9.Sınıf VI. ÜNİTE PARAGRAF BİLGİSİ

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0

  1. ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF
  Bir düşünceyi ana düşünce etrafında
  destekleyen cümle veya cümleler topluluğuna
  paragraf denir. Paragrafı oluşturan cümleler
  birbirleriyle bağlantılıdır; bu bağlantı
  paragrafta anlam bütünlüğünü oluşturur.
  2. PARAGRAFTA YAPI
  Yapı bakımından bir paragrafta üç bölüm
  bulunur. Bunlar giriş cümlesi, gelişme
  cümleleri ve sonuç cümlesidir.
  Giriş:
  * Genel bir yargı niteliğindedir. Bu bölüm bir
  ya da iki cümleden oluşur.
  * Paragrafın konusu genellikle bu cümlelerdir.
  * Giriş bölümü paragrafın bir çeşit özeti
  olduğundan ana düşünce hakkında ipuçları
  verir.
  * Asla bağlaçla başlamaz.
  * Giriş cümlesinde kendisinden önce bir cümle
  daha olduğunu düşündürecek bazı zamir, sıfat
  ya da edatlar bulunmaz.
  Gelişme:
  *İkiden fazla cümleden meydana gelir.
  *Girişte belirtilen konu, bu bölümde
  örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi
  düşünceyi geliştirme yollarına başvurularak
  açıklanır.
  *Bu bölümde yer alan düşünceler paragrafın
  konusuyla ilgili olmalıdır, yoksa anlatımın
  akışı bozulur.
  Sonuç:
  *Genellikle bir cümleden ibarettir.
  *Anlatılmak istenen düşünceyle ilgili son
  sözün söylendiği bölümdür.
  *Yazar paragrafta asıl anlatmak, vurgulamak
  istediği düşüncesini (ana düşünce) genellikle
  bu bölümde verir.
  *Sözlerin toparlanması niteliğinde olduğundan
  kapsamlı bir yargıdır. Bu yönüyle de giriş
  cümlesine benzer.
  *Toparlayıcı, özetleyici olması nedeniyle
  “demek ki, sonuç olarak, öyleyse,
  özetle…”gibi sözlerle başlayabilir.
  Uyarı:
  Ana düşünce, genellikle paragrafın sonuç
  bölümünde olmakla birlikte, bazen metnin
  başında ya da tümüne yayılmış olabilir.
  3. PARAGRAFIN BOYUTU
  Paragrafın boyutu anlatılan, tanıtılan,
  bildirilen konunun yer zaman ve kişilerle ilgi
  derecesine göre belirlenir. Anlatıcının,
  anlattığı yer ve objeyle ilişkisi paragrafın uzun
  veya kısa olmasını belirler. İletişim biçimi;
  iletinin (mesajın) niteliği; alıcının,
  göndericinin durumu ve ileti kanalının durumu
  paragrafın boyutunu etkiler. Tek cümleden
  oluşan paragraflar olduğu gibi birden fazla
  cümleden oluşan paragraflar da vardır. Yalnız
  karışık konularla ilgili düşüncelerin bir
  paragrafta toplanması güçtür.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  meryemyazıcı ve ben95 bunu beğendi.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  4. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE
  Bir metinde yazarın okuyucuya vermek
  istediği temel düşünceye ana düşünce denir.
  Başka bir söyleyişle ana düşünce paragrafta
  iletilmek istenen iletinin en kısa ve açık
  ifadesidir. Paragrafta ana düşünceyi
  destekleyen onu açıklayan diğer düşüncelere
  de yardımcı düşünce denir. Paragraftaki
  yardımcı düşünceler ana düşünce etrafında,
  onu değişik yönlerden destekleyen,
  tamamlayan, açıklayan ve onun doğruluğunu,
  yanlışlığını kanıtlayan cümle ve ifade
  kalıplarıdır. Paragraftaki ana düşünce diğer
  paragraflardaki ana düşüncelerle bağlanır. Bu
  bağlantılarla metnin bütünlüğü sağlanır.
  Paragrafta metnin tamamı dikkate alınarak
  ne, kim, nerede ne zaman, nasıl, ne kadar
  gibi soruların cevabı olacak şekilde iletiyi
  belirten düşüncelere yer verilir.
  5. PARAGRAF ÇEŞİTLERİ
  Belli başlı paragraf çeşitleri şunlardır:
  a. Olay Paragrafı: Anlatılması, açıklanması
  istenen bir olay ele alınır. Paragrafın yapısı
  olayın oluş sırasına göre, kişi-mekân ilişkisine
  ya da anlatıcının anlatılan veya nakledilen
  olayla ilişkisine göre değişir. Olay üzerinde
  yoğunlaşılır ve olayın en çok dikkat çekici
  yönleri ve heyecan verici yanları anlatılır.
  Olayın anlatımında anlatılmayan kısımlar
  sezdirilecek tarzda cümleler kullanılır.
  b. Çözümleme Paragrafı: Bir düşüncenin
  incelenerek çözümlemesinin yapıldığı
  paragraflardır. Bu tür paragraflarda
  paragrafın konusu olan kişinin görünüşünden,
  konuşmasından davranışlarından söz eden
  cümlelere yer verilir. Bir düşünceyi
  çözümleyen paragraflarda düşünceyi
  oluşturan, destekleyen, geliştiren ögeler
  üzerinde durulur.
  c. Düşünce (Fikir) Paragrafı: Herhangi bir
  konuda bilgi vermek, bir düşünceyi
  kanıtlamak amacıyla yazılan öğretici
  metinlerde bulunur.
  ç. Betimleme (Tasvir) Paragrafı: Bir olayı ya
  da bir varlığı canlandırmak amacıyla yazılan
  paragraflardır. Betimleme paragrafında
  betimlenecek kişi, yer ve görünüşün
  benzerlerinden ayıran özellikleri üzerinde
  durulur. Betimleme paragrafında
  betimlenecek varlığın niteliğine göre
  paragrafın dili değişir.
  d. Açıklama Paragrafı: Herhangi bir konunun,
  kavramın, nesnenin kullanımını, değerini
  açıklamak için yazılan paragrafa açıklama
  paragrafı denir. Açıklama yapılırken basit
  olandan karmaşık olana doğru gidilir. Yerine
  göre açıklanacak konunun herkesçe bilinen
  veya bilinmesi gereken yönü belirtilir. Açık,
  anlaşılır bir dil kullanılır.
  e. Tartışma Paragrafı: Bu tür paragraflarda,
  bir konu ya da olgu üzerine yerleşmiş kanıları,
  düşünceleri değiştirme amacı vardır. Bu
  yüzden yazar, okuyucuyla tartışıyormuş gibi
  bir üslup takınarak birbirine karşıt olarak
  verilen iki görüş-ten birini doğrulamaya veya
  benimsetmeye yönelik bir anlatım yolu seçer.
  Bu iki karşıt görüş “ama, fakat, ancak” gibi
  bağlaçlarla birbirine bağlanarak bir karşıt
  görüş yazar ta-rafından okuyucuya sunulan
  önerme cümleleriyle çürütül-meye çalışılır.
  f. Düşsel (Fantastik) Paragraf: Çağrışıma bağlı
  tamamen olağan ve olağan dışı hayal gücüne
  dayanılarak oluşturulan paragraflardır.
  g. Mizahi Paragraf: Mizah (gülmece)
  yazılarında okuyucuyu gülmeye ve alaycı bir
  bakış açısıyla düşünmeye yönelten
  paragraflardır.
  Her paragrafın bir yazılış amacı vardır.
  →Yazar; bir olay, durum veya düşünceyi
  doğrudan doğruya ulaştırmayı, bilgi vermeyi
  amaçlayabilir.
  →Önceden yerleşmiş düşünceleri
  değiştirmeyi, çürütüp kendi fikrini kabul
  ettirmeyi amaçlayabilir.
  →Olmuş veya olması muhtemel olayları yer,
  zaman ve şahıslarla birlikte verebilir.
  →İçinde bulunduğu ortamı, gördüğü birini, bir
  varlığı okurun gözünde canlandırmak
  isteyebilir. Yani dört farklı amaç taşıyabilir ve
  yazarın amacıyla anlatım biçimi arasında bir
  uyum vardır. Amacına göre anlatım biçimini
  seçer. Bunlar:
  1.Açıklayıcı Anlatım:
  Öğretmek, bilgi vermek amacıyla yazılan;
  doğrudan bilgi vermeye yönelik bir anlatım
  biçimidir. “Neden, niçin, nasıl” gibi sorular
  cevabını bulur. Genellikle nesnel bir tutum
  sergiler yazar. Tanımlama, karşılaştırma,
  alıntı yapma, örnekleme gibi açıklama
  yöntemlerine başvurulur. Bilimsel yazılarda,
  düşünce yönü ağır basan fıkra, makale,
  inceleme, eleştiri, deneme gibi türlerde
  kullanılır.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  ben95 bunu beğendi.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  2.Tartışmacı Anlatım:
  Yazarın, bir düşüncenin yanlışlığını ortaya
  koymak amacıyla kullandığı anlatım biçimidir.
  Öncelikle yanlış bulduğu, benimsemediği fikri
  ortaya koyar. Sonra bu düşüncenin eksik ve
  kusurlu yönlerini ortaya koyar. En sonunda da
  kendi düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlar.
  Önce “tez” ileri sürülür. “diyelim ki, tut
  ki…”gibi varsayım ifadeleri kullanılarak “Bu
  fikir kabul edilse bile şu şu eksikleri, yanlışları
  var.”diye o tezi çürütüp “antitez”ini (kendi
  düşüncesini) ortaya koyar ve bunu
  kanıtlamaya çalışır.
  3.Öyküleyici Anlatım:
  Olay anlatımına dayanan anlatım biçimidir.
  Olaylar; şahıs, yer ve zaman bakımından
  belirtilerek anlatılır. Daha çok geçmiş zaman
  kullanılır. Amaç, okuyucunun gözünde
  canlandırmak ve okuyucuya olayı yaşatmaktır.
  Olaylar oluş sırasına göre bir dizi halinde
  verilir ve birbirine bağlanır.
  4.Betimleyici Anlatım:
  Bir varlığın, yerin, kişinin ayırt edici
  özelliklerini ayrıntılarıyla insanın zihninde
  canlandıracak şekilde anlatmaktır.
  Sözcüklerle resim çizme sanatı olup niteleyici
  sözcükler (sıfatlar, zarflar) çokça kullanılır.
  Yapılan tasvir bir insana aitse buna “portre”
  denir. İnsanın dış görünüşünün anlatılmasına
  “fiziki portre” ,iç görünüşünün, ruhsal
  yönünün anlatılmasına da “ruhsal portre”
  denir. Betimlemede gözlem başta olmak
  üzere tüm duyulardan yararlanılır.
  İzlenimsel Betimleme: Yazarın betimleme
  yaparken kendi duygularını, beğenilerini
  katmasıdır.
  Açıklayıcı Betimleme: Yazarın duygularını
  içermeyen, bilgi verme amaçlı yapılmış
  betimlemedir.
  6. PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME
  YOLLARI
  1.Karşılaştırma:
  İki kavram, varlık veya olayın benzer ya da
  farklı yönleriyle ortaya konmasıdır.
  Genellikle” oysa, ise, daha, en” gibi ifadeler
  kullanılır.
  2. Tanımlama:
  Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu
  bildiren cümlelerdir. “Bu nedir?” sorusuna
  cevap verir ve genellikle “…dir, … denir” gibi
  ifadeler bulunur.
  3. Benzetme:
  Kavramları ya da varlıkları benzer, ortak
  yönleriyle anlatmaktır.
  4.Örneklendirme:
  Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için örneklere
  başvurmaktır. Soyut haldeki düşüncenin somut
  hale getirilmesi ve anlatımı görünür ve
  anlaşılır kılmak için bu yola başvurulur. O
  konuyla ilgili kitap, yazar ismi olan çeşitli
  örnekler verilir.
  5.Tanık Gösterme:
  Yazarın, düşüncesini kanıtlamak için işlediği
  konuda söz sahibi olan kişilerin
  düşüncelerinden, sözlerinden yararlanmasıdır.
  Konuyla ilgili uzman kişilerin düşünceleri
  genellikle tırnak içinde doğruda aktarma
  yöntemiyle verilir.
  7. METİN VE PARAGRAF
  Bir metin duygu düşünce ve isteklerin
  iletilmesinde kullanılan bir iletişim aracıdır.
  Paragraflar ise bu iletişim aracının bir alt
  birimidir. Paragraflarda ele alınan düşünce ve
  görüşler metni oluşturur. Metinlerde
  okuyucuyu bilgilendirmeye, onu coşturmaya
  ya da hüzünlendirmeye yarayan hususlar yer
  alabilir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
  ben95 ve sementa.38 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş