Bağdatlı Ruhi (Divan Şairi)

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde Moderatör Bahadır tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana

  16. asrın büyük şairlerinden biri olan Bağdatlı Ruhi’nin asıl adı Osman’dır. Bu şairin, Kanuni ordularıyla Bağdat’a giden Anadolulu bir askerin oğlu olduğu bilinmektedir. Divanındaki şiirlerinden kendisinin de bir sipahi olduğu anlaşılmaktadır.

  Şairin, tezkireci Ahdi, Fuzûlî’nin oğlu Fazlı ile ve yine başta Bağdat şairleri olmak üzere devrinin birçok devlet büyüğü, alim ve şairi ile arkadaşlıkları ve dostlukları olmuştur. Ruhi’nin etkisi altında kaldığı şairler arasında Fuzûlî’nin önemli bir yeri vardır. Askerliği, savaş meydanlarındaki zaferleri öven, Türk kahramanlık şiirleri arasında da yerini almış lirik manzumelerine karşın Ruhî, eserlerinde ortaya koyduğu tenkit ve fikirleri ile dikkat çekmektedir. Şiirlerinde kullandığı dilin sadeliği, halk kelime ve tabirlerini zevk ve alışkanlıkla kullanışı orduya mensup saz şairlerinin üslubunu andırır.

  Özellikle gezip yaşadığı Irak ve Şam bölgelerindeki idari sistemin ve sosyal hayatın; din ve ahlak anlayışının aksayan taraflarından yola çıkarak söylediği satirik mısralar (eleştirici bir anlatım) Ruhi’nin diğer şiirlerinde de görülür. Fakat onun bu sahada en tanınmış ve çığır açmış eseri, 17 bent halinde kaleme aldığı, büyük Terkib-i Bend manzumesidir. Ruhi’nin Terkib-i Bendi daha 17. asrın ilk yıllarından başlayarak büyük takdir ve alaka toplamış ve Türk Divan Edebiyatında özel bir terkib-i bend tarzı oluşmuştur.

  Başta Şeyh Galip olmak üzere Ziya Paşa ve Muallim Naci gibi gerek Divan gerek Tanzimat Edebiyatının önemli şairleri tarafından bu Terkib-i Bende nazireler yazılmıştır. Ruhi’nin Terkib-i Bendi, Divanından ayrı olarak birkaç defa basılmıştır.  KASÎDE

  (ilk 11 beyit)

  Devrden peymne-i mihr ü vefâ eksilmede
  Kalb-i ehl-i hâlden zevk u safâ eksilmede

  Dem-be-dem yüz tutmada meclis perişân olmağa
  Encümenden bâde-i behcet-fezâ eksilmede

  Sâz ü söze kalmadı evvelki gibi meylimiz
  Ya’ni dilden ârzû başdan hevâ eksilmede

  Tab’ı kılmakda gubâr-âlûde cevr-i rûzgâr
  Safvet-i âyîne-i âlem-nümâ eksilmede

  Çeşm-i pür-nemde safâdan gayrısı urmakda mevc
  Gönlümüzde derd ü gamdan mâ-adâ eksilmede

  Geçmede vakt-ı şebâb ü gelmede eyyâm-ı şîb
  Gitmeden dilden safâ gözden cilâ eksilmede

  İyş ü nûşa şevkımiz gitdikçe noksân bulmada
  Bezmimizden gün-begün ol meh-likaa eksilmede

  Bâdedir gerçi devâ-yı derd ü gam ammâ ne sûd
  Devrimizde ehl-i derd artub devâ eksilmede

  Ey dirîngaa ekserî halkın cefâ üstündedir
  Bu vefâsız dehrden ehl-i vefâ eksilmede

  Olmada mihr ü muhabbetden müberrâ hass ü âm
  Cem’olub ağyâr ü yâr-ı zî-vefâ eksilmede

  Bir gönül eğlencesi yâr isteriz girmez ele
  Gam hücum etmekde yâr-ı gam-zedâ eksilmede
  TERKÎB-İ BEND’DEN
  (Birinci bend)

  Sanmam bizi kim şîre-i engûr ile mestüz
  Biz ehl-i harabâtdanuz mest-i Elest’üz

  Ter-dâmen olanlar bizi alûde sanur lîk
  Biz mâil-i bûs-i leb-i câm ü kef-i destüz

  Sadrın gözedüb neyleyelim bezm-i cihânın
  Pâ’yi hum-i meydir yirimüz bâde-perestüz

  Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ
  Hâtır-şiken-i zâhid-i peymâne şikestüz

  Erbâb-i garez bizden ırağ olduğu yeğdir
  Düşmez yare zirâ okumuz sâhib-i şeştüz

  Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz
  A’lâlara a’lâlanuruz pest ile pestüz

  Hem-kâse-i erbâb-ı dilüz arbedemiz yok
  Mey-hânedeyüz gerçi velî ışk ile mestüz

  Biz mest-i mey-i mey-kede-i âlem-i cânuz
  Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânuz

  Bİ Tesekkur Edersenız Mutlu Olurum. :dil2: :gap:

Sayfayı Paylaş