DİL ANLATIM SES OLAYLARI

Konu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf' bölümünde cocopo69 tarafından paylaşıldı.

?

Hikayedeki Ses Olayları Nelerdir ? (LÜtfen...)

 1. ...

  oy sayısı 0
  0,0%
 2. ...

  oy sayısı 0
  0,0%
Birden fazla oy kullanılabilir.
 1. cocopo69

  cocopo69 Üye

  Katılım:
  7 Mart 2012
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2

  Felâtun Beyi tan›r m›s›n›z? Hani şu Merakî Efendinin oğlu
  Felâtun Bey! Galiba tan›yamad›n›z. Fakat tan›nacak bir çocuktur.
  Mustafa Merakî Efendi, Tophane’nin Beyoğlu’na yak›n bir mahallesinde
  oturur. Mahallenin semtini söylemek uygun olmaz.
  Semtini de anlad›n›z ya? Bu kadar›yla yetininiz.
  Kendisi k›rk beşlik bir adamd›r. Fakat babas›, “Bir genç erken
  evlendirilir ise namusunu, terbiyesini daha iyi muhafaza eder.”
  fikrinde olduğundan Mustafa Meraki Efendiyi on alt› yaş›nda iken
  evlendirmişti. Bu sebeple de Mustafa Meraki Efendi daha k›rk beş
  yaş›ndayken, yirmi yedi yaş›nda Felâtun ad›nda bir oğlu vard›.
  Mustafa Meraki Efendinin çocuğu Felâtun Beyden ibaret değildir,
  bir de Mihriban isminde on beş yaş›nda bir k›z› vard›r.
  İnsan›n k›rk beş yaş›nda iken böyle yirmi yedi yaş›nda bir
  oğul ile on beş yaş›nda bir k›za sahip olmas› ne büyük bir saadettir.
  Lakin size derhal şunu da hat›rlatal›m ki, böyle bir saadet
  genellikle babalara aittir. Annelere göre s›k›nt› say›l›r. Mustafa
  Meraki Efendinin eşi için de böyle olmuştu. Çünkü Meraki Efendi
  on alt› yaş›ndayken on iki yaş›nda bir k›zla evlendirilmişti. Öyle
  ya! Kad›n kocas›ndan daima dört beş yaş küçük olmal›d›r! Sonra
  bu k›z, daha on beş yaş›ndayken dünyaya bir çocuk getirdi. AnAhmet
  Mithat Efendi
  • 6 •
  cak bundan sonra kaç defa hamile kald›ysa, çocuğunu rahminde
  bar›nd›ramay›p düşürdü. Doktorlar bu durumun as›l sebebini tam
  olarak bulamad›klar›ndan çeşitli sebepler ortaya koyarak kad›n›n
  tedavisinden el çektiler. İş ebelere kald›. Onlar da bin bir zorlukla
  Mihriban Han›m› düşmekten koruyup doğumuna vesile oldular.
  Zavall› anne, bu k›z› doğurduktan sonra loğusa yatağ›nda şehit
  olarak vefat etti. Allah rahmet eylesin! Böyle şeyler doğald›r, zaten
  başka ne diyebiliriz ki! Mustafa Meraki Efendi, eşi öldüğü zaman,
  on üç yaş›nda bir erkek çocuğu ve yeni doğmuş k›z›yla ortada
  kal›vermişti. Bu sebeple bir müddet mecburen evlenemedi. Son
  zamanlar›n en medeni şehri olan İstanbul’da bekâr yaşayabilmek
  mümkün olduğundan, bir süre daha bekâr yaşad›. Daha sonralar›
  da lüzum görmediği için evlenmedi. Mustafa Meraki Efendi evlenmedi
  fakat çocuklar›na, özellikle de k›z›na dad›l›k etmesi için
  yaş› ilerlemiş bir cariye ald›. O cariye çocuklara bakar, bir ihtiyar
  Rum kar›s› ev hizmetini görür, bir Ermeni kar›s› da aşç›l›k ederdi.
  Nas›l? Mustafa Meraki Efendinin evinin yönetim biçimini garip
  mi buldunuz? Bizim Mustafa Meraki Efendi alafranga yaşama
  tarz›n› seven bir adamd›. Hani şu on beş yirmi sene öncesinin İstanbul
  alafrangalar› var ya, onlar gibi severdi. Hem de nas›l severdi?
  Ekonomik durumu fazlas›yla iyi olduğundan Üsküdar’da bulunan
  konağ›, bağ›, bahçeyi ucuz pahal› demeden alafranga yaşamak için
  satm›şt›. Tophane’nin Beyoğlu’na yak›n bir mahallesinde yeni, güzel
  bir ev inşa ettirip buraya yerleşmişti. Alafrangaya olan merak›n›n
  derecesini kâgir tarzda yapt›rd›ğ› evden anlay›n›z. Şimdi böyle bir
  semtte, böyle bir evde, bu kadar Bat›l› yaşam tarz› içinde olan adam,
  evine şöyle böyle kişileri doldurur mu? Özellikle arada bir gelen
  Bat›l› dostlar›na hizmet etmek için Rum ve Ermeni hizmetçilere
  ihtiyac› ortadayd›.
  Bizim burada as›l amac›m›z Felâtun Beyi okuyucuya tan›tmak
  olduğundan, babas› Mustafa Meraki Efendinin mazisi hakk›nda
  da bilgi vermeyi uygun gördük. Çünkü Felâtun Beyi tan›mak için
  Felâtun Bey ile Râkım Efendi
  • 7 •
  öncelikle onun ailesinin geçmişini bilmek gerekir. Böylece onun
  davran›şlar›, düşünceleri her türlü hali daha kolay anlaş›labilir.
  Felâtun Beyin çocukluğunu anlatmak için ayr›nt›ya ihtiyac›m›z
  yoktur. Mustafa Meraki Efendi iyi bir alaturka yaşam›n ard›ndan,
  yine kendi isteğiyle daha rahat, daha farkl› gördüğü alafranga
  yaşam›n içine girmiştir. Bu değişim, onun kendi maddi ve manevi
  zevklerindeki tercihlerden kaynaklanm›şt›r. Bu yönüyle değerlendirildiğinde,
  böyle bir adam›n öksüz kalan bir çocuğu nas›l
  yetiştireceğini herkes tahmin edebilir.
  Çocuk, Rüştiye mektebine1 verilmişti. Çantas› elinde her gün
  okula gider gelirdi. Bir de haftada iki kez özel ders için gelen
  Frans›z bir hocas› vard›. Mustafa Meraki Efendinin kendisi öyle
  tahsil görmüş adamlardan değildi. Dolay›s›yla çocuğunun eğitimi
  için gerekli ilgiyi gösteremedi. O, oğlunun mektebe gidip gelmesini,
  özel Frans›z hocas›n›n olmas›n› bir çocuğun eğitimi için yeterli
  görürdü. Oğlunun gördüğü eğitim böyle olunca, k›z›n›n eğitiminin
  ne halde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hemen şunu hat›rlatal›m
  ki, bu çocuklar›n giyim kuşamlar› son derece iyiydi. Beyoğlu’nda
  çocuk elbisesi olarak ne moda olduysa, Meraki Efendi herkesten
  önce onu al›p çocuklar›na giydirmeye kendisini mecbur hissederdi.
  Ha!.. Bak biz şunu hat›rlatmay› unuttuk. Bizim Mustafa Meraki
  Efendinin ismi yaln›zca Mustafa Efendidir. “Meraki” lâkab› kendisine
  sonradan verilmiştir. Çünkü bu adam›n baz› garip halleri
  vard›r. Mesela, kendi evinde mükemmel bir yemek dururken, o baz›
  akşamlar gidip Beyoğlu’nda bir bakkal dükkân›nda çiroz, zeytin gibi
  şeyler yerdi. Soranlara da “Ne yapal›m merak›md›r.” derdi. Yine baz›
  geceler, Naum’un tiyatrosuna karş›l›k Elmadağ›’nda bal›kç› ve kuşbaz
  tak›m›n›n gittikleri yerlere gitmesine bir anlam veremeyenlere
  “Merak bu ya!” gibi karş›l›klarda bulunduğundan “Merak›md›r.”,
  “Merak bu ya!”, “Merak›ma dokundu.”, “Merak›m elvermez.” sözleri
  kendisine “Meraki” lâkab›n›n verilmesine sebep olmuştu.
  Ahmet Mithat Efendi
  • 8 •
  Buraya kadar sunduğumuz bilgilerle, bizim Felâtun Beyin geçmişine
  bak›l›p şimdiki halleri tahmin edilebilir. Şimdi yine, Mustafa
  Meraki Efendinin k›rk beş, oğlunun yirmi yedi, k›z›n›n da on dört
  yaşlar›nda olduğu zamanlara dönelim.
  Felâtun Bey, önemli kalemlerin2 birisinde memurdu. Devlet
  dairelerinde baz› efendiler vard›r, yüksek makamlara gelebilmek
  için kâtiplik zamanlar›n› gece gündüz çal›şmaya ay›r›rlar. Bunun
  gibilerini herkes tan›r ya! Bizim Felâtun Bey bunlardan değildi.
  Ayda eksiksiz yirmi bin kuruş geliri olan bir baban›n tek oğlu olup,
  kendisini Eflâtun’larla bir tutan bu adam›n hiçbir şeye ihtiyac›
  yoktu. Buna dayanarak, cuma günü mutlaka bir piknik yerine
  gidip cumartesi bir önceki günün yorgunluğunu ç›kar›r. Pazar
  günleri piknik yerleri daha alafranga olduğundan hiç gitmezlik
  edemez! Pazar›n yorgunluğunu da pazartesi ç›kar›r. Sal› günü
  daireye gitmek için haz›rlansa da, havay› ziyaret için pek uygun
  bulup eş dost ziyaretine ç›kar; bu günü de böylece tatil ilân etmiş
  olur. Çarşamba günü “alt›dan dokuza”3 kadar dairede haftan›n
  olaylar›n› dinler, akşam için, sohbet edecek kendisi gibi genç birilerini
  bulup Beyoğlu’nda oturur. Böylece Perşembe gecesi alafranga
  eğlence yerlerinde geçirilir, sabahlan›r, Perşembe günü de akşama
  kadar uyunurdu. Nihayet yine cuma gelir ve işte şu bir haftal›k
  meşguliyet nas›lsa diğer haftalar da birbirine benzer şekilde geçerdi.
  Böyle haftada üç saat kaleme gidip onu da binbir türlü hikâye
  dinlemekle geçiren bir delikanl› ne öğrenebilir ki?
  Nas›l ne öğrenebilir? İşte Felâtun Bey öğrenmiş ya! Yaz›s› var,
  okumas› var, Frans›zcas› var. Zeki, anlay›şl›, becerikli... Özellikle
  de her ay eline geçen yirmi bin kuruşluk baba geliri! Bir adam›n
  dünyada öğreneceği daha ne kald› ki?
  Bak›n şimdi, Allah için söyleyelim, Felatun Beyin yeni ç›kan
  eserlere merak› oldukça fazlad›r. “Can›m şöyle bir eser bas›lm›ş.”
  dediler mi Felatun Bey için “Onu görmedim.” demek olamazd›.
  Felâtun Bey ile Râkım Efendi
  • 9 •
  Hangi kitap ç›karsa ç›ks›n, sat›c›lardan kendisine daima kitap
  götürmeye al›şm›ş olan, en önce Felatun Beyin kitab›n› götürüp
  Beyoğlu’nda ciltçi Gulam’a teslim eder, o da güzel bir alafranga
  cilt yap›p arkas›na alt›n yald›z ile A-P harflerini bast›ktan sonra
  götürüp Felatun Beyin uşağ›na verirdi. Felatun Bey akşam eve
  gelince kitab› görür, oldukça titiz, düzenli bir şekilde kütüphanesine
  yerleştirirdi.
  Frans›zca bu iki harfi tan›rs›n›z. Birisi “elif” birisi “pe” harfleridir.
  “Elif” Felatun Beyin isminin ilk harfi, “pe” ise Felatun
  sözcüğünün Frans›zcas› olan Platon kelimesinin birinci harfidir.
  Alafrangada bir adam›n isminin veya isimlerinin ilk harfini ya da
  harflerini belirtmek âdeti vard›r. Buna o adam›n “markas›” denilir.
  Burada amac›m›z Felatun Beyi eleştirmek değil, onun bütün
  hallerini okuyucuya olduğu gibi sunmakt›r. Fakat şunu da belirtelim
  ki:
  Felatun Bey bu kadar zengin olduğuna, bu kadar kendine güvendiğine
  göre tavr›ndan, azametinden geçilmemek gerekir, fakat
  bizimkinin hali pek de öyle değildi. Alafrangal›ğ›n ne demek olduğunu
  bilirsiniz ya? İnsan herkese alçak gönüllülük göstermeye,
  herkesin yüzüne gülmeye mecburdur. Öyle zamanlar olurdu ki
  Felatun Beyin uşağ›, beyinin bir adam ile gayet tatl›, nazikane
  konuştuğunu görünce “Bu efendi bizim beyin dostu olmal›.” düşüncesine
  kap›l›r, sonra da durumun tersine döndüğünü, efendisinin
  o adama sövüp sayd›ğ›n› görünce şaş›r›p kal›rd›. Asl›nda eskiler,
  arkas›ndan sövüp sayacağ› bir adam›n yüzüne böyle nezaket göstermeyi
  mertliğe uygun bulmazlar. Alafranga olanlar ise “Mertlik,
  ahmakl›kt›r.” diye hüküm verirler.
  Burada Felatun Beyin uşağ›n› and›k ama onu birazc›k olsun
  tan›tmad›k. Bu Mehmetçik Gastangal›’dan yeni gelmiş, daha dünyay›
  öğrenmemiş, ayda yüz kuruşa mecbur olan, aferinlere muhtaç
  bir adam. Bu adam ki hizmet ettiği efendisinin bir oğluyla bir k›z›
  Ahmet Mithat Efendi
  • 10 •
  olduğunu yeni öğrenebilmiş hatta onlar›n isimlerinin “Pantolan
  Bey”, “Merdivan Han›m” olduğunu ancak ezberleyebilmişti. Ne
  zannettiniz? Felatun isminden “Pantolon”, Mihriban isminden
  “Merdivan” kelimesini ç›kartmay› öyle kolay m› zannediyorsunuz?
  Mehmetçik, as›l büyük efendiye “Merakl› Efendi” derse de, efendisinin
  isminde “L” olmad›ğ›n› fark edip bunu yanl›ş söylediğini
  anlad›ğ›nda mahcup olurdu. Mehmet memleketinde, biraz olsun,
  okumay› öğrenmişti.
  Meraki Efendinin alafrangal›ğ›na karş›l›k böyle bir Mehmetçiği
  konağ›na alm›ş olmas›na şaşmay›n›z. Onu eğitecekti. Eğitmeye
  başlam›şt› bile.
  Meraki Efendi bir gün, “Mehmet! Beyefendi ne yap›yor?” deyip
  de Mehmet’ten “Çorba içiyor.” cevab›n› al›nca “Oğlan öyle
  söyleme; ona alafrangada ‘sopa yiyor’ derler.” demiş ve Mehmet
  “Hay›r efendim! Allah göstermesin, sopa yediği yok, çorba içiyor.”
  karş›l›ğ›n› vermişti. Bu cevaba Meraki Efendi meraklanmay›p
  “Oğlum! Alafrangada çorban›n ismi sopad›r, bunlar› birer birer
  öğrenmeli.” diye nasihat etmişti. İşte anlay›n›z, Mehmet Efendi
  bile yavaş yavaş alafranga olmaya başlam›şt›.
  Nas›l olmas›n ki, olmamak mümkün mü? Büyük Efendi neyse
  ne amma, küçük bey Felatun Efendi Frans›zcadan başka söz söylemiyor
  ki! Sütlü kahve isteyeceği zaman “kafe ole” diyor, Mehmet
  ise bunu, “kovala”dan başlay›p önceden öğrenmiş olduğu “karyola”
  kelimesine kadar deneye deneye ister istemez öğreniyordu.
  Felatun Beyin k›yafetini sorarsan›z, tarif etmekten aciziz.
  Şu kadar›n› söyleyelim… Hani Beyoğlu’nda elbiseci veya terzi
  dükkânlar›nda modalar› göstermek için mukavvalar üzerinde
  birçok resimler vard›r ya, işte bunlardan birkaç yüz tanesi Felatun
  Beyde vard›r. Elinde resim, endam aynas›n›n karş›s›na geçer,
  kendisini o resme benzetinceye kadar uğraş›rd›. Hem kendisini iki
  Felâtun Bey ile Râkım Efendi
  • 11 •
  gün ayn› k›yafetle göremezsiniz ki “Felatun Beyin k›yafeti şudur.”
  demek mümkün olsun.
  Felatun Beyin şeklini, yüzünü k›saca tarif edebiliriz. Ortaca
  boylu, zarif, ince endaml›, sar›ca benizli bir delikanl› olup, kaşlar›,
  gözleri siyah, saçlar›, ağz›, burnu hep bir kad›n›n beğeneceği
  kadar güzeldi.
  Felatun Bey hakk›nda bu kadar bilgi alm›şken biraz da Mihriban
  Han›m hakk›nda bir şeyler öğrenelim.
  Bu k›z her bak›mdan Felatun Beye benzerdi; kardeş olduklar›
  belliydi. Mihriban Han›m bir bayan olarak daha ince, daha zarif
  ve güzeldi.
  Mihriban Han›m, diğer k›zlar gibi oya yapmas›n› bilmez. Çünkü
  alafrangalarda böyle şeyler yoktur. Kese, çorap gibi şeyleri
  de bilmez, çünkü onlar› ancak modist k›zlar örer. Nak›şlar› yine
  onlar işler. Yapma çiçekler Beyoğlu’nda çok! Bunlar› yapmak için
  neden zahmete girsin? Çamaş›r y›kamak, ütülemek hizmetkârlar›n;
  yemek pişirmek de aşç›n›n işidir. Hatta saçlar›n› taramak için bile
  başkas› görevlidir.
  Alafrangada k›zlar iyi bir eğitim, öğretim görürler. Zavall›
  k›zcağ›z öksüz büyüdüğünden pek çok şeyde olduğu gibi bundan
  da nasibini alamad›. Babas› m›z›ka öğretmek için iyi bir piyano
  öğretmeni getirmişti. Fakat madam kendisi çal›p babas› dinlediği
  için Mihriban Han›m “taş alt›nda bir y›lan, kaşlar› durur divan”
  şark›s›ndan başka bir şey öğrenemedi.
  Bununla birlikte k›zcağ›z hoppa m› hoppa, şen mi şen!.. Art›k
  bir genç k›z olduğundan birkaç yerden görücüye gelmişlerdi.
  Babas›n›n şu meşhur serveti, özellikle servet merakl›lar›n›n dikkatini
  çekiyordu. Mihriban Han›m görücülere oğullar›n›n ne işle
  uğraşt›klar›n› sorar, “katip” cevab›n› al›nca “Oh! Cebi delik!”
  der, “asker” cevab›n› al›nca “yar›m kundural›”, “hoca” cevab›n›
  Ahmet Mithat Efendi
  • 12 •
  al›nca da “sar›msak başl›” diyerek hepsine bir kulp uydururdu.
  Görücüler, “A han›m k›z›m niçin böyle söylüyorsunuz? Oğlumuz
  şöyledir böyledir.” diyecek olsalar bir püsküllü kahkaha koyuverip
  “Oh, kalm›ş›m kalm›ş›m da, sizin oğlunuza m› kalm›ş›m. Han›m
  oğlunuza başka bir yerden k›z aray›n›z.” diye kalkar yürüyüverirdi.
  Nas›l, Mihriban Han›m›n bu kadar serbest oluşuna şaş›r›yor
  musunuz? Şaş›rmay›n›z. Çünkü k›zcağ›z evin han›m› olarak büyümüş,
  gelin de kay›nvalide de kendisi olmuştu.
  Eğer Felatun Bey, Mustafa Meraki Efendi ve Mihriban Han›m›n
  tasvirlerinden size usanç geldiyse, aff›n›za s›ğ›nmakla beraber, son
  olarak şunlar› bildirmeden geçmemek için müsaadenizi rica ederim.
  Bu baba, oğul, k›z üçü bir yerde bulunduklar› zaman baba ile
  oğul, Mihriban Han›m›n bir çiçeğini veya eldiven giyişini beğenmeyecek
  olsalar k›zcağ›z›n üç gün üç gece ağlayacağ›n› bildikleri
  için, baş›na bir çiçek değil, saks› giymiş olsa bile, pek güzel olduğuna
  dair yeminler ederlerdi. Üstelik buna mecburdular. Felatun
  Beyin de bu türden zaaflar› vard›. Mesela, ortaya koyduğu bir fikri
  babas› onaylamasa, babas›n› orada bozar, onun cehaletini ortaya
  koymaktan çekinmezdi. Bu sebeple de biçare adamcağ›z, huyunu
  çok iyi bildiği oğlunun yan›nda utanmamak için onun her dediğini
  mecburen onaylard›. Hatta bir gün, baba ile oğul aras›nda, günlerin
  uzay›p k›salmas›n›n hangi sebebe dayal› olduğuna dair bir
  bahis aç›lm›şt›. Mustafa Meraki Efendi, bu konuda kendi fikrini
  söylemekten çekindiği için oğlunun görüşünü bekledi. Çocuk “K›ş
  mevsiminde havalar bulutlu olduğu için, bulutlar güneş ›ş›nlar›n›n
  bize ulaşmas›n› engeller.” dediği zaman pederi “Maşallah, maşallah,
  gerçekten Eflatunlar4 aciz kalacak. Vallahi ben de öyle olduğunu düşünüyordum
  ama bir kere de sizin fikrinizi almak istedim.” demişti.
  Sonra baba oğlunun bu fikrini orijinal bularak, bu meseleyi
  zaman›m›zda ç›kan fen dergilerinin birisinde yay›nlamak üzere
  matbaaya götürdüyse de kabul ettiremeden geri döndü.

Sayfayı Paylaş