ANLATIM Birimi OLARAK PARAGRAF

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde -MERVE-- tarafından paylaşıldı.

 1. -MERVE--

  -MERVE-- Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2011
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  1. ANLATIM Birimi OLARAK PARAGRAF
  a. “Ana diline sayg›, önce onu bilerek sevmek, sonra da do¤ru ve düzgün
  kullanmakla olur. Bu sayg›n›n yüksek kat› ise, ana dilini yabanc› dillerin salg›n›ndan
  koruyarak kendi yap›s› içinde iflleyip zenginlefltirmeye çal›flmakla gösterilir. Bu da
  sanatç›lar›n, bilginlerin ve eli kalem tutan bütün yazarlar›n görevidir. Dilini do¤ru
  kullanmay› beceremeyenlerin, yabanc› kelimeleri dillerinden bir türlü söküp atamayanlar›n,
  a n a diline sevgiden ve sayg›dan söz etmeleri gülünç olmaktan öteye geçemez.
  Âgâh S›rr› Levent
  b. Yang›n yar›m saatten beri devam ediyordu. Fakat mahallenin ahalisi iki ev
  s o nra sönece¤ine kaildiler. Çünkü bir zat› flerifin türbesi vard›. Mümkün de¤il, o
  tutuflmazd›! fiiddetli k›ble rüzgâr› esiyor; alevleri, k›v›lc›mlar› saçan tahta parçalar›n›,
  türbenin üzerine, alt›ndaki evlerin çat›lar›na f›rlat›yordu. ‹tfaiye bölü¤ü, tulumbalar son
  gayretlerini sarf ediyorlard›. Polisler etraf› ablukaya alm›fllar, kaç›r›lan eflyan›n ya¤mas›na
  meydan vermiyorlard›. Çiroz Ahmet, etraf›na bir göz gezdirdi. Bu, kaflarlanm›fl bir
  külhanbeyi idi. Onca yang›n demek vurgun demekti. Ama mahalle çok fakirdi. Biliyordu ki
  flu yanan zavall› kulübeciklerin içinde yatak yorgandan baflka bir fley yoktu. Hâlbuki
  v u rgunda âdet “yükte hafif, pahada a¤›r fleyler” bulmakt›. “Allah belas›n› versin! Faydas›z
  yang›n!” diye bafl›n› sallad›. Ahali türbenin önüne toplanm›flt›.
  c. Gel zaman, git zaman derken biri filiz gibi bir delikanl› olmufl; dikti¤i yeflermifl
  gitmifl; birinin de güldükçe güller aç›lm›fl yüzünde, a¤lad›kça inciler saç›lm›fl gözünden.
  Yukar›daki metinleri inceleyiniz. ‹lk metindeki cümleleri say›n›z. Cümlelerin
  birbirine nas›l ba¤land›¤›na dikkat ediniz.
  Yukar›daki ilk metinde dört cümle vard›r. Bu dört cümlenin ilk cümlesinde de on
  üç sözcük bulunmaktad›r. Metinde heceler (sesler) sözcükleri, sözcükler cümleleri
  cümleler de paragraflar› olufltururlar. Bu bak›mdan paragraf metinde bir anlat›m birimidir.
  Kendi içerisinde bir bütünlü¤ü vard›r.

Sayfayı Paylaş