8.Sınıf İnkılap Tarihi Genel Tarama

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde gulhan tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16

  8.SINIF İNKILÂP TARİHİ DERSİ

  1. Uşi Antlaşmasına göre Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılırken, dini yönden halifeye bağlı olacakları belirtilmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?
  A. Halifenin nüfuzundan faydalanmak
  B. Bölge insanı üzerindeki etkinliğini devam ettirmek
  C. Halifeliğin maddi gelirlerinden yararlanmaya devam etmek
  D. Buradaki insanları dini yönden korumaya çalışmak

  2. Fransız İhtilali’nin etkilerinden Osmanlı Devleti’nin en az zararla çıkmasını sağlamak için ortaya atılmış olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A.Türkçülük B.Batıcılık C.Turancılık D.Osmanlıcılık

  3. Aşağıdaki Osmanlı’nın imzaladığı savaş-barış eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
  A. Trablusgarp-Uşi
  B. I.Balkan-Londra
  C. II.Balkan-Bükreş
  D. 93 Harbi-Berlin

  4. Osmanlıcılık fikir akımı hangi savaş ile çöktü?
  A.Trablusgarp B.II.Balkan
  C.93 Harbi D.I.Balkan

  5. Aşağıdaki olayların hangisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir bağlantısı yoktur?
  A. Bab-ı Ali Baskını
  B. II. Meşrutiyet’in ilanı
  C. Trablusgarp Savaşı
  D. 93 Harbi

  6. Aşağıdakilerden hangisi II.Balkan Savaşı sonunda Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladığı antlaşmadır?
  A. Bükreş B. İstanbul
  C. Atina D. Londra
  7. II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Bab-ı Ali Baskını B. 31 Mart Olayı
  C. 93 Harbi D. I.Dünya Savaşı

  8. I.Bulgaristan
  II.Yunanistan
  III.Trablusgarp
  IV.Ege Adaları
  Aşağıdakilerden hangisinde II.Meşrutiyet sonrasında kaybedilen topraklar doğru olarak verilmiştir?
  A. I ve II B. I, II ve III
  C. I, III ve IV D. III ve IV

  9. Osmanlı Devleti, II.Balkan Savaşı ile aşağıdakilerden hangisini kurtarmıştır?
  A. Batı Trakya B. Doğu Trakya
  C. Makedonya D. Rodos ve 12 Ada

  10. Aşağıdakiler kronolojik olarak sıralandığında hangisi önce gelmelidir?
  A. I.Balkan Savaşı B. Bab-ı Ali Baskını
  C. Trablusgarp Savaşı D. II.Meşrutiyet’in İlanı


  11. “Teşkilat-ı Mahsusa” örgütünün Osmanlı’da ki önemi nedir?
  A. Devletin resmi polis teşkilatı
  B. Devletin özel askeri birliği
  C. İttihat Terakki Cemiyeti’ne bağlı gizli bir örgüt
  D. İttihat Terakki Cemiyeti’nin yönetim organı

  12. Mondros imzalandıktan sonrada Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Musul B. Dörtyol C. Hatay D. İzmir

  13. Azınlık Cemiyetlerinin resmi dayanakları nedir?
  A. Wilson Prensipleri B. Amiral Bristol Raporu
  C. Mondros Ateşkesi D. Paris Barış Konferansı

  14. Turancılık fikir akımının çöktüğü cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Kanal B. Kafkas
  C. Çanakkale D. Hicaz-Yemen

  15. I. Kanal
  II. Kafkas
  III. Çanakkale
  IV. Irak
  V. Hicaz-Yemen
  I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden hangileri savunma amaçlıdır?
  A. I ve II B. I ve III
  C. III, IV ve V D. II ve IV

  16. Osmanlı Devleti’nin Turancılık fikir akımını en çok destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Almanya B. Avusturya C. İtalya D. Fransa

  17. Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerden değildir?
  A. Kilikyalılar B. Milli Kongre
  C. Reddi İlhak D. Teali İslam

  18. Dünya barışı için Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulmasını öneren devlet hangisidir?
  A. Fransa B. İngiltere C. Osmanlı D. ABD

  19. I.İzmir’in İşgali
  II.Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
  III.Amasya Tamimi
  IV.Misak-ı Milli’nin Mebusan Meclisi’nde kabulü
  V.TBMM’nin açılması
  Yukarıdaki olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A. II-III-I-IV-V B. I-II-III-IV-V
  C. II-IV-III-I-V D. III-IV-I-II-V

  20. Ulusal egemenlik düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde ilk kez belirtilmiştir?
  A. Amasya Genelgesi B. Amasya Görüşmeleri
  C. Erzurum Kongresi D. Sivas Kongresi

  21. I. Bölgesel Kurtuluş
  II. Ulusal Kurtuluş
  III. Manda ve Himaye
  IV. Teslimiyetçilik
  Yukarıdaki anlayışlardan hangisi veya hangileri Mustafa Kemal’in kurtuluş için düşündüğü çarelerdendir?
  A. I ve II B. I ve III C. Yalnız I D. Yalnız II
  22. Sivas Kongresi’nde komutan atamasının gerçekleştirilmesinin Temsil Kurulu’na,
  I. yargı gücü
  II. yasama gücü
  III. yürütme gücü
  özelliklerinden hangilerini kazandırdığı söylenebilir?
  A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II

  23. Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisi öncesinde ordudan ayrılmıştır?
  A. Havza Bildirgesi’nin ilan edilmesi
  B. Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
  C. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
  D. Erzurum Kongresi’nin toplaması

  24. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Mustafa Kemal hangi ilden milletvekili seçilmiştir?
  A.Ankara B.Erzurum C.Amasya D.Selanik

  25. İlk TBMM için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A. Düşmanı yurttan kovmuşlardır.
  B. 1921 Anayasasını kabul etmişlerdir.
  C. Ankara’yı başkent ilan etmişlerdir.
  D. Saltanatı kaldırmışlardır.

  26. Aşağıdakilerden hangisinin Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasını bir süre de olsa geciktirdiği söylenemez?
  A. Azınlık cemiyetlerinin çalışmaları
  B. TBMM’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar
  C. İstanbul Hükümeti’nin tutumu
  D. Direniş cemiyetlerinin kurulması

  27. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’de Türk milletini temsil eden farklı düşünce ve anlayıştaki milletvekillerinin ortak amacıdır?
  A. Saltanatı kaldırmak
  B. Çağdaş ve laik bir anayasa hazırlamak
  C. Cumhuriyet rejimine geçmek
  D. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek

  28. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk kararlarından biri değildir?
  A. Saltanat ve halifelik kaldırılacaktır.
  B. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur.
  C. Yasama ve yürütme yetkisi meclise aittir.
  D. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

  29. Aşağıdaki işgal bölgeleri ve işgal eden devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A. İzmir-Yunanistan B. Hatay-Fransa
  C. Musul-İngiltere D. Konya-Fransa

  30. Sakarya Savaşı öncesi Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasının,
  I. Dış borçları bütünüyle ortadan kaldırma
  II. Ordunun ihtiyaçlarını karşılama
  III. Topyekün seferberliğe hazırlanma
  amaçlarının hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
  A. Yalnız I B. Yalnız II
  C. Yalnız III D. II ve III

  31. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu hareketini, dolaylı olarak da olsa, destekleyen devletler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
  A. İtalya-Fransa-Ermenistan
  B. Almanya-Rusya-İtalya
  C. Afganistan-İtalya-Rusya
  D. Almanya-Rusya-Afganistan

  32. I. Ankara Antlaşması (TBMM-Fransa)
  II. Londra Konferansı
  III. Mudanya Ateşkesi
  IV. Lozan Barışı
  Yukarıdaki olayları kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisi doğru vermiştir?
  A. I-II-III-IV B. II-I-III-IV
  C. III-I-II-IV D. I-III-IV-II


  33. 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması ile resmen sona eren Osmanlı kaç yıl yaşamıştır?
  A. 600 B. 700 C. 621 D. 623


  34. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki konulardan hangisi Misak-ı Milli kararlarına uygun olarak çözümlenmiştir?
  A.Güney Sınırı B.Kapitülasyonlar
  C.Boğazlar D.Batı Trakya

  35. Azınlıkların da Türk vatandaşı kabul edilmesi Atatürk İlkeleri’nden hangisi ile açıklanabilir?
  A. Halkçılık B. Cumhuriyetçilik
  C. Laiklik D. Devletçilik

  36. Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ruslarla mücadele etmiştir.
  Mustafa Kemal, Doğu Cephesi’nde Ruslardan aşağıdaki hangi iki şehrimizi kurtarmıştır?
  A. Muş - Bitlis
  B. Erzurum – Sivas
  C. Erzurum – Bitlis
  D. Muş – Sivas

  37. Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılâplar, onun hangi kişisel özelliğini gösterir?
  A. Eğitimciliğini
  B. Çok cepheliliğini
  C. Yöneticiliğini
  D. Rehberliğini

  38. Atatürk’ün, “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.” sözü onun hangi özelliğini yansıtmaktadır?
  A. Önder oluşu
  B. İnkılâpçılığı
  C. İleri görüşlülüğü
  D. Birleştirme ve bütünleştirme gücü

  39. Mustafa Kemal aşağıdaki hangi tarihler arasında askerlik hayatını sürdürmüştür?
  A. 1905 – 1919 B. 1905 – 1923
  C. 1911 – 1919 D. 1911 – 1923

  40. Atatürk, “Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.” sözüyle aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
  A. Din birliği B. Tarih birliği
  C. Dil birliği D. Mefkûre birliği

  Son düzenleyen: Moderatör: 29 Ağustos 2009
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş