(Ders kitabı sayfa 90-120 arası özetler)

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde Daisy <3 tarafından paylaşıldı.

 1. Daisy <3

  Daisy <3 Üye

  Katılım:
  7 Ocak 2012
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0

  • Avrupa’nın Genel Durumu
  Avrupa devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hakim oldukları “mutlak monarşi” vardı.
  Coğrafi keşiflerle güçlenen “İngiltere, Fransa, İspanya,Hollanda, Portekiz” yeni ticaret yolları arama ve bu yolları aktifleştirme yarışındaydı.
  Sömürgecilik yarışı bazen savaşlara neden oluyordu. “Otuz yıl savaşları(Mezhep Savaşları)”
  • Asya’nın Genel Durumu
  Rusya Asya’daki güçlü devlet konumundadır
  Altın Orda Devleti’nden geriye kalan Türk devlet ve hanlıkları bölgedeki Türk Nufuzu’nu yaşatmıştır
  Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu
  Çok geniş bir alana yayılmasına rağmen bazı iç ve dış karışıklıklar yaşanmaktaydı
  Merkezi otorite boşluğu vardı
  Merkezi otorite boşluğunun nedenleri:
  Ekber ve erşed sistemi :
  Şehzadelerin sancağa çıkmaması, hayatlarını Topkapı Sarayı’nda geçirmeye başlamaları
  Saray kadınalrının ve bazı devlet yetkililerinin devlet işlerine karışmaları
  Osmanlı-Avusturya iliskileri :
  Osmanlı Ordusu 1596’da Haçova Meydan Muharebesini kazandı.1606 yılına kadar süren savaş sonunda Zitvatorok Antlaşması imzalandı antlaşmaya göre:
  - Egri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı’ya bırakılacaktı
  - Avusturya Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecekti
  - Avusturya arsidükü bundan böyle Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı ve kendisine cesar(imparator) denenecekti
  NOT:Diplomatik başarısızlığın nedeni içerideki celali ayaklanmaları dışarıda ise İran savaşları ile uğraşılmasıdır
  • Osmanlı-iran iliskileri
  Osmanlı Devleti’nin İran ve Avusturya ile yaptığı savaşlar askeri yapının ve ekonomik düzenin bozulmasına neden olmuştur
  Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır
  İSYANLAR

  İsyanların genel nedenleri:
  Merkezi otorite boşluğu
  Ekber ve erşed sistemi:
  Yönetimde saray adamlarının vevalide sultanlarının etkili olması
  Rüşvet ve adam kayırmanın artması
  Yeniçeri ocağının bozulması
  Ekonominin bozulması
  Halktan ağır vergiler alınması ve köylünün toprağını terk etmesi
  Savaşların uzun sürmesi ve masraflarının artması
  Ordunun bozulması
  Tımar sisteminin bozulması(ekonomik bozulmanın en temel sebebidir)
  Tarımsal üretimin azalması
  İsatanbul Ayaklanmaları
  Genellikle yeniçeriler ve sipahiler çıakrtmıştır
  Maaşlarının düşük ayarlı paralarla ödenmesi veya zamanında verilmemesinden isyanlar çıkmıştır
  Bazı yöneticelerin yeniçerileri kışkırtması da neden olmuştur
  • 3. Murat İsyanları
  Yeniçeriler ve kapıkulu askerleri maaşlarının düşük ayar paradan ödeneceğini duyunca defterdarın öldürülmesini istediler istekleri yerine getirilerek isyan bastırıldı.
  • 4. Murat isyanları
  Yeniçeriler ve kapıkulu askerleri cülus bahşişi alamadıkları gerekçesiyle isyan ettiler, istekleri yerine getirildikten sonra isyan bastırılmıştır.
  • 4. Mehmet isyanları
  Kapıkulu askerleri ayarı düşük aylık verilmesiyle ayaklanarak padişaha bir idam listesi verdiler. Listedekilerin idamıyla isyan sona erdi. Bu olaya vaka-i vakvakiye(çınar vakası) denildi
  SONUÇ:İstanbul ayaklanmaları sonunda güçlerini arttıran yeniçeriler başkentte asayiş ve güvenlik ortamının bozulmasına ve devlet otoritesinin bozulmasına neden oldular
  Celali Ayaklanmaları(taşra ayaklanmaları)
  Yavuz Sultan Selim zamanında Bozoklu Celal adında bir sipahinin çıkardığı isyan Anadolu isyanlarının isim babası olmuştur
  İran ve Avusturya ile yapılan seferlerin giderlerini karşılak için halktan alınan vergilerin ağırlaştırılması ve iltizam sistemiyle mültezimlerin kanunlara aykırı ve adaletsiz vergi toplaması isyanların nedeni olmuştur
  SONUÇ:Anadolu’da huzur ve güven ortamı kalmazken binlerce insan hayatını kaybetti. Zengin topraklar yıkılırken üretim azaldı, vergileri düzenli toplayamayan Osmanlı ekonomisi gelir kaybetti ve zayıfladı. Bu insanlarla uğraşmak Avusturya ve İranla yapılan savaşlarda devleti zora soktu
  Eyalet Ayaklanmaları
  Merkezi otoritenin zayıflaması sonucunda merkezden uzak olan yerlerde olan isyanlardır
  Lübnan valisi Fahrettin, Erzurum Valisi Abaza Mehmet Paşa ve Sivas Valisi Vardar Ali Paşa
  Sonuç: Eyalet isyanları celali ve İstanbul isyanları kadar uğraştırmasa da zorlukla bastırılmıştır. Devlet isyancılara karşı taviz vermek zorunda kalmıştır
  Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı
  Bu dönemdeki en büyük rekabet coğrafi keşiflerle başlayan sömürge elde etme mücadelesidir
  Avrupa devletlerinin bu yeni açılım çalışmaları karşısında Osmanlı Devleti etkisiz kalmıştı devlet iç çalkantılar ve dış savaşlar nedeniyle yeni gelişmelerle ilgilenemiyor ve gelişmelerde aktif rol alamıyordu. Bu ilgisizlik Osmanlı Devleti ekonomisini çok olumsuz etkiledi.
  Merkantilizm
  Hammadde alıp dışarıya ürün satmak
  17. Yüzyıl Islahatları
  2. Osman Dönemi ve Islahatları
  Islahat hareketlerine girişen ilk padişahtır
  Genç Osman’a göre adam kayırmalar, rüşvet ve kötü yönetim devletin bu durumunun nedenidir.
  Padişahın yetkilerini ve otoritesini arttırıp şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkilerini sınırlandırmıştır
  Başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşünmüştür
  Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür
  4. Murat dönemi siyasi olaylar ve ıslahatlar
  Devletin durumunu öğrenmek amacıyla Koçi Bey ve Katip Çelebi’ye rapor hazırlatmıştır.
  Yönetime etki edenleri başta annesi olmak üzere engellemiştir
  Yeniçerilerin sayısını azaltarak zorbaları öldürmüştür.
  Koçi Bey’in raporlarına göre hak etmeyenlerden dirliklerini geri almıştır.
  İçki ve tütün yasağı ve sokağa çıkma yasağı getirmiştir
  Kasr-ı Şirin Antlaşması
  Bağdat Osmanlı’ya Revan ve Azerbaycan İran’a verildi
  Zağros Dağları iki ülke arasında sınır oldu
  ÖNEMİ:Kasr-ı Şirin Antlaşması bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde etkilemiştir
  Tımar Sisteminin Bozulması
  Nedenler:
  Tımarların hak edene verilmeyip rüşvet karşılığı verilmesi
  Merkezi otoritenin zayıflığı
  Sonuçlar:
  Üretim azalmıştır, bu nedenle gerekli vergi toplanamamıştır
  Devlet ağır vergiler koymuştur
  Ağır vergileri ödeyemeyen köylüler topraklarını terk etti
  İşsizlik ve iç göç gibi sorunlar çıkmıştır
  Askeri yapıda bozulmalar olmuştur. Sekban adı verilen paralı askeri birlikler ortaya çıkmıştır
  Sekban:Sipahi sisteminin bozulmasıyla, devletin paralı askerleridir. Sekbanlar savaş zamanı asker, barış zamanı işsizlerdi.
  iltizam ve mukataa
  İltizam:Devletin topraklardan alacağı vergiyi peşin paraya satmasına denir. Bu sistemi uygulayana mültezim bu sistemin uygulandığı topraklara mukataa denir
  İltizam sistemi Fatih Sultan Mehmet zamanında tımar dışında kalan toprak vergilerini toplamak için kullanılıyordu. Bu sistemle mültezimler halktan zorla vergi aldığı için halk toprağı terk ediyordu
  17. Yüzyılda Avrupa’da Siyasi Durum
  Aydınlanma çağı yaşayan Avrupalı devletlerde sömürgecilik yarışından kaynaklı din merkezli savaşlar yaşanmaktaydı
  Otuzyıl Savaşları(mezhep savaşları)
  Kutsal Roma Germen İmparatorluğu (krgi) içerisindeki Katolik ve Protestan prenslerinin mücadelesinde imparator Protestanların tarafını tuttu. İmparatorun bu tutumu Avrupalı devletlerin tepkisine neden oldu.
  Krgi İspanya ile birlik olup diğer devletlere savaş açtı. Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ile yapılan savaşları krgi kaybetti. Savaşın sonunda Vestfalya Antlaşması imzalandı.
  Savaş Sonucunda:
  Fransa, İngiltere, Rusya, Hollanda, İsveç, İsviçre gücünü arttırdı
  Kutsal Roma-German İmparatorluğu,Lehistan,İspanya güç kaybetmiştir
  “”Otuz yıl savaşlarında Fransa savaşı kazandığı için İngiltere savaşa katılmadığı için kârlı çıkmıştır””
  17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler
  Aydınlanma çağı yaşanmaktaydı
  Avrupa’daki skolâstik düşüncenin yerine özgür düşünce yayıldı
  Bilimsel çalışmaların daha rahat yapılabilmesi için bilimsel akademiler açıldı
  Bilim insanları
  • Kopernicus
  Polonyalı astronom matematikçi
  Dünyanın ve gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü açıklamıştır
  Rahiptir
  • Galileo
  Modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularındandır
  Teleskopu icat etti, çalışmalarını “İki kainatın Sistemi Üzerine Konuşmalar” isimli eserinde toplamıştır
  • Bacon
  İngiliz filozof ve devlet adamıdır
  Deney ve gözlemi ön plana çıkaran bir düşünceyi savunmuştur
  • Kepler
  Alman gökbilimci,fizikçi ve matematikçidir
  Rudolf’un cetvelleri adlı kitabında gezegenlerin temel tablolarını yayınladı
  • Pascal
  Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünürdür
  Üçgenin iç açılarının 180o ettiğini bulmuştur
  Hesap makinesini icat etmiştir
  • Newton
  İngiliz fizikçi, mateatikçi ve astronomdur
  Yer çekimi kanununu buldu
  Yapılan bu çalışmalar nedeniyle bu dönem akıl çağı olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışmalar sanayi inkılabına zemin hazırlamıştır
  4. Mehmet Dönemi
  Güvendiği devlet adamlarına görev vermiştir
  • Tarhuncu Ahmet Paşa
  Çoğunlukla maliye alanında ıslahatlar yapmıştır
  Has ve zeamet gelirlerini doğrudan hazineye aktardı
  • Köprülü Mehmet Paşa
  Orduyu disiplin altına aldı
  Islahatlarında başarılı oldu
  • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
  Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra oğlu K.F Ahmet Paşa göreve getirilmiştir.
  17. Yüzyıl ıslahatlarının Genel Özellikleri
  Kişilere bağlı kalmıştır, devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır.
  Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır
  Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir
  Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır
  Islahatlara saray kadınları, yeniçeriler,devlet adamları ve ulema engel olmaya çalışmıştır
  Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. Ancak bu yol, ıslahatların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur.
  • Osmanlı-Venedik İlişkileri
  Osmanlı Akdeniz adalarını alarak akdenizde üstünlüğünü sağlamıştır. Ancak Venedikliler bunu kabullenememiştir.
  Girit adasındaki Venedikliler her fırsatta Osmanlı’nın ticaret yapan yada hacı taşıyan gemilerine saldırıyorlardı ve Girit Akdeniz hakimiyeti için çok stratejik bir noktaydı. Bu nedenle Osmanlı Girit’i kuşattı
  Kuşama 24 yıl sürdü
  Osmanlı Girit yarımadasını almasına rağmen Osmanlı maliyesini ve donanmasını olumsuz etkiledi
  • Osmanlı-Avusturya İlişkileri
  Zitvatorok Antlaşması ile sağlanan barış ortamı Avusturya’nın Erdel Beyliği’ne saldırmasıyla yeniden bozuldu ve Uyvar Kalesinin alınmasıyla Vasvar Antlaşması imzalanmıştır:
  • Vasvar antlaşması:
  Uyvar ve Neograg kaleleri Osmanlı’ya bırakıldı
  Avusturya Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı verecekti
  Erdel Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı
  ÖNEMİ:Vasvar Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı yaptığı son kazançlı antlaşmadır
  • Osmanlı-Lehistan İlişkileri
  Lehistan’ın Ukrayna Kazaklarına saldırması sonucu 4. Mehmet sefere çıktı ve bazı Leh kalelerini alması sonucu Lehistan’ın isteği üzerine Bucaş Antlaşma’sı imzalandı.
  • Bucaş antlaşması:
  Podolya Osmanlı’ya bırakılacaktı
  Ukrayna Osmanlı egemenliğindeki kazaklara bırakılacakt
  Lehistan yılda 200 bin altın vergi verecekti (leyh diyet meclisi kabul etmedi)
  ÖNEMİ: Bucaş Antlaşması Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır
  • Osmanlı-Rusya İlişkileri
  Ruslar Osmanlı himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı. Çehrin kalesini alarak Bahçesaray (çehrin) Antlaşması’nı imzalamıştır
  ÖNEMİ:Ruslarla yapılan ilk antlaşmadır
  2. Viyana Kusatması
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Rusya kuşatmasından dönerken Macar kralının yardım istemesi üzerine padişahın izni olmadan Viyana’yı kuşatmıştır. Bu kuşatma sırasında Avusturya imparatoru Avrupalı devletlerden yardım istemiştir. Papa’nın çağrısıyla “Haçlı Ordusu” toplanmıştır ve yardım etmiştir. Osmanlı’nın kuşatması sırasında Kırım hanına Leh kuvvetlerinin Tuna Nehri’ni geçmesini engelleme görevi verilmişti ancak Kırım hanının başarısız olması Osmanlı Ordusu’nun kale ile Haçlı Ordusu ateşi arasında kalmasına neden oldu.
  İki ay süren kuşatma sonunda Osmanlı ağır bir yenilgi aldı
  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yenilginin bedelini hayatıyla ödedi
  Haçlı zihniyeti yeniden doğdu
  Kutsal İttifak
  2. Viyana kuşatmasındaki galibiyet Avrupalıları gaza getirmiştir
  Papa Osmanlı’nın bu kötü durumunu değerlendirmek (avrupadan tamamen atmak için) Avrupalı Devletlere birlik çağrısında bulundu. Bir araya gelen bu devletlere Kutsal İttifak denir.
  Avusturya, Lehistan, Malta, Venedik ve Rusya
  Osmanlı Devleti Kutsal İttifak ile 16 yıl boyunca savaşmıştır.
  Arada bazı başarılar alsada en sonunda Karlofça Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.
  Karlofça Antlaşması
  Mor yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamara Adası Venedik’e verildi
  Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi
  Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç bütün Macaristan ve Erdel Avusturya’ya verildi
  Bu antlaşma 25 yıl sürecekti
  Antlaşma Avusturya kefilliği altında olacaktı
  ÖNEMİ:Osmanlı’nın batıda bu kadar büyük toprak kaybettiği ilk antlaşmadır
  Avrupa Osmanlı’ya karşı savunmadan saldırıya geçti
  Türklerin Avrupa ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı
  İstanbul Antlaşması
  Rus delegesinin imza yetkisi olmadığı için Karlofça Antlaşmasını imzalayamadı. Bu antlaşmaya göre:
  Azak kalesi Ruslar’a verilecekti
  Rusya İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurabilecekti
  ÖNEMİ:Rusların sıcak denize inme hayalinin ilk adımı atıldı
  Kalofça antlaşmasını tamamlar niteliktedir
  18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, Sanat ve Mimari
  Osmanlı Devleti’nde kültür, bilim ve sanatta Avrupalı devletler kadar bir ilerleme yaşanmamıştır ancak bu dön 

  emde eski eserlerin açıklamalarına ve çevirilere önem verilmiştir.
  Evliya Çlebi: Seyehatname
  Nef’i: Silham-ı Kaza
  Nabi: Hayrabad, Tuhfetü’l Harameyn
  Itri: 42 bestesi var, Nevakar makamını buldu Tuti-i Mucize-i guyem eserinin bestecisi
  Naima: Osmanlı Devleti’nin ilk resmi tarihçisidir Naima tarihi
  18. Yüzyıl Avrupa ve Osmanlı’nın Genel Durumu
  Avrupalı Devletlerin genel Durumu
  18. Yy Avdurpasında mutlakiyet yönetimine dayalı merkezi krallıklar ve prenslikler bulunmaktaydı
  Bu yüzyılda diploması ve çıkar çatışmaları ön plandaydı
  Avrupalı devletler makyevilizm (amaca ulaşmak için her türlü aracı kullanmak) anlayışı içerisindeydi
  Veraset Savaşları yaşanmaktaydı
  Uzun süren savaşlar, devlet ekonomilerini bozmuş devletleri çıkarları doğrultusunda ittifak kurmaya yöneltmiştir.
  3. Ahmet Dönemi
  Karlofça Antlaşmasıyla kaybedilen toprakları geri almak amacıyla (Rusya,Venedik,Avusturya) ile savaşlar yapılmıştır
  Yapılan savaşlarda toprak kazanamadığımız gibi kaybetmişiz
  Lale devrine girilmiştir.
  Osmanlı-Rus İlişkileri
  Rusya ile yapılan savaşta Rusya yenilmiştir
  Prut bataklıklarında Rus ordusunu yok etme fırsatı yakalayan Osmanlı yeniçerilere güvenmediği için Prut Antlaşmasını imzalamıştır.
  Prut antlaşması
  Kaybedilen Azak kalesi geri alındı
  Rusya İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı
  Rusya Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı
  Demirbaş şarl ülkesine serbestçe geri dönebilecekti
  Osmanlı-Venedik İlişkileri
  Mora yarımadası alındı
  Osmanlı-Avusturya İlişkileri
  Avusturya Karlofça Antlaşması’nın ihlal edildiği gerekçesiyle Osmanlı’ya savaş açtı yapılan Petervaradin Savaşı’nda Osmanlı yenildi ve Pasarofça Antlaşması imzalandı.
  Pasarofça Antlaşması
  Mora yarımadası Osmanlı’ya bırakıldı
  Dalmaçya kıyıları Arnavutluk ve Hersek kıyılarındaki bazı kaleler Venediklilere bırakıldı böylece Venedikliler Ege’den uzaklaştı
  Belgrat, Banat, Sırbistan’ın kuzeyi Eflak’ın batısı Avusturya’ya verildi
  SONUÇ: Bu antlaşma ile Osmanlı’nın kaybedilen toprakları geri alma umudu sona ermiştir.
  Avrupalı devletleri yakından tanıma çabasına girilmiştir.
  Lale devri başlamıştır
  Osmanlı-İran İlişkileri
  Osmanlı İran arasında bir çok savaş ve antlaşma yapılsa da iki taraf da başarılı olamamış ve boşu boşuna güç kaybı yaşamıştır. Osmanlı İran arasında en önemli antlaşma Kasr-ı şirindir.
  3. Ahmet Dönemi
  Lale devri
  Paris’e ilk elçi gönderildi (28 Mehmet Çelebi)
  Elçi gördüklerini seferatname adli eserinde topladı
  İlk Türk matbaasıni 28Mehmet Çelebi’nin oğlu Sait Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika İstanbul’a açmıştır
  Kütüphanelerin açılması
  İlk itfaiye ocağının açılması
  İlk kez çiçek aşısının uygulanması
  İlk kağıt fabrikasının kurulmsı
  Bu dönem patrona Halil isyanıyla sona ermiştir
  :cool:
  Edaa Byktr bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş