3 YAZILI SORULARI TEST

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde serhan tarafından paylaşıldı.

 1. serhan

  serhan Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2007
  Mesajlar:
  137
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16

  1)Dede Korkut hikayeleri ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
  A)Oğuz Türklerinin Orta Asya’daki yaşamlarından önem-li izler taşır.
  B) Kahramanlar olağanüstü özellikler taşımaktadır.
  C) Günümüze ulaşan iki yazma nüshası vardır.
  D) Yazıya kimin aktardığı kesin olarak bilinmemektedir.
  E) İlk söyleyeni hikayelerde adı geçen Dede Korkut’tur.

  2) I-Destanlar gibi olağanüstü özellikler taşımaktadır.
  II-İslami kültürün etkisi görülür.
  III-Manzum olarak yazılmıştır.
  Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Battalname ile ilgili verilen bilgi yanlış-tır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

  3) Aşağıdakilerden hangisi 13.-14. yüzyıl şairlerinden biri değildir?
  A) Yunus Emre B) Fuzuli C) Hoca Dehhani
  D) Mevlana E) Kadı Burhanettin

  4) Dini törenlerde, meclislerde, tekkelerde kendine özgü bir ezgi ile söylenir. Allah sevgisi, dini emir ve yasaklar, ibadetlerin önemi, tasavvufun esasları, tarikat adabı gibi konular işlenir.Yunus Emre bu tarzın en önemli şairlerin-dendir.
  Yukarıda tanıtılan Tasavvuf edebiyatı ürünü aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) Semai B) Koşma C) Gazel D) İlahi E) Nutuk

  5) Divan-ı Lügati’t Türk ile ilgili olarak aşağıda veri-len bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Türkçenin zenginliğini göstermek için Türkçe kaleme alınmıştır.
  B) Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
  C) Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır.
  D) Türklerin örf ve gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.
  E) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

  6) Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’teki şiirleri söyleme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İslam dininin ve Yeseviliğin öğretilerini yaymak.
  B) Türk boylarının savaşlara karşı direnme gücünü arttır-mak.
  C) Budizm, Şamanizm gibi inanışları halk arasında yay-gınlaştırmak.
  D) Yöneticilere çeşitli konularda öğüt vermek.
  E) İslam tarihi ve dili hakkında bilgiler vermek.

  7) 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatı ile ilgili olarak veri-len aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Eserlerde dini esasları benimsetme ve öğretme esas alınmıştır
  B) İslam kültürünün izlerini taşıyan ilk ürünler bu bu dö-nemde verilmiştir.
  C) Şiirler eskiden olduğu gibi,dörtlük ve heceyle yazılma-ya devam etmiştir.
  D) Eserlerde Arapça ve Farsça sözlükler kullanılmaya başlanmıştır.
  E) Ürünlerde yerleşik hayata geçişin izleri görülmektedir.

  8) Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Mesnevi – Mevlana Celaleddin Rumi
  B) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
  C) Atebet’ül-Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
  D) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşkarlı Mahmut
  E) Kutadgu Bilig – Hacı Bayram-ı Veli

  9) Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bil-gilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
  B) Beyit birimiyle ve aruz vezniyle yazılmıştır.
  C) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
  D) Gazel nazım şekliyle yazılmıştır.
  E) Ahlak, din, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.

  10) İslamiyet’ten önceki ve sonraki Türk kültürünün karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Daha önce dış etkilerden uzak olan Türkçeye, İslami-yet’ten sonra Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başla-mıştır.
  B) İslamiyet’ten sonra Türklerin savaşçılık özellikleri daha ön plana çıkmıştır.
  C) İslamiyet’in etkisiyle Türkler, eski dağınık hayattan kurtulup sağlam bir birlik meydana getirmişlerdir.
  D) Türkler İslamiyet’ten önce çok az yazılı ürün vermiş-lerdir.İslamiyet’ten sonraki dönemde yazılı ürünler çoğal-maya başlamıştır.
  E) Türkler yaşadıkları göçebe hayatı bırakıp yerleşik ha-yata geçmeye başlamışlardır.

  11) Aşağıdakilerden hangisi geçiş döneminde,İslami-yet’in etkisiyle oluşturulan ilk eserlerden biri değildir
  A) Kutadgu Bilig
  B) Muhakemet’ül Lügateyn
  C) Divan-ı Hikmet
  D) Atebet’ül-Hakayık
  E) Divan-ı Lügati’t Türk

  12) İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk edebiyatında bir farklılaşmanın olduğu görülür.
  Bu dönem Türk edebiyatında gelişmeye başlayan iki ana kol aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Batı edebiyatı – Milli edebiyat
  B) Dini edebiyat – Din dışı edebiyat
  C) Halk edebiyatı – Tekke edebiyatı
  D) Aşık edebiyatı – Tekke edebiyatı
  E) Divan edebiyatı – Halk edebiyatı

  13) Aşağıdakilerin hangisinde destan-ulus eşleştir-mesinde yanlışlık yapılmıştır?

  A) Türeyiş - Uygur
  B) Ergenekon - Göktürk
  C) Manas - Moğol
  D) Alp Er Tunga - Saka
  E) Danişmend Gazi – Selçuklu





  14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlı-ğı yapılmıştır?
  A) Aruz vezni ile yazılmış “sagu”ve“koşuk” örnekleri var-dır.
  B) “Şaman, kam, baskı” adı verilen ozanlar törenlerde “sagu, koşuk ve destanları” kopuz eşliğinde söylemişler-dir.
  C) Destan döneminde dil katışıksız bir Türkçedir.
  D) Türk destanlarının asıl metinleri bugüne kadar ulaşa-mamıştır.
  E) Destanlarımızla ilgili bilgiler İran, Çin ve Araplara ait kaynaklarda yer almaktadır.

  15) Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarının özel-liklerinden biri değildir?
  A) Ulusal değil, evrensel özellikler ağır basmaktadır.
  B) Kahramanları devlet yönetimindeki seçkin kişilerdir.
  C) Türk edebiyatının ilk örnek metinleridir.
  D) Halkı derinden etkileyen olayları konu edinir.
  E) Olaylarda ve kişilerde olağanüstü nitelikler vardır.

  16) “Koşuk”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisin-de bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
  A) “Aşk, doğa, yiğitlik” gibi konular işlenmiştir.
  B) Hece vezniyle söylenmiştir.
  C) Nazım birimi dörtlüktür.
  D) Nazım şekli, konuları bakımından Halk şiirindeki koşma ile benzerlik göstermektedir.
  E) “Yuğ” adı verilen törenlerde “kopuz” eşliğinde söylen-miştir.

  17) Sözlü edebiyat dönemi şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Şiirlerini “kopuz” adı verilen müzik aleti eşliğinde söy-lemişlerdir.
  B) “Sığır, şölen” gibi törenleri idare etmişlerdir.
  C) “Hakan, kağan, karluk” gibi isimler almışlardır.
  D) “Sanatçılık, hakimlik, bilim adamlığı” gibi özelliklere sahip olmuşlardır.
  E) Törenlerde “destan, sagu ve koşukları” söylemişlerdir.

  18) Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan başlıca ölçütlerden biri değil-dir?
  A) Dil anlayışı
  B) Dil coğrafyası
  C) Din değişiklikleri
  D) Sanatçının siyasal görüşleri
  E) Yaratıcısı belli olan – olmayan ürünler

  19) Edebiyat tarihi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Seçilmiş eserleri ve sanatçıları tarihi bir sıra içinde in-celer.
  B) Toplumların geçmişteki yaşamlarına yönelik araştır-malar yapar.
  C) Edebi akımların ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçları-nı araştırır.
  D) Edebi eserin, benzerleri arasındaki yerini belirler.
  E) Edebi eserleri ortaya çıkaran tarihi koşulları açıklar



  20) Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin nitelik-leri arasında yer almaz?
  A) Okurlara bir konuda bilgi vermeyi amaçlamak.
  B) Ortaya koyan sanatçının yaşamından izler taşımak.
  C) Konuyu estetik zevk verici biçimde anlatmak.
  D) Duygu, düşünce ve hayalleri iç içe vermek.
  E) Ortaya konduğu dönemin özelliklerini yansıtmak.

  NOT: Her sorunun doğru cevabı “5” puandır.
 2. serhan

  serhan Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2007
  Mesajlar:
  137
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  üzgünüm cevapları yok ama bulunca yazarım

Sayfayı Paylaş