Ders kitabı-Ünite Değerlendirmesi-54 55-Lütfenn yarına aciL..

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde aşqımsın tarafından paylaşıldı.

 1. aşqımsın

  aşqımsın Üye

  Katılım:
  4 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  :confused: Arkadaşlar ders kitabı sayfa 54 ve 55 ünite değerlendirmesini yapabilir misiniz???....yardım istiyorum Lütfenn...:confused:
 2. xxtugcenuxx

  xxtugcenuxx Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2009
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  12
  Ödül Puanları:
  0
  A
  1. Çanakkale Cephesi, Kafkas (Do¤u) Cephesi,
  Sina-Filistin-Suriye Cephesi, Irak-‹ran Cephesi,
  Galiçya Cephesi, Romanya ve Makedonya cepheleri.
  2. ‹ngiltere, ‹talya, Fransa ve Yunanistan
  3. Yörük Ali Efe, Kara Fatma, Kaz›m Karabekir.
  4. Amasya Genelgesi, Millî Mücadele düflüncesinin
  eyleme geçiflidir. Belgede, Millî Mücadele’nin temel
  amaç ve yöntemi belirlenmifltir.
  5. Erzurum Kongresi, toplan›fl flekliyle bölgesel
  ama al›nan kararlar aç›s›ndan millî bir kongredir.
  6. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.
  7. Misak›millî, son Osmanl› Mebusan Meclisi’nde
  Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  üyelerinin yo¤un çabas›yla kabul edilen ve millî
  s›n›rlar›m›z›n da tespit edildi¤i bir programd›r.
  8. Tam ba¤›ms›zl›k, millî egemenlik ve vatan›n
  bütünlü¤ü.
  9. H›yanet-i Vataniye Kanunu.
  B
  B
  Olay ve olgular›n kronolojik s›ras› flu flekildedir:
  18 Mart 1915- Çanakkale Savafllar›
  30 Ekim 1918-Mondros Ateflkes Anlaflmas›
  22 Haziran 1919-Amasya Genelgesi
  23 Temmuz-7 A¤ustos 1919-Erzurum Kongresi
  4-11 Eylül 1919-Sivas Kongresi
  20-22 Ekim 1919-Amasya Görüflmeleri
  28 Ocak 1920-Misak›millî’nin kabulü
  23 Nisan 1920-TBMM’nin aç›l›fl›
  10 A¤ustos 1920-Sevr Antlaflmas›

  C
  1. C
  2. A
  3. B
  4. C
  5. B
  arda boğaç ve kemal kalkan bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş