devşirme devri

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde ingilizce tarafından paylaşıldı.

 1. ingilizce

  ingilizce Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2008
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar devşirme devriyle ilgili bilgi verir misiniz?
 2. Qzge

  Qzge Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  devşirme:hristiyan ailelerinden İslam-Türk aileleri çoçukları alıp yetiştiriyorlar.çoçuklar sonradan Türkve Müslüman oluyorlar...
 3. ecm_bal

  ecm_bal Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Mart 2008
  Mesajlar:
  681
  Beğenileri:
  372
  Ödül Puanları:
  63
  DEVŞİRME TANIMI

  Devşirme, toplama demektir. Tebaadan olan Hıristiyan çocuklarının
  Yeniçeri yapılmak üzere toplanmalarıdır. Saray hizmetleriyle, Bostancı
  ocağı ve Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere Osmanlı Devletinin
  Hıristiyan halkından topladığı çocuklara verilen isimdir.

  Orhan Gazi devrinde, yalnız Türklerden teşkil edilen Osmanlı ordusunun
  yeterli gelmemesiyle, harpte ele geçirilen güçlü esirlerden faydalanma
  yoluna gidilmiştir. Böylelikle “Pençik oğlanı” denilen ve her beş
  esirden birinin alınması yoluyla bir ordu teşkil edilmiştir. Sultan
  Birinci Murat zamanında Pençik oğlanı teşkilatı bir kanuna bağlanarak,
  Gelibolu Acemi Ocağı kuruldu. Böylece kapıkulu ocağının temelleri
  atılmış oldu.

  Acemi ocağı teşkilatı daha sonraları ihtiyaç nispetinde genişletildi.
  Fütuhatın ilerlemesi üzerine bir taraftan askere olan ihtiyaç, diğer
  taraftan siyasi olaylar sonucunda ordu mevcudunun azalması, Pençik
  oğlanından başka devşirme ismiyle Osmanlıların Rumeli’deki
  topraklarında bulunan Hıristiyan tebaadan ocağa yeniçeri olarak efrad
  alınmasını gerektirdi. Bu amaçla Hıristiyan tebaa evladından asker
  devşirmek için bir Devşirme Kanunu yapıldı. Bu yeni kanunla baştan başa
  gayrimüslim olan Rumeli halkı yavaş yavaş Müslüman ordusu
  kuvvetlenecekti. Devşirme kanunu artık eski önemini kaybeden Pençik
  kanunuyla asker alınmasının yerine geçmiş, kuvvetli ve sürekli olarak
  iki bucuk asır devam etmiştir.

  Devşirme Kanunu, özellikle 17. Yüzyılın başından itibaren, Hıristiyan
  çocuklarının gerekli tetkik ve muayeneler yapılmadan alınmaları,
  tutulması gerekli olan eşkal defterine pek önem verilmemesi üzerine
  bozulmaya başlamıştır. Bu durum yeniçeri ocağına devşirme etrafının
  alınmasından vazgeçilmesine yol açmıştır. 18 yüzyıl başlarında yalnız
  Bostancı Ocağı için 1000 devşirme toplanmışken, aynı yüzyılın
  ortalarında devşirme usulü kesin olarak bırakılmıştır.

  DEVŞİRME USULÜ NEREDEN VE NEDEN ÇIKMIŞTIR?

  Devşirmenin başlama sebepleri şunlardır:

  1) Yıldırım Beyazid’in Ankara mağlubiyetinden sonra fetihlerin
  duraklaması, hatta geçici olarak gerilemesi sebebiyle yeniden esir elde
  edilememesi acemi oğlan ihtiyacını artırmıştır.

  2) Osmanlı Devletinin en önemli ordusundan Yeniçeri teşkilatında görev
  almak için Müslüman ve Hıristiyan her çevreden talepler gelmeye
  başlamıştır.

  3) Gayrimüslimlerin askerlik edemeyişleri ve buna karşı cizye vergisi
  ödemeleri söz konusu olduğundan gayrimüslimler ve özellikle
  Bulgar-Arnavut, ve Ermenilerin Bosnalı ve Ermenilerin Osmanlı ordusunda
  görev alma arzuları gittikçe artmıştır.  DEVŞİRMELER

  Saray hizmetleriyle bostancılıkta ve yeniçeri ocağında istihdam olunmak
  üzere toplanan Hıristiyan çocukları hakkında kullanılır bir tabirdir.
  Bu hizmetler daha önceleri esirlere gördürülürdü. Esirler I. Murat
  zamanında kurulan ve “acemi ocağı” adı verilen ocakta
  yetiştirilmekteydiler. Miktarları yeniçeri ve acemi ocakları kadrosuz
  adetlerini öğrenmek üzere ikişer filori’ye Anadolu’daki Türklerin
  hizmetlerine verilir, sonra alınarak muhtelif hizmetlerde
  kullanılırlardı. Devşirme suretiyle Hıristiyan çocukların alınması ve
  bunlardan muhtelif hizmetlerle askerlik işlerinde istifade olunması
  esirlerin azaldığı zamanlarda duyulan zaruret sevkiyle başlamıştı.

  Yıldırım ile Timur arasındaki Ankara muharebesinden sonra Osmanlı
  istilası, muvakkat bir zaman için durmuş ve mücadele ve saltanat
  kavgası yüzünden, askere olan ihtiyaç sebebiyle II. Murat zamanında
  devşirme kanunu çıkarılmıştır. Bu yeni kanun ile hem askeri ihtiyaç
  temin edilecek, hem de Rumeli’de yavaş yavaş Müslüman miktarı artmış
  olacaktır.

  Hıristiyan tebaadan alınacak çocukların miktarı yeniçeri ağası
  tarafından tespit edilerek üç, beş, yedi senede bir ve sekiz ile on
  sekiz ve bazen de yirmi yaş arasındaki gençlerden gürbüz ve sağlıklı
  olanlar seçilerek devşirildi. Esirlere “acemi oğlanı” denildiği gibi
  devşirme usulüyle toplanan Hıristiyan çocuklarına da “acemi oğlanı”
  denildi. Devşirme alınması hakkındaki kanun ile Rumeli’de Bulgaristan,
  Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan ile daha sonra Bosna, Hersek ve
  Hırvatistan’dan çocuk toplanmıştı. Boşnaklar Müslüman oldukları halde
  onlardan da devşirme usulüyle acemi oğlanı alınırdı. Bunu da isteyen
  kendileriydi. Devşirme usulüyle Hıristiyan çocuklarının alındığı yerler
  muayyendi. Bu yerler Üsküp, İştip, Köstendil, Pirzren, Görice,
  sanmakta, Prebol, yaşlıca, Ereğli Kasrı, Yanya, Pirlepe, İskenderiye,
  Ohri, İpek, Dukakin, Kırçova, Faço, Novesin, Nüveprespe, Manastır,
  Mastar, İmoçka, İznovrik, Böğürtlen, Gölikesriye, Hurpişta, Biblişte,
  Akçakale idi. Bazı yerlerden oğlan alınmazdı. İstanbul civarındaki
  Kartal ile Kadıköyden oğlan alınmazdı.

  Kartal halkı Üsküdar çayırlarını biçerler, çayırlara bakarlardı.
  Bursa’dan ve diğer yerlerden gelen şeyleri muhafaza ederler,
  gerektiğinde de kılavuz vazifesini görürlerdi. Hazineyi muhafaza
  ettikleri ve her sene gemiler için kürek verdikleri sürece Biga
  Hıristiyanları da devşirme oğlan vermezlerdi.

  DEVŞİRME SÜRÜLERİNİN TEVZİLERİ

  Devşirme her zaman umumi şekilde olmaz, ihtiyaca göre mıntıka mıntıka
  yapılırdı. Bu iş ile yeniçeri ağası ile acemi ocağı ağası (İstanbul
  ağası) ilgilenirdi. Acemi ocağı için devşirme sağlanması ve acemi
  ocağından yeniçeri ocağı ile sair ocaklara acemi verilmesi yeniçeri
  ağasının gerekli görmesi ile olurdu. Devşirme için herhangi bir yere
  veya sancağa yeniçeri ocağı zabitlerinden bir devşirme ağası ile katip
  tayin edilmesi kanundu. Bu ilk başta, beylerbeyi, ancak beyi ve mahalli
  kadılar vasıtasıyla yapılırdı. Ancak daha sonra bunun suistimal
  edilmesi yüzünden ocak vasıtasıyla yapılması gerekli görüldü.
  Devşirmeler ocak tarafından tayin edilen memurlar ile toplanırdı. Bu
  memurlara fermandan başka Yeniçeri ağası tarafından da mühürlü ve
  ferman mealinde bir mektup verilmesi de usul gereğiydi. Bu mektup
  yeniçeri ağası tarafından devşirme mıntıkasındaki kadılara hitaben
  yazılırdı. Devşirme memuru maiyetinde aldığı bir kısım ocak efradı ile
  vazifesine giderdi. Devşirme işi suiistimale çok müsaitti. Bunu
  engellemek için hükümetçe bir takım önlemler alınırdı ancak buna rağmen
  devşirme sahasındaki çocuklar babalarından rüşvet alınarak devşirmeye
  yazılmaz veya başka birisi yazılır veya para ile kanunun izin vermediği
  Türk ve sair Müslümanlardan devşirme alınırdı. Kadılar ve halk
  tarafından bu gibi yolsuzluklar hükümete haber verildiği zaman bu
  durumlar müfettişler tarafından saptanır ve devşirme memuru şiddetle
  cezalandırıldı.

  DEVŞİRME MEMURU

  Devşirme memuru tayin edildiği mıntıkada her bir kazayı bizzat gezer ve
  kanuni vasıflara uyan sekiz on ve yirmi yaş arasında çocuk
  devşirilirdi. Her kazada ilan vasıtasıyla Hıristiyan çocukları babaları
  ve vaftiz defterleriyle toplama yerine gelirlerdi. Devşirme memuru
  vaftiz kağıtlarını kontrol ederek yaşları uygun olanları ayırırdı.
  Çocuklar içinde evli olanları varsa onlara dokunamazdı. Bunların
  arasında on dört ile on sekiz yaş arasındakiler tercihen alınırdı. Bu
  devşirme her zaman aynı şekilde olmayıp ihtiyaca göre değişebilirdi.

  Devşirme memuru vazifesinde tamamen serbestti, işine kimse müdahale
  edemezdi. Gittiği sancakta elindeki ferman ile ağa mektubu hükmüne
  göre, hareket ederdi. Gittiği yerin sancak beyi, kadılar ve tımar
  sahipleri onun işini kolaylaştırmakla sorumluydular. Devşirme memurunun
  çocuk devşirmeye geldiği tellâllar vasıtasıyla köylere bildirilirdi.

  DEVŞİRMELERİN SEÇİLMESİ

  Devşirmeye ayrılan çocuğun köyü, kaza ve sancağı ile baba ve anasının,
  mensup olduğu sipahinin adı, hangi vakıf veya çiftlik sahibinin reayası
  olduğu, doğum tarihi, yaşı, devlet merkezine sevki sırasında sürücü
  denilen sevk memurunun ismi, ayrı ayrı, iki deftere yazılırdı. Bu iki
  defterden biri devşirme memuru olan yayı başıda, diğeri de devşirmeye
  götürülen sürücüde bulunurdu. Devşirilen çocuklara kızıl aba ile
  kırmızı külah giydirilmesi zorunluydu. Bunun bedeli çocukların
  devşirildikleri mıntıka reayasından alınırdı. Kanuna göre Hıristiyan
  çocukların en asilleri alınırdı. Papaz oğulları da alınırdı. İki çocuğu
  olanın biri ve birkaç çocuğu olanın en sağlıklı ve güzeli seçilirdi.
  Bir oğlu olanın çocuğu alınmaz, babasının hizmetine bırakılırdı.
  Alınacak çocukların orta boylu alınmasına dikkat edilirdi. Uzun boylu
  olanlar saray için seçilirlerdi. Yahudiler ticaretle uğraştıklarından
  onlardan devşirme alınmazdı. Anası ve babası ölmüş olan çocuğun
  terbiyesi eksik ve açgözlü olacağından ötürü alınmazdı. Çoban oğulları
  ve Türkçe bilen İstanbul’a gitmiş bulunan, sanat sahibi olan oğlanlar
  da alınmazdı. Hıristiyan iken evlenmiş olan ve uzun ve kısa boylular da
  alınmazdı. Devşirmeye alınacak çocuklar arasında Fatur oğulları denilen
  Müslüman Bosna halkının çocukları da vardı. Bunlar ancak saray ve
  bostancı ocağı için alınırdı. Devşirmeler her yerden alınmamaktaydı.
  Bazı hizmetler nedeniyle bunun uygulandığı yerler de vardı. Buralardaki
  ahalinin ellerinde devşirmeden affolunduklarına dair fermanları
  bulunuyordu. Ermenilerden de sadece saray hizmet için az sayıda
  devşirme alınmıştır.

  DEVŞİRMELERİN DEVLET MERKEZİNE GÖNDERİLMESİ

  Devşirilen çocuklar sürü denilen 100-200 kişilik kafileler halinde ve
  sürüye verilen bir defter ile devlet merkezine gönderilirlerdi.
  Bunların kaçmaları ve değiştirilmemeleri için sıkı önlemler alınırdı.
  İstanbul’a gelen devşirmeler iki, üç gün dinlendikten sonra Müslüman
  olurlar ve daha sonra yeniçeri ağası dairesi sürücü defteri ile ağanın
  teftişine arz olurlardı. İyice muayeneden geçenler kanuna uygun olarak
  devşirilmiş ise eşkâl defterine kaydedildikten sonra çocuklar sünnet
  edilirler ve eşkal defteri de yeniçeri ağasının mührü ile mühürlenip
  saklanırdı. Eğer devşirme sürüsü içinde kanuna aykırı olarak birinin
  girdiği anlaşılırsa o sürü tophâne ve cebehâne hizmetine verilir ve
  sürücüler de ağır ceza görürlerdi. Sürü içerisinden saray için
  ayrılacak olanlar ya yeniçeri ağası tarafından arzedilir veya doğrudan
  sürü hükümdara gönderilerek, bunların arasından alınacak çocuklar saray
  ağası tarafından seçilirdi. Daha sonra saray hocası bunları yüzlerine
  bakmak suretiyle ayırırdı. Bu devşirmeler Edirne Sarayı, Galata Sarayı
  ve İbrahim Paşa Sarayı gibi saraylara verilerek yetiştirilirdi. Bu
  çocuklardan yetişen müstaitler yeni saraya Topkapı Sarayına alınır.
  Diğerleri Kapıkulu süvâci bölüklerine verilirlerdi.

  ACEMİ OĞLANLAR

  Acemi oğlanları Rumeli ve Anadolu’daki çiftliklere dağıtılırdı.
  Çiftçilere dağıtılanlara “Türk üzerinde olan acemi oğlanlar” denilirdi.
  Saraylara gönderilen acemi oğlanlar saray bahçelerinde bostancılık,
  çobanlık, kasap yamaklığı, su yollarında işçilik, hamallık, cami
  inşaatında amelelik, demircilik, saraçlık, fırıncılık, mandıracılık,
  gemicilik gibi işlerlerde kullanılırdı. Bu işleri görmek için mevcut
  acemi oğlanlar yetişmezse Türk üzerinde olan acemi oğlanlarından lüzümu
  kadarı bir akçe ulufeye yazılarak Yeniçeri ağasının emriyle
  getirilirdi. Acemi oğlanlar ihtiyaca göre devşirilirdi. Bazen ölenler,
  kaçanlar ve kapıya çıkarılanlar fazla olduğu zaman eksiği kapatmak için
  de oğlan devşirilirdi. Acemi oğlanları, yedi senede bir kapıya
  çıkarılırlardı. Acemi oğlanlar yeniçeri ağası tarafından idare
  edilirdi. Bostanlarda çalışan acemi oğlanların amiri bostancı başı idi.

  İstanbul acemi oğlanları otuz bölük, yirmi dokuz cemaat olmak üzere 59
  ortaydı. Ortaların amirleri çorbacı, meydan kethüdası ve kopucuydu.
  Çorbacı ortanın amiri, meydan kethüdası çorbacının vekili, kapucu da
  kapu çuhadarı vazifesini görürdü. Acemi oğlanların defterini acemi
  oğlanları katibi tutardı. Acemi oğlanların kapıya çıkmamak yüzünden
  isyan ettikleri de olurdu.

  Devşirme sürüsü ağa kapısında yoklama bittikten sonra acemi ocağı
  zabitlerinden Anadolu ağası ve Rumeli ağası vasıtaları ile, az bir
  ücret ile belli bir süre için Anadolu ve Rumelideki çiftlik
  sahiplerinin ve Türk köylüsünün hizmetlerine verilirlerdi. Devşirme
  Rumeli’de yapılmış ise bunlar Anadolu’ya Anadolu’da yapılmış ise
  Rumeli’ye yollanırdı. Amaç orada deniz olduğundan memleketlerine
  kaçmalarını engellemekti. Çünkü 15 ile 20 yaş arasındakilerden kaçanlar
  olurdu. Bu şekilde hizmet eden devşirmelerden kıdemliler, sırası
  gelince yeniçeri ağasının arzı ve divan-ı hümayanun kararı ile,
  İstanbul’a getirilerek yeniçeri ağası tarafından eşkal defterine
  bakılıp, hüviyetleri hakkında kanaat oluştuktan sonra acemi ocağına
  kaydedilirlerdi. Acemi ocağı kaydedilen devşirmeye bundan sonra acemi
  oğlanı denilir ve kendisine de bir akçe yevmiye verilirdi.

  Devşirme usulünün hangi tarihi kadar devam ettiğine dair bir vesika
  zuhur etmemiştir. Yalnız Lehistan’la yapılan Bucaş muahedesinin (1672)
  üçüncü maddesinde Podolya’dan bahsedilirken “devşirme ferman olunursa
  bunlardan ve reayadan devşirme alınmaya” diye mezkurdur. 1724 de
  devşirme usulü cari idi.

  Devşirmeler hicri 12 inci asırdın ortalarına kadar Osmanlı
  İmparatorluğu tarihinde mühim rol oynamışlardır. Hatta denilebilir ki
  devletin en büyük mevkileri devşirmeler elinde idi. Anadolu ve bilahare
  Rumeli’de ekseriyet teşkil eden Türk Topraklarına merbut ve binaenaleyh
  sipahilikle mümtaz oldukları için hükümet ve hassaten saray
  hizmetlerinde kullanılmazlardı. Bu sebeple Osmanlı ricalinin çocuğu
  devşirme usulüyle alınan, İslam ve Osmanlı terbiyesi gören Hıristiyan
  çocuklarından yetişme idi.

  DEVŞİRME İLE İLGİLİ TERİMLER

  DEVŞİRME AĞASI: Yeniçeri ocağı ile saray hizmetlerinde kullanılmak
  üzere devşirme adı verilen Hıristiyan çocuklarını toplamak vazifesiyle
  gönderilen memura verilen addır. Yeniçeri zabitlerinden olan bu
  memurlara gittikleri yerlerin alakalı memurlarına gösterilmek üzere
  hüküm verilirdi.

  DEVŞİRME FERMANI: Devşirme toplamak padişah
  tarafından verilen ferman hakkında kullanılır bir tabirdir. Firman ocak
  tarafından ağalar arasından intihap olunan memura verilirdi. “Devşirme”
  tabirinde bir örneği konulmuş bulunan firmandan başka yeniçeri ağası
  tarafından mühürlü ve tamamen ferman mealinde bir mektup verilmek de
  usuldendi.

  DEVŞİRME MEMURU: Devşirme toplamak için tayin
  olunan memur hakkında kullanılır bir tabirdir. Bu iş XVI ncı asrın ilk
  yarısına kadar beylerbeyi, sancak beyi ve kadılar tarafından yapılırken
  bunların iltimas ve rüşvet almak suretiyle yolsuz hareketlerine mebni
  devşirme işi yeniçeri ocağına bırakılmıştı. Bu hizmete ocaktan
  sekbanbaşı, solakbaşı, zağarcıbaşı, turnacıbaşı, hesekiler,
  zemberekçibaşı, deveciler, veya yayabaşılardan biri bir takım maiyeti
  ile memur edilirdi. Devşirme memurunun eline fermandan başka yeniçeri
  ağası tarafından mühürlü ve tamamen ferman mealinde bir mektup verilmek
  usuldendi.

  DEVŞİRME SÜRÜSÜ: Devşirme usulüyle toplanan
  Hıristiyan çocukların yüz, yüz elli, iki yüz ve daha ziyade olmak üzere
  hükümet merkezine gönderilmeleri hakkında kullanılır bir tabirdir.
  Buradaki sürü kafile demektir. Devşirmeler sevk memuru demek olan
  sürücü adı verilen memurlar muhafızların nezaretleri altında sevk
  olunurlardı.  SONUÇ

  Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki ilk askeri kuvvetlerin Osman
  Gazi’ye bağlı atlı birlikler olduğu, bunların da aşiretlere mensup
  bulunduğu bilinir. Orhan Gazi’nin ilk zamanlarında da bunlara
  faydalanıldığı, fakat Bursa’nın fethinin uzun sürmesi, atlı birliklerin
  muhasara işlerinde ve kale zaptında pek elverişli olmaması
  görüldüğünden muntazam ve devamlı yaya birlikleri, buna paralel olarak
  da yine aynı şekilde atlı muntazam askeri bir kuvvet meydana
  getirildiği bilinir. Birincisi yaya veya piyade, ikinciler de müsellem
  adını taşımakta idiler. Bunların yanında Gaziyan-ı Rum, Abiyan-ı Rum,
  Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı Rum isimlerini taşıyan, seferlere iştirak eden
  kuvvetler de vardı.

  Birinci Murat zamanında Yeniçeri teşkilatı kurulduğu, bunların bizzat
  hükümdara bağlı oldukları, bu modelin de Selçuklulardan ve memluklardan
  alındığı ifade olunur. Yeniçeri teşkilatının kaynağı da Acemi oğlanları
  Ocağı teşkil etmekteydi. Gelibolu’da kurulan bu ocak, İstanbul’un
  fethinden sonra önemini kaybetmekle beraber, İstanbul’da bir ayrı
  Acemi-oğlanlar Ocağı açıldığı bilinir. Gelibolu’daki devam etmiştir.

  I. Murad devrinde kurulan Yeniçeri Ocağı’na asker temini için önce
  pençik kanunu gereceğince gayri Müslim genç savaş esirlerinden
  faydalanılmış, fakat zaman fetihlerin azalması, Ankara Savaşı’ndan
  sonra da bir süre durması yüzünden devşirme yoluna başvurulmuştur. Daha
  önce İslam devletlerinde görülmeyen bu usulün Çelebi Mehmed zamanında
  (1412-1421) kullanıldığı, ancak oğlu II. Murad devrinde (1421-1451)
  kanunlaştığı anlaşılmaktadır.

  Seferlerde alınan esirlerin her biri için esirciden pençik resmi adı
  altında 245 akçe alındığı, alınan erkek eserlerden de 1/5’inin padişah
  hakkı olarak alındığı, bunların Anadolu’da Türk çiftçilerin yayına
  verildiği, orada hizmetler sırasında hem Türkçe öğrendikleri, 3-4 yıl
  sonra da getirilip Yeniçeri Ocağı’na kayd olundukları anlaşılmaktadır.

  Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın Rumeli’deki fetihleri sırasında
  harpte aldığı esirlerde kısa bir süre eğitimden sonra 2 akçe yevmiye
  ile yeniçeri yaptığı, bu usulün onun vefatından sonra da devam ettiği,
  I. Murad zamanında da bu yönetimin devam ettirildiği, harp esirlerinin
  önceleri Lapseki-Gelibolu ve Çardak arasında işleyen suvarilerin
  atlarını nakl eden gemilerde (at gemisi) 5-10 sene 2 akçe gündelik
  çalıştırıldıkları sonra da yeniçeri olmalarına karar alındığı
  öğrenilmektedir. O tarihlerde 2 akçe yaklaşık 1 milyon lira ederdi. Bu
  nizamın da ilkin 1362 veya 1363 tarihinde uygulanmaya başlandığı,
  devşirme kanunun da Çelebi Mehmed zamanında yapıldığını görmekteyiz.

  Osmanlı devşirme sistemi sonucu hazin toplumsal durumlar yaşanır.
  Osmanlı bu sistem ile Türk ve Müslüman olmayan gayri-müslim tebaadan
  erkek çocukları ailelerinden küçük yaşta alıp Enderun okullarında
  kendine özgü toplumuna yabancılaşacak bir eğitim sistemi ile
  yetiştiriliyor. Bu yetişenler ne geldikleri kökene yani Rumen, Sırp,
  Yugoslav’a, Arnavut’a vs. benziyordu ne de Türk’e onlar kendine has
  idi, yani Osmanlı idi. Bunların bir kısmı Türkçe’yi bile bilmezken bir
  kısmı ise kendi ana dilini bile bilmezdi. Bir yandan da gizli bir dil
  gizli bir din taşıdıkları iddia edilir.

Sayfayı Paylaş