2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Ad Soyadı : B
  Sınıf/No :
  TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI
  1.Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet - i Fünün dönemi ile ilgili değildir?
  A) Rubab - ı Şikeste B) Aşk - ı Memnu
  C) Yeni Hayat D) Eylül
  E) Kırk Yıl
  2.Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisinde Tanzimat romanında rastlanmaz?
  a)Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
  b)Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
  c)Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
  d)Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
  e)Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

  3.Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret aittir?
  A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
  B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
  C) Tarih-i kadim şiirinde 2.Abdülhamit’e nefretini anlatır.
  D) Şiirlerinde sürrealizmden izler bulunur.
  E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

  4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile
  getirilmiştir.
  B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
  C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
  D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
  E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde
  kalmışlardır.

  5. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve
  I II
  Ali Canip’in çıkardıkları “Yeni Mecmua” dergisi ile
  III IV
  başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin

  birleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli
  V
  kaynaklara yönelmeyi amaçlar.

  Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V  6.Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Paşa'nın eserlerinden oluşmuştur?
  A)Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Meraki
  B)Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal
  C)Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt
  D)Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya
  E)Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

  7. Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu
  B)Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı
  C)Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği
  D)Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı
  E)Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini gerçekleştirdiği


  8.Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır?

  A) Divan şiirindeki ‘parça güzelliği anlayışı yerine, Tanzimat şairleri konu birliğine ve ‘bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
  B) Divan edebiyatında sanatçılar, seçkin kişiler için eser vermiş, Tanzimatçılar ise halk için yazmayı amaçlamışlardır.
  C) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmış, Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında az da olsa hece ölçüsüne yer verilmiştir.
  D) Divan nesrinde söz hünerleri gösterme, Tanzimat nesrinde ise birtakım düşünceleri halka yayma amaçlanmıştır.
  E) Tanzimat nazmında, Divan edebiyatı nazım biçimleri tümüyle bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.

  9. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
  B) Aruz vezninin kullanılması
  C) Romanlarda, olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi
  D) Nazmın nesre yaklaştırılması
  E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması

  10.Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A)Akif Bey B) Vaveyla C)Vatan Mersiyesi
  D) Vatan Şarkısı E) Hürriyet Kasidesi

  11.Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevfik Fikret
  B) Ziya Paşa
  C) Mehmet Emin Yurdakul
  D) Ömer Seyfettin
  E) Mehmet Akif


  12.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?
  A) Genç Kalemler
  B) Türk Derneği
  C) Türk Yurdu
  D) Türk Ocağı
  E) Mavi

  13.Cenap Şahabettin'in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki
  eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A)Evrak - ı Leyal – şiir B)Körebe - tiyatro
  C)Tiryaki Sözleri – özdeyiş D)Nesh-i sulh - makale
  E)Avrupa Mektupları – Gezi

  14. Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir. Yapıtın sonunda da Dilber’in ülke ülke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayıp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
  Bu parçada özetlenerek tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Araba Sevdası B) Sergüzeşt C) Yağmur Beklerken
  D) Mai ve Siyah E) Bir Sürgün

  15.Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı için hangisi söylenemez?
  A)Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
  B)Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
  C)Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
  D)Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçekleştirdiği
  E)Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği


  16. Servet-i Fünun edebiyatında roman ve öyküde I
  Fransız edebiyatı örnek alınmış, realizmden etkilenil-
  II III
  . \
  miştir. Romanlarda Istanbul'un aydın çevresi ile konak
  LV
  yaşamı işlenmiş, toplumsal problemlere de geniş yer
  verilmiştir. V
  Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  17
  I. Tanzimat şiirinde divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış, Servet-i Fünun şiirindeyse bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
  II. Tanzimat şiirine göre Servet-i Fünun şiirinde dil daha ağırdır.
  III. Her iki dönemde de aruz ölçüsü daha çok kullanılmıştır.
  IV. Her iki dönemde de hemen hemen aynı konular işlenmiş, parça güzelliği önemsenmiştir.
  V. Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm,Servet-i Fünun şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.

  Numaralanmış cümlelerdeki Tanzimat ve Servet-i Fünun şiiri karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
  A) i. B) ii. C) iii. D) İV. E) V.

  18 .Modern Türk romanının kurucusudur. Roman, öykü, tiyatro, anı türünde yapıtlar vermiştir. Romanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dili öykülerinde daha sadedir. Yapıtlarında Fransızca sözdizimini andıran bir tutum görülür. Edebiyatımızda ilk mensur şiir denemeleri ona aittir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Halide Edip Adıvar
  E) Refik Halit Karay

  19. Tanzimat dönemi edebiyatında eski - yeni çelişkisini en yoğun yaşayan sanatçı odur. Bağdatlı Ruhi'ye yazdığı terkib-i bend naziresi döneminin toplumsal eleştirisidir. Birçok beyiti özdeyiş olarak değer kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını eleştirmiş; ancak "Harabat" adlı yapıtında dönüş yaparak divan edebiyatını övmüştür.
  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
  A) Ziya Paşa
  B) Ahmet Mithat Efendi
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Ahmet Vefik Paşa
  E) Nabizade Nazım

  20.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
  A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
  B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
  C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
  D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
  E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça
  kullanmışlardır.

  21. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
  A) J.J. Rousseau B) Lamartine C) Goethe
  D) Victor Hugo E) Stendhal

  22. Şiir, gerçeği değil, gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Asıl gerçek insanı dış dünyayla temasa geçiren duygulardır.Şiirde musiki her şeyden önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil, kapalılıktadır.”

  Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

  A) Emile Zola B) V.Hugo C) Steinbeck
  D) T. Gautier E) Baudelaire

  23. Yahya Kemal’in modern türk şiiri açısından önemi açıklayınız?


  Not:Bunların cevapları elimde yok.Üzgünüm
 2. UstaSoft

  UstaSoft Guest

  arkadaşlar bir zahmet cevaplayacak arkadaşlar arıyorum..murat hoca bunları soracak da büyük ihtimal :)
 3. |JonJon|

  |JonJon| Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2009
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler biz saten test olmuştuk klasik lazım saol yinede
 4. ECEM125

  ECEM125 Üye

  Katılım:
  5 Şubat 2009
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  1:c 12:e bn bunları bldum
 5. yasin44491

  yasin44491 Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2007
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  1
  güzel paylaşım..
 6. ggamze

  ggamze Üye

  Katılım:
  22 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  acill cwpları lazmm napıcmmm tesekkrler
 7. ggamze

  ggamze Üye

  Katılım:
  22 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bazılarnı çözdm ama bilmiorm genede **riym yaptklarimi 1:c 2:e 4:e 5:d 9:c 11:a 12:e 13:a 14:b 15:a 19:a 20:d 21:e 22:d
 8. ggamze

  ggamze Üye

  Katılım:
  22 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  benden de bu kdr
 9. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  3)e, 6)b, 10)a, 18)a
 10. ggamze

  ggamze Üye

  Katılım:
  22 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bn 3ü :d yaptm arkadslr

Sayfayı Paylaş