3 YAZILI SORULARI

Konu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde serhan tarafından paylaşıldı.

 1. serhan

  serhan Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2007
  Mesajlar:
  137
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16

  1) Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

  A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas
  B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt
  C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga
  D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmentname- Şu
  E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon

  2) XIII. Yüzyıl tasavvuf şiirinin önemli ismi Yunus
  I
  Emre, şiirlerinde coşkun bir lirizmle, sevgi ve hoşgörü
  II III
  konularını işlemiştir. Hem aruz hem de hece ölçüsüyle
  IV
  yazan şair, taşlamalarıyla da ünlüdür.
  V
  Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  3) Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlere denir. Genellikle tasavvuftaki “Vahdet-i Vücud” kavramı anlatılır. Bunu yanında Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler de söylenir.

  Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şathiye B) Devriye C) Nefes D) Koşma E) Nutuk

  4) Aşağıdaki eserlerin hangisinde, İslam dininin etkisiyle bazı Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmıştır?

  A) Orhun Yazıtları B) Alp Er Tunga Destanı
  C) Yenisey Yazıtları D) Dede Korkut Hikayeleri
  E) Mani Metinleri

  5) Anadolu’da yalnız din dışı konularda yapıtlar verip bu yolda gazeller ve kasideler söyleyen ilk Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hoca Mesud B) Ahmedi
  C) Kadı Burhanettin D) Aşık Paşa
  E) Hoca Dehhani

  6) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?

  A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
  B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
  C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
  E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

  7) Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 8. asırda yazılmış olduğu
  B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
  C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
  D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
  E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını

  8) Aşağıdakilerden hangisi “Atabetü’l Hakayık” adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

  A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
  B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
  C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
  D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
  E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır

  9) Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan Türk edebiyatının ilk eserlerinden değildir?

  A) Divanü Lügat-it Türk
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Kutadgu Bilig
  D) Atabetü’l Hakayık
  E) Cemşid u Hurşid

  10) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk hayatına ve edebiyatına ait bir kavram değildir?

  A) Şölen B) Sagu C) Yuğ
  D) Koşma E) Sığır

  11) Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?

  A) Bu destanların şairi belli değildir.
  B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
  C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
  D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
  E) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.

  12) Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

  A) Dil anlayışı
  B) Dini hayat
  C) Dilbilimcilerin istekleri
  D) Dil coğrafyası
  E) Kültürel farklılaşma

  13) Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir?

  A) Yunus Emre B) Ahmet Yesevi
  C) Kaygusuz Abdal D) Pir Sultan Abdal
  E) Gülşehri

  14) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?

  A) Koşma B) Mani C) Sagu
  D) Ninni E) Sav

  15) Aşağıdakilerden hangisi XIII. Yüzyıl şairlerimizdendir?

  A) Şeyh Galip B) Fuzuli C) Nabi
  D) Baki E) Hoca Dehhani

  16) ………………. bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Oğuz Kağan Destanı B) Ergenekon Destanı
  C) Yaratılış Destanı D) Bozkurt Destanı
  E) Türeyiş Destanı

  17) Emevilerin VIII. yüzyılda Bizanslılara karşı savaşarak Anadolu’yu fethettikleri yıllarda yaşayan …………………. birçok kahramanlık gösterir. Olağanüstü güç, zeka ve şansa sahip olan kahraman, Sİmbat adlı bir Bizans beyinin karşısına çıkar. Simbat, harap kaleyi tamir ettirir ve yerleşir. Etraftaki Müslümanlara dehşet saçar

  Parçada boş bırakılan yer aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A) Battal Gazi B) Danişmend Gazi
  C) Gazi Giray D) Dede Korkut
  E) Köroğlu

  18) Tasavvufla ilgili kavramlar;

  I. Aşık: Allah aşkıyla yanan derviş
  II. Maşuk: Allah , sevgili
  III. Çile: Dergahtaki eğitim sırasında çekilen sıkıntılar.
  IV. Fenafillah: Allah’ın emirleri karşısında nefsin isteklerinden severek vazgeçme hali.
  V. Meclis: Allah aşkıyla kendinden geçen kişi.

  Tasavvufla ilgili kavramlardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  19) Saka Türklerinin başlıca destanları: ………………. Ve Şu destanıdır.

  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?

  A) Alp Er Tunga Destanı
  B) Oğuz Kağan Destanı
  C) Türeyiş Destanı
  D) Ergenekon Destanı
  E) Göç Destanı

  Günümüz Türkçesi
  20) Tümen çiçek tizildi Binlerce çiçek dizildi
  Bükünden ol yazıldı Tomurcuktan yazıldı
  Ökünç yatıp üzildi Çok yatarak sıkıldı
  Yirde kopa adrışur Yerden biter açılır

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
  B) Konusu doğadan alınmıştır.
  C) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
  D) Yarım uyaklı bir dörtlüktür.
  E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.
 2. aglayan.kaya.90

  aglayan.kaya.90 Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2007
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  tşk arkadsımm

Sayfayı Paylaş