2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1)“Türk ulusunun , evrenin nasıl var olduğu üstüne düşünüşünü,
  inanışını ve buluşlarını efsanevi bir biçimde anlatan destan”
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şu Destanı B) Türeyiş Destanı C) Göç Destanı
  D) Oğuz Kağan Destanı E) Yaratılış Destanı

  2)Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde konuya girmeden önce bir güzelliğin tasvir edildiği bölümdür?
  A)Nesib C)Fahriye
  B)Girizgah D)Methiye E)Dua

  3)Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Türk Şiiri’nin genel özelliklerinden değildir?
  A)Şiirlerde genellikle zengin uyak kullanılmıştır.
  B)Ölçü hece ölçüsüdür.
  C)Nazım birimi dörtlüktür.
  D)Son dörtlükte şair takma adını kullanır.
  E)Saz şairleri halkın konuşma dilini kullanmışlardır.

  Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan--------------belirli bir konuda yazılır.İlkk beyitine-------------,son beyitine----------denir.Beyitlerdeki anlam birliğine--------------her beyiti aynı güzellikte söylenene de--------------adı verilir.

  4)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)kaside – matla – makta - taç – terkib-i bend
  B)Mesnevi – taç beyit - mahlas beyiti - matla – makta
  C)Gazel - matla – makta - yek ahenk – yek avaz
  D)Murabba – ziyade - tahmis- muhammes – murabba
  E) Gazel - matla – makta - yek avaz - yek ahenk

  5)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra islami etkilerle oluşmuş Türk destanlarından biri değildir?
  A)Saltukname
  B)Battalname
  C)Şehname
  D)Cengizname
  E)Danimentname

  6)Divan-ı Lugati’t Türk için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
  A)İlk Türkçe sözlük olması açısından çok değerli bir yapıttır.
  B)Yapıtın temel içeriğini dini ve ahlaki öğütler içeren şiirler oluşturur.
  C)Yapıtta eski Türk şiirinden seçilmiş örneklere de yer verilmiştir.
  D)Yapıtta yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün anlamına açıklık kazandırılmıştır.
  E)Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazılan yapıtta arap alfabesi kullanılmıştır.

  I. “aaaa”kafiye düzeni ile yazılan dört dizelik nazım biçimidir.
  II. Aruzun sadece bir kalıbıyla yazılır.
  III. Konu sınırlaması yoktur.
  IV. Türklere ait bir nazım biçimidir.
  V. Kadı Burhanettin ve Nesimi bu türün en usta şairleridir.
  7)Yukarıdaki şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Gazel B)Şarkı C)Tuyuğ D)Murabba D)Kıta

  8)Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat (Mevlid) adlı eserinin özelliklerinden değildir?
  A)15.yy eseridir.
  B)Dörtlükler halinde yazılmıştır.
  C)Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
  D)Dili devrine göre oldukça sadedir.
  E)Hz.Muhammed’in doğumunu anlatır.

  9)Divan şairlerinin hayatlarından ve sanatçı kişiliklerinden bahseden biyografik nitelikteki edebiyat tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mesnevi B)Cönk C)Tezkire D)Müstezat E)Mecmua

  Gün batar,sürü yatar ve sararan bir ayla
  Çoban hicranını basar bağrına yayla
  10)Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)7+7=14’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır.
  B)Dizelere “r,s “sesleri sıkça kullanılarak alliterasyon yapılmıştır.
  C)Dize sonunda benzeşen sesler hem uyak hem de redif olmuştur.
  D)Pastoral şiire örnek oluşturur.
  E)Kişileştirmeye başvurulmuştur.

  İslamiyetin kabulünden sonra Anadolu dışında yazılan ilk yapıtlardan birisidir.Didaktik özelliklerin ağır bastığı kitapta Edip Ahmet’in bir takım dini ve ahlaki öğütler verdiği;bilim fazilet cömertlik gibi kavramlarla ilgili görüşlerini dile getirdiği görülür.Aruz ölçüsüyle yazılmış yapıtın tamamı 256 beyittir.

  11)Yukarıda kimi özellikleri verilen geçiş dönemi ürünü aşağıdakilerden hangisidir.?

  A) Muhakemetü’l – Lügateyn
  B) Kutadgu Bilig
  C) Divanı Hikmet
  D) Divanı Lügati’t Türk
  E) Atebetü’l Hakayık

  12)Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı -yapıt eşleştirmesinde yanlışlık yapımıştır?
  A)Sehi Bey-Heşt Behişt
  B)Seydi Ali Reis-Mir’atü-l Memalik
  C)Babür Şah-Babürname
  D)Latifi-Mecalisü’n Nefahis
  E)Baki -Kanuni Mersiyesi

  13)Aşağıdakilerden hangisi meddahlık geleneğinin özelliklerinden biri değildir?
  A)Uygun ortamlarda kalabalık bir topluluğa hikaye anlatma geleneğidir.
  B)Anlatıcı kişinin en önemli aksesuarı,değneği ile terini silmek ve kadın taklidi yapmak için kullandığı mendilidir.
  C)Anlatıcı kişi hikayeye kalıplaşmış bir sözle başlar ve yine bir kalıplaşmış sözle bitirir.
  D)Anlatıcı kişi anlatıma renk katmak için toplumun çeşitli kesimlerinden insanları belli şiveleri ile taklit edebilir.
  E)Konu mutlaka günlük yaşamdan seçilir,toplumun aksak yönleri eleştirilir.

  14)Aşağıdakilerden hangisi ortaoyunu geleneğine özgü bir özellik değildir?
  A)Oyunun belli bir ana konu izlenerek ana metne bağlı kalmadan sahnelenmesi.
  B)Seyircilerle çevrelenmiş üstü açık bir alanda oynanması
  C)Oyunun sahnelenmesinde danstan müzikten yaralanılması.
  D) Oyunun sahnelenmesinde tekerlemelerden,şive taklitlerinden yaralanılması.
  E)Oyunun temel kişilerinin Kavuklu ve Pişekar olması,oyunu Pişekar’ın başlatıp bitirmesi.


  Tekke – Tasavvuf edebiyatında evrenin yaratılışını ve varlıkların birgün Allah’a döneceğini anlatan şiirlere ……………..denir.

  15) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Deme B)Şathiye C)Devriye D)Nutuk E)Nefes

  “Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi,
  Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu.”
  Attilâ İLHAN
  16- Yukarıda verilen dizelerdeki en belirgin söz sanatı,
  aşağıdakilerden hangileridir?
  A) Tekrir B) Tezat C) Kapalı İstiare
  D) Mübalâğa E) Teşhis  17 –Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
  A) Âşık edebiyatı - Semai
  B) Sözlü edebiyat- Koşma
  C) Anonim halk edebiyatı- Türkü
  D)Divan edebiyatı-gazel
  E) Tekke edebiyatı – İlâhi


  Düz maninin sonuna aynı uyakta birkaç dize daha eklendiğinde ..................... olur.

  18)Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Yedekli mani B)Ayaklı mani C)Tam mani
  D)Doldurmalı kesik mani E)Cinaslı mani

  (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir
  nazım şeklidir. (II) Divan edebiyatında
  gazel neyse, Halk edebiyatında koşma
  da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk,
  özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular
  işlenebilir. (IV) Koşma, saz
  şairlerinin en çok kullandıkları,
  sevdikleri nazım şeklidir. (V)
  Koşmanın ilk dörtlüğü mani gibi kafiyelenir.

  19) Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı
  vardır?
  A ) I B)II C) III D) IV E) V

  Anadolu dışında kalmasına rağmen Divan şiirinin en büyük ustalarındandır.TürkçeiArapça ve Farsça şiir kitabı yazacak kadar usta bir şairdir.Şiirin yanı sıra nesir alanında da eser vermiştir.O,aynı zamanda aşk şairi olarak da bilinir. Bağdat ve civarında yetişti. Kanûnî Bağdat'ı fethedince ona kaside sundu. Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazdı. Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağına inanan Leyla vü Mecnun adlı mesnevisi bu konuda en başarılı eserlerdendir.
  20)Bu parçada tanıtılan şair kimdir?
  A)Şeyhi B)Baki C)Zati D)Fuzuli E)Naili

  -"En az iki, en çok dört kitadan olusan bir nazim seklidir. Ask güzellik ve yasama sevincinin islendigi bu tarz siirler, bestelenmek için yazilmistir. Edebiyatimizda eskiden beri olmasina ragmen pek ragbet görmemis; fakat Nedim'den sonra (XVIII. yy.) önem kazanmistir.Klasik edebiyata Türk sairlerinin kazandirdigi bir nazim seklidir."

  21)Yukarida tanitilan Klasik Türk Edebiyati nazim sekli asagidakilerden hangisidir?
  A) Türkü B)Şarki C)Tuyug D) Murabba E)Rubai

  22)Karagöz oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İlk Karagöz oynatıcısı Şeyh Küşterî’dir.
  B) “Zenne” oyundaki kadın karakteridir.
  C) Karagöz saf, temiz ruhlu, okumamış ama zeki ve irfan sahibi, Türk halkını temsil eder.
  D) Muhâvere ve fasıl Karagöz oyununun bölümlerindendir.
  E) Beberûhi oyunun çocuk karakteridir.

  I. Orhun Irmağının eski yatağına dikildiklerinden Orhun Kitabeleri diye anılırlar.
  II. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmişlerdir.
  III. Türklerin İslamı kabul ediş serüvenini anlatırlar.
  IV. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.
  V. Uygur Alfabesiyle yazılmışlardır.

  23- Yukarıdakilerden hangileri Orhun Yazıtları’nın özelliklerini doğru olarak anlatmaktadır?
  A) I,-II, IV B) I,-II,-III C) I,-II,- V
  D) II,-III,-IV E) II,- III,- V  24 ) Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

  A) Mecaz ve mazmunlarla yüklü olması
  B) Dış dünyaya yönelik somut konuların
  işlenmesi
  C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı
  sözlere yer verilmesi
  D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer
  verilmesi
  E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer
  verilmesi

  25)Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  A) gazel-şarkı-murabba-mani-mesnevi
  B) rubai-muhammes-destan-tuyuğ-masal
  C) tuyuğ-kaside-murabba-türkü-gazel
  D) müstezat-mersiye-gazel-naat-münacaat
  E) şarkı-ağıt-rubai-müstezat-mani


  Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm.
 2. yako

  yako Üye

  Katılım:
  20 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  yarın sınav var cevaplar gelmicekmi:D
 3. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  CEVAPLARI OLANLARI ZATEN VERİYORLAR. ARKADAŞIMIZIN ELİNDE BUNUN CEVAPLARI YOKMUŞ
 4. crazy_yns

  crazy_yns Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  bu ne biçim bişey cevaplar yok
 5. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  Buyurun sizin için hazırladım cevap anahtarı:

  1-E
  2-A
  3-A
  4-C
  5-C
  6-B
  7-C
  8-B
  9-C
  10-A
  11-E
  12-D
  13-E
  14-C
  15-C
  16-E
  17-B
  18-A
  19-E
  20-D
  21-B
  22-E
  23-A
  24-B
  25-D
  yafmt7194 ve eren_hilal bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş