Bati edebİyatinda edebÎ akimlar

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  BATI EDEBİYATINDA EDEBÎ AKIMLAR
  Bu bölümde Rönesans’tan sonra Batı edebiyatların- da ortaya çıkan
  edebî akımlar ve bu akımların temsil- cileri üzerinde Durulacaktır.
  Rönesans’tan (yeniden doğuş) Montaigne, Cervantes ve Shakespeare
  çok etkilendiler.
  Avrupa klâsik edebiyatı Rönesans’la başlamıştır.
  Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanizm, eski Yunan sanatına ve
  edebiyatına yöneldi.
  Hümanistler, insan sevgisini ve değişmeyen temel insanı ele aldılar.
  İtalyan Dante, hümanizmin temsilcisi sayılır.
  KLÂSİSİZM
  17. yy.da Fransa'da ortaya çıkmıştır.“1660 ekolü”diye de bilinir.
  “Klâsisizm”, kuralcı sanat yolu demektir.Eski klâsik edebiyatların
  yeniden işlenmesi ve yorumlanması sonucu 17. yüzyılın ortaları ve 18.
  yüzyılın sonunda bu akım görüldü.
  -Tiyatro ve şiirde başarılı olmuştur.
  -Sanatçılar, Eski Yunan ve Lâtin edebiyatlarını kendilerine örnek
  olarak seçmişlerdir. Klâsik edebiyat, Yunan ve Lâtin edebiyatlarına
  bağlıdır. İşlenen konular da bu çevredendir.
  -Gerçek, sadece akıl yoluyla bulunur. Duygular aldatıcı ve gelip
  geçicidir, akıl ise daimi ve en değerli şeydir. Bundan dolayı edebiyatta
  da akıl ve sağduyu ön plânda olmalıdır. Bir edebî eserin değeri ve
  güzelliği akla ve sağ duyuya uygun olmasından kaynaklanır.
  -Diğer önemli kavram tabiattır. Sanatçı tabiatı taklit etmeye
  çalışmalıdır. Tabiat gerçektir; gerçekten daha güzel bir şey olamaz.
  Ama klâsisizmde dış dünya ve tabiatla değil, insanın tabiatı ve iç âlemi
  ile ilgilenilmiştir. Bütün insanlarda ortak olan, değişmez davranışlar ele
  alınmıştır. bütün insanlarda ortak olan davranışlar gerçektir. Bu sebeple
  eserlerde değişmez tipler ortaya konmuştur. ---Ama bu tiplere
  toplumda rastlama ihtimali yoktur.Klâsisizmde taklit önemlidir.
  -Bu edebiyattaki eserlerde özellikle insan ön plândadır. İnsan dışındaki
  varlıklar, giyim kuşam, dekor, dünya ikinci plândadır.
  -Kahramanlar toplumun üst tabakasından, aristokrat kesimden
  seçilmiştir. -Kusurlu, sakat kişilere rastlanmaz. Seçkin ve olgun
  insanların ruh hâlleri incelenir. Tiyatroda da yüksek zümre hayatı ve
  mitoloji konu edilmiştir.
  -Sanat eserinde ahlâka uygunluk önemli bir kıstastır.
  -Seçkin bir üslûp, eserlerin biçimce kusursuzluğu dikkat edilen
  hususlardandır. --Üslûp kaygısı ve biçim ön planda olduğu için "sanat
  için sanat" ilkesi benimsenmiştir. Dil ince ve süzme bir dildir;
  bayağılıktan, kaba sayılabilecek sözlerden uzaktır. Aydınların
  kullandığı dil esas alınmıştır.
  -Konunun gerçeğe uygun olmasına dikkat etmişlerdir.
  -Konu değil, konunun işleniş biçimi önemli olduğu için aynı konu,
  başka yazarlar tarafından tekrar işlenmiştir.
  -Bu dönemde didaktik şiir gelişmiş, lirik şiir duraklama dönemine
  girmiştir.
  -Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemişler, duygu ve düşüncelerini
  açığa vurmamışlardır.
  Tiyatroda üç birlik kuralına (olayda, mekânda, zamanda birlik)
  uyulmuştur.
  Önemli temsilcileri
  Trajedide: J. Racine, P. Corneille
  Komedide: Moliere
  Fablda: La Fontaine
  Eleştiride: Boileau
  Romanda: Fenolen
  Denemede: Le Bruyere
  Türk edebiyatında
  Konuların eski Yunan ve Lâtin kaynaklı olmasından dolayı klâsisizm
  pek ilgi görmemiştir. Akla değer verdiği için Şinasi ve Moliere’den
  yaptığı adaptasyonlarla Ahmet Vefik Paşa klâsisizmden etkilenen
  sanatçılardır.
  ROMANTİZM
  Klâsisizme tepki olarak,
  19. yüzyılın birinci yarısında (1830’lu yıllar)
  İngiltere’de ortaya çıkmış ve bütün Avrupa'da, özellikle Fransa,
  İngiltere ve Almanya'da çok gelişmiştir.
  Klâsik akımın bütün kural ve şekilleri kırılmıştır.
  Klâsisizmin aksine duygulara, hayallere, içgüdülere ve tutkulara aşırı
  derecede yer verilmiştir.
  Dilde ve ifadede serbest davranılmış, sanatlı ve süslü bir dil
  kullanılmıştır. Dilde de konuda olduğu gibi tezada yer verilmiştir.
  Konular eski Yunan ve Lâtin kaynaklarından alınmak yerine, millî
  tarihten ve günlük hayattan alınmıştır. Yunan mitolojisi yerine
  Hıristiyanlık ve millî efsaneler işlenmiştir.
  Klâsisizmin ihmal ettiği din duygusuna önem verilmiştir.
  Klâsisizmin tersine Romantizmde tabiat önem kazanmış, büyük bir
  sevgiyle uzun uzun tabiat tasvirleri yapılmıştır.
  İnsanlar çevreleri içinde işlenmiştir. Ancak tabiat, sadece bir fon olarak
  kullanılmıştır.
  Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; kendi duygularını,
  sevinçlerini, üzüntülerini, öfkelerini, izlenimlerini anlatmış, öğüt verip
  okuyucuyu duygulandırmışlardır.
  Fransız İhtilâli sırasında dökülen kanlar romantiklerde derin bir
  melânkoliye sebep olmuştur. Bu yüzden yaşamayı acı çekmek
  saymışlar, acındırmaya önem vermişlerdir. Veremi, intiharı, genç yaşta
  ölmeyi moda hâline getirmişlerdir.
  Tezat önemlidir; tabiatta ve hayatta zıt olan her şey sanata sokulmuştur.
  İdeal insanlar kullanıldığı gibi, iyi-kötü, güzel-çirkin, yanlış-doğru
  çatıştırılmış, kahramanlar ya iyi ya da kötüyü temsil etmişlerdir. Soyut
  tipler yerine, somut, yaşayan tipler seçilmiştir.
  Üç birlik kuralı kırılmış ve bu da tiyatroda dram türünü geliştirmiştir.
  Bu akımda özellikle şiir (lirik şiir), tiyatro, deneme, gezi ve roman
  türleri çok gelişmiştir.
  Başlıca temsilcileri
  Fransa'da: Chateaubriand, J. J. Rousseau, Victor Hugo (akımın
  öncüsü; şiir, roman ve dramda), A. Dumas, A. de Musset, A. de Vigny;
  Almanya'da: Goethe, Schiller;
  İngiltere'de: Lord Byron, Shelley; (Shakespeare romantizmin kaynağı
  sayılır)
  Türk edebiyatında;
  Bu akımda geniş hayallere, millî ruha ve tabiata verilen önem
  sebebiyle Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat (bir
  ölçüde), Recaizade Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret (ilk dönem şiirleri
  ile) bu akımı benimsemiş veya eserlerinde yansıtmışlardır
  REALİZM
  19. yy.ın ikinci yarısında Romantizme tepki olarak doğmuş ve
  gelişmiştir.
  Daha çok roman ve hikâye türünde gelişmiştir.
  Sanatın sanattan başka gayesi yoktur. Dinî, ahlâkî ve sosyal amaçları da
  yoktur.
  Beş duyuyla algıladıklarımızı var sayan Pozitivizm felsefesinden
  etkilenmiş; tabiatı, toplumu, olayları ve gerçeği olduğu gibi anlatma
  yolunu tutmuştur.
  Gerçeğin yansıtılmasında gözleme başvurulmuştur. Tarafsız bir şekilde
  tasvir yapılmasına önem verilmiştir.
  Olayların oluşumunda etkili olan sosyal nedenler incelenmiştir.
  İnsan kişiliğinin oluşmasında çevrenin önemli olduğu düşünülmüş ve
  çevre bütün ayrıntılarıyla işlenmiştir. Bu yüzden kahramanlar,
  karakterlerine, yaşlarına ve çevrelerine göre tanıtılır. Karakter tasvirleri
  ve töreler önemlidir.
  Kahramanlar, hemen her yerde ve her zaman karşılaşabileceğimiz
  kişilerdir.
  Duyguların yerini insan ve toplum gerçekleri almıştır. Sanatçı eserinde
  kendini gizler, kendi görüş ve duygularını eserine yansıtmaz. His ve
  hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi ve tarafsız olarak
  yansıtır.
  Biçim güzelliği konu kadar önemlidir. Edebî güzelliğe ve üslûba önem
  verilmiş, kelimelerin seçiminde özen gösterilmiştir. Üslûp yağmacıksız
  ve kusursuz olmalıdır.
  Önemli temsilcileri
  Fransa'da: Honore de Balzac (kurucusu), G. Flaubert, Stendhal,
  Goncourt Kardeşler;
  Rusya'da: Tolstoy (kurucusu), A. Çehov, Dostoyevski
  Türk edebiyatında
  Recaizade (ilk realist roman ve hikâye yazarı), Samipaşazade Sezai,
  Nabizade Nazım, Halit Ziya (en önemlisi), Ömer Seyfettin, Refik Halit
  Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  PARNASİZM
  19. yy.ın sonlarında,şiirde romantizme tepki olarak Fransa’da
  doğmuştur.Realizm ve natüralizmin şiire uygulanmasıdır.Şiirde,
  şairin şahsi duygular gizlenerek, tabiat manzaraları ve felsefî
  düşünceler anlatılmıştır. Tasvirler oldukça canlı ve başarılıdır.
  Parnasyenler, toplumun problemleri ile ilgilenmemiş; dış görünüşe,
  doğal güzelliklere, gözlem ve tasvire önem vermiş, yabancı ülkelerin
  sanata elverişli, egzotik güzellikleri ile de ilgilenmişlerdir.
  Parnasçılara göre şiirin temel amacı güzelliktir. Bundan
  dolayı sanat için sanat görüşünü benimsemişlerdir.
  Düşünceye, şekil ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir. Ölçü
  ve kafiye önemlidir. Kelime seçimine, sıralanışına ve bununla sağlanan
  ahenge büyük önem verilmiştir. Bu bakımdan mısraın özünde bir
  duygu aranmamıştır.
  Tarihi olaylar, kişiler, uygarlık ve kültürler şiire konu edilmiştir.
  Kendi tarihlerindeki üstün dönemlere ve yükselişlere özlem
  duymuşlardır.
  Yunan, Lâtin kültür ve mitolojisine geri dönülmüştür.
  Önemli temsilcileri
  Th. Gatier, Lisle, S. Prudhomme, François Coppe, Banville, Heredia,
  Türk edebiyatında
  Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal
  NATÜRALİZM
  19. yy.ın ilk yarısında Fransa’da doğmuştur.Daha çok nesirde görülmüş
  bir akımdır.Realizme tepki olarak değil, realizmin gerçekçilik oranını
  yetersiz bulduğu için doğmuş bir akımdır.
  Edebiyata gözlem ve deneyin bağlı olduğu determinizmi
  sokmuştur. Determinizme göre tabiatta aynı sebepler, aynı şartlarda
  aynı sonuçları doğurur. Natüralistler determinizmi topluma ve insana
  uygulamışlardır.
  Toplum büyük bir lâboratuar, insan denek, sanatçı da
  bilgindir.
  Natüralistler, insanın bütün özelliklerini bilim çıplaklığı ile ortaya
  çıkarmayı amaçlamışlardır.
  İnsanların davranışlarını soya çekime bağlı içgüdülerin
  belirle- diğine inanmışlardır.
  Sanatçı tam bir bilim adamı tarafsızlığıyla davranmak
  zorundadır. Bu yüzden seçilen kişiler tam bir bilim adamı
  tarafsızlığıyla konuşturulurlar. Kahramanlar yetiştikleri çevreye göre
  konuşurlar.
  Natüralistler "sanat toplum içindir" anlayışıyla sanatı, toplumun
  yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkaracak bir araç olarak
  görmüşlerdir.
  Çevre tasvirleri çok önemli değildir. İğrenç, çirkin ve bayağı sahneler
  dahi tasvir edilmiştir. Onlara göre hayat bayağı, çirkin, aşağılık iç
  güdülerden ibarettir. Bedende ruh da yoktur. Kötü çevreler kötü kişileri
  yetiştirir. Bunda kişilerin günahı yoktur. Kişiliği çevre oluşturduğu için
  çevrenin iyi gözlemlenmesi ve tasvir edilmesi önemlidir.
  Natüralist eserlerde aşırı bir kötümserlik hakimdir.Eserler
  genellikle bir felâketle biter.
  Üslupta titiz değildirler, çirkin sözlere sık sık yer verirler. Dilleri
  her seviyedeki insanın anlayabileceği bir dildir.
  Önemli temsilcileri
  Kurucusu Emile Zola’dır. Diğer temsilcileri: Alphonse Daudet, Guy de
  Maupassant, J. Steinbeck,
  Türk edebiyatında
  Beşir Fuat (ilk), Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi
  AKIMLARIN TEMSİLCİLERİ VE ÖNEMLİ ESERLERİ
  Hümanizm:
  Dante (ilahi Komedya)
  Rönesans
  Montaigne (Denemeler)
  Cervantes (Don Kişot)
  Shakespare (Venedik Taciri,Hamlet,Othello)
  Klasizm
  Boileu (Hiciv şairidir)
  Lope de Vega
  Descartes (Felsefecidir)
  Corneille (Trajedi yazarıdır)Lecid,Horace
  Racine (Trajedi yazarıdır)Androm**ue
  Molliere (Komedi yazarıdır)Cimri,Hastalık Hastası
  Lafontaine (Fabl yazarıdır)
  Pascal
  Fenelon
  Romantizm:
  Lamartine
  George Sand
  Musset
  Hugo (Sefiller,Cromvell, Hernani ,Notre Dame de Paris)
  Goethe: Faust,Werther
  JJ.Rosusseu (Emile,İtitaflar,Toplum Sözleşmesi)
  Schiller : (Wilhem Tell)
  Chateubriand (Atala,Rene)
  A.Duma Pere: (Üç Silahşörler,Monte Kristo Kontu)
  Realizm
  Balzac (Goriot Baba.Vadideki Zambak)
  Stendal (Kırmızı ve Siyahi, Parma Manastırı)
  Flaubert (Madam Bovary
  Maupassant (Hikayeleri ünlüdür)
  Tolstoy (Harb ve Sulh,Anna Karenina
  Dostoyuevsky (Suç ve Ceza,Kramazov Kardeşler,Budala, Kumarbaz)
  Concurt Kardeşler
  Gogol
  Turgenyev
  Mark Twain
  Steinbeck
  Natüralizm
  Emile Zola (Toprak
  Maupassant (Hikayeleriyle ünlüdür)
  Çehov (Vanya Dayı,Martı,Üç Kız Kardeş)
  Alphonse Doudet
  Sembolizm:
  Rimbaud
  Mallerme
  Baudelaire(Elem Çiçekleri)
  Verlaine
  Paule Valery

Sayfayı Paylaş