2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  S.1 14.yüzyıl öğretici metinleri anlatım biçimleri bakımından……………ve …………..olmak üzere ikiye ayrılır.
  S.2 Mantıku’t-Tayr’ı…………………yazmıştır.
  S.3 Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme………… denir.
  S.4 Terkibibentte, bentleri birbirine bağlayan beyitlere ……………beyti denir.
  S.5 Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi …………dır.
  S.6 Bektâşî tarikatına bağlı olan şairlerin söylediği şiirlere ………….denir.
  S.7 Yiğitlik, savaş, kahramanlık konusunu işleyen koşma türüne ……………denir.
  S.8 Bir tek kişinin seyirci önünde bir olayı hikayeyi hareket ve taklitlerle canlandırmasına…………........denir
  S.9 Kavuklu, Gölge Oyunundaki……………….karşılığıdır.
  S.10 Söz arasında herkesçe bilinen bir olayı hatırlatma sanatına………………denir.

  Aşağıdaki soruları klasik tarzda cevaplayınız. (Her cevap 5 puan)
  S.11 Dînî tasavvufî halk edebiyatının ürünlerini yazınız.

  S.12 Meddahlarla şovmenler arasındaki benzerlikler nelerdir?


  S.13 Geleneksel Türk Tiyatrosundaki türleri yazınız.

  S.14 Karagöz ’ün kişilik özelliklerini yazınız.


  Aşağıdaki sorular çoktan seçmeli tarzdadır. (Her cevap 3 puan)
  S.15 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Makâlât / Hacı Bektâş-ı Velî
  B) Mantıku’t Tayr / Ahmedî
  C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî
  D) Leyla ile Mecnun / Fuzûlî
  E) Tahir ile Zühre / Anonim
  S.16 Aşağıdakilerin hangisinde Aşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
  A) Koşma-Varsağı- Semaî B) Varsağı-Destan- İlahî
  C) Semaî- Varsağı- Şarkı D ) Destan-Koşma-Türkü
  E) Türkü- Koşma- Şarkı

  S.17 ”Güzeller Mihribân olmaz dimek yanluşdur ey Bâkî
  Olur vallâhi billâhi heman yalvarı görsünler.”
  Yukarıdaki beyitle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelin makta beytidir.
  B) Altı çizili sözcükte tevriye sanatı vardır.
  C) Gazelin matla beytidir.
  D) Kafiye dizilişi xb şeklindedir.
  E) Aşk konusunu işleyen bir beyittir.

  S.18 Karagöz oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Karagöz saf, temiz ruhlu, okumamış ama zeki ve irfan sahibi, Türk halkını temsil eder.
  B) İlk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşterî’dir.
  C) “Zenne” oyundaki kadın karakteridir.
  D) Beberuhi oyunun çocuk karakteridir.
  E) Muhavere ve fasıl Karagöz oyununun bölümlerindendir.

  S.19 Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk Edebiyatı’nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?
  A) Dil, yabancı sözcük ve kurallarla yüklü ağır bir dildir.
  B) Nazım birimi beyit, ölçüsü aruzdur.
  C) Eserler doğaçlama ve saz eşliğinde söylenir.
  D) Sanatlı bir anlatımı yeğlemiştir.
  E) Her şair kendinden önceki şairleri taklit etmiştir.

  S. 20 “Yüzünde çifte benler
  Hayran oldu görenler
  Bilmem nasıl vazgeçer
  Sana gönül verenler.”
  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mâni B) Ninni C) Ağıt D) Varsağı E) Semaî

  S.21 Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapça’dır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.
  Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mantıku’t-Tayr B) Divan-ı Hikmet C) Su Kasidesi
  D) Makâlât E) Mesnevi

  S.22 “Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pâkîze-edâ
  İznin olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ
  Gayrı yârânı bu günlük edip ey şûh fedâ
  Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a”
  Yukarıdaki bent aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisine aittir?
  A) Rubâi B) Murabba C) Terkib-i bent
  D) Muhammes E) Şarkı

  S.23 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?
  A) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü
  B) Tüm fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından oluşturulduğu
  C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu
  D) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı
  E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu

  S.24 “Âh u feryâdın Fuzûlî incidübdür âlemi
  Ger belây-ı aşk ile hoşnûd isen gavga nedür.”
  Yukarıdaki beyitte Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
  A) Aşk derdinin verdiği acılar
  B) Aşk acısının devamlılığı
  C) Aşkın verdiği acının insanı olgunlaştıracağı inancı
  D) Aşk acısından duyulan mutluluk
  E) Sevgiliye duyulan özlem

  S.25 Daha çok kaside biçimiyle yazılan, Allah’a yapılan yalvarış ve yakarışları anlatan Divan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevhit B) Naat C) Medhiye D) Hicviye E) Münâcât

  S.26 Aşağıdaki Divan şiiri nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde yazılır?
  A) Rubâî B) Gazel C) Şarkı D) Murabbâ E) Muhammes

  S.27 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.
  Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bâkî B) Fuzûlî C) Nedim D) Nef’î E) Kadı Burhaneddin

  S.28 Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk şiiri türlerinden değildir?
  A) Türkü B) Mani C) Ninni D) Semaî E) Tekerleme

  S.29 “Bre ağalar bre beyler
  Ölmeden bir dem sürelim
  Gözümüze kara toprak
  Dolmadan bir dem sürelim”
  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yarım uyak kullanılmıştır.
  B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  C) Konusu kahramanlıktır.
  D) Varsağıdan alınmıştır.
  E) Uyak düzeni abcb şeklindedir

  Aşağıdaki soruyu doğru (D)-Yanlış (Y) şeklinde
  işaretleyiniz. (Her cevap 3 puan)
  S.30 (….) Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
  S.31 (….) Halk hikâyeleri daha çok trajedi, meddah hikâyeleri ise
  komedi yanı ağır basan anlatımlardır.
  S.32 (….) Fuzûlî 15. yüzyıl, lirik, divan şairidir.
  S.33 (….) Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
  S.34 (….) “Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı.” cümlesinde altı çizili kelimede açık istiâre vardır.

  Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm.
 2. haskican

  haskican Üye

  Katılım:
  14 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  Cevaplar:
  1)Manzum ve mensur
  2)Gülşehri
  3)Fahriye
  4)Vasıta beyti
  5)Tuyuğ ya da şarkı istediğinizi yazabilirsiniz.
  6)Nefes
  7)Koçaklama
  8)Meddah
  9)Karagöz
  10)Telmih
  11)İlahi, nefes, deme, şathiye, nutuk, hikmet
  12)Benzerlikleri: (Meddah & Şovmen)
  Yazılı bir metnin olmaması
  Doğaçlama
  Taklit yetenekleri
  Tek başına anlatmaları
  Seyirci kitlesi
  13)Halk içinde oluşturulan veya halkın oluşturduğu sözlü ürünlerdir. Köken olarak İslamiyet Öncesi Türklerde ki sığır, şölen ve yuğ adı verilen törenlerdeki canlandırmalardan gelir. Belli bir metne dayanmayan ve her defasında anlatımı değişen ürünlerdir. Bu ürünlerde Osmanlı Devleti'nin farklı kesimlerinden tipler vardır. Müzik vazgeçilmez unsurdur. Oyunda bir ders verilir. Ürünler usta çırak geleneği içinde sürdürülür. Dekor ve kişiler değişmez. Sahneye önem verilmez. Güldürü unsuru yanlış anlama ve tekerlemelerle sağlanır.
  14)Karagöz: Talihsiz, zeki ve ağzına geleni söyleyen bir tiptir.
  15)B
  16)A
  17)C Yalnız altı çizili sözcük yine yok fakat daha önce aynı soruyla karşılaşmıştım.
  18)E
  19)C
  20)A
  21)D
  22)E
  23)B
  24)C diye düşünüyorum
  25)E
  26)B
  27)A
  28)D
  29)C olması gerek
  30)D
  31)
  32)Yanlış
  33)Doğru
  34)Altı çizili sözcük yok ama önerme doğru. Ve büyük ihtimalle altı çizili sözcük "aslanlarımız" olacak.

  Takıldığı sorusu olan arkadaşlarada yardımcı olabilirim.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Evet seninde dediğin gibi altı çizili sözcük aslanlarımız.
 4. demirhan

  demirhan Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2007
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  eyvallah..tşklrr.......
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Kısaltma kullanmak yasak aksi takdirde ceza alırsın.
 • baran

  baran Üye

  Katılım:
  16 Şubat 2008
  Mesajlar:
  32
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  6
  kesin cevapları yok mu bunların
 • Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Arkadaşın verdiği cevaplar gayet açık.
 • haskican

  haskican Üye

  Katılım:
  14 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  Cevaplarımda bir sorun olduğunu düşünmüyorum gayet açıklar ; fakat açıklıktan kastın doğru olması ise zaten emin olmadığım sorunun cevabını söylemem merak etme
 • Sayfayı Paylaş