8.Sınıf 4.ünite soruları [Soru & Test]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  4. Harf inkılâbından sonra Millet Mektepleri açılmıştır. 3 Kasım 1928 yılında çıkarılan kanunla yeni Türk harflerinin en geç altı ay içinde öğrenilmesi zorunlu kılınmış, her türlü resmi yazışmaların yeni harflerle yapılması, eski yazıyla yazılmış dilekçelerin kabul edilmemesi gibi uygulamalar yapılmıştır.
  Yapılan bu çalışmalar ile
  1- Yeni Türk harflerinin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması.
  2- Ülkedeki okur-yazar oranını yükseltmek.
  3- Eğitimdeki karmaşıklığa son verip, eğitimde birliği sağlamak.
  4- Halkın konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı kaldırmak.
  Hangi ya da hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

  A) Yalnız 1
  B) 1 ve 2
  C) .1 - 2 - 3
  D) .1 - 2 - 4

  5. * Aşar Vergisi’nin kaldırılması
  *Kabotaj Kanunu’nun kabulü
  *Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması.
  Yukarıda verilen inkılâplar hangi alanda gerçekleşmiştir?

  A) Ekonomi
  B) Hukuk
  C) Siyasi
  D) Kültürel

  6. 9 Eylül 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu. 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet fırkası kuruldu fakat 3 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı. Ardından 12 Ağustos 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ancak partinin rejimi tehdit eder hale gelmesi öngörüsüyle partinin kurucusu Fethi Okyar tarafından kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası 1946 yılına kadar tek parti olarak ülke yönetiminde söz sahibi oldu.
  Parçaya göre bu gelişmeler demokrasi açısından hangi olumsuz durumun yaşanmasına yol açmıştır?

  A) Seçimler dört yılda bir yapılmıştır.
  B) 22 yaşına gelen her Türk vatandaşı oy kullanmıştır.
  C) Farklı düşünceler Meclise yansımamıştır.
  D) Güçler ayrılığı esasına göre hareket edilmiştir.

  7. Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimlerinde, halk seçimlerle yönetime katılmaktadır.
  Buna göre:
  1- 1924 Anayasası’nda seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması.
  2- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi.
  3- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması.
  4- Ankara’nın başkent olması.
  Yapılan yeniliklerden hangi yada hangilerinin halkın yönetime daha çok katılımını sağladığı söylenebilir?

  A) Yalnız 2
  B) 2 ve 3
  C) Yalnız 3
  D) 3 ve 4

  8. “ Medreseler ne olacak, vakıflar ne olacak dediğimiz zaman, hemen bir karşı koymayla yüz yüze geliriz.Bu karşı koyuşu yapanlardan hemen bunu ne hak ve yetkiyle yaptıklarını sormak gerekir. Ulusumuzun ve ülkemizin kültür yuvaları bir olmalıdır. Bütün yurt çocukları, kadını ve erkeği, aynı biçimde oradan çıkmalıdır.”
  Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki açıklamaları onun hangi inkılâbını desteklemektedir?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi.
  B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması.
  C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi.
  D) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

  9. 1- Kaynağı, Batı kültüründedir.
  2- Çağdaşlaşmayı hedef alır.
  3- Sabittir, değişmez.
  4-Gerçekçi değildir.
  Atatürk İnkılâplarının özellikleri arasında yukarıdakilerden hangi ya da hangileri sayılamaz?

  A) Yalnız 1
  B) 1 ve 2
  C) Yalnız 3
  D) 3 ve 4

  10. İzmir İktisat Kongresinde:
  1- Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.
  2- Küçük imalattan süratle fabrikalara geçilmelidir.
  3- İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır.
  4- Sanayi teşvik edilmelidir.
  Kararları alınmıştır.
  Buna göre:
  -1923 yılında Uşak Şeker Fabrikası açıldı.
  -1924 yılında Türkiye Taş kömürü Kurumu kuruldu.
  -1939 yılında Karabük Demir ve Çelik Fabrikası kuruldu.
  Ekonomik alanda yapılan bu yeniliklerle yukarıdaki alınan kararlardan hangileri arasında bir bağlantı olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız 1
  B) 3 ve 4
  C) 1 ve 2
  D) Yalnız 3

  1. a
  2. b
  3. b
  4. d
  5. a
  6. c
  7. b
  8. a
  9. d
  10. c
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  [​IMG]
  2. Aşağıdaki eserlerin hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın askeri ve politik yönleri belgelerle analiz edilip, Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Yeni Türkiye Cumhuriyetin doğuşu anlatılmıştır?

  A) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
  B) Sarı Zeybek
  C) Nutuk
  D) Diriliş

  3. .– Uşak Şeker Fabrikası açıldı.
  - Türkiye İş Bankası kuruldu.
  - Kayseri Uçak Fabrikası açıldı.
  Yukarıdaki uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

  A) Erzurum Kongresi
  B) Sivas Kongresi
  C) Balıkesir-Alaşehir Kongresi
  D) İzmir İktisat Kongresi

  4. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Sevr Antlaşması önünde boyun eğmeyen Türk Devleti’nin bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettiren uluslar arası bir antlaşmadır?

  A) Mondros
  B) Londra
  C) Lozan
  D) Moskova

  5. 1- TBMM açıldı.
  2- Saltanat kaldırıldı.
  3- Cumhuriyet ilan edildi.
  Yukarıda sözü edilen uygulamalarda amaçlanan hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Milli egemenlik anlayışını yerleştirmek.
  B) Tek parti sistemini devam ettirmek.
  C) Demokrasiyi yerleştirmek
  D) Cumhuriyet rejimini yerleştirmek.

  6. Egemenlik: insanlar arasında birlikte yaşamak için gereken kuralları koyan, uygulanmasını sağlayan, insanları bir düzen içinde tutan, onları dışarıya karşı koruyan güce denir. 20 Ocak 1921 Anayasa’sında ”Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İfadesi yer almış ve bu gücün halkın elinde olduğu vurgulanmıştır.
  Bu açıklamalara göre aşağıdaki olgulardan hangisi, egemenliğin kullanımı konusunda bir çelişki olduğunu göstermektedir?

  A) 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ve çalışmalarını sürdürdüğü dönemde, İstanbul’da Padişah ve hükümetinin varlığını sürdürmesi.
  B) 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ve ardından Kabine sistemine geçilmesi.
  C) Yeni partilerin kurularak, çok partili siyasi sisteme geçilmesi.
  D) 1924 Anayasası’nda da yasama, yürütme, yargı yetkisinin TBMM’ye verilip güçler birliği esasının uygulanması.

  7. Avrupalı devletler ve Rusya, azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmışlardır.
  Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lozan Antlaşması’nda alınan hangi karar ile bu sorunu çözüme kavuşturmuştur?

  A) Osmanlı borçları, Osmanlı Devletinden ayrılan devletler arasında bölüştürülmüştür.
  B) Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış ve hiçbir ayrıcalık tanınmamıştır.
  C) Boğazların yönetimi başkanlığı Türkiye’nin yapacağı uluslar arası bir komisyona bırakılmıştır.
  D) Duyun-u Umumiye idaresine son verilmiştir.

  8. .– Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hâkimiyete dayanan kayıtsız, şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak( Nutuk-1919)
  - Teşkilatımızda milli güçlerin etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir. Bugün bütün dünyanın ulusları yalnız bir egemenlik tanırlar. Millet egemenliği. ( Ankara’da halka yapılan konuşma. 28 Aralık 1919)
  Mustafa Kemal’in bu görüşlerinden:
  1- Saltanatın kaldırılması.
  2- Cumhuriyetin ilanı.
  3- Türk Tarih Kurumu’nun kurulması.
  4- Millet Mektepleri’nin açılması.
  Onun ileride yukarıdaki inkılâplardan hangilerini gerçekleştireceğine ait ipuçları bulunmaktadır?

  A) 1 ve 4
  B) 1 ve 2
  C) 2 ve 3
  D) 3 ve 4

  9. “Osmanlı Devleti’nin yıkılmış olduğu, yeni bir Türkiye Devleti’nin doğduğunu, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince egemenlik haklarının millete ait olduğunu “ifade eden bir önerge hazırlanmıştır.
  Mustafa Kemal’in de imzaladığı bu önergeden yola çıkarak aşağıdaki tarihi tespitlerden hangisine ulaşılır?

  A) Lozan Antlaşması’nın imzalanması.
  B) Ankara’nın başkent olması.
  C) Medreselerin kapatılmasının zorunlu olduğu.
  D) Saltanatın kaldırılmasının gerektiği

  10. Mustafa Kemal aşağıdaki sözlerinden hangisiyle Osmanlı Devleti’nin tarihe karıştığı ve yeni bir Türk Devleti’nin var olduğunu anlatmaktadır?

  A) “Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir.”
  B) “ Yeni Türkiye’mizin hak ettiği yere ulaştırabilmek için mutlaka ekonomimize birince derecede önem vermek zorundayız.”
  C) ” Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle, anlayışıyla medeni olduğunu ispat etmek ve göstermek zorundadır.”
  D) “ Aylardan beri Lozan görüşmeleri sürüyor. Fakat henüz karşımızdakiler bizimle üç senelik, dört senelik bir hesabı görmüyor, üç yüz ve dört yüz senelik bir hesabı görmeye başlamışlardır.”

  1. c
  2. c
  3. d
  4. c
  5. b
  6. a
  7. b
  8. b
  9. d
  10. d
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Atatürk'ün ortaya koyduğu aşağıdaki inkılaplarda hangisi milli egemenliğe yönelik gerçekleştirilen bir inkılaptır?

  A) soyadı kanunu
  B) harf inkılabı
  C) medeni kanun'un kabulü
  D) saltanatın kaldırılması

  2. Mustafa Kemal ATATÜRK salatanatın kaldırılmasına yönelik yaptığı çalışmalar hangi nokta üzerinde ısrarla durduğunu göstermektedir?

  A) çağdaşlaşma
  B) milli ekonomi
  C) milli egemenlik
  D) milli bağımsızlık

  3. İtillaf devletlerinin sürekli olarak imzalatmaya çalıştığı sevr antlaşması Türkiyenin bağımsızlığına direk olarak yok sayan bir antlaşmadır.
  Mustafa Kemal ATATÜRK'ün sevri ısrarla yok sayması onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır.

  A) milli bağımsızlığı herşeyden üstün tutması
  B) avrupayı tamamiyle yok sayması
  C) inkılapları herşeyin üstünde tutması
  D) osmalı devletini tamamiyle yok sayaması

  4. Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.'
  Mustafa Kemal ATATÜRK bu sözü ile ülkenin hangi durumuna vurgu yapmıştır?

  A) sürekli olarak savaşmak
  B) askeri başarıların ardından ekonomik başarıların gerekli olduğu
  C) ekonomik başarıların önemli olduğu ama asıl olan askeri başarılar
  D) milli bir ekonomi

  5. Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.'
  Mustafa Kemal ATATÜRK bu sözleri ile ekonomik kalkınmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. ATATÜRK' bu sözlerinde de yola çıkar ekonomik kalkınmanın neden bir ülke için önemli olduğu aşağıdaki şıklardan hangisinde belirtilmiştir.

  A) ekonomik anlamda ilerlemeyen bir ülke yok olmaya mahkumdur.
  B) ekonomi ancak ve ancak tarım sayasenide iler gider.
  C) bir ülkede ekonomi gelişmesede sanayi iyi yönde ilerler.
  D) bir ülkenin belkemiği bağımsızlıktır.

  6. 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan: Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdaki olaylardan hangisi ile çözüme kavuşmuştur?

  A) medeni kanun kabulü ile
  B) Ankara’nı başkent olmasıyla
  C) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
  D) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle

  7. Mustafa Kemal’in “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü aşağıdaki ilkelerin hangisi ile doğrudan ilgilidir?

  A) milliyetçilik
  B) cumhuriyetçilik
  C) devletçilik
  D) laiklik

  8. Türk Medeni kanunu hazırlanırken hangi ülke model alınmıştır?

  A) italya
  B) almaya
  C) isviçre
  D) fransa

  9. 1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kararların alınmasını sebebidir?

  A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
  B) hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak
  C) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek
  D) Toplumda ayrımlara yol açabilecek durumları ve olayları engellemek

  10. * Kurulan ilk muhalaefet partisidir
  * Ekonomide Devletçiliği savunur.
  * gericilerin odağı haline geldiği için kapatılmıştır.
  Yukarıdaki özellikler aşağıdaki siyasi partilerden hangisine aittir?

  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
  C) Demokratik Parti
  D) Cumhuriyet Halk Fırkası

  1. d
  2. c
  3. a
  4. b
  5. a
  6. d
  7. b
  8. c
  9. d
  10. a
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır ayrıca bir çok durum da sonraya bırakılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumu destekler nitelikteki bir durumdur?

  A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
  B) harf inkılabı
  C) Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
  D) soyadı kanunu

  2. Ekonomik kalkınmaya temel oluşturması beklenen özel teşebbüsün istenilen gelişmeyi verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

  A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
  B) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
  C) dış borçlanmanın sağlanması
  D) dunya bankasında fon aktarımı

  3. I. Ziraat Bankasının açılması
  II. Aşar vergisinin kaldırılması
  III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
  Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangisi yada hangileri, köylünün ekonomik durumunu iyileştirme yönelik yapılmıştır?

  A) yanlız II
  B) I ve III
  C) yanlız I
  D) I ve II

  4. Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir çok inkılap gerçekleştirilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu inkılaplar arasında yer almaz?

  A) Medreselerin kapatılması
  B) Yabancı okulların milli eğitime bağlanması
  C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  D) Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması

  5. Çağdaşlaşma: halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektir.
  Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?

  A) takvim,saat ve ölçülerdeki değişilik
  B) medeni kanun
  C) kılık kıyafet kanunu
  D) Ankara'nın başkent olması

  6. Medeni Kanun’un Kabulü ile :
  • Mirasta kız erkek çocuklara eşit hak tanınmıştır.
  • Tek kadınla evlilik kabul edilmiştir.
  • Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı verilmiştir.
  Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Kadınlara siyasi haklar tanınmıştır
  B) Kadın hakları genişletilmiştir
  C) Kadın-Erkek eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır
  D) Çok eşle evlilik yasaklanmıştır

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Milliyetçilik alanında yapılmış olan inkılâplara örnek gösterilemez?

  A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
  B) Türk Dil Kurumunun kurulması
  C) Fabrikalar ve işletmelerin kurulması
  D) Kabotaj Kanunu çıkarılması

  8. aşar vergisini kaldırılıması atatürkün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

  A) halkçılık
  B) devletçilik
  C) laiklik
  D) milliyetçilik

  9. Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılâplardan biridir?

  A) Şapka giymenin zorunlu olması
  B) Saltanatın kaldırılması
  C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  D) Takvim saat ve ölçülerde değişiklik

  10. rejime karşı isyanlar aşağıdaki durumlardan hanigsinin oluşmasını geciktirmiş ve zorlaştırmıştır?

  A) laikliği
  B) kadını türk toplumundaki ilerleyişini
  C) çağdaşlaşmayı
  D) çok partili yaşam denemelerini

  1. c
  2. b
  3. d
  4. c
  5. d
  6. a
  7. c
  8. a
  9. c
  10. d

Sayfayı Paylaş