buyrun bütün ünitelerin cevaplarını verdim hepsi doğru

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde ist_ist tarafından paylaşıldı.

 1. ist_ist

  ist_ist Üye

  Katılım:
  1 Şubat 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  32
  Ödül Puanları:
  0

  ‹çerisindeki suyla birlikte 8 N gelen bir kovaya iple ba¤lanan 1 N a¤›rl›¤›ndaki bir tafl sark›t›l›yor.
  Tafl›n tamam› su içerisinde kald›¤›na ve kovadan d›flar›ya su taflmad›¤›na göre kova, su ve iple
  ask›da tutulan tafl›n oluflturdu¤u sistemin a¤›rl›¤› hakk›nda ne söylenebilir? Cevab›m›z› afla¤›daki
  noktal› yerlere yazal›m.
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  Tafl›n havadaki a¤›rl›¤› 1 N’dur. Bu cisim suya bat›r›ld›¤›nda tafl› ba¤lad›¤›m›z
  ipteki gerilme suyun uygulad›¤› kald›rma kuvveti nedeniyle 1 N’dan az olur.
  Bu durumda, tafl ve içerisinde su bulunan kovadan oluflan sistemin a¤›rl›¤›
  1 N + 8 N = 9 N’dan az olur. Özetle, sistem sadece suyun tafla uygulad›¤›
  kald›rma kuvveti kadar a¤›rlafl›r.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  2000 N ağırlığındaki bir balon atmosferde yukarı veya aşağı yönde hareket etmeden asılı
  durmaktadır. Böyle bir durumda balona etkiyen kuvvetlerin büyüklüklerini aşağıdaki şekil
  üzerinde çizimle gösterelim. Bu balonun aşağı doğru hareket etmesi için ne yapmamız gerekir?
  Aç›klayal›m.
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  Balonun afla¤› do¤ru hareket etmesi için a¤›rl›¤›n›n kald›rma kuvvetinden
  büyük olmas› gerekir. Bunu sa¤lamak için balon ile havan›n oluflturdu¤u
  sistemin ortalama yo¤unlu¤unu art›rmak gerekir. fiöyle ki,
  • E¤er balon ›s›tmal› ise, balonun içerisindeki hava so¤utulur.
  • Helyum balonunda ise, balonun hacmi bir miktar küçültülür.
  Kald›rma
  kuvveti
  A¤›rl›k
  Kald›rma kuvveti = A¤›rl›k
 2. ist_ist

  ist_ist Üye

  Katılım:
  1 Şubat 2010
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  32
  Ödül Puanları:
  0
  Bu seçeneği niçin iflaretledi¤inizi afla¤›dakilerden hangisiyle aç›klars›n›z?
  A) Küçük küre büyük küreden hafif olduğu için suda yüzer.
  B) Küçük küre yaklaşık olarak büyük kürenin yarısı kadar olduğundan su içerisinde ortalarda bir
  yerde askıda kalır.
  C) Küçük küreye etkiyen kaldırma kuvvetinin şiddeti daha büyük olduğu için suya batmaz.
  D) Küçük küre büyük küreyle aynı maddeden yapıldığı için onun gibi dibe batar.
  Mine ile Çetin’ in yaptıkları bu etkinlikten çıkardığımız sonucu ifade edelim.
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................

Sayfayı Paylaş