2010-2011 Yılı 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 83, 84, 85, 86, 87

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde Rüzgar tarafından paylaşıldı.

 1. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113

  2010-2011 Yılı 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 83, 84, 85, 86, 87  SAYFA 83
  OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU'DAKİ İLK ÜRÜNLERİ(13.-14.YY)

  HAZIRLIK
  Tasavvuf ;
  Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akımı.
  GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ
  Ben yürürüm yane yane
  Aşk boyadı beni kane "ane" zengin uyak
  Ne âkilem ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gâh eserim yeller gibi
  Gâh tozarım yollar gibi "ler gibi" redif , "l" yarım uyak
  Gâh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akar sulayın çağlarım
  Dertli ciğerüm dağlarım "rım" redif ; "ağla" zengin kafiye
  Şeyhim anuban ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ya elim al kaldır beni
  Ya vaslına erdir beni "dır beni" redif ; uyak yok
  Çok ağlattın güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh soraram dilden dile "ile" zengin uyak
  Gurbette halim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluban yürürüm
  Ol yâri düşte görürüm "(u)rüm" redif ; uyak yok
  Uyanıp melûl olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim "yim" redif; "are" zengin uyak
  Dost elinde avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  Şiirdeki bazı kelimelerin anlamları: (ek bilgi)
  ışk: aşk
  Âkil:akıllı
  divane: deli ,çılgın
  neyledi: ne yaptı
  geh: (kah) bazen, bazı zaman
  sulayın: su gibi
  dağlaram: yaralarım
  anuban: anıp, anarak
  vasl: sevgiliye kavuşma
  miskin:(tasavvufta) yoksul, benliğinden geçmiş kişi
  yâre: yara
  melûl: kederli, dertli
  il: memleket
  âvâre: serseri, başıboş, boş gezen

  SAYFA 84
  DÖRTLÜKLER HALİNDE YAZILANA GÖRE:
  ölçü: 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  uyak: şiirde gösterilmiştir.
  redif: şiir üstünde gösterilmiştir.
  sese dayalı edebi sanatlar: 1.beyitte "n" seslerinin tekrarıyla ali terasyon, "e ve a" seslerinin tekrarıyla asonans yapımıştır.
  Her beyitte ünsüz harf tekrarıyla aliterasyon ünlü ses tekrarıyla asonans yapılmıştır.
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi: dörtlük
  nazım birimi sayısı: 7
  uyak şeması: aaab/cccb/dddb/eeeb/fffb/... düz uyak şeması vardır.

  TEMA: İlahi aşk
  Nazım Türü: İlahi
  2) "şeyhüm" "ışk" , miskin", "avare" gibi düşünceler tasavvuf düşüncesini yansıtır.Tasavvufta mutlak sevgili ve dost Allah'tır. Allah'ın dışındaki her şey geçicidir.Şiirdeki "aşk" hakiki aşk olan Allah aşkıdır. Dünyadaki her şey Allah'a ulaşmak için bir araç olarak görülür. Okuduğunuz şiirde "gel gör beni aşk neyledi" sözüyle şair Allah aşkından yandığını ONA kavuşmak istediğini vurguluyor.. Şiirde gece - gündüz Allah aşkıyla yanıp tutuşan, dünya malına değer vermeyen, Allah aşkını zenginlik ve fakirliğe tercih eden bir dervişin düşünceleri dile getirilmiştir. Bu tasavvuf düşüncesidir. Yunus Emre'nin bu şiirinde 13 ve 14. yüzyılda Türk edebiyatında etkisini hissettiren tasavvuf düşüncesini, dolayısıyla çağının sanat, kültür ve din anlayışının yansımalarını görmek mümkündür.
  3) Metnin yazılış amacı Allah aşkını ifade etmek ve tasavvuf düşüncesini geniş halk kitlelerine ulaştırmak olduğundan konuşma diline yakın, yalın sade bir dil kullanılmıştır.
  4) Bu şiir, 12. yüzyılda Ahmet Yesevi'yle başlayıp 13. yüzyılda en olgun örneklerini veren tasavvuf anlayışı geleneğine göre yazılmıştır.Şiirde soyut bir gerçeklik olan ilahi aşk anlatılmıştır. Şiirsel gerçeğin ifade aracı imge ve sestir. Şair bunu dile getirirken çeşitli edebi sanatlarla somutlaştırma yoluna gitmiştir. Şiiri okurken Allah aşkının derdiyle yanıp tutuşan bir Yunus Emre âdeta bir tablo gibi gözümüzde canlanmaktadır.Şiirin nazım türü İLAHİ'dir. Dinî-tasavvufi edebiyatta; Allah'ın varlığı, birliği, Allah sevgisi gibi konuları işleyen nazım türüne ilahi denir.Yunus Emre, şiirlerinde tasavvuf düşüncesini ve ilahi aşkı halkın kolayca anlayabileceği bir dille yazmıştır. Bu şiirinde de şairin edebî görüşünü yansıtan bir konuyu (ilahi aşkı) işlediğini görüyoruz. Açıklık, yalınlık, derinlik, içtenlik ve heyecan, Yunus'un şiirinin başlıca özelliklerindendir. Bu özellikleri şiirlerinde başarıyla uygulayan Yunus Emre için "Tasavvufî halk şiirinin en lirik şairidir" ifadesini kullanmak yanlış olmaz.Sözcüklerin ve eklerin yazılışına baktığımızda 13. yüzyılın dil özelliklerini görürüz: (tozaram,dağlaram,kaldur,oluban,anuban ...) Eserlerinde Arapça ve Farsça sözcüklere de yer vermiştir. Ancak bu sözcükler Türk halkının diline girmiş, konuşulan, anlaşılan sözcüklerdir. Bu yönüyle Yunus Emre'yi Eski Anadolu Türkçesi'nin kurucularından sayabiliriz. Yunus Emre, o dönemde edebiyat dili olarak Türkçeyi, canlı biçimde kullanmıştır. Türkçenin kültür ve edebiyat dili olarak gelişmesine büyük hizmeti olmuştur.
  Yunus, şiirlerinde hem ulusal ölçümüz heceyi hem de Araplardan aldığımız aruzu kullanmıştır. Nazım birimi olarak hem beyit hem de dörtlük kullanmıştır. Şiirlerini daha çok ilâhi, nutuk ya da nefes türünde söyleyen Yunus Emre; hür düşünceli, anlama değer veren, Vahdet-i Vücud inancını ve ilâhî aşkı anlatan bir mutasavvıf şairdir.Vahdet-i Vücud inancına göre tek gerçek varlık Allah'tır. Ondan gayrı ne varsa, yani bütün evren O'nun yansımasıdır. Allah bilinmeyi dilemiş, kâinatı yaratmıştır.
  5) "Aşkın kana boyması", yeller gibi esmek" yollar gibi tozmak" akarsu gibi çağlamak" dertli ciğerini dağlamak", "Mecnun olup yürümek" Miskin Yunus" "baştan ayağa yaralı olmak" "dost ilinden avare olmak" Bu ifadeler soyut bir gerçeklik olan "ilahi aşkı" somutlaştırmak ve farklı durumları ifade etmek için kullanılmıştır.
  6) "şeyhüm" "ışk" "mecnun" miskin" "avare" gibi sözcükler din ve tasavvufla ilgilidir.Bu kelime ve kavramların
  koşukta olmasının sebebi koşuk nazım türünün İslamiyet öncesi sözlü edebiyat dönemine ait olmasıdır.Tasavvuf düşüncesi İslamiyet'in kabul edilmesinden sonra görülür.
  7) "âkil, divâne, hâl , Mecnûn ,melûl, yâre, âvâre, bîçâre" gibi sözcükler kapalı ünlülerin bulunduğu sözcüklerdir..Koşuk adlı metinde kapalı heceler yoktur.Çünkü bu sözcükler İslamiyet'in kabulünden sonra Arap ve İran edebiyatından dilimize girmiştir.Kapalı heceler dilin musikileşmesinde ve ahenginde önemli bir yere sahiptir.Nihat Sami BANARLI'ya göre ise "Uzun hece, âdeta dilleri tek sesli olmaktan kurtarıp çok sesli yapan ve dillere büyük müzikalite sağlayan ses unsurları ve âdetâ Türkçenin notası olmuştur."
  8) İlahi metninde İslam medeniyetinin şekillendirdiği Türk kültürünün ve tasavvuf düşüncesinin izleri görülmektedir.Koşıkta ise İslamiyet'ten önceki göçebe Türk toplumunun yaşam biçimi görülmektedir.

  SAYFA 85
  AHENK UNSURLARI
  ölçü: 11'li hece ölçüsü
  uyak:
  a...... dava
  b......var meydanıdır "meydanıdır" redif "r" yarım uyak
  c.......niyaz eyledi
  b....... er meydanıdır

  d.......kodılar
  d.......yudular "dılar" redif (kelimeleirn köklerinde benzer ses olmadığı için uyak yok)
  d.......dediler
  b.......sır meydanıdır (her birimin son dizesindeki "r" harfinin yarım uyak olduğunu unutmayınız.)

  f.....bulasın
  f.....olasın "asın" redif "l" yarım uyak
  f......olasın
  b.....kâr meydanıdır. (her birimin son dizesindeki "r" harfinin yarım uyak olduğunu unutmayınız.)

  g.....kurana

  g.....yalana "a(e)" redif ; "n" yarım uyak
  g.....bilene
  b......gör meydanıdır

  h....er ise
  h...yâr ise "ise" redif "r" yarım uyak
  h...der ise
  b....dar meydanıdır
  sese dayalı edebi sanatlar:Her birimde ünsüz harf tekrarıyla aliterasyon ünlü ses tekrarıyla asonans yapılmıştır.(şiirden bulunuz)
  YAPI UNSURLARI:
  nazım birimi: dörtlük
  nazım birimi sayısı: 5
  uyak şeması: abcb/dddb/eeeb/fffb/gggb şeklinde düz uyak biçimi vardır.
  Tema: Allah aşkı
  Nazım türü: Nefes
  2. Abdal Musa Bektaşi edebiyatının ilk ve büyük temsilcileri arasındadır.Bu edebiyatın akla ilk gelen isimlerinden biri olan hatta kurucusu olarak kabul edilen Kaygusuz/Abdal'ın da şeyhidir. Bazı yazarlar tarafından, Bektaşiliğin ve Bektaşi edebiyatının kurucusu olarak da gösterilen Abdal Musa,"Muhammed-Ali birliği", "Yezid düşmanlığı" ve "Mirac-Hz, Ali münasebeti" gibi Alevi-Bektaşi edebiyatına has temalara yer veren ilk şair veya şairlerden biridir. Bu bakımdan onu da söz konusu edebiyatın kurucularındanbiri olarak görmek, herhalde yanlış olmayacaktır.
  ek bilgi:
  " Bektâşilerin rivayetine göre, Hacı Bektaş'ın amcası Haydar Ata'nın oğlu Hasan Gazi'nin oğludur. aşık paşazâde, Musa'nın Bursa fethine karıştığını, hatta bir savaşta, külahı düşen bir askere, başındaki sivri külahı giydirdiğini ve bu yüzden yeniçerilerin, hacı bektaş'a nisbet iddiâ ettiklerini yazar.

  Abdal Musa'nın Bursa'da bir mezarı vardır. Bu zâta ait bir mezar ve tekke de Elmalı'ya yakın Tekke köyündedir. bütün Alevi ve Bektaşiler Abdal Musa'nın bu köyde yattığını kabul ederler. Bektâşiliğin ve bektâşi edebiyatının kurucularından kaygusuz abdal, şiirlerinde abdal musa'nın dervişi olduğunu söyler ve bu şiirlerden onun Elmalı civarında yaşadığı anlaşılır.
  Abdal musa'nın hacı bektaş'la soy bakımından yakınlığı olup olmadığı şüpheliyse de adından anlaşılacağı gibi bu azizin, horasan erlerinden, yâni melâmetilerden ve babalılardan olduğu, gazi erenlerle mesela geyikli baba ile münasebeti olduğu muhakkaktır. bir liirinde de doğum yerinin iran azerbaycanı'ndaki hoy kasabası olduğunu ve hacı bektaş halifesi hâcım sultan'a mensup bulunduğunu söyler."(Abdülbaki GÖLPINARLI)

  SAYFA 86
  11) İkisinde Allah aşkı coşkulu biçimde verilmiştir.
  İkisi de dini-tasavvufi halk şiirinin özelliklerini taşır


  SAYFA 87
  Nazım birimleri beyittir.
  İkisinde de tasavvufi halk şiiri geleneği görülür.
  Sanatsal kaygı ikinci planda tutulmuş, daha çok tasavvuf düşüncesini ve dinsel değerleri yayma amacı güdülmüştür. Bu yönüyle bu tür şiirlerde didaktik unsurlar ağır basmaktadır.
  Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır.
  Allah ve Peygamber aşkı coşkulu biçimde ifade edilmiştir.
  İkisi de ahenklidir.(Kafiye,redif,ölçü ve her türlü ses benzerliği)
  Dini-tasavvufi halk şiiri nazım türleridir.
  Halkın anlayabileceği sade ve yalın bir dille yazılmışlardır.

  15.
  Dörtlükler halinde yazılmışlardır.
  İkisi de hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  Düz kafiye kullanılmıştır.
  Tasavvufi halk şiiri geleneğine bağlıdırlar.
  Sanatsal kaygı ikinci planda tutulmuş, daha çok tasavvuf düşüncesini ve dinsel değerleri yayma amacı güdülmüştür. Bu yönüyle bu tür şiirlerde didaktik unsurlar ağır basmaktadır.
  Ahenkli ve yalın bir söyleyişleri vardır.
  Dönemlerinin dil özelliklerini yansıtırlar.
  Tasavvufi ögelere yer verilmiştir.
  16) Yunus Emre ve Abdal Musâ'nın şiirleri Anadolu'daki ilk mutasavvıf olan Ahmet Yesevi'nin başlattığı dini-tasavvufi halk şiiri geleneğinin devamıdır.
  17. 4.ve 5. metinler Hakaniye Lehçesinin 1.ve 3. metinler ise Oğuz Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.Yunus Emre ilahisinde "ben" zamiri Ahmet Yesevi'nin hikmetinde "min" şeklini almıştır.
  Hakaniye Lehçesinde bulunma hal eki olan "de" "dın" şeklinde Oğuz Türkçesinde ise "da" (sertleşmeye uğramayarak) şeklindedir.
  Oğuz Türkçesinde yönelme hali olan "-e-a" yine "-e,-a" şeklinde;fakat Hakaniye Lehçesinde "-ga,-ka" şeklindedir.

  Bu iki şive arasındaki farklılıkların sebebini Kaşgarlı Mahmut şöyle açıklar:
  11. yüzyılda kaşgarlının hakaniye türkçesinden sonra oğuz türkçesini ikinci bir şive olarak gösterir. Kaşgarlı bu iki şive arasındaki farklılıkları net bir biçimde ortaya koyabilmek için, oğuz türkçesine karşılık hakaniye Türkçesi ile birlikte de Türk dili tabirini kullanımıştır. Dîvânü Lugât’it Türk’ün birçok yerinde bir kelime izah edilirken, “Türkler böyle derken oğuzlar ise şöyle der” diyerek bu farklılığı ortaya koymuştur.

  Kaşgarlıya göre oğuz Türkçesi zmresine sahip olanlar: “Kıpçak”, “yemek”, “peçenek”, ve “Bulgar” şiveleridir. Oğuzlar Farslılarla çok karıştıklarından Türkçe kelimeleri unutup Farsça kelimeler kullanmaya başlamışlardır. Kaşgarlı’ya göre , oğuzlar diğer Türk boylarından ziyada daha fazla İran medeniyetinin esiri altında kalmışlardır.

Sayfayı Paylaş