9.Sınıf V.ÜNİTE CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  A. CÜMLENİN ÖGELERİ
  Türkçe cümlelerde dört öğe bulunur:
  1. Yüklem
  2. Özne
  3. Nesne (Düz Tümleç)
  4. Tümleç
  Bu ögelerden cümlede mutlaka bulunması
  gereken yüklem ile öznedir. Bunlara cümlenin
  temel ögeleri denir. Nesne ve tümleçler
  cümlenin anlamını tamamlayan (tümleyen)
  yardımcı ögelerdir.
  1. Yüklem:
  * Yüklem cümlede eylem, oluş, durum, istek,
  hareket bildiren dil bilgisi birliğinin görev
  adıdır.
  * Cümlenin temel öğesidir; tek başına bile olsa
  cümle oluşturabilir.
  * Her sözcük ya da sözcük gurubundan yüklem
  yapılabilir.
  Gecenin yalnızlığında sadece seni düşünürüm
  (fiil)
  Yaşadığımız günler tıpkı bir rüzgâr
  gibiydi.(edat)
  Bu olayların suçlusu odur. (zamir)
  Sabah uyandığında gözleri ışıl ışıldı.(ikileme)
  Öğrenmenin bir yolu da okumaktır. (Fiilmsi)
  * Kelime grupları yüklem olduğunda kesinlikle
  bölünmemelidir.
  Çalışmak yaşamın bir parçasıdır. (Ad
  tamlaması)
  Odayı süsleyen şey rengârenk çiçeklerdir.
  (sıfat taml.)
  Konuşmalarına ister istemez kulak misafiri
  oldum. (deyim)
  2. Özne:
  * Yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan veya
  yargının gerçekleşmesine araç olan unsura
  denir.
  * Özneyi bulmak için yükleme kim, ne soruları
  sorulur Yüklemi isim olan cümlelerde ise olan
  kim, olan ne soruları sorulur.
  * Fiillere eklenen kişi ekleri öznenin kim ya da
  ne olduğunu bildirir.
  Üç çeşit özne vardır:
  a) Gerçek Özne
  Yüklemin bildirdiği işi hareketi bizzat kendisi
  yapan öznedir. Eylemle biten cümlelerde,
  etken çatılı fiil (eylem) cümlelerinde gerçek
  özne bulunur. Cümlede iki şekilde gösterilir:
  * Acık Özne:
  Cümle içinde açık bir şekilde gösterilir
  *Yağmur çok şiddetli yağdı.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  *Çocuk iki gündür hasta yatıyor.
  * Gizli özne:
  Cümlede doğrudan yer verilmeyen ancak
  yüklemin taşıdığı eklerden anlaşılan öznedir.
  *Ertesi gün ona telefon ettim.
  *Görmeyeli hemen de bizi unutmuşsun.
  NOT: Yüklemi isim olan cümlenin öznesi
  gerçektir.
  *Siyah renkli araba satılıktır.
  *Dün akşam pencereler kapalıydı.
  b) Sözde Özne
  Yüklemi edilgen çatılı cümlelerde, aslında
  nesne olan öğe özne olarak kullanılır.
  *Ağaçtaki meyveleri topladı.
  *Ağaçtaki meyveler toplandı
  *Öğrenciler bütün sınıfı temizledi.
  *Bütün sınıf temizlendi.
  c) Örtülü Özne
  Yüklemi edilen çatılı cümlelerde bazen “—ce,
  tarafından ” gibi sözcükler kullanılarak işi
  bizzat yapan varlığa da yer verilebilir.
  *Yolcu otobüsleri belediyemizce hizmete
  açıldı.
  *Yarışma halk tarafından çok beğenildi
  NOT: Her sözcük ya da sözcük grubu özne
  olabilir.
  *Geçen gün evin duvarı yıkılmıştı.(isim
  tamlaması)
  *Bahçesinde okyanuslar yetişiyordu.(isim)
  *Derdini söylemeyen derman bulamaz.(sıfat
  fiil)
  *Okumak zihni dinlendirir.(isim fiil)
  *Kimse seni benim kadar düşünmez(zamir)
  3. Nesne (Düz Tümleç):
  * Öznenin yaptığı işten, hareketten etkilenen
  unsurdur
  * Uyarı: isim cümlelerinde yüklemi edilgen
  çatılı cümlelerde ve geçişsiz fiillerde nesne
  yoktur.
  Nesneler ek alıp almamasına göre ikiye ayrılır.
  a)Belirtisiz Nesne
  Yükleme ne sorusu sorularak bulunur.
  Belirtme durum eki (-i) almamış olup yalın
  haldedir.
  b)Belirtili Nesne
  Yükleme kimi, neyi, nereyi soruları sorularak
  bulunur. Belirtme durum eki olmuştur.
  Bu yörede kızlarımız kilim dokur.
  Yolun kenarına kocaman kütükleri yığmışlar.
  O köpeği mahallenin çocukları da arıyordu.
  Bu şehirde tüm sokaklar seni düşünür.
  4. Zarf Tümleci:
  * Yüklemin anlamını zaman durum nitelik,
  nicelik, yer, yön ve soru ilgisiyle belirleyen,
  anlamı sınırlayan tümleçlere zarf tümleci
  denir.
  * Zarf tümlecini bulmak için yükleme, nasıl,
  niçin, neden, ne kadar, ne zaman, kim
  tarafından ne tarafından, soruları sorulur.
  Dostluklar ömür boyu sürünce güzeldir.
  O dişini tırnağına takarak çalışır.
  Yüreğimdeki yara gittikçe büyüyor.
  Sıcaktan tüm ekinler yanmıştı.
  Bu yıl yağmur yağmadığı için ürün de az oldu.
  Bu konser belediye tarafından düzenleniyor.
  UYARI: Yön isimleri yalın halde zarf tümleci
  olurlar. Belirtme durum eki (-i) alırsa belirtili
  nesne,-e/-de/-den, hal ekini alırsa dolaylı
  tümleç olur.
  * Hizmetçi, içeriyi iyice süpürsün. (N)
  *Adam yavaşça içeri girdi. (Z.T)
  *Bir süre sonra içeriden bir ses geldi.(D.T)
  5. Dolaylı Tümleç:
  * Yüklemi yer, yön, bulunma, çıkma vb.
  yönlerden tamamla-yan cümle öğesine dolaylı
  tümleç denir. Cümlede dolaylı tümleçler -e, -
  de, -den, durum eklerini alırlar.
  * Dolaylı tümleci bulmak için yükleme;
  “kime, kimde, kimden, neye, neyden, nereye,
  nerede, nereden” soruları sorulur.
  Buluşma yerine hemen gelmiş.
  Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam.
  Ağlamayan çocuğa meme verilmez.
  Eskicinin sesi sokağın başından duyuluyordu.
  Bu gazeteci yazılarında gerçeklerden hiç
  sapmaz.
  İhtiyar, bütün mirasını karısına bırakmıştı.
  UYARI:-e/-den hal eki “için” edatı görevinde
  kullanılıyorsa ya da sebep bildiriyorsa zarf
  tümleci kurar.
  -de/-den hal ekleri zaman bildiren sözcüklerin
  üzerine gelirse zarf tümleci olur.
  Korkudan kızın dili tutulmuştu.
  Babasıyla kavga ettiğinden eve uğramıyor.
  Birazdan hava kararacak.
  Yaz akşamlarında yıldızları seyrederdik.
  Denize yüzmeye gidiyorum.
  Not: Edat Tümleci: Edatlardan ya da başka dil
  birliklerin-den oluşan cümleye araç,
  benzerlik, ilgi, eşitlik, nedenlik vb. katan
  cümle öğesine edat tümleci denir. Bu öğe zarf
  tümleci olarak da kabul edilmektedir.
  Çalışmak için yurt dışına gitmiş.(amaç)
  Yaralıyı hastaneye ambulansla götürmüşler.
  (araç)
  Bu yaz Bodrum’a ailesiyle gidecek.(birliktelik)

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  B. CÜMLENİN YAPISI
  a. Basit (Yalın) Cümle:
  * Bu cümlelerde tek yüklem ve tek yargı
  bulunur.
  * Yüklem ya çekimli bir fiil ya da ek fiil ile
  çekimlenmiş isim soyundan bir sözcüktür.
  * Basit cümleler bir tek sözcükten
  oluşabileceği gibi, daha fazla sözcükten de
  oluşabilir. Önemli olan sözcük sayısı değil
  cümlenin yargı içermesidir.
  Çalıkuşu, Damga, Acımak, Bir Kadın Düşmanı,
  Dudaktan Kalbe romanları Reşat Nuri
  Güntekin’ e aittir.
  Seninle bir daha görüşmeyeceğim.
  b. Birleşik Cümle:
  * Birden çok duygu, düşünce ve isteği, yani
  birden fazla yargı içeren cümlelere birleşik
  cümle denir.
  * Birleşik cümlelerde temel bir yargı vardır.
  Bu temel yargının ifade edildiği cümleciğe
  temel cümle denir. Diğer cümleciklere yan
  cümlecik denir. Yan cümlecikler anlam
  bakımından temel cümleciği tamamlarlar.
  * Birleşik cümlelerde sıfat fiiller, zarf fiiller
  isim fiiller ve şartlı çekim ekleri ile kurulmuş
  yan cümlecikler temel cümleye bağlanır. Yan
  cümlecikler çeşitli yönlerden temel,
  cümleciğin anlamını tamamlamaktadırlar.
  Birleşik cümleleri dört gurupta incelenir.
  1) GİRİŞİK BİRLEŞİK CÜMLE:
  * İçinde fiilimsi (isim fiil, sıfat fiil, zarf
  fiil)bulunan cümlelere denir.
  * Fiilimsinin yer aldığı bölüme yan cümle asıl
  yüklemin bulunduğu bölüme de temel cümle
  denir.
  * Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar
  yan cümle var demektir.
  Beni soranı, gördün mü? (Yan cümlecik Temel
  cümlenin b.li nesnesidir.)
  Çalışan kazanır. (Yan cümlecik temel
  cümlenin öznesidir.)
  Seni görünce mutlu oluyorum. (Y.C.T.C nin
  Z.T dir.)
  Seni seven insanları sen de sev.(Y.C.T.C nin
  B.li nesnesidir.)
  2)İÇ İÇE BİRLEŞİK CÜMLE (KAYNAŞIK CÜMLE):
  * Bir cümle başka bir cümlenin içinde yer alır
  ve onun bir öğesi olursa buna iç içe birleşik
  cümle denir.
  * Doğrudan anlatımın olduğu cümlelerdir.
  * İç cümle temel cümlenin öznesi, nesnesi ya
  da başka bir öğesi olabilir.
  Ben gidiyorum, dedi. (iç cümle temel
  cümlenin nesnesi
  iç cümle TC
  Ben büyüdüm, diyorsun. (iç cümle temel
  cümlenin nesnesi durumundadır)
  i.c TC
  Adam: “Beni burada bekleyin.” dedi.( iç
  cümle temel cümlenin nesnesi durumundadır)
  3) ŞARTLI BİRLEŞİK CÜMLE:
  Yan cümleciği “–se, -sa” şart eki ile kurulan
  ve temel cümlenin gerçekleşip
  gerçekleşmeyeceğini koşula (şarta) bağlayan
  cümledir.
  *Görürsem söylerim.
  *Sen gelirsen ben de gelirim.
  4) Ki’li BİRLEŞİK CÜMLE:
  Ki bağlacıyla birbirine bağlanan cümlelere
  denir.
  * Benimle konuş ki seni anlayayım.
  * Dürüst ol ki insanlar sana güvensin.
  c. Sıralı Cümle:
  * Anlamca ilgili birden çok yalın ya da birleşik
  cümlelerin virgül ya da noktalı virgüllerle
  bağlanmasıyla oluşan cümlelere sıralı cümle
  denir.
  * Sıralı cümleler iki gurupta incelenir.
  1) Bağımlı Sıralı Cümle
  * Öğrenilen en az biri ortak olan sıralı
  cümlelerdir.
  Yaşlı kadın buraya kadar geldi sizi sordu
  (özne ortak)
  Beni aramış ama bulamamış (özne ve nesne
  ortak)
  Onu bana beni ona şikâyet eder. (yüklem
  ortak)
  2)Bağımsız Sıralı Cümle:
  * Öğelerinden hiçbiri ortak olmayan
  cümlelerdir.
  Evden sessizce çıktık sokakta lambalar
  yanmıyordu
  Yağmur durmuştu yollar çamurdan
  görünmüyordu
  O geziyordu ben çalışıyordum
  ç. Bağlı Cümle:
  * Anlamca ilgili yalın ya da birleşik cümlelerin
  bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan
  cümleye bağlı cümle denir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 4. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Sabahı severiz; çünkü gündüzün başlangıcıdır.
  Bu işe başlıyorum; ama bugün bitiremem.
  Evin en küçüğüydüm ve sedirin önünde yere
  serilmiş yatakta yatardım.
  Karma cümle: Birkaç cümle türünün birlikte
  yer aldığı sıralı cümlelere denir.
  Bu okulun öğrencileri son derece
  tembeldirler, haylazdırlar ama bir o kadar da
  sevimlidirler. (sıralı ve bağlı cümle var)
  Öğrencilere kitap okuyun denir; ama kitap
  okuyun diyenlerin kendileri kitap
  okumuyor.(iç içe birleşik cümle, girişik
  birleşik cümle ve bağlı cümle var)
  Cümleler yüklemin türüne göre iki grupta
  incelenir:
  a. İsim Cümlesi:
  *Yüklemi isim ya da isim soyundan bir sözcük
  ya da sözcük öbeğinden oluşan cümlelere isim
  cümlesi denir.
  * İsim ve isim soyundan olan sözcükler ek fiilin
  çekimine girerek yüklem niteliği kazanır.
  Yaşlı adam, birkaç gündür hastaymış.
  (Adlaşmış sıfat)
  Onu en çok üzen eşinin ölümüydü. (İsim
  tamlaması)
  Düşündüğü tek şey bir an önce gitmekti.
  (Fiilimsi)
  O,çalışkan bir çocuktur. (Sıfat tamlaması)
  b. Fiil Cümlesi:
  * Yüklemi çekimli bir eylem olan, bağımsız
  yargı bildiren cümlelere fiil cümlesi denir.
  * Bu tür cümleler haber (bildirme) ya da istek
  kipiyle kurulur.
  İnsanlara sevgi dolu gözlerle bakıyorum.
  Çekişe çekişe pazarlık ediyorum.
  Yeni müdür hiç kimseye göz açtırmıyordu.
  Cümleler yüklemin bulunduğu yere göre
  kurallı ve devrik cümle olmak üzere ikiye
  ayrılır:
  a. Kurallı Cümle:
  * Yüklemi Sonda bulunan cümlelere kurallı
  (düz) cümle denir.
  Köroğlu ordunun yaklaştığını anladı.
  Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden
  utanırım.
  b. Devrik Cümle:
  * Yüklemi sonda olmayan cümleye devrik
  cümle denir. Devrik cümlede yüklem başta,
  ortada olabilir.
  Ne diyeceksin bu konuyla ilgili.
  c. Eksiltili Cümle:
  * Yüklemi söylenmemiş cümlelere denir.
  Toprağı taşlı yerden (olacaksın)kızı kardeşli
  yerden (olacaksın).
  Kısa bir sessizlik (oluyor) sonra müzik başlıyor.
  D.BİLDİRDİKLERİ ANLAMLARA GÖRE
  CÜMLELER
  a. Haber Cümleleri
  Haber cümleleri daha çok anlatmaya bağlı
  bilgi, vermek, aydınlatmak amacıyla yazılan
  metinlerde kullanılır. Burada kişinin gördüğü,
  duyduğu olaylar anlatılır. Eylemin belirttiği
  anlam geçmişle, şimdiyle ve gelecekle ilgili
  bildirme görevi yerine getirilir. Eylem kök ve
  gövdelerine çeşitli kip (zaman) ekleri
  getirilerek zaman; zaman eklerinden sonra da
  kişi ekleri eylemin kimin yaptığı belirtilir.
  Örneğin; yazacağım yüklemi yaz-acakım,
  “yaz” eylem kökü) “-acak” gelecek zaman
  eki, “-ım” kişi eki (ben)dir.
  Ek fiil: İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek,
  onların yüklem olmalarını sağlayan dil
  birimine ek fiil denir.
  “Ahmet çalışkandır. Hepimiz arkadaşız. Hava
  güzel. Çok yorgunum.” Cümleleri isim
  soyludur. Bunlar eklerle çekimli hâle gelir ve
  yüklem görevini yaparlar.
  Ek fiil imek fiilinden doğmuştur. İdi, imiş, ise,
  iken olarak ek hâline gelmiştir.
  Çekimi şöyledir:
  çalışkan-ım I. Tekil kişi
  çalışkan - sın II. “ “
  çalışkan-dır III. “ “
  çalışkan-ız I. Çoğul kişi
  çalışkan-sınız II. “ “
  çalışkan-lar III. “ “
  Ek fiil “değildir” sözcüğüyle olumsuz hâle
  getirilir. Çalışkandır. Çalışkan değildir. vb.
  b. Dilek, İstek, Soru Cümleleri:
  * Bir dileği, bir isteği, bir emri ya da bir
  gerekliliği ifade eden cümlelere dilek-istek
  cümleleri denir.
  * Dilek-istek cümleleri grubunda istek bildiren
  cümleler, dilek-şart bildiren cümleler, soru
  cümleleri, gereklilik bildiren cümleler, emir
  cümleleri ile ünlem cümleleri yer alır.
  Dilek-şart cümleleri: Dilek şart cümleleri fiil
  kök ya da gövdesine -sa/-se ekleri getirilerek
  kurulur.
  “Ah bir zengin olsam.”

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 5. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  “Okulumu bitirsem, yüzmeyi öğrensem.”
  cümlelerinde şarta bağlı bir dilek
  anlatılmaktadır.
  İstek cümleleri:
  Bu tür cümleler kişinin kendi kendine yapmak
  istediği eylemi ifade eder.
  “Kalkayım, eve gideyim,
  Haydi, bize gi****m. Burada iki gün kalalım.”
  cümleleri bu tür cümlelerdir.
  Gereklilik cümleleri:
  Mutlaka yapılması gerekir anlamı ifade
  ederler.
  *Başarmak için çalışmalıyım.” “Eve
  gitmeliyim.” vb.
  Emir cümleleri:
  Bir buyruğu bir emri ifade eden cümlelerdir.
  oku, çalış, git, gel, vb.
  Soru cümleleri:
  * Soru anlamı ifade eden cümlelere soru
  cümlesi denir.
  * Dilimizde soru anlamı soru sıfatıyla, soru
  zamiriyle, soru zarfıyla veya soru edatıyla
  sağlanabilir.
  Dün beni arayan sen miydin? (soru anlamı soru
  edatıyla sağlanmış.)
  Bize ne zaman geleceksin?(soru anlamı soru
  zarfıyla sağlanmış)
  Bana ne aldın?(soru anlamı soru zamiriyle
  sağlanmış)
  Hangi okulda çalışıyorsun? (soru anlamı soru
  sıfatıyla sağlanmış)
  * Bu tür cümlelerde mutlaka cevap verilmesi
  beklenir. Cevap beklenen soru cümlelerine
  gerçek soru cümlesi, cevap beklenmeyen,
  dikkat çekmek duygu ve düşünceyi daha güzel
  ifade etmek amacıyla kurulanlara da sözde
  soru cümlesi denir.
  Okula neden gelmedin? (Gerçek soru cümlesi )
  Hiç üzülmez olur muyum? (sözde soru cümlesi)
  Onu ben mi dövmüşüm? (sözde soru cümlesi)
  Şu kitabı bana verir misin? (sözde soru
  cümlesi)
  Ünlem cümlesi: Coşku ve heyecan ifade eden
  cümlelere ünlem cümlesi denir.
  Eyvah, ne yer ne yar kaldı!
  Neydi o güzellik öyle!
  Süper bir iş buldum!
  c. Olumlu, Olumsuz Cümleler:
  a) Olumlu Cümle:
  * Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını,
  gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini
  belirten cümleler olumludur.
  O günler çok güzeldi. (olumlu isim c)
  Hep seni bekledim. (olumlu fiil cümlesi)
  b) Olumsuz Cümle:
  * Yüklemin bildirdiği işin gerçekleşmediğini
  anlatan cümleler olumsuzdur.
  * Fiil cümleleri “-ma,-me” olumsuzluk ekiyle;
  isim cümleleri “yok, değil ” sözcükleriyle
  olumsuz yapılır.
  Kapını çalan bendim (olumlu isim cümlesi)
  Kapını çalan ben değildim (olumsuz isim
  cümlesi)
  Dışarıda birkaç kişi vardı (olumlu isim cümlesi)
  Dışarıda hiç kimse yoktu (olumsuz isim
  cümlesi)
  Eve gelmiş (olumlu fiil cümlesi)
  Eve gelmemiş (olumsuz fiil cümlesi)
  Not: Bazı cümleler biçimce olumlu anlamca
  olumsuz olabilir:
  Haydi, bu işi yapabilirsen yap (yapamazsın )
  (Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle)
  Gel de bu işin içinden çık (Çıkamazsın)
  (Biçimce olumlu, anlamca olumsuz)
  Ne arayanım var ne de soranım (yok) (Biçimce
  olumlu, anlamca olumsuz)
  Not: Bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca
  olumlu olabilir:
  Seni sevmiyor değilim (seviyorum) (Biçimce
  olumsuz, anlamla olumlu)
  Böyle güzel yerlerde yaşanmaz mı?(yaşanır)
  (Biçimce olumsuz, anlamla olumlu)
  Sanki bilmiyorum hakkında neler
  söylediğini.(biliyorum) (Biçimce olumsuz,
  anlamla olumlu)
  E. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER:
  1.Üslup Cümleleri:
  Üslup bir duygunun, düşüncenin kişisel
  anlatım biçimidir. Sözcüklerin seçimi ve
  kullanımı gibi dil ve anlatım özelliklerinin
  bütünüdür.
  Örnek: Şiirlerinde süslü, söz oyunlarına dayalı
  bir dil yerine, günlük konuşma dilini tercih
  etmiştir.
  Kısa, düzgün cümlelerle, edebiyat oyunlarına
  düşmeden, süssüz, yoğun bir anlatım ortaya
  koymuştur.
  2. Tanım Cümleleri:
  Bir varlığa, kavrama özgü niteliklerin
  belirtilmesi, o varlık ya da kavramın
  tanıtılmasına “Tanımlama” adı verilir. Bu
  amaçla kurulan cümleler de tanım
  cümleleridir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  [/B]
 6. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Not: Bir cümleye “Bu Nedir?” sorusunu
  sorduğumuzda cevap alabiliyorsak bu cümle
  tanım cümlesidir.
  Örnek: “Şiir toplumun sözcüsüdür” cümlesine
  “Şiir nedir?” sorusunu sorduğumuzda
  “toplumun sözcüsüdür” cevabını alırsınız.
  Öyleyse, cümle tanım cümlesidir.
  “Şiir hayal gücünden uzak olamaz.” cümlesine
  “Şiir nedir?” sorusunu sorduğumuzda yanıt
  alamazsınız. O halde bu cümle tanım cümlesi
  değildir.
  3. Karşılaştırma Cümlesi:
  İki varlık, kavram ya da iki durumun nitelik
  veya nicelik bakımından karşılaştırıldığı
  cümlelerdir. Bu cümlelerde karşılaştırılan
  şeylerin benzerliği de farklılığı da
  vurgulanabilir. Karşılaştırma daha çok “gibi,
  kadar, daha, en, ise” vb. sözcüklerle sağlanır.
  Örnek: Komedi, ciddi bir dramdan daha
  zordur.
  Okumak, tutkuların en soylusudur.
  4. Nesnel Anlatımlı Cümleler:
  Kişilere göre değişmeyen yargılar taşıyan
  cümleler nesnel anlatımlı cümlelerdir. Nesnel
  anlatımlı cümlelerde kişinin duygu ve
  düşüncelerine yer verilmez; anlatıcı kendini
  anlatımın dışında tutar. Ayrıca nesnel
  anlatımlı cümleler “kanıtlanabilir” özelliği
  taşımaktadır.
  Örnek: “Tiyatro sinemaya göre daha
  eğlencelidir.” cümlesi kişinin tiyatro
  hakkındaki kişisel yargılarını içerir. Bu
  nedenle nesnel anlatımlı cümle değildir.
  “Kentlere göç edenlerin sayısı yıldan yıla
  artmaktadır.” Kişisel bir düşünceyi
  içermediğinden nesnel anlatımlı cümledir.
  5. Öznel Anlatımlı Cümleler:
  Kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu
  sebeple de kişiden kişiye değişebilen yargılar
  taşıyan cümlelere “Öznel anlatımlı cümle”
  denir.
  Örnek: “Türk edebiyatının dil ve anlatım
  açısından en güçlü şairi Yahya Kemal
  Beyatlı’dır.” cümlesinin anlatımı özneldir. Bu
  görüşe başkaları katılmayabilir.
  6. Doğrudan Anlatım, Dolaylı Anlatım
  Cümleleri:
  Doğrudan Anlatım:
  Bir kişiye ait sözün olduğu gibi aktarılmasına
  “Doğrudan anlatım” denir.
  Dolaylı Anlatım:
  Bir kişiye ait sözün, anlamı değiştirilmeden;
  ancak anlatıcının kendi ifadesi içinde
  eritilerek aktarılmasına “Dolaylı anlatım” adı
  verilir.
  Örnek: Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit
  ilimdir.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir.
  (Atatürk’e ait söz değiştirilmeden aktarılmış)
  Atatürk ilmi, hayatta en gerçek yol gösterici
  olarak görmüştür. (Yazar kendi anlatımıyla
  Atatürk’e ait sözü değiştirerek aktarmış)
  7. Neden-Sonuç İlişkili Cümleler:
  Bu cümlelerde bir ek, bağlaç ya da edat
  aracılığıyla yargılar arasında neden- sonuç
  ilişkisi kurulur.
  Örnek: Geç kaldığım için sinema salonuna
  giremedim.
  Ayağının kaymasıyla yere düştü.
  Bu dilekçe kabul edilmez, imzasız.
  Sonuç Neden
  8. Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler:
  Bu cümlelerde sonuç bildiren bir yargı ile o
  sonucun hangi amaçla yapıldığını anlatan
  başka bir yargıdan oluşur. Genelde -mek
  için, -mak için edatlarıyla birlikte kullanılır.
  Cümlede amacıyla anlamı vardır.
  Örnek: Sınavı kazanmak için çok çalışmış.
  Buralara kadar sizleri görmeye geldim.
  Anlatımını tekdüzelikten kurtarmak adına
  çeşitli yollara başvurmuş.
  9. Koşul (Şart) İlişkili Cümleler:
  Bir yargının olmasını bir koşula bağlayan
  cümlelerdir. Genelde, -sa, -se, -ince, -dıkça
  ekleriyle kurulur. Cümleye koşuluyla anlamı
  katar.
  Örnek: Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin.
  Koşul Sonuç
  Çalışarak her türlü başarıya imza atabilirsiniz.
  Daha iyimser olsa bütün sorunlar çözülecek.
  10. Karşılaştırma Cümleleri:
  İki varlık, kavram ya da durumu benzer ve
  farklı özellikleriyle anlatan cümlelerdir. Bu
  cümlelerde karşılaştırma ilişkisi, “gibi, kadar,
  daha, en…” gibi bağlaç ve edatlarla kurulur.
  Örnek: O da senin gibi akıllı bir çocuktu.
  Davranışlar sözden daha çok etkiler insanı.
  İçimizde en çalışkanı odur.
  11. Varsayım Cümleleri:
  Varsayım, bir olay ya da durumun gerçekte
  olup olmadığına, olup olmayacağına
  bakılmaksızın var kabul etmek, olmuş kabul
  etmektir.
  Örnek: Diyelim ki sözlerine inandı.
  Örnek: Tut ki, öyle bir durum karşısında
  kaldık. Ne yapacağız?
  12. Olasılık Cümleleri:
  Olasılık, kesinliği bilinmeden bir olay ya da
  durumun gerçekleşmesinin beklenmesi,
  olabilirliktir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 7. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Örnek: Bizimle görüşmek için belki buraya
  gelir.
  Sanıyorum küçükken ağır bir hastalık geçirmiş.
  13. Beğenme, Takdir Etme Anlatan
  Cümleler:
  Beğenmek, iyi veya güzel bulmak, onaylamak,
  kabul etmektir.
  Örnek: Gereksiz betimlemelerden kaçınan,
  yoğun bir anlatım ilk bakışta göze çarpıyor.
  (Beğenme)
  Roman aradan geçen bunca yıla rağmen
  konusuyla, üslûbuyla hala genç. (Beğenme)
  14. Hayıflanma, Üzülme, Yakınma Anlatan
  Cümleler:
  Hayıflanma, bir olay ya da durum karşısında
  üzülmektir. Yakınma ise bir kişinin bir durum
  ya da olayı sızlanarak, şikâyet ederek
  anlatmasıdır.
  Örnek: Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense.
  (Yakınma)
  Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım.
  (Hayıflanma)
  Hayıflanma – üzülmektir.
  Yakınma - şikâyet etmektir.
  15. Öneri Anlatan Cümleler:
  Öneri, bir sorunu çözmek üzere öne sürülen
  düşüncelerdir. Tavsiye niteliği taşır.
  Örnek: Eğitime yönelik kitaplar, ancak
  okurların anlayabileceği bir dille hazırlanırsa
  amacına ulaşır.
  17. Eşitliğin Söz Konusu Olduğu Cümleler:
  Eşitlik, iki veya daha fazla varlığın eşit olma
  durumudur.
  Örnek: Ekmeği tam ortadan bölüp yaşlı adama
  verdi.
  Çocuklar yemeklerini aynı anda bitirmişti.
  18. Çaresizlik anlatan Cümleler:
  Çaresizlik bir sonuca varmak, sıkıntıyı ortadan
  kaldırmak için çıkar yolun olmamasıdır.
  Örnek: İstesek de istemesek de bu sıkıntıyı
  çekeceğiz.
  Parasızlıktan ne yapacağını bilmiyordu.
  19. Önyargı İçeren Cümleler:
  Herhangi bir şey hakkında kişisel
  izlenimlerden hareketle, önceden edinilmiş
  olumlu ve olumsuz yargıları içeren
  cümlelerdir. Önyargıda Peşin hüküm vardır.
  Örnek: Bu filmin uluslar arası ödül alması
  bence bir hayal.
  Bence bu kitabın yayımlanışındaki amaç
  gerçekleşmeyecek.
  20. Tasarı Anlatan Cümleler:
  Tasarı, bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey,
  olması veya yapılması istenen bir şeyin
  zihinde aldığı biçimdir.
  Örnek: Bakanlığımız, kitap dağıtımı ve
  tanıtımını bir devlet politikası haline
  getirmeyi düşünüyor.
  21. Eleştiri İçeren Cümleler:
  Bir kişi ya da yapıtın olumlu ve olumsuz
  yönlerini belirten cümlelerdir. Genellikle
  olumlu yargı içeren cümlelere beğenme
  cümlesi, olumsuz yargıları içeren cümlelere
  de eleştiri cümlesi adını veririz.
  Örnek: Özellikle genç sanatçılar dile gereken
  önemi vermiyorlar. (Eleştiri)
  Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir
  tekdüzelik görülüyor. (Eleştiri)
  Halk sanata ilgi duymuyorsa bizim
  suçumuzdur. (Özeleştiri)
  F. ANLATIM BOZUKLUKLARI
  Anlatım bozukluklarının türlerini şöyle
  gruplandırabiliriz:
  1. Gereksiz Sözcük Kullanılması:
  İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük
  kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz
  sözcüklere yer verilmez. Çünkü gereksiz
  sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar
  ve anlatım bozukluğu yaratır.
  Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu
  anlamak için, sözcük cümleden çıkarılır. Bu
  durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir
  bozulma oluyorsa o sözcük gerekli,
  anlatımında bozulma olmuyorsa ise
  gereksizdir.
  Mecburen karakola gitmek zorunda kaldım.
  Araba şu anda yola çıkmak üzere.
  Gitmeden önce bir daha ara.
  2. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı:
  “Etmek, olmak, eylemek, kılmak” gibi
  yardımcı eylemlerin görevi; kendisinden önce
  gelen isim soylu sözcüğü yüklemleştirmek,
  ona iş, oluş, hareket ve kılış anlamları
  katmaktır. İsim soylu sözcük, bir ekle aynı
  anlamı verecekse; yardımcı eylemin kullanımı
  gereksizdir.
  Sanırım ondan kuşku ettiğimizi anladı.
  Sanırım ondan kuşkulandığımızı anladı.
  Bizi arayacağını umut etmiştim.
  Bizi arayacağını ummuştum.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 8. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması:
  Dilimizde bazı sözcükler, anlam inceliklerine
  dikkat edilmeden kullanılır. Sözcükleri kendi
  anlamını yansıtacak şekilde kullanmamak veya
  uygun olmayan yerde kullanmak anlatım
  bozukluğuna yol açar. Böyle bir yanlışa
  düşmemek için hangi sözcüğün nerede
  kullanılıp nerede kullanılmayacağını çok iyi
  bilmek zorundayız.
  Ülkenin bunalıma girmesini sağlayan bu tür
  açıklamalardan kaçınmak gerekir.
  Ülkenin bunalıma girmesine neden olan bu tür
  açıklamalardan kaçınmak gerekir.
  Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin
  zenginleşmesine neden olacak.
  Bu tür bilimsel çalışmalar, dilimizin
  zenginleşmesine katkıda bulunacak.
  Uyarı: “Sağlamak” ya da “katkıda bulunmak”
  elde edilmesi istenen olumlu bir sonuca
  ulaşmaktır. İstenmeyen sonuçlar ortaya
  çıktığında “neden olmak” kullanılır.
  4. Birbiriyle Karıştırılan Sözcüklerin
  Kullanılması:
  Kimi sözcükler aynı kökten türediği için yazılış
  ve okunuş olarak birbirine benzer; ancak
  bunların anlamları farklıdır. Bu sözcükler
  karıştırılıp birbirinin yerine kullanılırsa,
  anlatım bozukluğu ortaya çıkar.
  Bu kadar çekimser olmana gerek yok;
  aralarına katıl, girişken ol.
  Bu kadar çekingen olmana gerek yok;
  aralarına katıl, girişken ol.
  Bunca yağmura karşılık barajlarda yeterince
  su birikmemiş.
  Bunca yağmura karşın barajlarda yeterince su
  birikmemiş.
  Bu iki olay arasındaki ayrıntıyı kimse hesaba
  katmıyor.
  Bu iki olay arasındaki ayrımı kimse hesaba
  katmıyor.
  5. Kelimelerin Yanlış Yerde Kullanılması:
  Bir cümlede her sözcüğün yerli yerinde, başka
  bir deyişle her sözcüğün kullanılması gereken
  yerde olması gerekir. Cümle içindeki bir tek
  sözcüğün bile yerini değiştirmek farklı
  anlamlar, farklı yorumlar ve yargılar
  oluşturur. Kimi zaman da mantıksal
  tutarsızlıklara yol açar. İyi bir cümlede
  kelimelerin cümlenin akışına ve anl*****
  uygun yerlerde kullanılması gerekir. Yoksa
  ifade değişir, anlatılmak istenen tam
  söylenemez.
  Ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış
  ülkemizin belli bölgelerine kalkınmada öncelik
  tanınacak.
  Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geri
  kalmış belli bölgelerine kalkınmada öncelik
  tanınacak.
  Okulu bitirince doktor olarak doğduğu
  kasabada çalışmaya başladı.
  Okulu bitirince doğduğu kasabada doktor
  olarak çalışmaya başladı.
  6. Anlamca Çelişen Sözcüklerin
  Kullanılması:
  Anlamca cümlenin yargısıyla uyuşmayan,
  cümlede iletilen yargıyla çelişen ya da
  karşıtlık yaratan sözlerin bir arada
  kullanılması önemli bir anlatım kusurudur.
  Anlamları birbirine ters sözcüklerin aynı
  cümlede kullanılmasıdır. Cümlenin anlamında
  çelişki, genellikle “kesinlik” ve “olabilirlik”
  anlamı taşıyan sözlerin bir arada
  kullanılmasından kaynaklanır.
  Kapının önünde tamı t***** üç beş nöbetçi
  vardı.
  Kapının önünde üç beş nöbetçi vardı.
  Aşağı yukarı tam üç ay önce benzer bir yazı
  daha çıkmıştı.
  Üç ay önce benzer bir yazı daha çıkmıştı.
  7. Mantıksal Tutarsızlık:
  Bir cümlede, iletilmek istenen anlamın
  eksiksiz olabilmesi için düşünce ve mantık son
  derece önemlidir. İyi bir anlatımda sağlam bir
  düşünme ve mantık yürütme temel koşuldur.
  Mantıksal hataları ve tutarsızlıkları içeren
  cümleler, dil bilgisi kurallarına uygun olsalar
  bile anlamı ve yargıyı eksiksiz iletmezler. Bu
  tür yanlışlar genellikle dikkatsizlik sonucu
  ortaya çıkar.
  Önümüzdeki haftanın önemli programlarından
  bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık.
  Önümüzdeki haftanın önemli programlarından
  bazılarını sizlere tanıtmaya çalıştık.
  Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme, hatta
  kısmi felce neden olabilir.
  Önlem alınmazsa bu hastalık kısmi felce,
  hatta ölüme neden olabilir.
  8. Atasözü ve Deyimlerin Yanlış
  Kullanılması:
  Deyim ve atasözleriyle ilgili iki tür yanlışlık
  yapılabilir:
  a) Deyimler ve atasözleri, kalıplaşmış söz
  gruplarıdır. Bu kalıpların bozulması ve bir

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 9. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  sözün yerine eş anlamlısının getirilmesi
  anlatım bozukluğu yaratır.
  b) Bir deyimin ilettiği anlamla, cümlenin
  taşıdığı anlam arasında bir uyumsuzluğun
  olması anlatım bozukluğuna neden olur.
  Bir koyundan iki deri çıkmaz.
  Bir koyundan iki post çıkmaz.
  Haydi bakalım seç pirincin taşını.
  Haydi bakalım ayıkla pirincin taşını.
  Tüm itirazlara göz yummuştu.
  Tüm itirazlara kulak tıkamıştı.
  Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur;
  başım açıktır.
  Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur;
  alnım açıktır.
  Çok sevinçliydi. Adeta etekleri tutuşmuştu.
  Çok sevinçliydi. Adeta etekleri zil çalmıştı.
  9. Noktalama Yanlışları:
  Noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış
  yerde kullanılması; cümleleri bir anlam
  belirsizliğine sürükleyebileceği gibi cümleden
  birden fazla anlam çıkmasına da yol açabilir.
  Bu nedenle noktalama işaretlerinin anlama
  etkileri ve kullanıldığı yerler iyi bilinmelidir.
  Yanlış kullanımlar ortaya çıkarsa amaçlanan
  anlama ulaşmak mümkün olmaz. Bu durumlar
  da cümlede bir anlatım bozukluğu yaratır.
  Yabancı dükkândaki eşyaları beğenmedi.
  Yabancı, dükkândaki eşyaları beğenmedi.
  Misafir odasına doğru yürüdü.
  Misafir, odasına doğru yürüdü.
  10. Tamlama Yanlışlıkları:
  Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana
  bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar.
  Çünkü isim tamlamalarında tamlanan iyelik
  eki aldığı halde, sıfat tamlamalarında
  tamlanan ek almaz. Dolayısıyla tamlananlar,
  niteliği farklı olduğundan ortak kullanılamaz.
  Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi.
  Kaza yerine birçok askeri araçla polis aracı
  geldi.
  İhaleye birçok yerli ve yabancı firmalar
  katıldı.
  İhaleye birçok yerli ve yabancı firma katıldı.
  11. Eklerin Yanlış Kullanılması:
  Bir sözcüğe, gelmesi gereken ekin dışında
  yanlış bir ekin getirilmesi de kimi zaman
  anlatım bozukluğuna yol açar.
  Her insan çevreyi korumak ve doğanın
  kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı
  göstermesi gerekir.
  Her insanın, çevreyi korumak ve doğanın
  kirletilmesini önlemek için gerekli duyarlılığı
  göstermesi gerekir.
  Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi
  aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.
  Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi
  aydınlatmamış olmasından kaynaklanıyor.
  12. Öğe Eksikliklerinden Kaynaklanan
  Anlatım Bozuklukları:
  a) Yüklem Eksikliği:
  Sinemada sigara ve kabuklu yemiş yenmez.
  Sinemada sigara içilmez ve kabuklu yemiş
  yenmez.
  Çok az veya hiç çalışmadan sınava girdiler.
  Çok az çalışarak veya hiç çalışmadan sınava
  girdiler.
  b) Özne Eksikliği:
  Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve çok
  üzülmüştü.
  Annemin sinirleri epeyce bozulmuş ve annem
  çok üzülmüştü.
  Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve ikinci
  baskıya girecek.
  Kitaptaki yanlışlar düzeltilecek ve kitap ikinci
  baskıya girecek.
  Özne Yüklem Uyumsuzluğu (Uyuşmazlığı):
  İyi bir cümlede tekillik-çoğulluk, olumlulukolumsuzluk
  ve şahıs bakımından özne ile
  yüklem arasında bir uyum olması gerekir. Eğer
  özne ile yüklem arasında bir uyum yoksa
  anlatım bozukluğu olur.
  * Cümlede özne tekilse yüklem de tekil; özne
  çoğulsa yüklem de çoğul olur.
  Kardeşim bugün evde kalacak.
  Özne Tekil Yüklem Tekil
  Dostlar yıllar sonra bir araya geldiler.
  Özne Çoğul Yüklem Çoğul
  * Bitki, hayvan, organ, cansız varlıklar ve
  zaman adları, çoğul özne olarak
  kullanıldığında yüklem tekil olur.
  Meyveler bu yıl geç çiçek açtı.
  Özne bitki çoğul Yüklem tekil
  Köpekler sabaha kadar havladı.
  Özne hayvan çoğul Yüklem tekil
  * Söze saygı, alay ya da küçümseme anlamı
  katılmak istenirse özne tekil, yüklem çoğul
  olur.
  Beyefendi hala kalkmadılar mı?
  Özne tekil Yüklem çoğul

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 10. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Ayşe Hanım henüz gelmediler.
  Özne tekil Yüklem çoğul
  c) Nesne Eksikliği:
  Kızına sarıldı, doyasıya öptü.
  Kızına sarıldı, onu doyasıya öptü.
  Buna ancak öğretmen karar verir ve uygular.
  Buna ancak öğretmen karar verir ve bunu
  uygular.
  d) Dolaylı Tümleç Eksikliği:
  Nazlı kardeşini çok sever, sık sık armağanlar
  alırdı.
  Nazlı kardeşini çok sever, ona sık sık
  armağanlar alırdı.
  Alanya’yı çok sevmişti, dönmeyi
  düşünmüyordu.
  Alanya’yı çok sevmişti, Alanya’dan dönmeyi
  düşünmüyordu.
  e) Zarf Tümleci Eksikliği:
  Her zaman senin yanındayım, seni yalnız
  bırakmayacağım.
  Her zaman senin yanındayım, hiçbir zaman
  seni yalnız bırakmayacağım.
  Hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin
  mutluluğu için çalıştı.
  Hiçbir zaman kendini düşünmedi, her zaman
  ailesinin mutluluğu için çalıştı.
  f) Edat Tümleci Eksikliği:
  Eşimi çok severim; her konuda çok iyi
  anlaşırız.
  Eşimi çok severim; onunla her konuda çok iyi
  anlaşırız.
  Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa
  çıktı?
  Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, bu güçlüklerle
  nasıl başa çıktı?
  13. Ek Fiil Eksikliğinden Kaynaklanan
  Anlatım Bozuklukları:
  Sıralı isim cümlelerinde ek fiilin
  kullanılmaması anlatım bozukluğu oluşturur.
  Bakışları güzel; ama dostça değildi.
  Bakışları güzeldi; ama dostça değildi.
  Hava açık; ama sıcak değildi.
  Hava açıktı; ama sıcak değildi.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.

Sayfayı Paylaş