"Aşık Edebiyatının" Özellikleri ve Örnekler..

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde Özlem tarafından paylaşıldı.

 1. Özlem

  Özlem Bu ülke sizi de unuttu(!) - SOMA Özel Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4.040
  Beğenileri:
  3.106
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Konya

  AŞIK EDEBİYATI


  Âşık, Türk Halk Edebiyatında XVI. yy'ın başından itibaren görülen şair tipidir. Âşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu "âşk badesini" içmekle ve "sevgilisinin hayalini" görmekle kazandığına inanılır. Rüya da genellikle âşık adayının karşısına bir sevgili veya saz çıkmaktadır. Rüyaların süsü ak sakallı bir derviş ve bazen bir bazen üç dolu bardaktır. Bardağın rüyada tas halinde görülmesine de sık sık rastlanır. Ozanlara rüyada sunulan tasların içindeki mayilere aşk dolusu denir. Fars Edebiyatı'nın etkisiyle bâde adını da almaktadır. Bunlar; erlik, pirlik ve âşk badesi diye adlandırılırlar.
  Âşıklarımız genellikle bir usta âşığın yanında yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri öğrenirler. Âşık meclislerinde, kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, ustalaşan ozanlarda kendilerine çırak alırlar ve gelenek bu şekilde devam eder.
  Âşık, bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda gösterir. Atışmalardaki amaç; yarışmak ve kazanmaktır. Atışmalarda en az iki âşık karşı karşıya gelir. Mecliste bulunan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma başlar. Ayağa uygun dörtlük söyleyemiyen âşığın yenilgisiyle atışma sona erer.
  Âşık Edebiyatının başlıca unsurlarından birisini hikâye anlatma oluşturur. Saz şairleri içerisinde geleneğe bağlı olanların çoğu âşık meclislerinde hikâye anlatırlar. Bir kısım usta saz şairleri ise, bir yandan usta malı halk hikâyeleri anlatırken bir yandan da kendi düzdükleri hikâyeleri anlatırlar. Çıldırlı Âşık Şenlik, Ercişli Emrah, Sabit Müdami geleneğe bu yanıyla katkıda bulunmuş saz şairleridir.
  Tonguzların Şaman, Moğol ve Baryatlar'ın Bo veya Bugue, Yakutların Oyun, Oğuzların Ozan dedikleri bu geleneğin temsilcileri toplumun yaşam biçimlerini düşünce ve duygularını, olaylara bakış açılarını şiirleriyle dile getirmişlerdir.
  Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah, Dertli, Aşık Veysel bu geleneğin en önemli temsilcileri olmuştur.
  Aşıklık geleneği Anadolu coğrafyasında bugün de canlı olarak yaşatılmaktadır.


  AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKLİ

  Koşma:

  ..Halk edebiyatımızda doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir türü. Dörder dizelik bendlerden oluşur. Bend sayısı genellikle 3, 5 arasındadır. Hece ölçüsünün 6+5 veya 4+4+3 duraklı 11'li kalıbıyla yazılır. Şair koşmanın son bendinde ismini ya da mahlasını söyler. Koşmalar dile gitirilen duygular ve söylenişlerine göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt gibi isimler alır. Karşılıklı konuşma şeklinde yani "dedim" "dedi" diye başlayan dizelerle de söylenebilir. Bu tür koşmalara "mürâcaa" ismi verilir. Bütün kafiyeleri cinaslı olan koşmalara "tecnis" denir.

  Koşmaya örnek:

  Yiğidin eyisini nerden bileyim
  Yüzü güleç, kendi yaman olmalı
  Kasavet serine çöktüğü zaman
  Gönlünün gâmını alan olmalı
  Benim sözüm yiğit olan yiğide
  Yiğit olan muntazırdır öğüde
  Ben yiğit isterim fırka dağında
  Yiğidin başında duman olmalı
  Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar
  Düşmanı görünce ayağa kalkar
  Kapar mızrağını meydana çıkar
  Yiğidin ardında duran olmalı
  Sâfi güzel olan, şol bazı kötü
  Yiğidin densizi ey'olmaz zati
  Gayet durgun ister silahı atı
  Yiğit el çekmeyip viran olmalı
  Karac'oğlan der ki çile çekilmez
  Hozan tarlalara sümbül ekilmez
  Sak yabancı ile başa çıkılmaz
  İçinden sıdk ile yanan olmalı
  Tecnis koşmaya örnek:
  Derd-i dilim arttı yârimin derdim
  Seksende doksanda yüzde seyr eyle
  Gonca güllerini yârimin derdim
  Gerdanda dudakta yüzde seyr eyle
  Sel gelince yıkılırmış yar dedim
  Al hançeri vur sineye yâr dedim
  Yeter cevr ü cefa etme yâr dedim
  Cism ü bedenimi yüz de seyr eyle
  Çeşmîyâ bin gazel yazdım dîvâne
  El bağladım yâre durdum dîvâne
  Dedi var yıkıl git behey dîvâne
  Aşkın deryasında yüz de seyr eyle
  ÇEŞMİ

  ..Koşmalar ezgilerine göre ve yapılarına göre olmak üzere ikiye ayrılır.

  Ezgilerine göre koşmalar: Özel bir zegiyle okunurlar ve hece sayısı dikkate alınmaz. Ankara koşması, Acem koşması, Kerem, kesik Kerem, Gevherî, Sümmâni koşması gibi.

  Yapılarına göre koşmalar: Koşmalar yapılarına göre 7'ye ayrılır.
  Düz koşma: Âşık edebiyatında en sık kullanılar tür. Adi koşma olarak da adlandırılır.

  Yedekli koşma: İki şekli vardır. İlki koşma-mani halidir. Koşma bendlerinin arasına aynı kafiyede bir bayati bendi ya da 7 heceli bend girer. İkincisi yedekli 5'li koşma diye adlandırılır. 8'li hece ölçüsüyle yazılır. İlk bend 5, ikinci ve yedek sayılan bend 4 dizelidir.

  Zülâlî

  Musammat koşma: Divan edebiyatındaki musammat gazele benzer. İç kafiyeli koşmalardır. Her dizenin birinci ve ikinci kısımları kafiyelidir. 6+5 duraklı kalıpla yazılır. Örnek:

  Ey cemâli parlak kadi toparlak
  Lebleri bal kaymak sükker misin sen
  Boynuma lâle tak hele bir yol bak
  Bu kadar yalvarmak ister misin sen
  Lebler kırmızı la'l kaşları hilâl
  Gözler âhû misâl bulunmaz emsâl
  Bilmem bu ne hayâl bilmem bu ne hâl
  Bu ne parlak cemâl ülker misin sen
  Mir'âtî hem-vâre yanıktır yâre
  Yüreğimde yâre oldu bin pâre
  Gönül başka yere düşmez ne çâre
  Bir başka nigâre benzer misin sen
  Mir'âtî

  Ayaklı koşma: İlk bendin dize sonlarına, diğer bendlerin ise sadece son dizelerine ziyade eklenerek oluşturulur. Ziyadeler 5 hecelidir. Genellikle musammat koşma şeklinde yazıldıklarından musammat ayaklı koşma da denir. Örnek:

  Ey benim cânânım can içre canım
  Şûh nev-civânım olma bî-vefa
  Rahm eyle bana
  Ben sana kurbanım gel kes gerdanım
  Dök yerlere kanım tek ol aşina olma bî-vefa
  Nar-ı aşkın serde düştüm yek derde
  Şeklin perilerde yoktur kişverde
  Ellerin hançerde zerrin kemerde
  Her gördüğün yerde gel bakma kıya can sana feda
  Sevdim sen dil-beri hûblar serveri
  Gördüm şeklin peri oldum müşteri
  Çeksen de hançeri kessen bu seri
  Gayri şimden geri sen şah ben Gedû Kul oldum sana
  Gedavî

  Zincirleme koşma: Bendlerinin dördüncü dizesinin kafiyesi bir sonraki bendin ilk dizesinin başında tekrarlanan koşmalardır. Genellikle destanlarda kullanılır. Örnek:

  O ki yaratıldık turab-ı Tûr'dan
  Perverdigâr Hak Subhan'ı biliriz
  Turabın aslını yarattın nurdan
  Nurdan evvel bir mekânı biliriz
  Mekanda var iken nice bin şeher
  Anı ziynet kıldı murg-u meher
  Günde yetmiş kere eyledi teher
  Ekl ettiği rızk u nânı biliriz
  Rısk-u nâne visâl eyledi Hûdan
  Yoktan var edildi o zaman Âdem
  Cinandan cihana bassan da kadem
  Anı nisbet dü cihanı biliriz
  Du cihanda yer gök çarh u felekler
  Hesaba muntazır suda semekler
  Arş-ı Alâ Mühteha'da melekler
  Ne zikirde kelâm kânı biliriz
  Kelâm kânı zikir ederler gayet
  Yalan değil günü bugün bir hayat
  Altı bin altı yüz altmış âyât
  Emr-i haktan biz Furkan'ı biliriz
  Furkan'da nice âyet yerince
  Nice sinek nice murg u karınca
  Mağrip meşrik kûh-ı Kaf'a varınca
  Hükmeyleyen Süleyman biliriz
  Zülâlî şevketten ummaz hiç bac'ı
  İzhar eder günahkara ilacı
  Başına örterler mürüvvet tacı
  Fahr-î âlem şah sultanı biliriz
  Zulâlî

  Zincirleme ayaklı koşma: Zincirleme koşmalara ziyadeler eklenerek yazılır.

  Koşma şarkı: Her bendinin dördüncü dizelere aynı olan kavuştaklı koşmalardır.

  Semai:


  ..Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Genellikle en az üç, en fazla beş dörtlükten oluşurlar. Çoğunlukla doğa, güzellik, ayrılık. kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işlerler. Semainin hece ölçüsünün yanında aruz kullanılarak yazılanları da vardır. Örnek:

  İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  **** gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye
  Elif'in uğru nakışlı
  Yavru balaban bakışlı
  Yayla çiçeği kokuşlu
  Kokar Elif Elif diye
  Elif kaşlarını çatar
  Gamzesi bağrıma batar
  Ak elleri kalem tutar
  Yazar Elif Elif diye

  Varsağı:

  ..Özel bir ezgiyle söylenen koşmaya denir. Önce Güney Anadolu'da yaşayan Varsak Türkleri tarafından söylendiği için bu adla anılır. Semâiye benzer. Hece ölçüsünün en çok sekizli kalıbıyla yazılır. 4+4 duraklı veya duraksız olur. Kafiye şeması şöyledir: Xaxa bbba ccca.
  ..Semâiden ezgi yönüyle ayrılır. Varsağı yiğitçe bir havayla okunur. Çokluk içinde "bre", "hey", "hey gidi", gibi ünlümler yer alır. Bu ünlemlerin bulunmadığı varsağılar ezgisiyle fark edilir. Örnek:

  Bre ağalar bre beyler
  **meden bir dem sürelim
  Gözümüze kara toprak
  Dolmadan bir dem sürelim
  Amen hey Allahım aman
  Ne aman bilir ne zaman
  Üstümüzde çayır çemen
  Bitmeden bir dem sürelim
  Bana felek derler felek
  Ne aman bilir ne dilek
  Âhir ömrümüze helâk
  Etmeden bir dem sürelim
  Karacaoğlan der cânân
  Güzelim sözüme inan
  Bu ayrılık bize heman
  Ermeden bir dem sürelim
  Karacaoğlan

  Selis:

  ..Halk edebiyatında aruz ölçüsü kullanılarak yazılan şiirlerdir. Genellikle 19'uncu yüzyıl aşıkları tarafından kullanılan selisin en fazla yazılan tipi gazeldir. Hece ölçüsünün on beşli kalıbına da uyan selislerin en belirgin özellikleri farklı bir ezgiye sahip olmalıdır.
  Güzelleme
  ..Âşık edebiyatında insan ve doğa güzelliklerini işleyen koşmalar. Genellikle aşık olunan kadın, kız, gelin, dağ ağaç, hayvan, çiçek gibi unsurlar işlenir. Örnek:

  Nasıl vasfedeyim güzelim seni
  Rumeli Bosna'yı değer gözlerin
  Dünyaya gelmemiş eşin akranın
  İzmir'i Konya'yı değer gözlerin
  Kimsede görmedim sendeki nazı
  Tunus Trablus Mısır Hicaz'ı
  Kars'ı Kağızman'ı Acem Şiraz'ı
  Girid'i Yanya'yı değer gözlerin
  Yüzümde görünür Yusuf nişanı
  Yüzünü görenler çeker efganı
  Büsbütün Gürcistan Erzurum Van'ı
  Belh-ı Buhaça'ya değer gözlerin
  Ruhsat'ım eyledim senin de mehdin
  Al yanaktan bir buse ver himmetin
  Yüzbin sarraf gelse bilmez kıymetin
  Âhirî dünyayı değer gözlerin
  Ruhsatî

  Kalenderî:

  ..Halk şairleri tarafından aruzun mef'ûlü mefâ'îlü kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şiire denir. Özel bir ezgiyle okunur. Ezgisi bakımından düz kalenderî, Acem kalenderisi, Emrah kalenderisi gibi çeşitlere ayrılır. Kafiye düzeni divan ve semaî ile aynıdır. Bu tür şiirler 3+4+3+4 veya 7+7 şeklinde ondört heeceli iken, sonradan yerine aruz vezninin geçtiğini ileri sürenler vardır. Örnek:

  İçtin mi a cânım yine mestâne durursun
  Gamzen gibi âşıklara bîgâne durursun
  Kimden söz işittin ki celâ hakkına dâir
  Böyle güzelim hâtırı vîrâne durursun
  Geç şâhım otur başımın üstünde yerin var
  El bağlı efendim kime divâne durursun
  Bir çift idiniz vuslat-ı devlette geçen gün
  Nettin eşini ey peri bir dâne durursun
  Sen al ile başımdan alıp aklımı şimdi
  Ey rind-i felek-meşreb edibane durursun
  **dürmek ise Nûri kulun kasdına böyle
  Çek hançeri öldür a paşam ne durursun
  Tokatlı Nuri

  Kavuştak:

  ..Halk edebiyatında bentler arasında tekrarlanan dizelerdir. Bağlama ve nakaratla aynı anlamdadır. Türkülerde sık kullanılır. Örnek:

  Keklikte gelek olmaz
  Sen boyda melek olmaz
  Gözünü sevdiğim yâr
  Her yerde henek olmaz
  Gel gel yanıma keklik
  Kadan canıma keklik
  Kınalı parmakların
  Batır kanıma keklik
  Tüyünü döker gelir
  Ayağın seker gelir
  Yâri arzulayan da
  Dağları söker gelir
  Gel gel yanıma keklik
  Kadan canıma keklik
  Kınalı parmakların
  Batır kanıma keklik

  Koçaklama ..Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık olan halk edebiyatı şiirleri. Çoşkun ve yüksek tempolu söyleyişleri vardır. Halk edebiyatımızda bu türün en güzel örneklerini Köroğlu ile Dadaloğlu vermiştir.

  Örnek:

  Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar seda verip seslenmelidir
  Düşman geldi bölük bölük dizildi
  Alnımıza kara yazı yazıldı
  Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu
  Eğri kılıç kında paslanmalıdır
  Köroğlu düşer mi hele şanından
  Çogunu ayırır er meydanından
  Kırat köpüğünden düşman kanından
  Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
  Köroğlu
 2. Özlem

  Özlem Bu ülke sizi de unuttu(!) - SOMA Özel Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4.040
  Beğenileri:
  3.106
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Konya
  Konuyu yanlışlıkla yanlış yere açmışım bunu 9. Sınıf edebiyata taşır mısınız lütfen?

Sayfayı Paylaş