arkadaşlar 2.dönem 3. yazılı test sorularına örnek verebilirmisiniz ?

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde vargel1903 tarafından paylaşıldı.

 1. vargel1903

  vargel1903 Üye

  Katılım:
  9 Mart 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  2. dönem 3. yazılı test sorularına örnek
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  1) Aşağıdakilerden hangisi 'Kutadgu Bilig'in bir özelliği değildir?
  A) Hükümdarı övmek amacıyla yazılmıştır.
  B) Hükümdar, vezir, vezirin oğlu ve zahit (sofu) dört temsilciden başka ikinci dereceden insanlara da rastlanılır.
  C) Dört kişi arasında geçen 'diyaloglu' bir sahne oyununa benzer.
  D) Dört kişilik konuşturularak ideal insan ve devletin nasıl olması gerektiği vurgulanır.
  E) Yöneten, yönetilenlerin görevleri belirtilir.

  2) I. Meddah II. Orta Oyunu III. Karagöz
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?
  A) Yazılı bir metnin bulunmayışı
  B) Tümünün sahnede oynanması
  C) Tulûata dayanması
  D) Türk halk tiyatrosu türleri olmaları
  E) Tanzimat dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

  I II
  Yürü bre yalan dünya
  Sana konan göçer bir gün
  İnsan bir ekin misal
  Seni eken biçer bir gün Çiğdemin menevşen kokar
  Güzeller göğsüne takar
  İçinde sunalar oynar
  Derindir göllerin senin
  III
  Kalktı göç eyledi Avşar illeri
  Ağır ağır giden iller bizimdir
  Arap atlar yakın eyler ırağı
  Yüce dağdan aşan dağlar bizimdir.
  3) Âşık Tarzı halk şiirinden alınan yukarıdaki dörtlüklerin nazım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Semai, varsağı, koşma B) Koşma, varsağı, semai
  C) Semai, destan, koşma D) Varsağı Semai, , Koşma
  E) Koşma, destan, varsağı

  4) Sekiz cennet yaptın sen Âdem için
  Adın büyük onun bağışla suçun
  Âdemi cennetten çıkardın niçün
  Buğday nene lâzım harmancı mısın
  Yukarıdaki Dini Tasavvufi Halk Şiiri örneğinin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deme B) Nefes C) Nutuk D) Semai E) Şathiye

  5) Divan şiirindeki “gazel” ve “mersiye”nin halk edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  A) Koşuk- Sagu B) Koşma-Mani C) Koşma-Ağıt
  D) Güzelleme-Ağıt E) Türkü-Kaside

  6) Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde olay örgüsü yoktur?
  A) Roman B) Destan C) Hikâye D) Makale E) Masal

  7) (I) Mersiye (II) Ağıt (III) Mesnevi (IV) Koşuk (V) Sagu
  Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları işlemişlerdir?
  A) I–III–V B) II–III–V C) I–II-V D) II-IV–V E) III-IV–V

  8) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Heşt Behişt / Sehî Bey B) Şikâyetnâme / Fuzûlî
  C) Terkib-i Bent / Bağdatlı Rûhî D) Mantıku’t Tayr / Ahmedî
  E) Mecâlisü’n-Nefâis / Ali Şîr Nevâî

  9) Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve destansı halk hikâyeciliğin ürünü olan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Manas Destanı B) Battalname C) Kerem ile Aslı
  D) Oğuz Kağan Destanı E) Dede Korkut Hikâyeleri

  10) Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Taşlama-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama C) Taşlama - şarkı
  D) Hicviye-güzelleme E) Taşlama-gazel

  11) Karagöz oyununun kurucusu ve piri olarak tanınan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halil Hacı İvaz B) Evliya Çelebi C)Kambur Bâli Çelebi
  D) Şeyh Küşterî E) Zuhurî

  12) Seni seven âşık neylesin malı
  Yumdukça gözünden döker mercanı
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstiare B) Mecaz-ı Mürsel C) Telmih D) Teşhis E) Teşbih

  13) Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
  A) Aruz vezni ile yazılmış olma
  B) Kaside, mesnevi, gazel gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma.
  C) Parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verme
  D) Yabancı sözcüklerle ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma.
  E) Duygu ve düşünceyi kalıplaşmış düşünce içinde anlatma

  14) 1526 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir öğrenim görmüştür. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinde de bulunmuştur. Klasik şiirimizin en büyük şairlerindendir.” Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi” ve “Divanı” vardır.
  Yukarıda sözü edilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fuzûlî B) Bâkî C) Nedim D) Nef’î E) Kadı Burhaneddin

  15) Yunus okur diller ile
  Ol kumru bülbüller ile
  Hakk’ı seven kullar ile
  Çağırayım Mevla’m seni
  Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkın konuştuğu, sade anlaşılır dille yazılmış.
  B) Yarım kafiye ve redif kullanılmış.
  C) Anonim Halk Edebiyatının izleri görülür.
  D) Uyak düzeni, düz kafiye şeması şeklindedir.
  E) 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır

  16) Aşağıdaki eser–sanatçı eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
  A) Divan-ı Lügati’t Türk–Kaşgarlı Mahmut
  B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
  C) Risalet’ün Nushiye - Yunus Emre
  D) Mesnevî – Mevlânâ
  E) Atabetü’l Hakayık - Ahmet Yesevi

  17) Aşağıdakilerden hangisinde nazım biçimi ve türlerinin kullanıldığı edebiyat dönemi yanlış gösterilmiştir?
  A) Koşuk–Âşık edebiyatı B) Mesnevi–Divan edebiyatı
  C) Gazel–Divan edebiyatı D) Nutuk–Tekke edebiyatı
  E) İlahi–Tekke edebiyatı

  18) “Sözlü edebiyat” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği
  B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu
  C) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği
  D) Yabancı dillerden ve kültürlerden çok etkilendiği
  E) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği


  19) Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyecilik geleneğinin bir özelliği değildir?
  A) Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
  B) Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.
  C) Genellikle bir yazar tarafından yazılır.
  D) Hikâyelerdeki zaman belirsizdir.
  E) Dil son derece sadedir.

  20) Gül, hasretinle yollara tutsun kulağını
  Nergis misal kıyamete dek çeksin intizar
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teşhis B) İntak C) Telmih D) İstiare E) Nida

  21) "Türk Dili’nin Arap dilinden geri kalmadığı belli olsun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ve Araplara Türkçe öğretmek ara sıra içime doğar dururdu..."
  Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdaki¬lerden hangisi olabilir?
  A) Divan - ı Hikmet Ahmet Yesevi
  B) Atabetü'l Hakayık - Edip Ahmet
  C) Divan ü Lügat't Türk - Kaşgarlı Mahmut
  D) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
  E) Bakırgan Kitabı - Süleyman Ata

  22) “Şu dağlar olmasaydı
  Çiçeği solmasaydı,
  **üm Allahın emri
  Ayrılık olmasaydı."
  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle¬nemez?
  A) Mani olduğu
  B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği
  C) Tam uyakla uyaklandığı
  D) Dilinin özentili, süslü olduğu
  E) Konusunun ayrılık olduğu

  23) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Nasreddin Hoca fıkraları için söylenirse yanlış olur?
  A) Fıkraların Nasreddin Hoca denilen şahsiyet tarafından oluşturulduğu
  B) Döneme ait bazı toplumsal özelliklerin görüldüğü
  C) Fıkralardan çıkarılacak derslerin olduğu
  D) Fıkralardaki olayların halkın mizah anlayışını yansıttığı
  E) Sözlü edebiyat ürünlerinden olduğu

  24) Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
  A) Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.
  E) Gazel 3–5 beyitten, koşma 5–15 dörtlükten oluşur.

  25) Aşağıdakilerden hangisinde Anonim Halk Edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  A) Nutuk-semai-nefes-deme
  B) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  C)Nefes-devriye-mani-şathiye
  D) Mani-ninni-ağıt-türkü
  E) İlahi-nefes-deme-nutuk

  26) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden değildir?
  A) Battalname B) Orta Oyunu C) Meddah
  D) Karagöz E) Köy Seyirlik Oyunları

  27) Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi konuları işleyen eseridir. Aslı Arapçadır. Biri nazım biri nesir olmak üzere iki çevirisi yapılmıştır. Eserde insan, onu oluşturan öğeler, Tanrı’ya erişme yolları üstünde durulur.
  Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mantıku’t-Tayr
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Su Kasidesi
  D) Mesnevi
  E) Makâlât

  28) 'Orhun Yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İlkinde, Tonyukuk'un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği
  B) On biri sessiz, üçü sesli on dört harfli Uygur alfabesiyle yazıldığı
  C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği
  D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı
  E) 1983'te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı


  29) Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.
  C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir; mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.

  30) "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Necat'tır. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin doğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerinden oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."
  Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdaki¬lerden hangisidir?
  A) Fuzuli-Şikâyetname
  B) Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk
  C) Nabi-Hayriye
  D) Süleyman Çelebi-Mevlid
  E) Nef'i-Siham-ı Kaza

  31) XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmedî B) Pir Sultan Abdal C) Fuzuli D) Gülşehrî E) Nef’î

  32) **en bir kişinin ardından yazılan Divan edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağıt B) Kaside C) Mesnevi D) Mersiye E) Rubaî

  33) Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?
  A) Mukaddime B) Muhavere C) Fasıl D) Serim E) Göstermelik
  Son düzenleyen: Moderatör: 8 Mayıs 2009
 3. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  bunlar 11 . sınıf konuları değil mi??
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  düzelttim;)
 5. merve3

  merve3 Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2008
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  0
  I. Beylerde kalmamış asla mürüvvet
  Fakir fukaraya bakmıyor devlet.
  II. Bu genç yaşta kara topraklar aldı
  Gözlerim ağlıyor gönlüm karardı.
  III. Güneş kıskanır olmuş gözündeki ışığı
  Tebessüm eyle n’olur mutlu eyle aşığı.
  IV. Bin düşünüp bir söz söyle
  İnsanlığın sırrı böyle
  V. Yiğitler savaşta ön safta durur
  Namerdi kalbinin üstünden vurur.
  1. Numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) I. dizeler bir taşlamadan alınmıştır.
  B) II. dizeler bir ağıttan alınmıştır.
  C) III. dizeler bir güzellemeden alınmıştır.
  D) IV. dizeler didaktik bir şiirden alınmıştır.
  E) V. dizeler bir gazelden alınmıştır.


  2. Aşağıdakilerden hangisi “gazel” türünün özelliklerinden biri değildir?
  A) En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.
  B) Genellikle beyitler arasında konu birliği yoktur.
  C) İlk beytine matla, son beytine makta beyit denir.
  D) Şairin mahlasını kullandığı beyte taç beyit denir.
  E) Divan edebiyatı nazım şeklidir.


  3. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A)Musammat B)Mesnevi C)Nutuk D)Rübai E)Gazel  4. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?
  A)Sevilen devlet büyüklerinin ardından ağıtlar yakılmıştır.
  B)Bazı konuları işlerken dini motifler kullanılmıştır.
  C)Toplumsal sorunlar da şiire konu olmuştur. D)Kişisel sevinçlere ve acılara yer verilmiştir. E)İnsanın dış dünyasına yönelik somut konular işlenmiştir.
  5. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
  A)Dil arı bir Türkçe’dir.
  B)Kullanılan ölçü hecedir.
  C)Şiirler dörtlükler halinde söylenir. D)Ağırlıklı olarak yazılı eserler verilir.
  E)En önemli ürünler: sagu, sav, koşuk, destandır.

  “Divan edebiyatının en güçlü şairlerindendir.Gazel, kaside, mesnevi türlerinde başarılı oldu. Acının insanı olgunlaştıracağını söyler. Aşkın verdiği acılardan memnundur, karşılık beklemez. “Su Kasisesi” divan edebiyatının en güzel şiirlerinden sayılır. Leyla ve Mecnun adlı güzel bir mesnevisi vardır.”
  6. Yukarıda bazı özellikleri verilen bu ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Şeyh Galip B)Baki C)Fuzuli D)Ali Şîr Nevai E)Nabi

  7. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatının özellikleri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
  A)Nazım birimi beyittir.
  B)Bireysel ve soyut konular ele alınmıştır. C)Daha çok hece ölçüsü ve cinaslı uyak kullanmışlardır.
  D)Başlıca nazım biçimleri gazel,kaside,mesnevi vb.dir.
  E)Sanatlı söyleyişe önem verilmiştir.


  “Aradılar bir tenhada buldular
  Yaslandılar şıvgınlarım kırdılar
  Yaz bahar ayında bir od verdiler
  Yandım gittim ala karlı dağ iken”
  8. Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün Halk şiirine ait olduğunun kesin kanıtlarından
  biri değildir?
  A)Hece ölçüsüyle söylenmiş olması
  B)Nazım biriminin dörtlük olması
  C)Duru ve anlaşılır bir dil olması
  D)Zamanın kötülüğünden yakınması
  E)Dize sonlarında yarım uyak bulunması

  Bir düğün havası eserdi mahallemizde
  Kayısı ağaçları gelin olunca.”
  9. Bu beyitin ikinci dizesindeki söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
  A)Gün ağladı gün boyu, sen gidince. B)Pamuk tıkamış Erciyes kulağına. C) Mevsimler yas tutup güller ağlasın. D)Kurtulamadım kafeste kuş olmaktan.
  E)Okşuyordur saçlarını şimdi güney yelleri.


  10. Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  A) İlahi-nutuk-deme-mani
  B) Nefes-devriye-mani-şathiye
  C İlahi-nefes-deme-nutuk
  D) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  E) Nutuk-semai-nefes-deme

  I. Orhun Irmağının eski yatağına dikildiklerinden Orhun Kitabeleri diye anılırlar.
  II. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmişlerdir.
  III. Türklerin İslamı kabul ediş serüvenini anlatırlar.
  IV. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.
  V. Uygur Alfabesiyle yazılmışlardır.

  11. Yukarıdakilerden hangileri Göktürk Yazıtları’nın özelliklerini doğru olarak anlatmaktadır?
  A) I,-II, IV B) I,-II,-III C) I,-II,- V
  D) II,-III,-IV E) II,- III,- V

  “Türk aydınları,Türkçe’de yetersiz buldukları din,bilim,sanat kavramlarının karşılıkları olan söz ve terimler için Arapça ve Farsça’ya başvuruyorlardı. Bunun sonucu olarak Türkler arasında bilim dili Arapça’nın,edebiyat dili de Farsça’nın etkisi altında gelişti. Böylece ortak bir düşünce ve zevkin ürünü olan ............................................. doğdu.”
  12) Parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Divan Edebiyatı B)Tekke-Tasavvuf Edebiyatı
  C)Aşık Edebiyatı D)Tanzimat Edebiyatı
  E)Milli Edebiyat


  .“Miskin adem oğulları
  Ekinlere benzer gider
  Kimi biter kimi yiter
  Yere tohum saçmış gibi.” (adem:insan)
  13) Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenene en uygun olan sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A)Doğmak – ölmek B)**mek – yaşamak C)Doğmak – çalışmak D)**mek – büyümek E)Yaşamak – yaratmak

  14)Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  B) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  C) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  D) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.


  (I)Dede Korkut Hikayeleri,sanatçısı belli olmayan,halkın ortak malı olan bir eserdir. (II)Nazım ve nesir karışımı on iki hikayeden oluşur. (III)Hikayelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve olağanüstü güçlerle savaşları anlatılmaktadır. (IV)Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut bulunur .(V)Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.
  15) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Ay doğar ayazlanır,
  Gün doğar beyazlanır,
  Benim sevgili yarim,
  Uyanmaya nazlanır.
  16) Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şarkı B) Türkü C) Mani
  D) Tuyuğ E) Rubai

  17) Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi beyitlerle yazılır?
  A) Tuyuğ B) Rubai C) Şarkı
  D) Murabba E) Kaside
  18) Dört yanı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda, herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan oynanan oyuna ne ad verilir?
  A) Karagöz B) Orta oyunu C) Meddah
  D) Tiyatro E) Kabare

  19) Özellikle 17. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Kısaca “hayal oyunu” diye adlandırılmıştır. Bir çeşit gölge oyunudur. Sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karagöz B) Orta oyunu C) Meddah
  D) Köy seyirlik oyunu E) Pandomima

  20) Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Olağanüstülüklere rastlanması.
  B) Aşk ve kahramanlık konularının işlenmesi.
  C) Manzum ve mensur ifadelerin bir arada olması.
  D) Anlatılırken türkülere yer verilmesi.
  E) Ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmeleri.

  21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
  A) Türkü- semai- rubai- methiye
  B) Şarkı- türkü- mani- semai
  C) Türkü- mani- methiye- koşma
  D) Türkü- mani- methiye- koşma
  E) Gazel- şarkı- methiye- koşma

  22) Divan edebiyatında kullanılan mersiye ile konusu yönünden benzerlik gösteren halk edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taşlama B) Güzelleme C) Koçaklama
  D) Ağıt E) İlahi

  23) Aşağıdaki eser- yazar eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Divan ü Lügati’t Türk- Kaşgarlı Mahmut
  B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
  C) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
  D) Atabetü’l Hakayık- Edip Ahmet Yükneki
  E) Muhakemetü’l Lügateyn- Yunus Emre

  24) Toplumların kusurlarını, eksikliklerini, iğneleyici ve alaylı bir dille eleştiren Halk edebiyatı şiirine ne ad verilir?
  A) Taşlama B) Güzelleme C) Koçaklama
  D) Sagu E) Hicviye

  25) Her beyiti kendi arasında uyaklı olan divan şiiri hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi
  D) Şarkı E) Tuyuğ


  İYİ ÇALIŞMALAR

Sayfayı Paylaş