Biyoloji 9. sınıf I.Dönem II. Yazılı Soruları

Konu 'Biyoloji 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Sertaç Akan tarafından paylaşıldı.

 1. Sertaç Akan

  Sertaç Akan Üye

  Katılım:
  7 Ocak 2013
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  9.Sınıf .......... Lisesi
  A Grubu

  A.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(İlk 10 sorunun doğru cevapları beşer puandır.)
  1.Gece körlüğü rahatsızlığı hangi vitamin eksikliğinde ortaya çıkar?
  a)A vit***** b)B vit***** c)C vit***** d)E vit***** e)K vit*****

  2.Canlıların kalıtsal yapısını oluşturan DNA ve RNA molüeküllerinde aşağıdakilerden hangisi ortak olarak bulunur?
  a)Timin nükleotit b)Riboz şekeri c)Urasil nükleotit
  d)Deoksiriboz şekeri e)Fosfat

  3.Nükleik asitleri oluşturan nükleotitlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  a)Pentoz şeker b)fosfat c)Urasil bazı
  d)Heksoz şeker e)Timin bazı

  4.Hücre zarının yapısı ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a)Porlar hem aktif hem pasif taşımada görev yaparlar.
  b)Glikoproteinler komşu hücrelerin tanınmasını sağlar.
  c)Aktif taşıma için gerekli olan ATP nin üretimini sağlayan enzimleri bulundurur.
  d)İhtiyaca göre yalancı ayak ve mikrovillus gibi yapılar oluşturabilir.
  e)Bazı iç ve dış etkilere karşı hücrelerin korunmasına yardımcı olur.

  5.Hücrelerinde sentrozom organeli bulunduran bir canlıda beslenme yoluyla dış ortamdan vücuda fazla miktarda alınan glikoz molekülü;
  I.Glikojen II.Selüloz III.Yağ IV.Nişasta
  gibi moleküllerden hangilerine dönüştürülebilir?
  a)Yalnız I b)I ve III c)II ve IV d)III ve III e)IIII ve IV

  6.Lizozom ve mitokondri organelleri için aşağıda verilen özelliklerin hangisi ortaktır?
  a)Besin monomerlerini parçalayabilme b)Sitoplazmanın yoğunluğunu artırma
  c)Yönetici molekül bulundurma d)ETS ile ATP sentezleyebilme
  e)Enzimatik reaksiyonlar meydana gelmesi

  7.Endositos ve ekzositoz olayları için;
  I.Madde geçişi sırasında enerji harcama II.Tek yönlü olarak gerçekleşme
  III.Hücre içine madde alma
  Şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır?
  a)Yalnız I b)I ve II c)I ve III d)II ve III e)III ve III

  8.Aşağıdaki yapılardan hangisi karşısındaki olayı gerçekleştiremez?
  a)Kloroplast --oksijen üretimi b)Çekirdek --bölünme
  c)Ribozom --protein sentezi d)Lizozom --selüloz sentezi
  e)Golgi --salgılama

  9.Aşağıda verilen organik molekül çiftlerinden hangisi aynı hücrede birlikte bulunmaz?
  a)nişasta—sükroz b)glikojen—laktoz c)maltoz—laktoz
  d)yağ—vitamin e)protein—selüloz


  10.Sağlıklı bir insan vücudunda görev yapan bütün enzimler için;
  I.Reaksiyonun gerçekleşmesi sırasında ATP kullanma
  II.Aynı reaksiyon çeşidinin gerçekleşmesinde tekrar tekrar kullanılabilme
  III.Hem hücre içinde hem hücre dışında reaksiyon gerçekleştirme
  Şeklindeki özelliklerden hangisi ortaktır?
  a)Yalnız I b)Yalnız II c)I ve II d)I ve III e)II ve III

  B.Aşağıda verilen soruların cevaplarını yazınız.(11121314 ve 15. soruların doğru cevapları 10 ar puandır.)

  11.RNA çeşitlerini ve görevlerini yazınız.

  12.Prokaryot hücre tipini açıklayarak hangi canlılarda bulunduğunu yazınız.
  13.Deplazmoliz nedir?
  14.Maltozsakkaroz ve laktozun hangi monosakkaritlerin birleşmesiyle meydana geldiklerini ayrı ayrı yazınız.


  15.Toplam 2800 nükleotit içeren bir DNA molekülünde 400 adet Timin bulunmaktadır.Bu DNA molekülünde kaç adet Sitozin bulunmaktadır?Hesaplayınız.

  B Grubu
  A.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(İlk 10 sorunun doğru cevapları beşer puandır.)
  1.Aşağıda verilen vitamin çeşitlerinden hangileri suda erime özelliğine sahiptir?
  a)A ve B vit***** b)B ve C vit***** c)ADE ve K vit*****
  d)C ve E vit***** e)B ve E vit*****

  2.Aşağıdakilerden hangisi DNA nın yapısında bulunmaz?
  a)Adenin b)Timin c)Fosfat d)Protein e)Deoksiriboz şekeri

  3.Canlı bir hücredeki;
  I.Kloroplast II.Ribozom III.Mitokondri IV.Çekirdek
  Gibi yapıların hangilerinde DNA eşlenmesi görülür?
  a)I ve II b)III ve IV c)IIII ve IV d)III ve III e)IIIII ve IV

  4.Hücre zarının yapısına katılan glikoproteinlerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Osmozla su alınmasını sağlamak b)Difüzyonla glikoz alınmasını sağlamak
  c)Ekzositoz olayını gerçekleştirmek d)Hücreye giren yabancı maddeleri etkisiz hale getirmek
  e)Hücrelerin birbirini tanımalarını ve hormonlara cevap vermelerini sağlamak

  5.Hücre çeperi bulunduran ve nişasta sentezleyebilen bir hücrede aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilemez?
  a)Sentrozomlarını eşleyerek iğ iplikleri oluşturmak b)Selüloz sentezleme
  c)Glikozu parçalayarak ATP üretme d)Besin üretmek
  e)Kendine özgü molekülleri sentezlemek

  6.Mitokondriye ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisi kloroplastta görülmez?
  a)iki katlı zar bulundurma b)organik molekül üretme
  c)Solunum enzimlerine sahip olma d)Bölünerek sayısını artırma
  e)Protein sentezleme

  7.Aşağıda verilenlerden hangisindeki moleküllerin hücre zarından geçişi sadece difüzyonla sağlanır?
  a)oksijen ve vitamin b)amino asit ve su c)su ve sodyum klorür
  d)glikoz ve karbondioksit e)Karbondioksit ve oksijen

  8.Aşağıdaki yapılardan hangisi karşısında verilen olayı gerçekleştiremez?
  a)Hücre zarı --koful oluşumu b)Koful --salgı üretimi
  c)Çekirdek --kalıtsal özellik aktarımı d)Mitokondri --ATP sentezi
  e)Kloroplast --oksijen üretimi

  9.Bitkisel hücrelerde ;
  I.Nişasta II.Selüloz III.Galaktoz IV.Glikojen
  Gibi karbonhidratlardan hangileri üretilir?
  a)I ve II b)II ve III c)II ve IV d)III ve III e)IIII ve IV

  10.Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliklerinden biri değildir?
  a)Temel yapısı proteindir. b)Hücre içinde üretilirler.
  c)Hücre içi ve dışında çalışabilirler. d)Canlılığın temel maddesidir.
  e)Bir enzim farklı reaksiyonlarda iş görür.


  B.Aşağıda verilen soruları cevaplarını yazınız.(11121314 ve 15. soruların doğru cevapları 10 ar puandır.)

  11.DNA ve RNA nın farklarından 4 tanesini yazınız.


  12.Ökaryot hücre tipini açıklayarak hangi canlılarda bulunduğunu yazınız.


  13.Plazmoliz nedir?
  14.Karbonhidratyağ ve proteinlerin yapıtaşlarını ve hangi bağlarla birbirlerine bağlandıklarını yazınız.

  15.Toplam 3400 nükleotit içeren bir DNA molekülünde 600 adet Adenin bulunmaktadır.Bu DNA molekülünde kaç adet Guanin bulunmaktadır?Hesaplayınız.
  SiyahkaLem ve Murat AKSOY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş