
  geleneğinden yararlanarak
  D) Ahmet Vefik Paşa, “Zoraki Tabip” oyunuyla,
  Moliere’in bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak
  E) Abdülhak Hamit, “Sabr ü Sebat” adlı yapıtıyla,
  atasözlerimizi bol bol kullanarak


  7. Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlarımızdan üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirlimiştir?

  A) Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak
  B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sineklj Bakkal
  C) Yaban, Sodom ve Gomore, Akşam Güneşi
  D) Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek
  E) Yaban, Çalıkuşu, Ankara

  8. Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır?

  A) Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun
  olması
  B) Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi
  C) Yapıtlardaki dilin ulusal olması
  D) Konuya değil, konunun işlenişine önem
  verilmesi
  E) Üslubun yalın, açık ve sağlam olması  1-B 2-C 3-D 4-E 5-A 6-C 7-C 8-C
 4. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1979 ösys Edebiyat Sorulari

  1979 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

  1. Ey benim sarı tamburam,
  Sen ne için inilersin?
  İçim oyuk, derdim büyük;
  Ben onun’çün inilerim.

  Sazın gerçekten de içi oyuktur. Ama burada anlatılmak istenen başka bir şeydir. Böyle bir yazın sanatı (edebi sanat) aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Güleriz ağlanacak halimize.
  B) Şu karşıma göğüs geren, Taş bağırlı dağlar-
  mısın?
  C) Sakiler meclisten çekmiş ayağı.
  D) Kısmetindir gezdiren, yer yer seni. Arşa çıksan
  akıbet yer yer seni
  E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını  2. Gerçek köy ve doğa tasvirleri yanında, köylünün ufak tefek tasalarını, köylü psikolojisini güzel bir gerçeklikle veren ‘Karabibik’ adlı hikaye ile edebiyatımıza ilk olarak ‘iç konuşma’ dediğimiz teknik girmiş oluyor.”

  Burada ‘iç konuşma’ ile anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir konuşma içinde başkalarının konuşmasını
  verme
  B) İki üç kişinin kendi aralarında çok yavaş sesle
  konuşmaları
  C) Başkalarının anlayamayacağı bir dille konuşma
  D) İki kişinin kendi aralarında kararlaştırdıkları
  imlerle (işaretlerle) konuşma
  E) Ruhsal durumu yansıtan kendi kendine
  konuşma  3. “Yergi ve gülmece (hiciv ve mizah) yazılarıyla deneme, fıkra ve anılarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan yazar, edebiyat alanında, konularını Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve yaşamından alan hikâyeleri ile tanındı. 1938’de Suriye’den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman türünde sürdürdü,”

  Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ahmet Rasim
  B) Halide Edip Adıvar
  C) Refik Halit Karay
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) Aka Gündüz
  4. “Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar verdi.”

  Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Halit Ziya Uşaklıgil
  C) Mehmet Rauf
  D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  E) Hüseyin Cahit Yalçın
  1-B 2-E 3-C 4-A
 5. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1980 ösys Edebiyat Sorulari

  1980 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI


  1. Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
  Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

  A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
  B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
  C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor
  kan rengi
  D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
  Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa  2. Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  A) ağıt - şarkı - mani - masal tuyuğ
  B) türkü - mesnevi - koşma - mersiye - atasözü
  C) destan - mani - rubai masal - şarkı
  D) şarkı - türkü - rubai - koçaklama - mani
  E) koçaklama - türkü - mani - masal – ağıt


  3. Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?

  Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

  A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı
  B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk
  edebiyatı
  C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı
  D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk
  edebiyatı
  E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı


  4. “Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de, kompozisyondur kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anlamına geliyor.”

  Bu açıklamaya göre, aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?

  A) Namık Kemal
  B) Halit Ziya
  C) Samipaşazade Sezai
  D) Ahmet Mithat
  E) Hüseyin Rahmi

  1-A 2-E 3-C 4-B
 6. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1981 ösys Edebiyat Sorulari

  1981 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

  1. “Aşık, Türk Halk edebiyatında XV. Yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söyleyen bir sanatçıdır.”

  Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Âşıklığın güç bir uğraş olması
  B) Günümüz insanının şiire önem vermemesi
  C) Aydın sanatçıların, âşıkların görevini
  yüklenmiş olması
  D) Âşıkların işlediği konuların halkı
  ilgilendirmemesi
  E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi


  2. “Aşk derdiyle hoşem el Çek ilacımdan tabib
  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”

  Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?

  A) Aşk acısından duyulan mutluluk
  B) Sevgiliye duyulan özlem
  C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
  D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için
  Tanrı’ya yakarış
  E) Aşk derdine derman bulunamayışı


  3. “Bencilliği tüm ilkelliği içinde vurgulayan Eugenie Grandet, inanılmaz serüvenlere girişen ve türlü acılara katlanan Donkişot, yükseklere tırmanma tutkusunu belirleyen Kırmızı ve Siyah (Kızıl ile Kara), hep bize insan doğası ve insan ruhu üzerine bilgiler vermişlerdir,”

  Bu parçada adı geçen üç yapıtın yazarları
  kimlerdir?

  A) Emile Zola - Cervantes - Paul Bourget
  B) Gustave Flaubert - Alphonse Daudet - Halit Ziya
  C) Honore de Balzac - Moliere- Marcel Proust
  D) Emile Zola - Alphonse Daudet - Sabahattin Eyüboğlu
  E) Honore de Balzac - Cervantes – Stendhal  4. “Beni ağlan beni kim, üstüme gelmez ölicek Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı”

  Yukarıdaki dizeler, Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz?

  A) Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır
  B) Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen
  içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir.
  C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur.
  D) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar.
  E) İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir
  dünyası vardır.

  5. “Yıkılmış değerleri düzeltmek, eski görüşe dönmek değildir. Eski görüşün kurduğu biçimler, yeni görüşün malı olur. … anlayışına dönmemiştir; Avrupa’da Rönesansın, antik anlayışa dönmediği gibi.”

  Bu parçada, düşüncenin akışına göre, boş bırakılan yere hangi adlar dizisi gelmelidir?

  A) Namık Kemal, Divan edebiyatı
  B) Cenap Şehabettin, Tanzimat edebiyatı
  C) Yahya Kemal, Divan edebiyatı
  D) Tevfik Fikret, Namık Kemal
  E) Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin

  6. Aşağıdakilerden hangisi, destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?

  A) Kutadgu Bilig
  B) Divanü Lügati’t-Türk
  C) Atabet’ül-Hakayık
  D) Kitab-ı Dede Korkut
  E) İskendername

  7. “Menekşeler külahını kaldırır”

  Dizesindeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?

  A) Güzel gitti diye pınar ağladı
  B) Ak kuğular sökün etti yurdundan
  C) Gül budanmış dal dal olmuş
  D) Kara yerde mor menekşe biter mi?
  E) Gözlerim kapıda kulağım seste

  1-E 2-A 3-E 4-E 5-C 6-D 7-A
 7. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1982 ösys Edebiyat Sorulari

  1982 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI
  1. Sanatın, yalnızca bir süs varlığı olarak ele alındığı Divan yazınında aşırı bir yabancılaşma görülür. Sanatın, yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler, kuşlar, sevgililer, güzeller yerlidir. Anadoludur. Çünkü Halk ozanı, duyduğu değil gördüğü, tanıdığı kuşu işler şiirinde, bu şiirlerde Divan şiirindeki doğadışı varlıkları göremeyiz. Sözgelimi, halk şiirinde, atmaca tavuğu yer, pilici kapıp uçar. Divan şiirinde güzelin gözleri olan doğan, sevenin gönlünü avlar.”

  Parçada Divan edebiyatı ve Halk edebiyatına ilişkin olarak aşağıdaki kavramlardan hangisinin üzerinde durulmamaktadır?

  A) yaşamdan kopukluk - yaşamsallık
  B) somutluk - soyutluk
  C) gerçeğe uygunluk - düşçülük
  D) öznellik - nesnellik
  E) yerlilik – yabancılık  2. “1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”

  Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?

  A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini
  savunmalarından
  B) “Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
  dergide ele alınmış olmasından
  C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı
  olmasından
  D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı
  hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından
  E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
  Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından


  3. “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı, Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hafta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklığı geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

  Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi
  amaçlaması
  B) Geniş hak kitlelerine okumayı sevdirmesi
  C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması
  D) Kimi romanlarında “Realizm’in izlerinin
  bu1unması
  E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine
  rastlanması  4. Bir yazar şöyle diyor: “Nerede bir edebiyatın başladığını görsek, orada sokağın yazı masası ile birleştiğini görürüz. Malherbe sokağı dinledi, Dickens sokağı edebiyata soktu. Bir romanında geçen sokağın anahtarı’ sözü bu yazarın sanatını anlatmaya yeter. Puşkin’de de sokağın anahtarı vardı. Bize gelince, bu sihirli anahtar çoğu yazarımızın eline hiçbir zaman geçmedi.”

  Yazarın “sokağın anahtarı” sözü ile anlatmak istediği özellik aşağıdaki yazarlardan hangisinde vardır?

  A) Recaizade M. Ekrem
  B) Namık Kemal
  C) Halit Ziya
  D) Hüseyin Rahmi
  E) Mehmet Rauf


  5. Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.

  Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery
  ile aynı anlayıştadır?

  A) Tevfik Fikret
  B) Cenap Şehabettin
  C) Yahya Kemal
  D) Ahmet Haşim
  E) Orhan Veli  6. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber
  II) Bakarım, bakarım sılam görünmez

  Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
  B) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
  C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
  D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın
  anlatımıdır.
  E) İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç
  bir söyleyiş vardır.
  7. Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;
  Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

  Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

  A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusundan;
  Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında

  B) Bir bulut geldi üstüne bahçenin,
  Bütün ağaçların keyfi kaçtı.

  C) Toros dağlarının üstüne
  Ay, un eledi bütün gece

  D) Eskici dükkânındaki asma saat,
  Çelik bir şal atmış omuzlarına

  E) Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu;
  Açtım avucumu altına tuttum.  8. “Emile Zola’nın, Auguste Comte’nun pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Gençler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

  Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimledir?

  A) Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal
  B) Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hamit
  C) Realizm; Sami Paşazade Sezai, Nabizade
  Nazım, Recaizade M. Ekrem
  D) Sembolizm; Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim
  E) Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal

  1-D 2-B 3-A 4-D 5-D 6-C 7-E 8-C
 8. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1983 ösys Edebiyat Sorulari

  1983 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

  1. Bireyci sanat anlayışı, bize Edebiyat-ı Cedide’den miras kalmıştı ve biz bunu söylemekle ortaya yeni bir görüş getirmiyorduk. Öyle ya, Edebiyat-ı Cedidecilerin, özellikle Hüseyin Cahit’le Mehmet Rauf’un, Dr. Rıza Tevfik’le estetik konusu üzerinde tartışırken terter tepinircesine Güzellik görecedir, güzellik görecedir.’ deyişlerinin, bizim Sanat kişisel ve saygıya değerdir.’ sözümüzden farkı neydi?

  Bu parçada, yazarın “biz” dediği kimler ola-
  bilir?

  A) Garipçiler
  B) Servet-i Fûnuncular
  C) Yeni Lisancılar
  D) Yedi Meşaleciler
  E) Fecr-i Aticiler
  2. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayat izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hik.yelerdir. Bu manzumelerde Fikret’in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”

  Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

  A) Nazmı nesre yaklaştırmasından
  B) Şiirlerinde toplumsal konulara da
  değinmesinden
  C) Beyit bütünlüğünü kırmasından
  D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından
  E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından  3. “. . . Bunlar şiirlerinde biçim-içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar. isterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğrulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılamasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın.”

  Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir?

  A) Faruk Nafiz Çamlıbel
  B) Cahit Sıtkı Tarancı
  C) Orhan Veli Kanık
  D) Kemalettin Kamu
  E) Ahmet Haşim


  4. “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”

  Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?

  A) Klasisizm
  B) Realizm
  C) Romantizm
  D) Natüralizm
  E) Parnasizm
  1-E 2-D 3-E 4-C
 9. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1984 ösys Edebiyat Sorulari

  1984 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

  1. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli
  ise bundan kaçınmıştır.
  B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı
  olmuştur.
  C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim
  tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
  D) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir.
  E) İkisinin de “Divan”Iarından başka,
  “Mesnevi”leri de vardır.


  2. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?

  A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş
  olmaları
  B) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları
  C) Sanat için sanat ilkesini benimsemeleri
  D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
  E) Aruz ölçüsünü kullanmaları
  3. “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?

  A) Mektup B) Fıkra C) Deneme
  D) Makale E) Anı
  4. Sakin ve rüzgarsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.

  Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hava - Rüzgâr
  B) Rüzgâr- Duman
  C) Hava - Ses
  D) Duman - Gök
  E) Duman – Ses

  5. ‘Dostum dedi, talih tahminlerimizi gerçekleştiriyor. Şu karşıdaki müthiş devleri görüyor musun? Otuz kadar var. Ne olursa olsun, Tanrı’nın ve insanların bu mağrur düşmanlarına hücum edeceğim. Onlardan kalacak ganimetler bizim ilk servetimiz olacaktır.”
  Bu parça, aşağıdaki yapıtların hangisinden
  alınmış olabilir?

  A) Don Quijote’tan (Don Kişot)
  B) Hamletten
  C) Faust’tan
  D) Tartuffe’den (Tartüf)
  E) Goriot Babadan (Goryo Baba)


  6. “Bunlar, gerçeğin anlatımını, bilimsel kurallara bağlayacak kadar ileri gittiler. Edebiyatı bir ameliyat masasına benzetmek, romanı bir deney aracı yapmak istediler.”

  Bu parçada sözü edilen özellikler aşağıdaki
  yazarlardan hangisinde bulunabilir?

  A) Balzac
  B) G. Flaubert (Flober)
  C) E. Zola
  D) Tolstoy
  E) V. Hugo
  1-E 2-B 3-B 4.E 5-A 6-C
 10. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38
  1985 ösys Edebiyat Sorulari

  1985 ÖSYS EDEBİYAT SORULARI

  1. “Ey saz benizli yolcu, sen, söyle bana,
  Kuş uçmaz, kervan geçmez sema yolunda;
  Gündüzün, gecenin hangi kovuğunda
  Dinlenmek için gidip yatacaksın?”

  Burada şairin “yolcu” diye seslendiği “ay”dır.
  Bunu, şiirdeki hangi sözlerden çıkarabiliriz?

  A) sema yolunda
  B) kuş uçmaz, kervan geçmez
  C) saz benizli
  D) gündüzün, gecenin hangi kovuğunda
  E) dinlenmek için gidip yatacaksın

  2. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan, omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgâr, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler, görülecek şey!”

  Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) böcekler
  B) sisler
  C) rüzgâr
  D) ağaçlar
  E) dağlar

  3. “Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorunlar yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunları, hikayelere benzer, hikayecikler biçiminde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil, kendi istediğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor.”

  Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Hikâye
  E) Günlük  4. “Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur.”

  Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

  A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm

  D) Natüralizm E) Sembolizm  5. “Roman, edebiyatımıza yeni bir tür olarak Tanzimat döneminde girmiştir. Tanzimat’tan önce (---) ve Halk edebiyatında hikayelerin, hikaye ve roman tekniği ile bir ilgisi yoktur. Özellikle Divan edebiyatında düzyazı ile ya da manzum olarak yazılan hikayeler belli konuların dışına çıkmaz. Halk hikayelerinin birçoğu da (---) karakteri gösterir.

  Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

  A) Tekke - destan
  B) İslamlık öncesi - şiir
  C) Tekke - mesnevi
  D) Divan - masal
  E) Divan – mizah

  6. “Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiyatımız boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir. Baki’nin Mersiye’si gibi, onun Mesnevi’si de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.”

  Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin
  yazılmamış olması
  B) Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş
  olmaları
  C) Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin
  kapanmış olması
  D) Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları
  E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış
  olmaları


  7. Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır.
  Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır.
  Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur.
  Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.

  Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Recaizade Mahmut Ekrem
  B) Nabizade Nazım
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Halide Edip Adıvar  1-A 2-E 3-C 4-D 5-D 6-A 7-C

Sayfayı Paylaş