EDEBİYAT DENEME SINAVI

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1) Yoksul bir yaşam sürmüş, doğru dürüst okula gidememiş, kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçımızdır. Edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tıp, tarih, hukuk... alanlarında çok geniş bir kültüre sahiptir. Yaşamını yazdıklarıyla kazanan sanatçı, para kaygısıyla yazdığı eserlerde "Server Bedii" takma adını kullanmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tarık Buğra
  B)Kemal Tahir
  C)Orhan Kemal
  D)Reşat Nuri Güntekin
  E)Peyami Safa  2) Toplumsal gerçekçi şairler kuşağının en önemli temsilcisidir, insanların yaşamlarını öykünmesiz ve gösterişsiz bir dille yansıtır. Toplumcu şiirleriyle isim yaptıktan sonra mizah yazarlığına geçmiş, "Hababam Sınıfı" adlı eseriyle ün kazanmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kemal Bilbaşar
  B)Cahit Külebi
  C)Rıfat İlgaz
  D)Ceyhun Atıf Kansu
  E)Kemal Tahir  3) İlk şöhretini "Kirpi" imzasıyla yazdığı iğneleyici eleştiri yazılarıyla yapmıştır. Yine bu yazıları yüzünden Anadolu'nun çeşitli illerine sürgüne gönderilmiştir. Böylece Anadolu insanını yakından tanımıştır. "Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Sürgün, Kirpi'nin Dedikleri" gibi eserler vermiştir.
  Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Falih Rıfkı Atay B) Refik Halit Karay
  C) Suut Kemal Yetkin D) Peyami Safa
  E) Ahmet Rasim  4) Sanat hayatına Fecr-i Ati'de başlayan bu topluluğun dağılmasıyla Milli edebiyata katılmış; öykü, roman, hikâye, deneme, makale, oyun, monografi, anı, mensur şiir türünde eserler vermiştir. Önemli romanlarından biri olan ……………………….Tanzimat'la başlayan yanlış Batılılaşmanın toplumdaki etkisi ve üç kuşakta meydana getirdiği çatışmayı anlatır.
  Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Peyami Safa - Fatih-Harbiye
  B)Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu
  C)Halide Edip Adıvar- Sinekli Bakkal
  D)Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
  E)Halikarnas Balıkçısı - Ötelerin Çocuğu


  5) İnsan doğasına, akla ve sağduyuya önem veren bu sanatçılar, konularını Eski Yunan ve Latin edebiyatının başyapıtlarından seçmiş; tanrıların ve idealize edilmiş soylu tiplerin yaşamını, kurallara sıkı sıkıya bağlı bir dil, açık ve yalın bir üslupla anlatmışlardır.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun olarak eser veren sanatçılar ve temsilcisi oldukları akım birlikte verilmiştir?
  A)Racine, Corneille, Moliere; klasisizm
  B)La Fontaine, Victor Hugo, Voltaire; romantizm
  C)A. Dumas Pere, Balzac, G. Flaubert; realizm
  D)Racine, Corneille, Voltaire; parnasizm
  E)Voltaire, G. Flaubert, Balzac; romantizm

  6) Edebiyat akımlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?[/b]
  A)Klasisizm; duyguya, coşkuya ve sanatsal anlatıma geniş yer veren romantizme bir tepkidir.
  B)Natüralizm, deney ilkesini edebiyata getiren ve realizmin ileri bir aşaması olarak değerlendirilen edebiyat akımıdır.
  C)Romantizmde duygu, coşku ve hayal önem kazanmış, "toplum için sanat" anlayışı etkili olmuştur.
  D)Parnasizm, realizmin şiire yansımış biçimi olarak "şiirde gerçekçilik" anlayışını savunmaktadır.
  E)Sembolizm, dış dünyadan edinilen izlenimleri sembollerle anlatan ve parnasizme tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır.


  7) Edebiyatımızın modernleşmesi yolunda büyük çaba harcamıştır. Gerek içerik gerek biçim yönünden Tanzimat şiirini yenileştirmiştir. Romantizmin etkisiyle yazdığı şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Tiyatro eserleri de yazmasına karşın, dönemin koşulları gereği bunlar daha çok okunmak içindir, ilk pastoral şiir olan "Sahra" ve modern bir mersiye olan "Makber" önemli şiirlerindendir.
  Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Abdülhak Hamit Tarhan
  B)Ahmet Hamdi Tanpınar
  C)Recaizade Mahmut Ekrem
  D)Faruk Nafiz Çamlıbel
  E)Cenap Sahabettin


  Benden selam olsun Bolu Beyi'ne
  Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  Ok gıcırtısından kalkan sesinden
  Dağlar şada verip seslenmelidir
  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik taşır?
  A) Dramatik B) Didaktik C) Pastoral
  D) Epik E) Satirik  9) I.Mehmet Akif Ersoy
  II.Hüseyin Rahmi Gürpınar
  III.Yahya Kemâl Beyatlı
  Aşağıdakilerden hangisi, bu sanatçıların her üçü için de söylenebilir?
  A)Aynı akımdan etkilendikleri
  B)Aynı türde yapıtlar verdikleri
  C)Herhangi bir edebiyat topluluğunda yer almadıkları
  D)"Sanat toplum içindir." görüşünü benimsedikleri
  E)Aynı konuları işledikleri  10) Cumhuriyet döneminde deneme ve eleştirileriyle tanındı. Türkçenin özleşmesi için çalıştı. Genç şair ve yazarları sanat dünyasına kazandırdı. "Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri" gibi eserlerinde devrik cümleyi, Türkçenin anlatım olanaklarını zorlamadan, ustaca kullandı.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han¬gisidir?
  A)Suut Kemal Yetkin
  B)Fethi Naci
  C)Nurullah Ataç
  D)Ahmet Kutsi Tecer
  E)Cevdet Kudret

  11) I. Bu akımın temelleri Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde çıkan yazılarıyla atılmıştır. (Milli Edebiyatçılar)
  II. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra bir araya gelerek, gözden düşen edebiyatın gelişmesine hizmet edeceklerini açıkladılar. (Fecr-i Aticiler)

  III. "Sanat için sanat" anlayışını benimseyip Batı'yı örnek alarak yeni nazım biçimleriyle şiirler yazdılar. (Servet-i Fünuncular)
  IV. I. kuşak daha çok toplumsal konularda yazarken, II. kuşak bireysel ve felsefi konulara yöneldi. (Tanzimatçılar)
  V. Yayınladıkları "Yeni Lisan" adlı makale onların yazılarında kullandıkları dilin özelliklerini bildiriyordu. (Yedi Meşaleciler)
  Yukarıdakilerden hangisi, ayraç içinde belirtilen toplulukla ilgili bir bilgi değildir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

  12) Osmanlının yetiştirdiği en büyük bilirnadamlarındandır. Tarih, coğrafya, bibliyografya, biyografi alanlarında önemli eserler vermiştir. On dört bin beş yüz eseri tanıttığı önemli bir kaynak eserdir. Latince, Almanca ve İngilizce'ye çevrilen bu eser, Avrupalı bilimadamlarının takdirini kazanmış önemli bir kültür ürünümüzdür.
  Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Sinan Paşa - Tazarrunâme
  B)Ali Şir Nevai - Muhakemetü'l Lügateyn
  C)Evliya Çelebi - Seyahatname
  D)Kâtip Çelebi - Keşfü'z Zünun
  E)Naimâ - Osmanlı Tarihi


  13) Gerek sağlam roman tekniğinin öncülüğü gerekse realizmin ilk olgun ürünlerini vermesi bakımından Türk edebiyatına, roman ve hikâye alanında büyük katkısı olan bir sanatçıdır. Konularını istanbul'un çeşitli kesimlerinden seçer; ancak sosyal sorunları ele almak gibi bir amacı yoktur. Gözleme çok önem verir. Romanlarının konularını genellikle aydın tabakanın hayatından alır. Hikâyelerinin önemli bir kısmında halkın arasına girmeye çalışmıştır. Onların yaşayış, âdet ve inançlarını anlatmıştır. "Nemide, Aşk-ı Memnu, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı" gibi romanları vardır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tevfik Fikret
  B)Halit Ziya Uşaklıgil
  C)Mehmet Rauf
  D)Cenap Sahabettin
  E)Süleyman Nazif

  14) Bütün kusurumu toprak gizliyor
  Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
  Kolun açmış yollarımı gözlüyor
  Benim sadık yârim kara topraktır
  Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Bir koşmadan alınmıştır.
  B)Uyak düzeni aaab'dir.
  C)Redif kullanılmıştır.
  D)Kişileştirmeye başvurulmuştur.
  E)Tüm dizeler 6 + 5 duraklıdır.

  15) Divan şiirinin en yaygın türü olan en az beş en çok on beş beyitten oluşur. Özel bir gazel biçimi olan uzun ve kısa dizelerin art arda sıralanması biçimindedir, iki uzun iki kısa dize bir beyit sayılır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)gazel - kaside
  B)gazel - müstezat
  C)kaside - mesnevi
  D)kaside - müstezat
  E)gazel - mesnevi


  16) İlk romanlarında bireysel duyguları, kadın ruhunun özelliklerini işler. Bunlar psikolojik sevgi romanlarıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumsal konulara yönelir. Vatan sevgisi ve kurtuluş ülküsünü destanlaştırır. Ama bunları yaparken dili savruk ve özensizdir. "Handan, Yeni Turan" eserleri arasında yer alır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Reşat Nuri Güntekin
  B)Falih Rıfkı Atay
  C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D)Halide Nusret Zorlutuna
  E)Halide Edip Adıvar

  17)Açtırdım kapıyı girdim içeri
  Aklımı başımdan aldı o peri
  Bu dizelerdeki altı çizili sözdeki söz sanatının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A)Boş geçirmeyelim gel bu çağlan
  Dolaşalım sahraları, dağları
  B)Kırk yıldır beklerim çilem dolmadı
  Söylediğim hiçbir söz yerin bulmadı
  C)Gizliden gizliye genzime dolar
  Kokular gibi hep hatıralar
  D)Bir ateş düştü canıma
  Yanarım kimse bilmez
  E)Bahar gelsin şu dağlara gideyim
  Belki derdimize çare bir çiçek

Sayfayı Paylaş