Atatürk'ün inkılaplarından öncesi ve sonrası

Konu 'Sosyal Bilgiler 5. Sınıf' bölümünde xgzmx tarafından paylaşıldı.

 1. xgzmx

  xgzmx Üye

  Katılım:
  18 Kasım 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  atatürk ün inkılaplarından öncesi ve sonrası yazarsanız kuzenim için acil lazım :mad:biz bulamadık:confused:
 2. kara_ozmo

  kara_ozmo Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  93
  Ödül Puanları:
  6
  ATATÜRK'ÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
  1. Türk Siyasal Kurtuluş Devrimi:
  Atatürk’ün en büyük devrimi; Türk milleti’nin yönetim erki olan T.B.M.M.’sini kurarak, Ulusal Kurtuluş Savaşından zaferle çıkıp, Cumhuriyeti ilan etmesidir.

  2. Saltanatın kaldırılması:
  Osmanlı soyundan gelip, Türk Milleti’ni teba, kul görerek yöneten padişahlık sistemini kaldırarak; 1 Kasım 1922’de yasa ile saltanata son verilmesi.

  3. Halifeliğin kaldırılması:
  "Ümmet" anlayışından çıkıp "Millet" olan Türk Ulusu; laik hukuk sistemine geçmek için önündeki engel olan halifeliği de 3 Mart 1924’de kaldırarak din-devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.

  4. Şeriye ve Evkaf Vekilliklerinin kaldırılması:
  Halifeliğin kaldırılmasıyla din esasına dayalı devlet yönetimi de kendiliğinden ilga edilmiş oldu. Bu kurumun işlerini yürüten ve dine uygunluğunu denetleyen Şeriye Vekilliği (Din İşleri Bakanlığı) da kaldırılır. Yerine bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı kurulur.
  Cami, mescit, medrese, okul, hastahane gibi İslami vakıfları yöneten Evkaf Vekilliği (Vakıflar Bakanlığı) da kaldırılarak Başbakanlığa bağlı genel müdürlükler bünyesine bağlanır.

  5. Eğitim ve Öğretim Devrimi:
  Şeriye ve Evkaf Vekilliklerinin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü bir yasa ile (Tevhid-i tedrisat: Eğitimin birleştirilmesi) tüm öğretim ve eğitim kurumlarının tek bir bakanlığa "Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlanması kabul edildi. Medreseler kapatıldı. Eğitim ve öğretimde kız erkek ayırımı kalktı. Herkese eğitimde fırsat eşitliği sağlandı.
  Bugünkü eğitim ve öğretim yapısı o günden atılmış oldu: Örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümde karma bilimsel eğitim sistemine geçilmiş oldu.

  6. Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılması:
  Son dönemlerinde birer tembellik ve miskinlik ocakları haline gelen tekke ve zaviyeler tam anlamıyla dinsel sömürü merkezleriydi. Geçmişte önemli işlevleri olmasına karşın, Osmanlı Devleti’nin yıkımım hazırlayan etkenlerden birisi de tarikatlar olmuştur. Yeni kurulmuş Cumhuriyet ve Atatürk inkılaplarına karşı "Nakşibendi Tarikatı" gibi dinsel topluluklar ve bir kısım zaviyeler, rejim aleyhine çalışmaya başlamışlardır. "Biz medeniyetten, bilim ve fenden kuvvet alıyoruz" diyen Atatürk; "Gayesi halkı meczup ve ***** yaratmak" olan tekkeleri, zaviyeleri, türbeleri 30 Kasım 1925’de çıkartılan bir kanunla kapatılmıştır. Bunların yerlerinin Mescit ve Cami olarak kullanılmasına izin verilmiştir.

  7. Ulusal Ekonomi Devrimi:
  Atatürk, yeni kurulan Türk Devleti’nin ekonomik temellerini atmak için, Türk toplumunun sosyal sınıflarım içeren temsilcileriyle 17 Şubat-4 Mart 1923’te İzmir’de "İktisat Kongresi" düzenler. Bir dizi ekonomik kararlar alınarak "İktisadi Misak" kabul edilir. Atatürk’ün öngördüğü iktisadi model;devlet ve özel sektörün bir arada olduğu "karma ekonomik sistem"dir.

  8. Ziraat Alanında Devrim:
  "Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi köylüdür" diyen Atatürk; köylüden baskı ve zulümle alınan aşar veya öşür vergisini kaldırır. Toprak ve tarımda bir çok reform hareketlerine girişir. Zirai kredi birlikleri ve zirai kooperatifler kurulur. Ziraat okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü açılır.

  9. Kılık Kıyafet Devrimi:
  II. Mahmut döneminden beri giyilen fes kanunla yasaklanarak şapka giyilmesi zorunlu kılınır. Bunun yanında, ruhani kisve, sarık, kalpak gibi giysilerin giyilmesi yasaklanır. Modern çağdaş giyim kabul edilir.

  10. Soyadının kabulü:
  Geleneksel ayrıcalık arz eden; hacı, hoca, ağa, paşa, molla gibi sıfatlar kaldırılarak, herkesin bir soyadı taşıması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanuna paralel olarak da çıkarılan bir yasa ile Osmanlılardan kalma ordudaki rütbeler kaldırılarak yeni askeri rütbelerin adları düzenlenmiş ve bugünkü hale getirilmiştir.

  11. Takvim, Saat ve **çülerde Değişiklik:
  Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim kabul edilerek, güneş sistemine göre de saat ayarlanmasına geçilmiştir. Hafta tatili de Cumartesi ve;Pazar günü olarak kararlaştırılmıştır.
  **çü birimleri de batı standartlarına uygun hale getirilerek, rakamlar uygar ülkelerin kullandığı hale getirilmiştir. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinde de uluslararası ölçekte birliğe gidilmiştir.

  12. Yazı ve Harf Devrimi:
  Türk diline uygun olmayan Arap alfabesini kaldırarak, yerine Latin harfleriyle yeni Türk Alfabesi yasa ile kabul edilmiştir. Kısa zamanda tüm yurtta okuma-yazma seferberliği ilan edilerek, yeni Türk yazı sistemine geçilmiştir. Atatürk bizzat yeni Türk Alfabesi’nin yurttaşlarca öğrenilmesine çalışmıştır.

  13. Tarih ve Dil Devrimi:
  Atatürk; Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nu kurarak, tarih ve dil bilincinin kavranmasında, milli kültürün ve milli ahlakın toplum içinde benimsenmesinde öncülük etmiştir. Atatürk konuştuğu gibi düşünen ve varlığını tarihsel köklerinden alan bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Tarih ve dil devrimini de bu nedenle yapmıştır.


  14. Hukuk Devrimi:
  Çağdaş bir devlet, Anayasal bir hukuk devletidir. Atatürk de ilk önce "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" olarak anılan ve 20 Ocak 1921’de kabul edilen ilk anayasayı hazırlatır. Cumhuriyetten sonra, 20 Nisan 1924’de yeni bir Anayasa yürürlüğe konur.
  Hukuk alanında dinsel bütün kuralları ortadan kaldırmak için, Şer-i esaslara dayanan hukuk sistemi değiştirilerek 8 Nisan 1924’de mahkemeler birleştirilir. Türkiye çağdaş hukuk kurallarına yönelir.
  Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu gibi yasalar kabul edilir.

  15. Kültür Devrimi:
  Atatürk; ulusal eğitim, öğretim ve kültüre yön vermek için; 15 Temmuz 1921’de "Birinci Heyeti İlmiye" denilen ilk Maarif Kongresini toplar. Yunanlılar’ın Eskişehir’e taarruzu nedeniyle kongre önemli kararlar alamadan dağılır. Daha sonra Cumhuriyetin birinci Milli Eğitim Bakanı, Atatürk’ün 1922 Bursa konuşmasında açıkladığı eğitim ilkelerini "MAARİF MİSAKI" olarak genelge halinde yayınlar. Genelge özetle şu hususları içermektedir ve amacı şudur:
  "Milliyetçi, halkçı, devrimci, laik, cumhuriyetçi vatandaşlar yetiştirmek, gerçek ahlak ve erdemi egemen kılmak"tır.
  Eğitim kurumları tek çatı altında toplanır. Üniversite reformu başlatılır. Halk eğitimine ve halk kültürüne büyük önem verilir. Ulusal kültür ve ulusal bilinç yaratılır. Bu nedenle "Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi" kurulur.
  Güzel sanatlar alanında da büyük atılımlar yapılır. Müziki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuarı açılır.
  "Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuştur" diyen Atatürk, milli sanat ve kültürün gelişmesinde öncülük etmiştir.


  16. Kadın Hakları Devrimi:
  "Büyük Türk kadınım çalışma hayatımıza ortak etmek; hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınım bilimsel, sosyal, ekonomik hayatta erkeğe ortak, yardımcı yapmak gereklidir" diyen Atatürk; öncelikle Türk kadını peçe çarşaf gibi giysilerden kurtardı.
  Osmanlı şeriat esasına dayanan kadınları köle kabul eden kuralları kaldırarak, Türk Medeni Kanunu ile eşitlik sağlandı ve tek evlilik getirildi.
  Medeni haklara kavuşan Türk kadını, 1930’da belediye, 1933’de Muhtar ve 1934’de de Milletvekili seçme ve seçilme haklarına kavuşarak çağdaş yerini aldı. Bu yasalardan sonra kadınlar bir çok yerde görev aldılar ve 18 kadın milletvekili TBMM’de yasama faaliyetine katıldı.

  17. Laiklik Devrimi:
  Atatürk, Devlet aygıtını kurum ve örgütleriyle laikleştirmek için, öncelikle saltanat ve hilafeti ortadan kaldırdı. Şeriat yasalarım hükümsüz kılarak devlet içindeki kurumları kapattı.
  Bilimin dinden bağımsızlaşması ve Türk insaninin özgürleşmesi için, laik eğitim ve öğretime önem vererek, devrimci laik özgür kurumlar yarattı.
  Değiştirilemez madde olarak laiklik Anayasa’ya girdi. Laiklik Türk halkının vazgeçilmez ilkelerinden biri ve millet olmanın harcıdır.
  Şeriat özlemcilerinin önünde barikat gibi duran laiklik ilkesini "koruma ve kollama", Atatürk tarafından Türk ulusunun ve onun bağrından çıkmış çelikleşmiş bir ifadesi olan ordusuna emanet edilmiştir.


  Başarılar...;)
 3. bugra_573

  bugra_573 Üye

  Katılım:
  13 Ocak 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları (Kemalist Devrim, Türk Devrimi, Atatürk Reformları, Türkiye Cumhuriyeti Devrimi vb. adlarla da anılır), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, TBMM'nin açılmasından sonra 1922'de saltanatın kaldırılması ile 1933'e kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanlı Devleti'nin laik,demokratik ulus devlet Türkiye'ye dönüşmesiyle sonuçlanan devrimlerin tümü. Bu devrimler toplumsal, kültürel, legal ve ekonomik bir dizi düzenlemelerdir.

  Konu başlıkları [gizle]
  1 Yapıldıkları alanlara göre devrimler
  1.1 Siyasal devrimler
  1.2 Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler
  1.3 Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
  1.4 Ekonomi Alanında devrimler
  1.5 Hukuksal devrimler
  2 Atatürk devrimlerinin nedenleri
  3 Dış bağlantılar  Yapıldıkları alanlara göre devrimler [değiştir]
  Siyasal devrimler [değiştir]Saltanatın Kaldırılması ([[1 Kasım 1923)
  Türkiye'nin Yeniden İdari Teşkilatlanması (1921, 1924, 1930)
  Ankara'nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  Çok Partili Rejim Denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)

  Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler [değiştir]Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması(1934)
  Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu, 28 Kasım 1925)
  Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
  Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
  Miili Bayramlar ve Genel Tatiller (27 Mayıs 1935)
  Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve **çülerde Değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931)

  Eğitim ve kültür alanındaki devrimler [değiştir]Millet Mekteplerinin Açılması (1920)
  Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  Medreselerin Kapatılması (1926)
  Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
  Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
  Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)
  Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
  Üniversite Reformu (1933)
  Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  Köy Enstitüleri (17 Nisan 1940)

  Ekonomi Alanında devrimler [değiştir]İzmir İktisat Kongresi (1923)
  Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
  Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
  Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
  Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması (1925)
  Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
  Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
  Toprak Reformu (1929)
  I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
  Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması (1935)
  Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)

  Hukuksal devrimler [değiştir]Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
  Medeni Kanun (1924 - 1937)
  Türk Ceza Kanunu (1926)
  Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
  Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
  Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

  Atatürk devrimlerinin nedenleri [değiştir]Atatürk'e göre bu devrimlerin amacı; Türk Milletinin son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmakdır.
  Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta saygınlığını yitirmiş, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak hale gelmiş, ekonomisi bozulmuştu. Büyük devletler, Osmanlı Devleti'ne verdikleri borçların karşılığı olarak, üretilen malların çoğuna el koymaktaydılar.
  Birbiri ardı sıra yapılan savaşlar ve ayaklanmalar halkı bezdirmiş, toplum düzeni bozulmuştur. Vergiler adaletsizdi. Kanun karşısında kimseye eşit davranılmıyor ve halk gittikçe daha da fakirleşiyordu.
  Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşından da yenik çıkınca, ülke diğer devletlerce işgale uğradı. Artık Osmanlı Devleti, fiilen çökmüş, sadece ismen varlığını devam ettirmekteydi. Padişah kendi canının ve tahtının kaygısına düşmüş, işgal devletleri ile işbirliği içerisindeydi. Vatanın ve milletin kurtarılması gerekiyordu. Bu da ancak yeni bir devlet ve rejimi kurarak yapılabilirdi.
  Atatürk ve arkadaşları Türk Milletini bu durumdan kurtarmak için Kurtuluş Savaşını başlatmış, Samsun'a çıkışından sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaparak Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilciler ile birlikte vatanı kurtarmak için çalışmaya başlamışlardır. Sonunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açılmış ve yeni bir Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Bu yeni devlet içte padişah hükümetine, dışta işgalci düşmanlara karşı büyük bir mücadele başlattı. Vatan toprakları düşmandan temizlendi. Sonra da padişahlık yönetimi kaldırıldı. Yerine, akılcı, gerçekçi, ilerici bir yönetim kuruldu. Atatürk'ün yaptığı devrimlerle bugünkü çağdaş Türk toplum düzeni oluşmuş oldu.Çağdaş devlet düzeninde temel alınan esaslar çağın ilerleyen devletlerindeki ilerlemeyi sağlayan sistemleri bir devrimle uygulayarak çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır.Başarılı olmasının temel sebebide daha öneki çabalar gibi taklit ve özenti olması değil ilerleyen ve çağın ilerisindeki devletlerin nasıl ve ne şekilde ilerlediğini temelde felsefik olarak inceleyen ve bunu taklit değil yoluyla değil temelini kurarak düşünce sistemi içine yerleştirerek akılcılığın öncülüğünde uygulamasıdır.
  Kaynak: Nutuk(Söylev)

  Atatürk İlkeleri[ Göster ]Temel İlkeler
  Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik - Halkçılık - Devletçilik - Laiklik - İnkılapçıl
 4. cemr

  cemr Üye

  Katılım:
  6 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  :cool: bana lazım olanı buldum teşekkür ederim
 5. misskiz

  misskiz Üye

  Katılım:
  9 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  öncesi sonrası nerede :D :cool:
 6. isyankar38

  isyankar38 Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok saol işime yaradı HELAL OLSUN
 7. ece54

  ece54 Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ödev

  valla ben buldum:pbulamayanlar düşünsün
 8. ece54

  ece54 Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ben elis .birisi birisinebirşey söylesin
 9. ece54

  ece54 Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  misskis okursan bulursun
 10. ece54

  ece54 Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok güzelve bu çok kötü .şaka

Sayfayı Paylaş