Atatürk'ün Özlük Dosyası

Konu 'Atatürk'ün Hayatı' bölümünde MıstqhK tarafından paylaşıldı.

 1. MıstqhK

  MıstqhK Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2007
  Mesajlar:
  0
  Beğenileri:
  74
  Ödül Puanları:
  0

  Atatürk'ün Özlük Dosyası

  Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)

  Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)

  Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )

  Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  Müşarünileyh Hazretleri :


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905)

  Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906)

  Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)

  Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir. Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3 ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)

  Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3 ncü Ordu Redif 17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909)

  Tarihinde 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbi- yesine tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)

  Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  14 Eylüf 327 (27 Eylül 1911 )

  Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbuf'a cefbi 5 nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 )

  Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912)

  Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  26 Şubat 327 (11 Mart 1912)

  Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)

  Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)

  Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)

  Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)

  Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita klınmıştır

  29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914)

  Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  26 Şubat 329 (11 Mart 1914)

  Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  16 Şubat 329 (1 Mart 1914)

  Tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)

  Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)

  Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915)

  Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)

  Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)

  Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  14 Kânunusani 331(27 Ocak 1916)

  Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16 ncı Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  2 Temmuz 331(15 Temmuz 1915)

  Tarihinde Harp Madalyası


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Ağustos 331(1 Eylül 1915)

  Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  4 Kânunusani 331(17 Ocak 1916)

  Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Kânunusani 331(1 Şubat 1916)

  Tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  28 Kânunuevvel 331( Aralık 1915)

  Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  28 Şubat 331(13 Mart 1916) Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Mart 332(1 Nisan 1916)

  Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  29 Teşrinisani 332.(12 Aralık 1916)

  Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  11 Kânunuevvel 1332(24 Aralık 1916)

  Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  7 Mart 333(7 Mart 1917)

  Tarihinde 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Mart 333(19 Mart 1917)

  Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  5 Temmuz 333(5 Temmuı 1917)

  Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  23 Eylül 333(23 Eylül 1917)

  Tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  9 Teşrinievvel 333(9 Ekim 1917)

  Tarihinde becayişen 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  11 Teşrinievvel 333(11 Ekim 1917)

  Tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  7 Teşrinisani 333(7 Aralık 1917)

  Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  16 Kânunuevvel 333(16 Aralık 1917)

  Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Şubat 334(19 Şubat 1918)

  Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  13 Mayıs 334(13 Mayıs 1918)

  Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  7 Ağustos 334(7 Ağustos 1918)

  Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  31 Teşrinievvel 334(31 Ekim 1918)

  Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  Teşrinisani 334(Kasım 1918)

  Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  30 Nisan 335(30 Nisan 1919)

  Tarihinde 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  9 Ağustos 335(9 Ağustos 1919)

  Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  23 Nisan 336(23 Nisan 1920)

  Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 ) Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )

  Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)

  Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  27 Mart 339 (27 Mart 1923)

  Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)

  Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----

  29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)

  Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur


  ---------------------------------------------------------------------------
  -----
 2. AyŞeGüL!

  AyŞeGüL! Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.193
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER;).
 3. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  Emeğine sağlık.
  Paylaşım için sağol Mustafa ...
 4. Capknnet

  Capknnet Üye

  Katılım:
  6 Ekim 2008
  Mesajlar:
  221
  Beğenileri:
  55
  Ödül Puanları:
  0
  Emeğine sağlık.
  Paylaşım için sağol Mustafa ...
 5. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
  Emeğine sağlık
 6. pessimist06

  pessimist06 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  141
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  eline sağlık arkadasım güzeldi

Sayfayı Paylaş