9.sınıf tarih 2.dünem 2.yazılı soruları acil

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf Y.Sor.' bölümünde name123 tarafından paylaşıldı.

 1. name123

  name123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  20 Eylül 2011
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Sınıf tarih 2.dünem 2.yazılı soruları acil
 2. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kolayca kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
  A) İslamiyeti tanımaları ve kendi dinleri ile benzerlik taşıması
  B) Türk toplumundaki sosyal dayanışma ve ahlak kurallarına uygun olması
  C) Abbasilerin hoşgörülü politikaları
  D) Ölümden sonraki hayata inanmaları
  E) Türklerde ibadetlerin tapınakta, İslamiyet’te camilerde yapılması bakımından benzerlik bulunması
  2-
  I. Islam dinini geniş alanlara yayma.
  II. Islam kültür ve uygarlığını geliştirme.
  III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
  VI. Haçlılara karşı mücadele etme
  V. Balkanlarda Islam’ı yayma
  Türkler Müslüman olduktan sonra Islamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır.
  Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?

  A)I B)II C)III D)IV E)V

  3- Orta Asya'da kurulan Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletleri'nin geleneklere göre hükümdarın oğulları arasında paylaşılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
  A) İç karışıklıkların kolayca bastırılmasına
  B) Kardeş katlinin önlenmesine
  C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
  D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
  E) Hukuk alanında ikilemlerin yaşanmasına
  4-
  I. Kurganlar
  II. Anallar
  III. Destanlar
  IV. Zigguratlar
  V. Çin kaynakları

  Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk Tarihi'-nin aydınlatılmasında etkili olan kaynaklar arasın¬da göşterilernez?
  A) II ve IV B)lveV C) II ve III D) I, II ve IV E) III, IV ve V

  5- Eski Türklerde ekonomi tarımdan çok, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır.
  Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
  A) Dini inanışlar
  B) Kültürel yapı
  C) Savaşçı özellikler
  D) Göçebe yaşam
  E) Kavimler Göçü

  6- Tarihte yazılmış en uzun destan olan “ Manas “ Destanı’nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
  A) Hunlar B) Göktürkler C) Avarlar

  D) Hazarlar E) Kırgızlar

  7- Kendi paralarını bastıran ilk Türk devleti ve hükümdarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Kök Türk Devleti-Bilge Kağan
  B)Türgeşler-Baga Tarkan
  C)Uygurlar- Moyen-Çur
  D) Büyük Hun Devleti-Mete Han
  E) Avrupa Hun Devleti –Karaton

  8-Ticari faaliyetler sonucunda İslam dinini kabul edip Müslüman olan ilk İtil (Volga) Bulgar hükümdarı kimdir?
  A) Satuk Buğra
  B)Almış Han
  C) Arslan Han
  D) Bilge Han
  E) Kara Han

  9) Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
  Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
  B) Ülkenin sınırlarının genişlediğinin
  C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
  D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
  E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

  10) Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
  Bu durum, Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
  A) Kurucularının Musevi olduğunun
  B)Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
  C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
  D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
  E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

  11- İslam tarihinde;
  I. İlk adli teşkilatın kurulması,
  II. Mahkemelere kadıların tayin edilmesi,
  III. İlk defa askeri amaçlı iktaların kurulması
  IV. Sürekli orduların kurulması
  Gibi durumlar aşağıdaki halife-devlet adamlarından hangisinin zamanında oluşturulmuştur?
  A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman

  D) Hz. Ali E) Harun Reşid
  12-
  I-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
  II-Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.
  III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
  IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
  V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
  Bu gelişmelerden hangileri dört halife döneminde gerçekleşmemiştir?

  A)I-III-V B)II-IV C)III-V D)I-IV E)II-IV-V

  13- Kitab-ül Musiki isimli eseri bulunan kendisine ikinci öğretmen anlamında Muallimi Sani’de denilen ünlü İslam filozofu kimdir?
  A) İbn-i Rüşd B) İbn-i Sina C) Gazali

  D) Farabi E) Taberi

  14- İslam devletlerinde askeri işlerle hangi divan ilgilenirdi?
  A)Divan-ı İnşa B)Divan-ı Mezalim

  C)Divan-ı Beytü’l Mal D) Divan-ı Has E) Divan-ı Ceyş

  15- İslam Tarihi'nde görülen aşağıdaki savaşların hangisinde İslam dini'ni yayma anlayışının ege¬men olduğu savunulamaz?
  A) Nihavent B) Ecnadeyn C) Yermük D) Sıffin E) Mûte

  16- Emevi ve Abbasi devletlerinin özelliklerinden;
  I. Araplardan başka milletleri mevali olarak değerlendirmeleri
  II. Milliyetçi bir yapıda olmaları
  III. Halifeliği saltanat şeklinde yürütmeleri
  IV. Türkler'in kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeleri
  hangileri bu iki devletin ortak özelliğidir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV E) II ve III

  17-İslam ordularının İspanya’daki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?
  A) Puvatya Savaşı B)Yermük Savaşı C) Nihavent Savaşı

  D) Huneyn Savaşı E) Mute Savaşı

  18-Abbasiler Türkler için hangi ordugah şehirleri oluşturmuştur?
  A)Kubbetü’l İslam B) Cihadiye C) Talas
  D) Avasım E) Merv

  19- Aşağıdakilerden hangisinde Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beylikler ve kuruluş yerleri yanlış verilmiştir ?
  A)Danişmentliler-Sivas B) Artuklular –Konya

  C) Saltuklular –Erzurum D)Mengücekliler –Erzincan

  E) Çaka Beyliği- İzmir

  20- Aşağıda Türk-İslam edebiyatına ait ilk eserler ve yazarlar hangisinde yanlış verilmiştir?

  A) Divan-ı Lügati’it Türk - Kaşgarlı Mahmut
  B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
  C) Atabetü’l Hakayık – Yüknekli Edip Ahmet
  D) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
  E) Fetihname – Cüneydi Bağdadi
  21- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden biri değildir?
  A)Oğuz isyanı B) Taht kavgaları C) Katvan Savaşı

  D) Batınilerin faaliyetleri E) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

  22- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslâm Dünyasının
  siyasi kaderini ellerine geçirdiler ve Osmanlı Devleti
  yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular. Abbasi
  Halifeliğinin daha iki asır süre ile ayakta kalmasını
  sağladılar. Dağınık durumda bulunan islâm Dünyasını
  dağılmaktan kurtardılar.
  Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Türkler Abbasilerden itibaren İslâm Dünyasının dini lideri olmuştur.
  B) Talaş Savaşın'dan sonra kitleler halinde islâmiyeti kabul etmişlerdir.
  C) Türkler islâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlen¬mişlerdir.
  D) İslâm Dünyasının dağılmasında olumsuz rol oynamışlardır.
  E) İslâmiyeti kabul eden ilk Türk Devleti Selçuklular
  olmuştur.

  23- Türk - islam devletlerinde hukuk anlayışı, islamiyetin etkisiyle şekillenen şer'i hukuk ve Türk kültüründen beslenen örfi hukuk şeklinde yapılanmıştır.
  Buna göre, Türk - İslam devletlerinin hukuk anlayışlarıyla ilgili olarak;
  I. Din, hukuki yapı üzerinde etkili olmuştur.
  II. Türk geleneklerinin etkisi devam etmiştir.
  III. Yazılı hukuk anlayışı etkinliğini yitirmiştir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  24-Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Has Arazi B) Mülk Arazi C) İkta Arazi
  D) Vakıf Arazi E) Haraci Arazi

  25- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları kimlerdir?

  A) Hacip B) Melik C) Lala D) Atabey E) Emir-i Alem


  NOT: HER SORU DÖRT (4) PUANDIR BAŞARILAR … ............- Tarih Öğretmeni

  CEVAP ANAHTARI : 1- E 2-C 3- C 4-A 5-D 6-E 7-B 8-B 9-A 10-D 11-B 12-C 13-D 14-E 15-D 16-C

  17-A 18-D 19-B 20-E 21-E 22- C 23-D 24-D 25-D
  26berrak26 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş