Ehli Sünnet İnancı

Konu 'Dini Bilgiler' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  1.BEYT
  Hudâ Rabb'im Nebim hakka Muhammeddir Rasûlullah
  Hem İslam dînidir dînim kitâbımdır Kelâmullah


  Hudâ Rabb'imdir, Peygamberin Muhammed Rasûlullahtır. (sallallahu aleyhi ve sellem)
  Dînim, İslam dînidir. Kitabım Allah'ın kelâmıdır.

  2.BEYT
  Akâid içre Ehli Sünnet oldu mezhebim cem'â
  Amelde bu Hanîfe mezhebidir mezhebim vallah


  İtikadlar içerisinde gittiğim yol, Ehli Sünnet velCemaat mezhebidir. Doğrusu o haktır.
  Amelde ise Ebû Hanîfe rahimehullah'ın görüşleri mezhebimdir. Buna Allah'a andederim.

  3.BEYT
  Dahî zürriyetiyim Hazreti Âdem Nebî'nin hem
  Halîlin milletiyim dahi kıblem Ka'be Beytullah


  Aynı zamanda Hazreti Âdem aleyhisselam'ın neslindenim.
  Ve İbrahim aleyhisselam'ın milletindenim. İbadetlerde yöneleceğim yer, Ka'be Beytullahtır

  4.BEYT
  Bulunmaz Rabb'imin zıddı ve niddi misli alemde
  Ve sûretten münezzehtir mukaddestir Teâlallah


  Âlemde Rabb'imin zıddı, benzeri, ortağı yoktur.
  Rabb'im Teâlallah, sûretten münezzehtir, paktır, yücedir.

  5.BEYT
  Şeriki yok berîdir doğmadan dahi doğurmadan
  Ehaddir küfvi yok İhlas içinde zikreder Allah


  (Rabb'imiz altı i'tibâriye ve sekiz subûtiye sıfatla vasıflandığı için) Şerîki, ortağı yoktur. Doğmaktan, doğurmaktan münezzehtir.
  Bir tek'tir; dengi yoktur. İhlas sûresi içinde Allah Teâlâ sıfatlarını böylece bildirdi.

  6.BEYT
  Ne cismi ne arazdır ve mütehayyiz ne cevherdir
  Yemez içmez zaman geçmez berîdir cümleden Allah


  Rabbimiz Teâlâ, cisim değil, araz değil; bir mekana ihtiyacı yoktur. Cevher de değildir.
  Yemez, içmez, üzerinden zaman geçmez. Hâsılı, madde ve sıfatlarının hepsinden Allah Teâlâ münezzehtir.
  Not..
  Araz : Süratle varlığını kaybeden ve cevhersiz olmayan, şekil, renk gibi nesneye ;
  Cevher : Kendisiyle olup başkasına muhtac olmayan ve taksim kabul etmeyen küçük parçaya denilir.

  7.BEYT
  Tebeddülden teğayyürden dahi elvân u eşkalden
  Muhakkak ol müberrâdır budur selb-i Sıfâtullah


  (Maddeden enerjiye, enerjiden maddeye) Dönüşmekten, renklerden, sûretlerden,
  Gerçekten O berîdir. Allah Teâlâ'nın hakkında düşünülmez selbî sıfatlar bunlardır.

  8.BEYT
  Ne göklerde ne yerlerde ne sağ u sol ne ön ardda
  Cihetlerden münezzehtir ki olmaz hiç mekânullah


  Gökler, yer; sağ, sol; ön ve arka gibi
  Cihetlerden , Rabb'imiz Teâlâ münezzehtir. Zira Allah Teâlâ'nın mekanı asla olmaz

  9.BEYT
  Hudâ vardır varlığına yok evvel u âhir
  Yine Ol varlığıdır Kendi'den ğayrı değil Vallah
  Allah Teâlâ vardır, lakin varlığına başlangıç ve sonuç yoktur.
  O'nun varlığı, Kendi'nden başkası değildir.

  10.BEYT
  Bu âlem yoğiken ol var idi ferd u tek u tenha
  Değildir kimseye muhtac ve hep muhtac ğayrullah


  Bu âlem yok iken dahi, O hakîkî mevcud var idi. Tek ve yalnız idi.
  Artık, Allah Teâlâ gayrına muhtac değildir. Dâimâ ğayrı O'na muhtacdır.

  11.BEYT
  A'na hâdis hulûl etmez ve bir şey vâcib olmaz kim
  Her şeyde hikmeti vardır abes fi'l işlemez Allah


  O'na hâdis hulûl etmez. Ve hiçbir şey O'na vacib olmaz. Çünkü
  Her işte O'nun hikmeti vardır. Elbette Allah Teâlâ başıboş iş işlemez. (Binaenaleyh)

  12.BEYT
  Hulûl etmez O Zat abde ve hiçbir ferde zulmetmez
  İbâdın aslahı lazım değil kim halk ede Allah


  O Zat bir kula hulûl etmez. Ve hiçbir ferde zulmetmez.
  Kendisi'ne kulunun yararına sebebleri yaratmak gerekmez ki, onu yaratsın.

  13.BEYT
  A'na bir kimse cebrile bir iş işledemez asla
  Ne kim Kendi murad eyler vücûda gelir Billah


  Hiçbir kimse O'na cebren iş yaptıramaz
  Kendisi neyi dilerse, o nesne Allah Teâlâ'nın kudretiyle meydana gelir..

  14.BEYT
  A'nın her bir kemâli bîteğayyür hâsıl olmuştur
  Ki yoktur muntazır olunacak hiçbir Kemâlullah


  Allah Teâlâ'nın Zât-ı Şerîf'inin kemâlatı, Zât'ıyla birlikte ezelîdir; değişmeyi kabul etmez.
  Çünkü Allah Teâlâ'nın hakkında sonradan meydana gelecek bir kemal söz konusu değildir.

  15.BEYT
  Sıfât-ı bâkemal ile O daim muttasıfdır kim
  Kalu noksan sıfatlardan berîdir Zülcelâlullah


  Celal ve Azamet sahibi olan allah Teâlâ, kemal sıfatlarıyla daima vasıflanır.
  (Mahluka isnadı mümkün olan) Bütün noksan sıfatlardan beridir.

  16.BEYT
  Sekizdir çün sıfât-ı zâtî İlm ile İrâdetdir
  Hayât u Kudret u Halk-ı Basar Sem'u Kelâmullah


  Allah Teâlâ'nın Zâtî olan subûtî sıfatları; İlim, irade
  Hayat, Kudret, Halk, Basar, Semi' ve Kelam olmak üzere sekizdir.

  17.BEYT
  Alîm Ol'dur ki erişmez ilmine kimsenin aklı
  İhâta eylemişdir cümle bu eşyayı İlmullah


  Alîm O'dur ki ilmine kimsenin aklı erişmez.
  Allah Teâlâ'nın İlmi her şeyi kuşatmıştır. ( Alîm, " bilici " demektir ki sıfatı, İlimdir. Böylece )

  18.BEYT
  Mürid Ol'dur Dileyicidir ve her şey üzre kâdirdir.
  Ne kim diler olur peydâ alâ vefki Murâdıllah


  Müriddir= Dileyicidir. Ve herşey üzere kâdirdir.
  Artık kendisi neyi dilerse, O'nun muradına muvafık olarak peyda olur.

  19.BEYT
  Cemîi hayr u şerri Ol diler takdîr u halk eyler
  Velî hayrı sever ancak ki sevmez şerleri Allah


  Bütün hayrları, şerleri Kendisi diler; tesbit eder; yaratır.
  Allah Teâlâ, kulunun ancak hayrlı işlerini sever; şer işlerini sevmez.

  20.BEYT
  Basîr Ol'dur hakîkatde ki hep eşyâya nâzırdır
  Velî gözden münezzehtir Basardır min Sıfâtillah

  Basîr= Görücü O'dur ki gerçekte her şeyi kontrol altına alıp bakar.
  Lâkin göz(gibi alet, edevat)den münezzehtir. Basar yani görmek, Allah'ın sıfatlarındandır.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  21.BEYT
  Semîi' Ol'dur işidir her avazı sır ile cehri
  Münezzehdir kulaktan Ol sıfattır A'nda Sem'ullah


  Semîi'=işitici O'dur, ki gizli ve âşikar her avazı işitir.
  Kulaktan münezzehtir ancak Semi'=işitmek Allah Teâlâ'nın sıfatıdır.

  22.BEYT
  Mütekellimdir Ol ammâ berîdir dilden ağızdan
  Hurûf u lafzı savt ile değil vasf-ı Kelâmullah


  Allah Teâlâ, Mütekellim=Konuşucudur. Amma dil ve ağızdan beridir.
  Kelâmullah=Allah'ın konuşma sıfatı, ses, harf ve lafızla değildir.

  23.BEYT
  Subutiyye sıfâtı kim ne aynıdır ne ğayrıdır
  Kadîm dâim ve Zât'ıyla kâimdir Sıfâtullah


  Allah Teâlâ'nın subûtiye sıfatları, ne Kendisi ne de başkasıdır;
  Ezelîdir, dâimîdir, Zât'ıyla kâimdir.

  24.BEYT
  Hakk'ın mukrim ibâdıdır melekler yerde göklerde
  Avâmından avâm-ı nâsı efdal eylemiş Allah


  Yerde ve göklerde melekler, Hakk Teâlâ Hazretleri'nin şerefli kullarıdır.
  Allah Teâlâ, insanlardan avam mü'minleri, meleklerin avâmından üstün kılmıştır.

  25.BEYT
  Yemek içmek hem erkeklik dişilik yokdur anlarda
  Hakka hiç âsi olmazlar muti'dirler li Emrillah


  Meleklerde, yemek, içmek, erkeklik ve dişilik yoktur.
  Allah Teâlâ'nın emrlerine tabiî olarak boyun eğerler. Asla Cenâb-ı Hakk'a âsî olmazlar.

  26.BEYT
  Ve Cebrâil u Mikâil u İsrâfil u Azrâilu
  Mukarrebdir Peygamberdir bu dördü hep Emînullah


  Cebrâil, Mîkâil, İsrâfil ve Azrâil,
  Allah'a en yakın elçilerdir. Bu dördü Allah Teâlâ'nın emin kullarıdırlar.

  27.BEYT
  Hakkın yüzdört kitâbı kim nebîler üzre inmiştir.
  Kitabdır anların dördü suhuf yüzü Kelâmullah


  Allah Teâlâ tarafından nebîler üzerine yüzdört kitab inmiştir.
  Dördüne kitab, yüzüne suhuf denilir. Hepsi Allah Teâlâ'nın kelâmıdır.


  28.BEYT
  Zebûr'u verdi Dâvud'a dahi Tevrât'ı Mûsâ'ya
  Ve hem İncîl'i İsâ'ya getirmiş Cebrâil Billah


  Allah Teâlâ, dört kitabdan Zebûr'u Dâvûd'a, Tevrat'ı Mûsâ'ya,
  İncil'i İsa'ya vermiştir. Cebrâil Allah Teâlâ'nın emriyle bunları, onlara getirmiştir.

  29.BEYT
  Habîbullah'a Kur'ân'ı getirdi hâcet oldukça
  Yirmiüç yıl içre cümle kati' oldu o Vahyullah


  Cebrâil, yirmiüç yıl, ihtiyac oldukça, Allah Teâlâ'dan vahiyle ayet ayet Kur'an'ı Habîbullâh'a getirmiştir.
  Bundan sonra vahiy kesilmiştir.

  30.BEYT
  Dahi ben enbiyâ hakkında bildim ismet u fitnet
  Nezâfet hem emânet sıdk ile tebliğ-i Hükmullah


  Peygamberlerin, günahtan masum ve mahfuz, üstün akıl ve zeka sahibi,
  Pak ve temiz; Allah'ın buyruklarını kullarına tebliğ etmede ve her hususta emîn; özlerinde ve sözlerinde doğru olduklarına ve Allah Teâlâ'nın hükümlerini bildirdiklerine inandım.

  31.BEYT
  Kazerle zenb u humk u kizb u ketbân u hıyânetle
  Münezzehdir müberrâdır cemîi Enbiyâullah


  Bütün nebîler, kir ve pislikten, ahmaklıktan, yalandan, hakkı, doğruyu gizlemek ve hıyanetten,
  münezzehtirler; berîdirler

  32.BEYT
  Nebîler ismini bilmek dediler ba'zılar vâcib
  Yirmisekizin bildirdi Kur'an'da bize Allah


  Bazı alimler nebîlerin isimlerinin bilinmesi vacibdir dediler;
  Kur'an-ı Kerim'de Allah Teâlâ nebilerden yirmisekizinin adını beyan etti; şöyleki...

  33.BEYT
  Biri Âdem biri İdris u Nuh Hûd ile Sâlih
  Hem İbrâhîm u İshâk ile İsmâil Zebîhullah


  34.BEYT
  Dahi Ya'kub ile Şuayb u Lût ile Yahyâ
  Zekeriyyâ ile Hârun ahi Mûsâ Kelîmullah


  35.BEYT
  Ve Dâvud u Süleyman u dahi İlyâs u Eyyûbdur
  Biri de Elyasa'dır dahi İsâ'dır o Rûhullah


  36.BEYT
  Birinin ismi Zülkifl u biri Yûnus nebidir hem
  Hitâmı Ol Habîb-i Hakk Muhammed'dir Rasûlullah


  Bazı alimler, Kur'an-ı Hakîm'in bildirdiği yirmisekiz enbiyanın isimlerini bilmenin vacib olduğunu söylediler. Bunların isimleri şöyledir: Adem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, İbrâhim, İshak, Allah yolunda boğazlanmayı cân-ı gönülden kabul eden İsmâil, Ya'kub, Yûsuf, Şuayb, Lût, Yahyâ, Zekeriyyâ, Mûsâ kelimullah ve kardeşi olan Hârun, Dâvud, Süleyman, İlyas, Eyyub, Elyasa', Ruhullah olan İsa, Zülkifl, Yûnus ve bunların sonuncusu Allah'ın sevmiş olduğu Muhammed Rasûlullah..

  37.BEYT
  Üzeyr, Lokman u Zülkarneyn üçünde ihtilaf oldu
  Ki ba'zı enbiyâdır der ve ba'zı der Veliyyullah


  Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn'de ihtilaf edildi.
  Bazıları bunların enbiyâ olduklarını, diğer bazısı Allah'ın dostları yani velî olduklarını söylediler.

  38.BEYT
  Cemîi enbiyâdan evvelidir Hazreti Adem
  Kâmûdan efdal u âhir Muhammed'dir Habîbullah


  Bütün enbiyânın ilki Hazreti Adem;
  Sonuncusu Habîbullah Muhammed'dir ve hepsinden üstündür.

  39.BEYT
  İkisinin arasında kati çok enbiyâ geldi
  Hisâbın kimseler bilmez bilir anı hemen Allah


  İkisi arasında, birçok enbiyâ gelmiştir.
  Onların hesabını Allah'tan başka kimse bilmez.

  40.BEYT
  Risâlât-ı rusul mevtiyle bâtıl olmaz ol kat'â
  Ve efdaldir melekler cümlesinden Enbiyâullah


  Rasullerin ölümleriyle, risâletleri asla bâtıl olmaz.
  Peygamberler, büyük meleklerden daha büyüktürler.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  41.BEYT
  Bizim Peygamber'in ahkâm-ı şer'î öyle bâkîdir
  Ki ehli mahşeri bu şeri'le fasledecek Allah


  Bizim Peygamberimiz'in getirmiş olduğu şeriatin hükümleri bâkîdir.
  Nitekim mahşerde de Allah Teâlâ bu şeriatle mahluku arasında hükmedecektir.

  42.BEYT
  Ve mi'râc-ı Nebî hakdır Ana şahsıyla muhtasdır
  Çıkıb fevk-al-ulâya Hakk'ı görmüştür Habîbullah


  Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'in mi'râcı hak ve doğrudur; Onun şahsına hastır.
  Habîbullah en yüksek mevkiye çıkmış ve orada Hakk Teâlâ'yı görmüştür.

  43.BEYT
  Cihan cümle sıfâtıyla ve eczâu sıfâtıyla
  Hem ef'ali ibâdın hayr u şerri cümle Halkullah


  Madde ve mana=mülk ve melekut âleminde ne varsa, tek tek ve toplu olarak;
  Aynı zamanda kulların yapageldikleri hayr ve şerlerin hepsini Allah Teâlâ yaratmıştır.

  44.BEYT
  A'nın ilm u murâd u halk u takdîriyle hâdisdir
  Ki yoktur hâlık u bârî iki âlemde ğayrullah


  (Mahluk) O'nun ilmiyle, iradesiyle, yaratmasıyla, hüküm ve kudretiyle yoktan var olurlar.
  Madde ve manada, dünya ve ahirette, Allah Teâlâ'dan başka yaratıcı ve var edici yoktur. ( Şu kadar ki, )

  45.BEYT
  İbâdın ihtiyârı vardır ef'âlinde cüz'îce
  Ol ef'âl üzre bulmuşlar sevab hem İkâbullah


  Kulda, akıl ve aklı kullanmaktan ibaret yapabilme gücü, cüz'î de olsa vardır.
  Bunun için kullar, yaptıklarından dolayı sevab veyahud da azaba müstehak olurlar.

  46.BEYT
  Ol ef'âlin cümeylidir Hakk'ın hubb u rıdâsıyla
  Kabîhinde bulunmaz ne mehabbet ne Rıdâullah

  Kulun iradesiyle meydana gelen fiilinin güzelinde, Allah Teâlâ'nın sevgi ve rızası vardır.
  Çirkininde ise, ne sevgisi ne de rızası vardır.

  47.BEYT
  Sevâb efdalidir Hakk'ın ve adlidir ikab A'nın
  Vücûb icabsız Hakk'a bî istihkak abdullah


  Allah Teâlâ üzerine hiçbir hak gerekli olmaksızın kuluna sevab vermesi, fazl u keremidir.
  Kulu da hiçbir azaba müstehak olmaksızın, Allah Teâlâ'nın onu cezalandırması adaletidir.

  48.BEYT
  Mukârindir bu fi'le istitâat kim o kudretdir
  Bulunsa istitâat olunur teklif Şer'ullah


  İstitâat=yapabilme gücü, kulun işlediği işle beraberdir.
  İstitâat kulda olduğu müddetçe, Allah Teâlâ'nın şeriatini tatbik etmeye mükelleftir.

  49.BEYT
  Ki abdin kendi vus'ında ne kim olmaz anı asla
  Ana din içre teklif etmemişdir Ol Halîmullah


  Kulun yapabilme veya terkedebilme gücü olmadığı yerlerde,
  Allah Teâlâ, hilm sıfatıyla tecelli ederek, ona hükümlerini yüklemez.

  50.BEYT
  Haram erzakdır herkes yer içer kendi rızkın hep
  Ve kimse kimsenin rızkın alıb ekil edemez Vallah


  insanın boğazından geçen, helal olsun haram olsun, rızktır. Herkes kendi rızkını yer içer.
  Hiçbir kimse diğerinin rızkını alıp yiyemez Vallâhi.

  51.BEYT
  Ecel vaktinde meyyittir o maktûl ecel birdir
  Ve hâl-i ye'sin îmânı değil makbûl İndallah


  Öldürülen, ecelinin vaktinde ölmüştür. Ve ecel birdir.
  Ümidsizlik halinde iman etmek, Allah nezdinde makbul değildir.

  52.BEYT
  Heyûlâ yokdur ezhan içre bir cüzü olduğu hakdır
  Ki ol vasf-ı tecezzîden birîdir der bu Ehlullah


  Heyûlâ ezelî değildir. Ancak, cevherler (elektron, nötron, proton gibi aslî cüzler ) vardır.
  Ehli Sünnet velCemaat dediler ki: Kâbil-i taksim olmayan cüzlerden Allah Teâlâ münezzehtir.

  53.BEYT
  Kabirde meyyite Münker Nekir dört şey sual eyler
  Ki Rabb'in kim nebin kim nedir dînin ve kıblengah.


  Ölene kabirde Nekir ve Münker adlı melekler gelip dört şey sorarlar:
  Rabb'in kim, peygamber'in kim, dînin nedir, kıblen neresi?

  54.BEYT
  Cevâbın verenin canı ile cismi zevk eder anda
  Şaşıb küffâr u âsiler çeker anda Azâbullah


  Cevabını veren, ruh ve cismiyle zevki tadar.
  Kafir ve âsîler şaşırırlar ve Allah'ın azabını çekerler

  55.BEYT
  Bu dünyaya gelen gider ki kalmaz canlı hiç kimse
  Dahi yevmi kıyâmetde eder emvâti ba's Allah

  Bu dünyaya gelen bütün canlılar, ölürler; canlı kalmaz.
  Kıyamette dahi Allah Teâlâ ölenleri, beden ve ruhla haşre gönderecektir.

  56.BEYT
  Verirler defter-i a'mâlini her adamın anda
  Kiminin sağ eline kimine soldan maâz Allah


  Her adamın, ameli içinde bulunan defterini verirler.
  Kimine defteri sağdan, Allah korusun kimisine de soldan..

  57.BEYT
  Kitâbıyla hisâbı var Hudâ'nın rûz-i mahşerde
  Sorarlar herkesin ef'âl u akvâlin Biemrillah

  Kıyamet gününde Allah Teâlâ'nın hükmü, hesabı vardır.
  Melekler, Allah Teâlâ'nın emriyle herkesin işlediği işini, söylediği sözünü sorarlar.

  58.BEYT
  Kebâirle sağâir ehline ol gün şefâatler
  Ederler enbiyâ u ehli ilm u Evliyâullah


  Kıyamet gününde, büyük ve küçük günah işleyenlere,
  Enbiya, ulemâ ve Allah'ın dostları şefaat ederler

  59.BEYT
  Ameller vezn olundukda Sırâtı geçmemiz hakdır
  Ve Kevserle sekiz cennet verir mü'minlere Allah


  Ameller terazide tartıldıktan sonra, Sırat Köprüsünden geçmemiz haktır.
  Allah Teâlâ mü'minlere Havz-ı Kevser ve sekiz cenneti vermiştir.


  60.BEYT

  Girecek cennete mü'minler anda çok bulub ni'met
  Görürler şübhesiz anda niteliksiz cemâlullah


  Mü'minler cennete girecekler; onda nice nimetler bulacaklar.
  Şüphesiz mü'minler Allah Teâlâ'nın Cemâli'ni niteliksiz göreceklerdir.
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  61.BEYT
  Ve cennetle cehennem şimdi var ehliyle bâkîdir
  Cehennem yedidir ehlin yakar dâim o Nârullah


  Cennet ve cehennem şimdi de vardır; ehliyle ebedîdirler.
  Cehennem yedi kattır. Allah'ın ateşi onda, cehennemlikleri ebediyen yakar.

  62.BEYT
  Kazâ ile gelir her hayr u şer Tanrı cenâbından
  Bulur hayr ehlin dâim olur şer ehline hemrah


  Kulun lehinde olan nimet ve hayrlar, aleyhinde olan bela ve şerler, Allah Teâlâ'nın hükmü, takdiriyle gelir.
  Vakti geldikçe, hayrlı sebeb hayrlılara, şerli sebeb belaya giriftâr olanlara yoldaş olur.

  63.BEYT
  Ve Peygamber ne kim eşrât-ı sâatden haber vermiş
  İnandım cümlesin izhar eder vaktinde hem Allah


  Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, kıyametin alâmetlerinden her ne haber vermişse,
  Cümlesine inandım. Vakti geldikçe Allah Teâlâ onları izhar eder.

  64.BEYT
  Çıkar Yer Dâbbesi Deccâl u Ye'cûc ile Me'cûc
  Doğar gün mağribden çün iner gökden o Rûhullah


  Dâbbet-ul-arz ( Sâlih Peygamberin devesinin yavrusu ), Deccal, Ye'cûc, Me'cûc çıkarlar.
  Bir de mağribden güneş doğar; Rûhullah olan İsâ aleyhisselam da gökten iner.

  65.BEYT
  Kebîre mü'mini îmandan ihrâc eylemez dahi
  Ne küfre dâhil ve ne tâatin habt ede İndallah


  Büyük günahı irtikab, mü'mini imanından çıkarmaz.
  Onu küfre sokmaz. Yapmış olduğu taatini Allah nezdinde düşürmez.

  66.BEYT
  O isyan eylemez anı muhalled hem cehennemde
  Meğer ki i'tikad ede anı maâz Allah


  İşlediği o büyük günah, mü'mini cehennemde ebedî bırakmaz.
  Ancak kat'î delille haram olanı, helal saymak; yahud kat'î olan helali haram saymak, Allah korusun, küfre sokar.

  67.BEYT
  Hudâ afveylemez şirki ve illâ andan ednâyı
  Dilediği kulundan her günahı afveder Allah


  Hudâ Teâlâ, küfür ve şirki afuv etmez, amma ondan aşağı dilediği kulunun günahını afuv eder.

  68.BEYT
  Kebâirden kaçan câiz ikab olmak sağâirle
  Ve bîtevbe giden câiz kebâirden geçe Allah


  Allah Teâlâ'nın, büyük günahtan kaçan kimseyi küçük günahla cezalandırması,
  Aynı zamanda büyük günah işleyip tevbesiz öleni afuv etmesi mümkündür.

  69.BEYT
  Kabul eyler duâyı Hakk Teâlâ Kendi fazlından
  Ve hâcet-i ibâdı hem kabul eyler Raûf Allah


  Sonsuz esirgeyici merhamet sahibi olan Allah Teâlâ, kulunun yalvarışını fazlıyla kabul eyler.
  Kullarının ihtiyacını da fazl u keremiyle giderir.

  70.BEYT
  Dahi îman ile islam ikisi şey'i vâhiddir
  Cenâb-ı Hakk'dan ol her ne getirdiyse Rasûlullah


  Allah Teâlâ'ya, tasdikle gönül bağlayarak inanmak ve teslim olmak, yani iman ve islam birdir.
  Hâsılı Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'in Allah'tan bildirdiği din, iman ve islamdır.

  71.BEYT
  Kamûsun dil ile takrîr u tasdîk eyledim bilkalb
  Birine yokdur inkârım inandım şüphesiz Vallah


  Binaenaleyh cümlesini ikrar ettim; kalbimle tasdik ettim.
  Hiçbirine inkarım yoktur. Ve hepsinin gerçekten Allah'tan geldiğine inandım.

  72.BEYT
  Çu din a'mâli îmandan muhakkak başka hâricdir
  Pes îman izdiyad nâkıs olmaz hıfzede Allah


  Zira din ile amel, imandan haric bir şeydir.
  İş böyle olunca iman, zâtı itibariyle ziyade ve eksik olmaz. Allah Teâlâ onu hıfzeder.

  73.BEYT
  Demem ki inşâAllah mü'minim bel mü'minim hakkâ
  Bu ma'nâ ile îmanı kesbî u mahlûkdurur Lillah


  Bunun için inşâAllah mü'minim demem. Bilakis hakîkaten mü'minim derim.
  Bu itibarla iman, kesbî ve Allah Teâlâ'nın mahlukudur.

  74.BEYT
  Ve ammâ Tanrı'nın Kendi kuluna ma'rifet küncin
  Hidayet kıldığı ma'nâ ile vehbîdir ol Tallah


  Fakat Tanrı Teâlâ'nın, Kendi fazl u kereminden ma'rifet hazinesini hediye ettiğine itibarla iman,
  Vehbî ve mücerred ihsan ve tevfîk olur.

  75.BEYT
  Ve îman-ı mukallid hem sahîh olmuşdur ammâ ki
  Ol istidlâl aklı terk ile âsim olur Billah


  Allah ve O'nun Rasûlü'ne, delilsiz ve başkalarına uyarak inanan kimsenin imanı sahihdir.
  Fakat taklidci, aklî delilleri araştırmayı terketmekle,
  Allah Teâlâ'ya karşı günahkar olur.

  76.BEYT
  Kerâmet-ı velî hakdır nebîsi mu'cizâtîdir
  Keser az müddet içre çok mesafe Evliyâullah


  Allah Teâlâ'nın sevdiği kulunun kerametleri haktır.
  Ve onun kerâmetleri nebîsinin mucizeleridir.
  Az bir müddette çok mesafeyi evliyaullah geçer.

  77.BEYT
  Bulurlar vak-i hâcetde taâmı hem libâs anlar
  Behâim hem cemâdâtile söylerler Biiznillah


  İhtiyac oldukca onlar, yiyecek ve giyecekleri bulurlar
  Hayvanlarla, cansız varlıklarla Allah Teâlâ'nın izniyle konuşurlar

  78.BEYT
  Gehi su üzerinde meşî ederler vecd-i hâletle
  Havada hem uçarlar hark eder âdâtını Allah

  Bazan vecd u hâletle, su üzerinde yürürler.
  Havada uçarlar. Allah Teâlâ tabiî kanunları onlara iptal eder.

  79.BEYT
  Erişmez bir velî hiçbir nebînin rütbesine hem
  Ana ermez ki andan sâkıt ola emr u Nehyullah


  Hiçbir veli, hiçbir nebînin mertebesine ulaşamaz.
  Ondan Allah'ın emr ve yasakları düşecek bir mertebeye de ulaşamaz.

  80.BEYT
  Ve efdal evliyâ Sıddîk-ı Ekber ba'dehu Fâruk
  Ve Zinnûreyn'den sonra Alî'dir ol Veliyullâh


  Ve evliyânın en üstünü, Sıddîk-i Ekber Hazreti Ebû Bekr'dir. Sonra Hazreti Ömer-ul-Fâruk'tur.
  Sonra iki nur sahibi Hazreti Osman'dır. Sonra Allah'ın dostu Hazreti Ali'dir.
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  81.BEYT
  Bu dördü hem hilâfetde bu tertib üzre kâimdir
  Bu çâr-ı yârdan sonra hem efdal Evliyâullah


  Dördünün hilâfeti de bu tertib üzeredir.
  Bu çâr yâr güzin'den sonra, Evliyâullah'ın üstünleri

  82.BEYT
  Kalan ashabdır ki cümlesinin zikri hayrolsun
  Cemîl âl u ashab-ı kirâmı sevmişem Billah


  Dördünün hilâfeti de bu tertib üzeredir. Bu çâr-ı yâr-ı güzin'den sonra,
  Evliyâullah'ın üstünleri, kalan ashâb-ı kiram'dır. Hepsinin zikri hayr olsun.
  Hasıl, bütün ashâb-ı kirâmı Allah için severim.

  83.BEYT
  Aşere-i mübeşşere ve Fâtıma Hasen Hüseyn
  Bu ümmetden bulâra cennetile neşhedu Billah


  Bu ümmetten cennetle müjdelenen on nefer ve Fâtıma, Hasan, Heseyn Hazerâtına cennet müjdesi verilmiştir.
  Biz dahi Allah için bunların cennetlik olduklarına şehadet ederiz.

  84:BEYT
  ve ğayrı kimseye aynıyla cennetlik denilmez ki
  O ğayba hükmolur ğaybı ne bilsin kimse ğayrullah


  Bunlardan başkasına bitta'yin cennetlik denilmez.
  Zira o ğayba hüküm olur. Gaybı Allahtan başka kim bilebilir ki..

  85.BEYT
  Ve ashâb-ı kirâmın cümlesinden sonra ümmetden
  Cemîl tâbiîn olmuştur efdal-i Evliyâullah


  Ümmetten evliyânın en üstünleri, ashâb-ı kirâmın hepsinden sonra, tüm tâbiîndir.

  86.BEYT
  İmâm-ı müslimîn sultan müslim hür mükellef hem
  Kureyşî zâhir olâlı edib tenfîz-i Hükmullah


  Müslümanlara imam olacak sultan; müslim, hür, mükellef
  Kureyşî ve açıkta olmalıdır ki, Allah'ın ahkâmını infaz etsin.

  87.BEYT
  Velî Hâşimli hem ma'sum olmak şart değildir kim
  O fısk u cevr için hiç mün'azil olmaz Bişer'illah


  Lakin Hâşimli ve masum olması şart değildir.
  O fısk ve cefa vermekte, Allah'ın şeriatiyle asla azlolunmaz.

  88.BEYT
  Ve berr u fâcire uyub namazım kılarım bile
  Hem anların cenazesi namazın kılıram Lillah


  Salihe de fâsıka da uyup namazımı kılarım.
  Salih olsun fâsık olsun, her müslümanın cenaze namazını Allah için kılarım.

  89.BEYT
  Adîn üzre hazarda hem seferde mesih câizdir
  Ve müskir olmayan temr u anab suyu Mübâhullah


  Hazarda ve seferde mes üzerine meshetmek caizdir.
  Sekir vermeyen hurma ve üzümden çıkan meşrubatlar Allah'ın helal ettiği şeylerdir.

  90.BEYT
  Tasaddukla duâmızdan bulur emvâtimiz ni'met
  Ve fazl-ı emkine eşhas u ezmân hakdır ey Vallah


  Sadaka ve dualarımızdan ölülerimiz nimet bulurlar.
  Bazı yerlerin, şahısların, zamanların üstünlüğü, hak ve gerçektir.

  91.BEYT
  Bilinmez müşrikîn etfâli cennetle mi nârda mı
  Ve küffâra kirâmen kâtibeyn vermiş Kerîm Allah


  Müşriklerin ergenlik çağına gelmeyen çocukları, cennette mi, ateşte mi bilinmez.
  Kerim olan Allah Teâlâ, kafirlere bile amelleri tesbit eden melekleri tayin etmiştir.

  92.BEYT
  Ne ki ma^dûmdurur o şey ve mer'î ad olunmaz ki
  Mükevvin kâinata benzemez şeydir Teâlallah


  Olmayan bir şey, yoktur ve görülmesi de yoktur.
  Kainatı yaratan Allah Teâlâ kainata benzemez bir şey'dir;
  Allah Teâlâ, kainatın sıfatından münezzehtir.

  93.BEYT
  İsâbet-i ayn câizdir ve sihir insana vâki'dir
  Beşer aklından efdaldir ulûm-i Enbiyâullah


  Nazar değmesi mümkündür. İnsana sihir yapmak vâki'dir.
  Enbiyâullah'ın ilimleri, tüm beşerin aklından üstündür.

  94.BEYT
  Delîle müctehid evvel bakıb eyler isâbet hak
  Ve sonra muhkeme bakıb hatâsın afveder Allah


  Müctehidin bir önceki delile bakarak hüküm etmesinden sonra,
  Muhkem bir delili görüp yeniden hüküm etmesi halinde Allah Teâlâ önceki hatasını afuv eder..

  95.BEYT
  Ve hak birdir muayyendir ve Kur'an ve hadîs ancak
  Ne miktar olsa mümkün zâhirine hamlolur hergah


  Ve hak birdir; Allah nezdinde bellidir. Kur'an ve hadis lafızları,
  mümkün oldukça zahirine hamlolunur daima

  96.BEYT
  Bu zâhirden ol ehli bâtının da'vası ma'naya
  Udûli hem nusûs u istihfaf-i Şer'ullah


  Bâtınîlik iddiasına mebnî, Bâtınîlerin Kur'an ve hadis lafızlarını, bu zâhirî manasından başka bir manaya hamletmeleri,
  açık manasını reddetmeleri, Allah Teâlâ'nın şeriatini hafife almaları...

  97.BEYT
  Hem istihlâl-i zenb u rahmet-i Hakk'dan ye'si hem de
  Azâbından emîn olmak bu cümle küfürdür Billah


  Yahud günah işlemeyi helal inanmak, Allah Teâlâ'nın rahmetinden ümid kesmek, yahud azabından emin olmak..
  Bunların hepsi dinden çıkmaktır. Ve Allah Teâlâ'yı inkardır.

  98.BEYT
  Ve lafz-ı küfrî tav'ile ve kâhin sözlerin tasdîk
  Küfürdür lakin inkarı yeniden tevbedir Lillah


  Böylece ihtiyârî olarak inkara sirayet edecek söz sarfetmek, yahud kahinlerin sözlerini tasdik etmek küfürdür.
  Bu küfürden dönüş, Allah'a yeni bir tevbeyledir.

  99.BEYT
  Hudâ otuziki farzı ibâdına buyurmuştur
  Kamûsun farz bildim boynuma aldım Bitav'illah


  Hudâ Teâlâ, otuziki farzı kullarına yüklemiştir
  Hepsinin farz olduğuna inandım; ve Allah Teâlâ'ya boyun eğerek boynuma aldım.

  100.BEYT
  Şurûtu beşdir İslâm'ın ki tevhîd u salât u savm
  Zekat u hac ğanîler hakkında bu cümle Farzullah


  Allah'ın farzları ki, İslamın beş şartı; kelime-i şehadet, namaz, oruc,
  Zenginlere zekat ve hac...
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  101.BEYT
  Namazın farzı hâricde olanlar altı farz olmuş
  Ve erkânı içinde oldular hem altı Farzullah


  Namazın haricinde altı şart, içinde de altı rükün;

  102.BEYT
  Dışındaki taharet setri avret vakti bilmekdir
  Ve abdest almak ve niyet hem istikbâl-i Beytullah


  Haricindekiler; taharet, setri avret, vakti bilmek,
  abdest almak, niyet etmek, Beytullah'a yönelmek;

  103.BEYT
  Namaz içinde tekbîr u kıyam ile kırâatdir
  Rükû' u ka'de-i uhrâ ikişer secdedir Lillah


  İçindekiler ise; tekbir kıyam, kıraat,
  Rüku', Allah için iki secde ve son oturuştur.

  104.BEYT
  Vudûnun farzı yüzün ellerin dirseklerile hem
  Başa mesheyleyib ayakları gaslet dedi Allah


  Abdestin farzları; yüzü, dirseklere kadar yıkamak,
  Başı meshetmek, bir de ayakları yıkamak üzere Allah'ın dört emridir.

  105.BEYT
  Ve guslün farzı üçdür mazmaza ile hem istinşak
  Üçüncü cümle a'zâsın yumatdır tevbetn Lillah


  Guslün farzları, ağzı çalkalamak, burna su çekmek,
  Tüm bedeni yıkamak üzere üçtür. Bu Allah'a tevbe için yapılır.

  106.BEYT
  Teyemmüm eylemek vâcibdir abdest ile gusl için
  Su bulunmazsa ya kudret yoğisedir bu Şer'ullah


  Suyu kullanmaya güç yoksa, yahud su bulunmazsa, abdest ve gusül için teyemmüm vacib olur.
  Bu dahi Allah'ın şeriatidir.

  107.BEYT
  Anın rüknü iki urmak şurûtu beş biri niyyet
  Saîd u tâhir u mesh biri acz-i İbâdullah


  Teyemmümün rüknü, yüzü ve elleri meshetmek üzere iki vuruştur. Beş de şartları vardır:
  Niyet, toprak (veya onun cinsi), toprağın da temiz olması, meshetmek, kulların suyu kullanmak da aciz kalmaları...

  108.BEYT
  Ve savmın farzı üç niyetle ekli nîki terk etmek
  Fecir doğdukda gün batınca imsak oldu Emrullah


  Orucun farzı, fecrin doğuşundan gün batıncaya kadar,
  Niyetle, yemek, içmek ve temastan sakınmaktır. Allah Teâlâ'nın emri budur.

  109.BEYT
  Dahi haccın fürûzu üç biri ihrama girmekdir
  Biri vakfe cebel üzre ziyâret oldu Beytullah


  Haccın farzları, ihrama girmek, Arafat dağında durmak,
  Beytullah'ı tavaf etmek üzere üçtür.

  110.BEYT
  Harâmı i'tikad etmek haram andan sakınmakdır
  Helâli hem helal bilib bu oldu cümle Farzullah


  Haramı haram inanmak ve ondan sakınmak;
  Helali de helal inanmak dahi, Allah Teâlâ'nın bize emrettiği farzlardır.

  111.BEYT
  Hep ashâb-ı güzîn u tâbiîn u müctehidînin
  Ne ki var Ehli Sünnet velCemâat cümle Ehlullah


  Tüm ashâb-ı güzîn, tabiîn, müctehidler,
  Hepsi, Ehli Sünnet velCemaattir; Allah'ın dostlarıdırlar.

  112.BEYT
  Kamûnun i'tikadı bu yüzon beyt içre bil Hakkı!.
  Budur hak mezheb ancak bunda sâbit eylesin Allah


  Ey Hakkı!.. Artık onların itikada dair ölçülerini, yukardaki yüzon beyt içerisinde bil.
  Budur hak mezheb. Allah Teâlâ bizi bu itikad üzere sabit eylesin.

  113.BEYT
  Eğer benden küfür amden hatâen sâdır olduysa
  Ben ol küfrün cemîinden berî oldum Livechillah


  Eğer benden kasden veya hatâen küfür sâdır olmuşsa,
  Hepsinden beri oldum; Allah Teâlâ'ya yöneldim.

  114.BEYT
  Dahi şer'a muhalifse eğer akvâl u ef'âlim
  Ben anlardan rücu' etdim ve tubtu kurbeten Lillah


  Sözüm, fiilim, şeriate muhalifse, ondan pişmanım; döndüm.
  İbadet olarak Allah'a tevbe ederim. (Ve)

  115.BEYT
  Ne ki kılmış Habîbullah bize tebliğ-i ahkâmı
  Kabul etdim âmentu Billah ve Hukmillah.


  Allah'ın sevgili kulu, Allah Teâlâ'nın ne gibi hükümlerini bize bildirdiyse,
  Kabul ettim; ona razı oldum. Allah Teâlâ'ya ve hükümlerine ve Peygamber'in getirdiklerine inandım.

  116.BEYT
  Dilim ikrârımı kalbimle tasdîk eyledim candan
  Sen'in hıfzında îmânım emânet olsun ey Allah


  Kalbimle candan tasdik ederek, dilimle söylerim.
  Allah'ım, bu gönül bağlılığım, tasdik ve itirafım, dönüş ve ibadetlerim, hepsi, Sen'in hıfzında emanet olsun.


  Allâhumme salli efdâle salâtin ve sellim ekmele selâmin alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin adede ma'lûmâtike ve midâde kelimâtike kullemâ zekerek-ez-zâkirûne ve ğafele an zikrik-el-ğâfilûn

  Her şeyden yüce olan Cenâb-ı Hakk'a envâi hamd ve senâ ederiz. O'nun seçtiği kulu ve Rasûlü'ne salât ve selamlar olsun. Beytlerin Osmanlıca nazmı ve Türkçe tercümesi hitama ermiştir.

Sayfayı Paylaş