değerlendirme....

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde büşra40 tarafından paylaşıldı.

 1. büşra40

  büşra40 Üye

  Katılım:
  9 Mart 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  290
  Ödül Puanları:
  0

  1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

  A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  B) İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına güven duyması
  C) Almanya’ya Orta doğuda Pazar sağlamak istemesi
  D) Devletin yeniden Avrupa da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi 2.

  2. I. Rusya’ya yardım etmek
  II. Osmanlı devletini teslim almak
  III. İttifak devletlerini Balkanlarda yenmek
  İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cephede savaşmışlardır.
  A) Kafkasya B) Çanakkale C) Mısır (Kanal) D) Irak

  3. I. Dünya savaşında İngiltere’nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya’nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?

  A) Kanal (Süveyş)
  B) Kafkasya
  C) Çanakkale
  D) Suriye-Filistin

  4. Osmanlı imparatorluğunun I. Dünya savaşı öncesi yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trablusgarp
  B) 93 Harbi
  C) Kırım Harbi
  D) Balkan savaşları

  5. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrikada kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Trablusgarp-İtalya
  B) Mısır-İtalya
  C) Trablusgarp-İngiltere
  D) Tunus-Fransa

  6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri içerisinde yer almaz?

  A) İngiltere
  B) Rusya
  C) Fransa
  D) Almanya

  7. I. Balkan savaşı sonunda en çok hangi devlet toprak kazanma bakımından kazançlı , çıkmıştır?

  A) Bulgaristan
  B) Sırbistan
  C) Yunanistan
  D) Karadağ

  8. Türklere yönelik yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak. Milletin haklarını dünyaya duyurmak için kurulan Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Doğru Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiye-ti
  C) Milli Kongre Cemiyeti
  D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

  9. Yunanistan’a Doğu Trakya ile İzmir ve çevresini işgal etme yetkisi itilaf devletleri tarafından nerede tanınmıştır?

  A) Paris Barış konferansı
  B) Mondros Ateşkes antlaşması
  C) Londra konferansı
  D) Wilson ilkeleri

  10. Önce İngilizler tarafından işgal edilmesine rağmen daha sonra Fransız işgaline terk edilen Osmanlı vilayetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Mersin-Konya-Afyon
  B) Urfa-Antep-Maraş
  C) Hatay-Mersin-Adana
  D) Adana-Hatay-Maraş

  11.Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in 9. ordu müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmesinde etkili olmamıştır?

  A) İstanbul hükümetinin onu İstanbul’dan uzaklaştırmak istemesi
  B) Padişah tarafından daha önceden tanınan birisi olması
  C) Aldığı görevleri yerine getiren bir subay olması
  D) İstanbul hükümetinin kurtuluş savaşını başlatmak için göndermesi

  12. Kuva-yi Milliye’nin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Yurdumuzu düşmanlardan temizlemiştir.
  B) İşgalleri yavaşlatmış yer yer durdurmuştur.
  C) Milli güçlere zaman kazandırmıştır.
  D) İsyanların bastırılmasında rol oynamıştır

  13. M. Kemal Sivas Kongresinin yapılacağını nerede duyurmuştur?

  A) Samsun’a Çıkışında
  B) Havza Mitinginde
  C) Amasya Genelgesinde
  D) Erzurum Kongresinde

  14. Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?

  A) Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirlenmiştir
  B) Milli sınırlarımız çizilmiştir.
  C) Millet iradesine önem vermiştir.
  D) Kurtuluş Savaşının yöntemi belirlenmiştir

  15. Yurdumuzdaki Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?

  A) Amasya Genelgesinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Amasya Protokolünde
  D) Sivas Kongresinde

  16. Manda ve Himaye kesin olarak aşağıda-kilerden hangisinde reddedilmiştir?

  A) Sivas Kongresinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  D) Amasya Tamiminde

  17. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

  A) Azınlık hakları
  B) Boğazlar
  C) Ulusal irade
  D) Milli sınırlar

  18. I. Doğu meselesi çözümlendi
  II. Yeni bir devlet anlayışı fikir ortaya çıktı.
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Erzurum Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Misak-ı Milli Kararları
  D) Sivas Kongresi

  19. I. Erzurum Kongresi
  II. Sivas Kongresi
  III. Amasya Genelgesi
  IV. Amasya Görüşmeleri
  V. İstanbul’un işgali
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş-tir?
  A) I-II-III-IV-V B) II-IV-III-V-I C) III-I-II-IV-V D) III-I-IV-II-V

  20. Mustafa Kemal ile Amasya görüşmelerini yapan İstanbul hükümeti ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Damat Ferit Paşa hükümeti -Enver Bey
  B) Ali Rıza Paşa hükümeti-Salih Paşa
  C) Ahmet İzzet Paşa hükümeti-Refet Bey
  D) Salih Paşa hükümeti-Bekir Sami Bey

  21.Kuva-yi Milliye işgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir. Kuva-yi Milliye aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kalkmıştır?

  A) TBMM’nin açılmasıyla
  B) Temsil heyetinin kurulmasıyla
  C) Düzenli ordunun kurulmasıyla
  D) Misak-i Milli’nin kabulüyle

  22. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Fransızlar aşağıdaki hangi yöremizi işgal etmişlerdir?

  A) Adana
  B) İzmir
  C) Antalya
  D) İzmit

  23. Aşağıdaki hangi savaş Yunanlılar ile kurtuluş savaşı içersinde yaptığımız savaş-lardan biri değildir?

  A) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
  B) I İnönü Muharebesi
  C) Sakarya Meydan Muharebesi
  D) Çanakkale Savaşı

  24. Mustafa Kemal hangi gelişme sonucu TBMM tarafından 5 Ağustos 1921′de baş komutan seçilmiştir?

  A) II. İnönü savaşının kazanılması
  B) Kütahya-Eskişehir muharebelerimizden ordumuzun Sakarya’nın doğusuna kadar geri çekilmesi
  C) Büyük taarruz ve baş komutanlık meydan savaşını kazanması
  D) Lozan barışının imzalanması

  25. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

  A) Yunan taarruz gücünün kırılması
  B) Türk ordusunun II. Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesinin sona ermesi
  C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması
  D) Fransa ile Ankara Antlaşmasının imza-lanması

  26. TBMM’nin uluslar arası alanda huku-ken tanınması hangi gelişme ile gerçekleşmiştir?

  A) Londra Konferansı
  B) Lozan Antlaşması
  C) Amasya Görüşmesi
  D) Sevr Antlaşması

  27. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

  A) 1921 Anayasası
  B) 1876 Anayasası
  C) 1924 Anayasası
  D) 1982 Anayasası

  28. Muharebeler döneminde yunanlıların yaptığı her saldırının amacı aşağıdakiler-den hangisidir?

  A) Anadolu’daki Rumların haklarını savunmak
  B) Sevr Antlaşmasının uygulanmasını sağla-mak
  C) Ege Denizine hakim olmak
  D) Trakya Bölgesini işgal etmek
  29. I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşa-ğıdakilerden hangisidir?

  A) Demirci Mehmet Efe İsyanı
  B) Pontus Rum Ayaklanması
  C) Şeyh Eşref Ayaklanması
  D) Çerkez Ethem Ayaklanması

  30. Kurtuluş savaşı sırasında imzalanan Ateşkes ve Barış antlaşmaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Mondros-Sevr
  B) Mudanya-Sevr
  C) Mudanya-Lozan
  D) Mondros-Lozan

  31. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
  Fevzi Çakmak
  B) Rauf Orbay
  C) Kâzım Karabekir
  D) Ali Fuat Cebesoy

  32. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşallik” rütbesi vermiştir?
  A) l. inönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Başkomutanlık

  33. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yapılan Gümrü Barış Antlaşmasının (3 Aralık 1920) önemi ve sonuçlan arasında sayılamaz?
  TBMM’nin ilk askeri zaferidir
  B) Doğu cephesi kapanmıştır
  C) TBMM’nin ilk siyasal başarısıdır
  D) Doğu sınırımız son şeklini almıştır

  34. l. San – Remo Konferansı
  II. l. Lozan Konferansı
  III. II. Lozan Konferansı
  IV. Londra Konferansı
  V. Paris Konferansı
  İtilaf devletleri, yukarıdaki uluslararası toplantılardan hangi ikisine TBMM’nin yanısıra İstanbul hükümetini de davet etmişlerdir?
  A) l-II B) II-III C)I-V D) II – IV

  35. Aşağıdakilerden hangisi l. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların başladığını kanıtlar?
  A)Paris Barış konferansının toplanması
  B) Moskova Antlaşmasının imzalanması
  C) San Remo Konferansının toplanması
  D) Şurayı Saltanatın toplanması

  36. Türk Ordusu’nun henüz taarruz gücüne sahip olmadığı ilk kez nerede anlaşılmıştır?
  A) Sakarya Savaşı sırasında Polatlı yakınlarında
  B) II. İnönü Savaşı’ndan sonra Aslıhanlarda
  C) Kütahya – Eskişehir savaşları sırasında Sakarya Nehri çevresinde
  D) l. İnönü Savaşı sırasında Kütahya’da

  37. Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu bir etkisi olmamıştır?
  A) II. İnönü Savaşı
  B) Eskişehir – Kütahya Savaşları
  C) Sakarya Meydan Savaşı
  D) Büyük Taarruz

  38. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir savaşlarının sonuçlarından biri değildir?
  Hükümet Merkezi’nin Kayseri’ye taşınması düşüncesinin ortaya çıkması
  B) Yunan Ordusu’nun Ankara’yı alabileceği ümidine kapılması
  C) Mustafa Kemal Paşa’ya karşı muhalefetin artması
  D) işgalci devletlerin TBMM’ne barış önerisinde bulunması

  39. Fransa’nın işgal ettiği Anadolu topraklarını boşalmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A) l. İnönü Zaferinin
  B) II. İnönü Zaferinin
  C) Sakarya Zaferinin
  D) Büyük Taarruzun

  40. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
  A) İtilaf devletleri ateşkes ve barış önerisinde bulundular
  B) Batı Anadolu işgalden kurtarıldı
  C) Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi
  D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı

  41. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, savaş yapılmaksızın düşman işgalinden kurtarılmıştır?
  A) Balıkesir
  B) Bursa
  C) İstanbul
  D) İzmir

  42. Aşağıdakilerden hangisiyle, yeni Türk Devleti’nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?
  A) Kars Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Brest Litowsk Antlaşması

  43.
  - Kars Antlaşması
  - Moskova Antlaşması
  - Ankara Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında, TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkin olmuştur?
  A) Fransa
  B) İngiltere
  C) Yunanistan
  D) İtalya

  44. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Mudanya Konferansı’na taraf olarak katılmamıştır?
  A) İngiltere
  B) İtalya
  C) Fransa
  D) Yunanistan
  45. Lozan Barışı sonrasında, Yeni Türk Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları kesinliğe kavuşmamıştır?
  A) Suriye
  B) Irak
  C) Sovyet Rusya
  D) Yunanistan

  46. Lozan Barış Konferansında, Yunanistan ve Suriye sınırlan aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine göre belirlenmiştir?
  A) Mudanya – Kars
  B) Moskova – Ankara
  C) Gümrü – Kars
  D) Mudanya – Ankara

  47. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı’nın uzun sürmesinin nedenlerinden olamaz?
  A) Türk delegasyonunun tam bağımsızlık için direnmesi
  B) İtilaf Devletlerinin kapitülasyonlarla elde ettikleri ekonomik çıkarları sürdürmek istemesi
  C) İngiltere’nin konferanstan ayrılmasıyla görüşmelerin bir süre durması
  D) Türklerin l. Dünya savaşından yenik çıkması

  48. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?
  A) Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında görüşmeler yoluyla belirlenecek olması
  B) Boğazların yönetiminin Türkiye’ye bırakılması
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Karaağaç’ın savaş tazminatı karşılığı Türkiye’ye bırakılması

  49. İngiltere’nin, Ortadoğu ile ilgili plânlarının bozulmasında en etkili antlaşma aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
  A) Londra Konferansı
  B) Ankara Antlaşması
  C) Mudanya Mütarekesi
  D) Lozan Barış

  50. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında fiili savaş dönemini bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Lozan Antlaşması
  b)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  c)Moskova Antlaşması
  d)Ankara Antlaşması
 2. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  1.d
  2.b
  3.a
  4.d
  5.a
  6.d
  7.a
  8.c
  9.a
  10.b
  11.a

  Şu an çok vaktim yok.. Sonra cevaplarım diğerlerini....

Sayfayı Paylaş