Divan Edebiyatı - Test

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Lizard King tarafından paylaşıldı.

 1. Lizard King

  Lizard King Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.291
  Beğenileri:
  444
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?


  A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.
  C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.
  D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.
  E) Nazım birimi beyittir.
  2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Divan nesrinde cümleler uzun, dil ağırdır.
  B) Divan şiirinde redife yer verilmez, genellikle yarım uyak kullanılır.
  C) Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelerden "maz*munlardan" yararlanılır.
  D) Divan edebiyatında düz yazıya "inşa" denir.
  E) Divan nesrinde "seci" denen düz yazı uyağı kullanılmıştır.

  3. * Genellikle sevgi, güzellik, aşk konularında yazılır.
  * İlk beytine matla, son beytine makta denir.
  * Uyaklanışı aa / ba / ca ... şeklindedir.
  * En az 5, en çok 15 beyitten oluşur.

  Yukarıda tanıtılan divan edebiyatı nazım biçi*mi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi
  D) Kıt’a E) Müstezat

  4. *Din ve devlet büyüklerini öven şiirlerdir.
  *En önemli temsilcisi 17. yy.da Nef'î 'dir.
  *En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Mesnevi B) Müstezat
  C) Gazel D) Kaside
  E) Kıt'a

  5.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı na*zım biçimlerinden biri değildir?

  A) Gazel B) Kaside C) Kıt’a D) Şarkı E) Türkü

  6.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı şair*lerinden biri değildir?

  A) Ali Şir Nevayi B) Aşık Paşa
  C) Ahmedi D) Sinan Paşa
  E) Süleyman Çelebi

  7.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı na*zım biçimlerinden biridir?

  A) Koşma B) Sathiye C) Devriye
  D) Mesnevi E) Semai

  8. *13. yy.da yaşamıştır.
  *Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir.
  *Şiirlerini temiz bir Türkçeyle ve sanatlı bir üs*lupla yazmıştır.

  Yukarıda sözü edilen divan şairimiz aşağıda*kilerden hangisidir?

  A) Hoca Dehhani B) Ahmedi C) Âşık Paşa
  D) Mevlâna E) Ali Şir Nevayi

  9.Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beyti olabilir?

  A) Zülfün ki izârında ider cilveler ey dost
  Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl u per ey dost
  B) Bakî çemende hayli perişan imiş varak
  Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan
  C) Gel varma otağına rakibin ki bilürsin
  İt olduğu yire melek itmez güzer ey dost
  D) Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsin
  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile
  E) Sahn-ı çemende durma salınsın sabâ ile
  Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

  10. 16. yy.da yaşamış divan edebiyatı büyük şairle*rindendir. Lirik şiirde öncüdür. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir.

  Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Baki B) Şeyhi C) Nef'î
  D)Fuzûli E) Nedim

  11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Beş mesneviden oluşan eserlere "hamse" de*nir.
  B) Tezkire, divan edebiyatında bilinen kişilerin yaşam öykülerinden söz eden eserlerdir.
  C) Şehrengiz, bir kentin güzelliklerini anlatan eserlerdir.
  D) Siyer, bilmecelerin sorulduğu yapıtlardır.
  E) Peygamberlerle ilgili hikâyeleri içeren yapıtların genel adı "Kısas-ı enbiya"dır.

  12. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının 16. yy.daki temsilcileri birlikte verilmiştir?

  A) Ali Şir Nevayi - Ahmedi - Sinan Paşa
  B) Nef'î - Baki - Fuzûli
  C) Sinan Paşa - Baki - Katip Çelebi
  D) Bağdatlı Ruhi - Fuzûli - Katip Çelebi
  E) Nedim - Şeyh Galip - Fuzûli

  13. *Sadece dört dizelik bir bentle kurulan nazım biçimidir.
  *Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.
  *En büyük ustası Ömer Hayyam'dır.

  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşa*ğıdakilerden hangisidir?

  A) Mesnevi B) Şarkı C) Rubai
  D) Tahmis E) Murabba

  14. Aşağıdakilerden hangisi bendlerle oluşturulan nazım biçimlerinden biri değildir?
  A) Musammat B) Şarkı C) Tuyuğ
  D) Rubai E) Müstezat

  15. *15. yy. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir.
  *Anadolu dışında Türkçe yazan ilk şairdir.
  *Edebiyatımızın ilk şuara tezkiresi Mecalisü'n Nefais'i yazmıştır.

  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Süleyman Çelebi
  B) Sinan Paşa
  C) Mercimek Ahmet
  D) Ali Şir Nevayi
  E) Şeyhi

  16. 17. yy. kaside ustasıdır. Övgü ve yergi şairi olarak tanınır. Aşırı abartmalarda bulunmuştur. Hicivleri*ni "Siham-ı Kaza" adlı eserinde toplamıştır.

  Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Nâbi B) Katip Çelebi C) Nef'î
  D) Baki E) Fuzûli

  17. I. Divan edebiyatında nesir, sade ve süslü olmak üzere iki bölümde incelenir.
  II.Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi denir.
  III.Divan edebiyatında nesirlerin toplandığı eserlere "hamse" denir.
  IV.Divan edebiyatında nesirde "seci" denilen iç uyaklar kullanılır.

  Divan nesriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) II. ve IV.
  B) II. ve III.
  C) I. ve III.
  D)I. ve IV.
  E) I. ve II.

  18. *18. yy.da yaşamıştır.
  *Mahallileşme akımının temsilcilerindendir.
  *Hep din dışı konularda yazmıştır.
  *Şarkı türünü divan edebiyatına kazandırmış*tır.

  Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeyh Galib B) Kâtip Çelebi
  C) Nedim D) Nef'î E) Evliya Çelebi

  CEVAP ANAHTARI : 1.D 2.B 3.A 4.D 5.E 6.D 7.D 8.A 9.A 10.D 11.D 12.D 13.C 14.E 15.D 16.C 17.A 18.C

Sayfayı Paylaş