Eskİ tÜrk destanlarinda ve tÜrk Şİİrİnde Öne Çikan tİpler

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  ESKİ TÜRK DESTANLARINDA VE TÜRK ŞİİRİNDE ÖNE ÇIKAN TİPLER

  Eski Türk Tarihinde olduğu gibi, Türk İslâm Tarihinde de Türkler; hak ve hukûk
  kurallarını yaşamak ve yaşatmak uğruna, ilâhî adaleti tesis etme yolunda, insan için, insanlık
  adına göçler yapmışlar, savaşlara katılmışlar, yeni fetihlerde, istîlâ ve gazalarda bulunarak
  güçlü devletlerin sahibi olmuşlardır. Tarihte eşine az rastlanır bir ordu ve devlet geleneğine
  sahibi olma başarısını elde eden Türkler, aynı zamanda yeni coğrafyalar üzerinde kurdukları
  atlı-göçebe ve yerleşik kültür ve medeniyetin yapısına uygun idealist insan tiplerini de
  yetiştirme başarısını göstermişlerdir. Göçlerde, seferlerde, av törenleri ve savaşlarda yararlılık
  göstermek, başarılar elde etmek, cihat yapmak, kahramanlık göstermek yüce erdemlerden
  sayılmış, toplum tarafından kabul görmüş, sürekli övülmüş ve yüceltilmiştir. Hattâ kişi, hangi
  işi başarmış, hangi yararlılığı ve kahramanlığı göstermiş ise toplum ona bu meziyetinden
  ötürü ad koymuş, beylik vermiş, soyunun o adla devamını sağlamış ve bu şekilde kendisine
  sosyal bir statü kazandırmıştır. “Kalaç”,“Karluk”, “Kangaluk”, “Avşar”, “Kayı”, “Yazır”,
  “Bayat”, “Boğaç Han”, “Yunus”, “Mevlâna”, “Hacı Bayram”, “Fatih”, “Kanunî”, “Atatürk”
  gibi adlara sahip olma şeref ve erdemini gösteren kişiliklerin her birisi, bu adlara layık işler
  başarmış birer “alp”, “eren”, yahut “alperen” hüviyetine sahip tiplerdir.
  Oğuz Kağan, tarih içindeki hayatı ile destanlara bürünmüş ender “alp” tipinden
  birisidir. Sürekli hareket halinde ve arayışlar içerisinde bulunan bir millete liderlik yapan
  Oğuz, ömrü boyunca at sırtından inmemiş, inandığı yüce değerler uğruna dünyayı hakimiyeti
  altına alma iştiyâkında olan bir idealist, bu yolda yetişmiş büyük bir cihangirdir. “ A l p ”
  tipinin bütün hususiyetlerini bünyesinde bulunduran Oğuz Kağan, zaferle dönülen bir seferin
  sonunda verdiği ziyafette:
  Demir kargı olsun orman
  Av yerine yürüsün kulan
  Daha deniz daha müren
  Güneş bayrak gök kurukan” 1
  gibi insanın; cihangirlik, kahramanlık duygularını kabartan, kişiye umut ve güven telkin eden
  hitabında oğullarına, beylerine ve milletine; daha nice denizlerin aşılmasını, daha nice
  ırmakların geçilmesini yer ve mekân adı belirtmeksizin, zaman tayin etmeden hedef
  göstermesi, onun, cihâna hükmetme idealinin açık bir göstergesidir. Gök kubbeyi ülkenin
  çadırı, güneşi bu ülkenin bayrağı olarak tahâyyül eden Oğuz, muhteşem bir “ a l p ” tipi,
  gerçek anlamda bir cihân hakimidir. Cihâna hükmetme idealini, iştiyak olmaktan çıkarıp, onu
  bir hayat tarzı haline getiren alplerin bu üstün meziyetleri, ancak ruhlara nüfuz etmiş samimi
  ve son derece kuvvetli bir imân ile izâh olunabilir. Oğullarına yurdu paylaştırdıktan sonra
  onlara hitaben:
  Ay oğullar köp men aşdum
  Uruşgular köp men kördüm
  Çıda birle köp ok atdum
  Aygır birle köp yürüdüm
  Düşmanlar-nı ığlagurdum
  Dostlarum-nı men kültürdüm
  Kök Tengri-ge men ötedim
  Sen-ler-ge biremen yurtum2


  “Ey oğullarım! Ben çok yaşlandım. Ben çok savaşlar gördüm. Çıda ile çok ok attım. Aygır ile
  çok yürüdüm. Düşmanları ağlattım. Dostlarımı ben güldürdüm. Gök Tanrı’ya (borcumu)
  ödedim. Sizlere (de) Yurdumu veriyorum.” diyen Oğuz Kağan’a, sahip olduğu yüce idealleri
  kazandıran kaynağın, özellikle “Kök Tengri-ge men ötedim” ifadesinde de görüleceği gibi,
  derin ve güçlü bir Tanrı inancının olduğu aşikârdır.
  Sorumluluğunu bilen yöneticilerin, milletle hesaplaşmasının tarihî birer belgesi
  hüviyetini de taşıma hususiyeti gösteren Göktürk Kitabeleri; bir yönüyle milletin
  yöneticilerine, yöneticilerin ise milletine olan karşılıklı sorumluluklarını ortaya koyan birer
  ibret vesikasıdır. “ Türk Milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir
  doysan açlığı düşünmezsin ...”; “Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için, Kağan
  oturdum. Kağan oturup, aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti
  çok kıldım.”3 gibi ifadeler, dağılmış olan bir milleti derleyip toplayan kağanın, yönetim
  tecrübesinin, bilgeliğinin, idealinin, inancının ve sorumluluk anlayışının taşlara hak edilmiş
  tezâhürleridir. “Alp” tipinin karakter yapısında kahramanlık, cihangirlik ideali gibi yüce
  duyguların mevcudiyetinin yanında açları doyurmak, çıplak olanı giydirmek, fakir halkı
  zengin kılmak gibi sosyal yapıyı yakından ilgilendiren, toplumu daima iri ve diri tutan dinî,
  ahlâkî erdemler de bulunmaktadır. Tespit edilen bu manevî dinamiklerin temelinde: “Tanrı
  buyurduğu için” ifadesinde gördüğümüz tek Tanrı inancı vardır ve bu inanç, kişiye “alp”
  tipinin sahip olduğu karakter yapısını kazandırmıştır.
  Anadolu’da XV. asrın ortalarına doğru yahut ikinci yarısında yazıya geçirildiği
  anlaşılan Dede Korkut Hikâyelerinde Oğuzların, “alp” tipini yaşatmaya devam ettiklerini
  görüyoruz. Dirse Han Oğlu Boğaç Han hikâyesinde: “Bir gün Kam Gan oğlı Han Bayındır
  yirinden turmış –idi. Şami günlügi yir yüzine dikdürmiş-idi. Ala şayvanı gök yüzine aşanmış
  idi.”4 Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boyda: “…Salur Kazan yirinden turmış-idi.
  Toksan başlu ban ivlerin kara yirün üzerine dikdürmiş-idi.”5 Aynı hikâyede Dedem
  Korkut’un gelip boy boylaması, soy soylaması sırasında düzüp koştuğu Oğuz-nâmede:
  Kanı didiügüm big erenler
  Dünya menüm diyenler6
  Kam Pürenin Oğlu Bamsı Beyrek Boyunu anlatan hikâyede ise: “ Kam Gan oğlı Han
  Bayındır yirinden turmış –idi. Kara yirün üstine ağ ban ivin dikdürmiş-idi. Ala şayvan gök
  yüzine aşanmış idi.”7 gibi ev ve çadır üzerine yapılan canlı tasvirler ile Dedem Korkut’un
  aynı zamanda dünyanın gelip geçiciliğini de ortaya koyan: “Dünya menüm diyenler” ifadesi,
  “alp” tipinin karakter yapısında gördüğümüz gökyüzüne ve mekâna hâkim olma iştiyâkının
  birer tezâhürüdür. Bu ev ve çadır tasvirleri bize, Oğuz Kağan’ın oğullarına hitâbındaki mekân
  tasvirini hatırlatmaktadır.
  Zaman ve mekân içinde dünyanın en geniş imparatorluklarından birisini kuran
  bozkırlı Türklerin, yazın yaylalarda avcılık ve hayvancılık yaparak hayatlarını idâme
  ettirirken, kışın da barınmak üzere kalıcı evler inşa ettikleri, bu suretle yerleşik hayata geçip
  ekincilikle uğraştıkları bilinmektedir. Nitekim, Gök-Türk hâkanlarının, ikâmet etmek
  amacıyla sağlam meskenlerden kurulmuş merkezlerinin olduğunu bize Çin kaynakları haber
  verir.8 Başlangıçta çağın en yüksek harp sanayisine sahip olan Türkler, temeli akıncılık ve
  avcılığa dayanan bir “akıncı medeniyeti” kurmakla iktifa etmemişler, bilâhare temeli yine
  avcılık ve akıncılıkla birlikte tarım, hayvancılık ve ticarete dayanan, umumiyetle de barışçı
  ruhun hâkim olduğu bir “ekinci medeniyet” tesis etmişlerdir.9 “Akıncı medeniyetinde”
  gördüğümüz “alp” tipinde; güç, kuvvet, kahramanlık ve cihangirlik gibi dışa dönük aktif bir
  ruh dinamizminin yerini, “ekinci medeniyetinde”; dayanışma, paylaşma, sevgi, hoşgörü, barış
  ve güven gibi kişinin gönül olgunluğunu ortaya koyan, daha az hareketliliği gerekli kılan, iç
  âleme, tefekküre ait dinî ve ahlâkî temayüller almıştır. Özelikle İslâmiyet’in kabulüyle birlikte
  ortaya çıkan “eren/veli” tipi, yerleşik düzene geçişin geliştirdiği bir insan tipi olarak karşımıza
  çıkar.
  Dinî akideler, ibadetler, adetler, gelenekler, töreler ve bunlara bağlı bir kısım retler ve
  kabuller, cemiyet hayatını tanzim eden faktörlerin başında gelir. Özellikle dinî ve ahlâkî
  kaidelerin yaşandığı ve yaşatıldığı bir toplumun nezdinde, yerleşik kültür ve medeniyete bağlı
  yüksek bir hayat tarzı ve bir dünya görüşü de oluşur. Dünyada cihangirlik idealini, geniş bir
  mekânda büyük bir başarıyla gerçekleştiren Oğuz, Fatih, Kanunî gibi idealist Türk
  hakanlarının kurdukları cihân devletinin, büyümesinin, genişlemesinin ve sürekliliğinin
  sırrını, milletin sahip olduğu “tevhîd” inancında aramak gerekir.Türklerin başlangıçtan beri
  tek Tanrı inancına sahip olduklarını biliyoruz.10 Özellikle esası tevhîd inancına bağlı en son
  ve en mütekâmil bir din olan İslâmiyet’in, Türkler tarafından büyük kütleler halinde kabul
  edilişinin özünde, bu tarihî hakikat vardır. Bunun yanında, İslâmiyet’le birlikte Türk İslâm
  coğrafyasında yetişen Hoca Ahmet Yesevî, Yûnus, Mevlâna, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram
  Veli, Akşemseddin, Niyazi Mısrî , Fuzûlî, Şeyh Galip gibi gönül sultanlarının insana
  bakışları, insanı yaratan ve yaratılan münasebeti içerisinde değerlendirmeleri, bunun tabiî bir
  neticesi olarak da insana sevgi, barış ve hoşgörü içinde yaklaşmaları, cemiyet hayatına daima
  diri, derin ve canlı bir ruh vermiş, bu hayata, haklı olarak geniş bir mekânda dinamizm
  kazandırmıştır.
  İnsanı; ırk, renk, din, mezhep, meslek, meşrep, ayrımı yapmadan sevgiyle kucaklayan;
  onu, gönül yoluyla manevî terbiyeden geçirmeyi sırf Allah’ın (cc) rızasını kazanmak için
  gaye edinen iç âlem fatihleri, mensup olduğumuz cemiyet hayatında “veli/eren” tipini ortaya
  çıkarmıştır. Bir gönül sultanı olan Yûnus’un:
  Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü.
  Yaradılmışı hoş gördük, Yaradan’dan ötürü11
  mısralarında da görüleceği gibi “dostluk”, “kardeşlik”, “sevgi” ve “barış” anlayışına dayalı bir
  iştiyâkla bütün bir mahlûkatı kucakladığı ortadadır.
  Eren/veli tipinde; cihâd-ı ekber denilen titiz ve sürekliliği olan bir gönül terbiyesinde,
  nefsi tanıma, sıkı bir mücâdeleyle onun merhâlelerini aşma, bütün varlığı, dolayısıyla da
  insanlığı sevip, birliği ve barışı tesis etme, bununla da görünen âlemin ötesinde görünmeyen
  ebedî bir âlemle münasebet kurma inancı ve özlemi vardır. Türk İslâm kültür ve
  medeniyetinin teşekkülünde önemli rol üstlenen bu tipin en belirgin hususiyeti, İslâm Dini’nin
  kaide ve kurallarını, Tasavvufî duyuş ve düşünüşün prensiplerini yaşamak, yaşatmak ve
  yaymaktır. Aynı zamanda bir nazargâh-ı ilâhî olan gönülü, gönül ocağında sevgiyle, sevdâyla,
  aşkla okuyan, gönül tanıyan, gönül yapan bu iç âlemin fatihleri, sırf Allah’ın(cc) rızasına
  erebilmek için, gönül yolunda gönülleri kazanmayı şiâr edinmişlerdir. Yûnus:
  Ben gelmedüm dâ’vi içün benüm işüm sevi içün
  Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmağa geldüm12
  diyerek, dünyaya geliş gayesinin savaş değil, sevgi olduğunu; dostun evi olan gönülleri
  yapmak için geldiğini diri ve derin bir bakışla ortaya koyar. Türkler, tarihte savaşçı bir millet
  olarak tanınmakla beraber, aynı zamanda birlik ve beraberliği, sevgi, dostluk ve hoşgörüyü
  de gaye edinmiş, bu insanî değerleri hayata geçirmiş yegâne milletlerden birisidir. “Hamdım,
  piştim, oldum” sözünü söyleyebilme ameliyesinden geçtikten sonra ,“Kim olursan ol, yine
  gel” diyen Mevlâna ile“Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen / Tâ âşıklar safında tamam
  olasın sâdık”13 diyen Yûnus, bir bakıma kendi iç seferlerini tamamlayıp, gönül fethini
  gerçekleştirdikten sonra, ülkenin sınırlarını sevgi kanatlarıyla aşıp, insanlığa umudu, sevgiyi,
  hoşgörüyü, birlik ve beraberliği taşımayı şiâr edinmiş gönül erleridir... Hacı Bayram Veli’nin
  manevî terbiyesinde yetişen, aynı zamanda kendisi de bir gönül ehli olan Akşemseddin:
  Hak’dan cüdâ görmen eri erdür dü âlem serveri
  Eğer kılurlarsa nazar altun ederler dağları14
  ifadelerinde, her an Allah (cc) ile beraber olan “veli/eren” tiplerinin, dinî ve sosyal hayattaki
  tesirlerine, her iki âlemde de etkili olduklarından bahisle sahip bulundukları manevî güce
  işaret eder. “Veli/eren” tipinde, gelip geçici olan dünyayı kazanmaktan ziyâde, ebedî olan
  ahiret âlemini kazanma, hakiki dost olan Allah’a (cc) kavuşma cehti ve istidâdı vardır. Büyük
  divan şairimiz Fuzûlî:
  Gelün ey ehl-i hakikat çıhalum dünyadan
  Gayri yerler gezelüm özge safâlar görelüm15
  derken, içinde yaşadığı acı, elem ve ızdırap dolu hayattan kaçmanın; görünen, bilinen ve
  yaşanılan bu âlemin dışında, ötelerde var olduğuna inandığı ideal bir mekâna sığınmanın
  hasretini ve umudunu taşımaktadır. XVIII. Yüzyılda yaşamış büyük mutasavvıflarımızdan
  Şeyh Galib’in de duygu, düşünce ve inanışları, adı geçen bu gönül erlerimizin dünya
  görüşlerinden farklı değildir. Galib Dede; can ışığının, can iklimindeki sınırsız yükselişini
  müteakip gökyüzünün fânûsuna bile sığmadığını:
  Bir şu’lesi var ki şem’i cânın
  Fânûsuna sığmaz âsmânın”16
  mısralarıyla anlamlandırırken, “veli/eren” tipinin bütün kâinatı, dolayısıyla da insanlığı
  sevgiyle, üniversal insanlık fikriyle kucakladığına dikkat çeker. Sürekli büyüyen ve
  genişleyen bir iç âlemin, uçsuz bucaksız gibi görünen dış âleme sığmaması tahâyyülü, ne
  kadar derin, ne kadar güzel ve ne kadar ince bir lirizm söyleyişini ortaya koyuyor…
  Alp tipinde gördüğümüz dış mekânda ilerleme, eren tipinde ise içte açılma, genişleme
  ve yükselme inanç ve idealleri, içtimaî hayatımızda “alperen” gibi yeni bir karakterin
  doğmasını sağlamıştır. Alp tipinde, dini inançlardan beslenen biyolojik ve psikolojik amillerin
  tesiriyle dıştan; eren/veli tipinde ise yine dinî ve tasavvufî kaynaklardan beslenerek teşekkül
  eden içe ait amellerin yapı ve fonksiyonlarında hayatiyetini devam ettiren “cihanı fethetme”
  ideali, “alperen” tipiyle “Kızılelma” ülküsüne, “Nizâm-ı Âlem” mefkûresine; Allah’ın(cc)
  adını takatin yettiği yere kadar götürebilme ve yayma iştiyâkı olan “ İ’lâ-yı Kelimetullah”
  inancına dönüşür. Zaman zaman “gazi” tipinin taşıdığı hususiyetleri de bünyesinde barındıran
  “alperen” tipi, Selçuklu Sultanı Alparslan’dan Ertuğrul Gazi’ye, Osman Gazi’den diğer
  Osmanlı sultanlarına, hattâ Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan bir zaman diliminde
  varlığını gösterir. Türk Edebiyat Tarihi, bu tipin güzel örnekleriyle süslüdür. 1455-1524
  Yıllarında yaşadığı tahmin edilen Sûzî Çelebi’nin yazdığı, Fatih devri gazilerinden olan
  Mihailoğlu Ali Bey hakkındaki gazavatnâmede:
  Bu Türk azdur diyü itme bahâne
  Onun bir şu’lesi besdir cihâna
  beyti ile “Erenlerden kuşanmışdur kuşağı”/“Bu yolda cân viren sanma ölüptür”gibi
  mısralarda, Müslüman Türk’ün, Allah’ın (cc) rızasını kazanma yolundaki cihangirliğini,
  şecaâtini, gaziliğini, veliliğini ve bu değerlere sahip olan ruhun ölümsüzlüğünü tespit
  ediyoruz. Bu durum İslâmiyet’in ruhuna da uygundur. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de Bakara
  sûresi:2/154. ayetinde Allah (cc): “Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) Ölüler demeyin.
  Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz onu hissedemez, anlayamazsınız.” buyurmaktadır. Savaş
  meydanlarında düşmana nispetle ordumuzdaki nefer sayısının azlığı bahane değildir. Bir
  neferin ışığı bile, cihânı aydınlatmaya, onu karanlıktan aydınlığa çıkarmaya kafidir. Zirâ her
  bir bahadır, kuşağını, belli bir çileyi doldurduktan, manevî bir terbiyeden geçip de ruh
  olgunluğuna eriştikten sonra erenler elinden kuşanmıştır. 17
  Sosyal dengelerin altüst edildiği; millî, dinî ve âhlakî değerlerin çözülüp dejenere
  olduğu bir toplumda hak, hukuk ve adâletten bahsetmek imkânsızdır. Bu değerlerin ihmal
  edildiği bir toplumda insan adı verilen en şerefli ve en yüce varlık da maalesef farklı bir
  yapıya, farklı bir kimlik ve kişiliğe bürünür. Bu itibarla da cemiyetin diline, dinine ve tarihe
  yabancı, milletin kültür yapısına uyum gösteremeyen insan tipleri ortaya çıkar. Günümüzde
  kültür değişmeleri, yahut batılılaşma adına tarihimiz, dilimiz, dinimiz, ahlâk ve faziletimiz
  üzerinde oluşturulan senaryolar ile oynanan oyunlar, ihmalimizin, ilgisizliğimizin, gaflet ve
  nemelazımcılığımızın acı bir sonucudur. Cemiyet hayatında, asrın gerektirdiği şartlara uygun
  bir kısım sosyal değişmeler elbette ki olacaktır. Ancak bu sosyal değişme Prof. Dr. Sadık
  Tural’ ın: “hem fert, hem de toplum için, daha refahlı, daha adil, manevî bakımdan daha
  huzurlu, kısaca daha insanca bir hayat sağlamak düşüncesine bağlı kabul edişler veya terk
  edişler” şeklinde tezahür etmelidir. Zira “Sosyal değişme, mükemmel insan ve mükemmel
  sosyal hayat idealine bağlı olarak ortaya çıkan oluşumlardır.”18 görüşüne dayalı
  mükemmel insan tipini, mükemmel sosyal hayat tarzını ortaya çıkarıyorsa gereklidir. Ancak;
  şuurlu ve kasıtlı olarak sıkıntıların, baskıların içine çekilen, bir kısım indi meselelerle meşgul
  edilen, bu itibarla da mükemmel insan tipinden ve mükemmel sosyal hayat yaşantısından
  mahrum bırakılmak suretiyle uyutulan, uyuşturulan bir milletin, millet olma kudretini de
  kaybedeceği aşikârdır.
  Türk şiirinde; Tanzimat’tan günümüze kadar, bir yandan bilim ve teknolojide hayli
  mesafe kat etmiş olan Batıyı taklit etme temayülleri görülürken, diğer yandan da destanlar
  döneminin kahramanlık ruhuna duyulan derin hasret ve hayranlık devam eder. Şiirlerindeki
  gür sesiyle bir meydan adamı olduğunu kabul ettiren Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi başlıklı
  manzumesinde:
  Eder tedvir-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi
  Cihân titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metânetten
  “Bir mekînin azminin kuvveti âlemi çevirir; (bunun gibi) metanet sahibinin ayak
  diremesinden
  cihân titrer” diyerek, “alperen” tipinin sahip olduğu manevî güçle, tarihî seyrin bile
  değiştirilebileceğine işaret eder. Bu ideâl insan tipine duyulan özlemi:
  Âsımın nesli.. diyordum ya... nesilmiş gerçek;
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek;19
  diyen Mehmet Akif de derinden hisseder. Akif, manevî oğlu Âsım’ın şahsında; imân, irfan,
  şecaat gibi manevî değerlerle donanmış, Batının bilim ve teknolojisine sahip, kazandığı temel
  değerlerini nâmûs bilen, “ideâl insan” tipini görmektedir. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu,
  Malazgirt Destanı’ndan adlı şiirinde, Anadolu’da Malazgirt’le başlayan Türkleşme ve
  İslâmlaşma hareketinde, alp ve eren tiplerinin manevî güç, kuvvet, istek ve ideallerini:
  Bir tufan koptu Asya’dan,
  Urum, sele gark olacak!
  Yeni bir iman çağının,
  Müjdecisi Şark olacak!

  Alplar, erenler, Başbuğlar
  Ardınca yürüsün tuğlar…
  Yedi iklim, yüce dağlar,
  Karış karış Türk olacak!..
  dörtlüklerindeki duygu ve düşünceleriyle terennüm eder. Destanlar döneminden itibaren geniş
  bir coğrafyayı vatan tutan ecdadımızın kurduğu kültür ve medeniyetin ihtişamı ve bu
  muteşem yapının yoğurup yetiştirdiği “alperen” tipine duyulan iştiyak, Arif Nihat Asya’nın:
  Nerde kaldı o çağlar ki
  Analar kurt doğururdu
  Hilkât insan çamurunu
  Destanlarla yoğururdu”20
  dörtlüğüne hâkim olan şiiriyet ikliminde de hayatiyetini devam ettirir. Arif Nihat’ın bu
  dörtlüğünde işlenen temada, imajda ve duyduğumuz seste, yine mazinin o ihtişamlı
  dönemlerine sığınma, o dönemlere kaçış ile birlikte “yeniden var olma” inanç ve telâkkisi de
  söz konusudur. Dörtlükte “çağlar” kelimesine dolaylı olarak yüklenen “alplik”, “cihangirlik”
  ve “kahramanlık” gibi anlam değerleri; “alperen” tipine ve bu tipin “yeniden var olmasına”
  duyulan derin iştiyâkın bir sonucudur. İnsanın varlığında kuvvetli titreşimlerin, derin
  heyecanların oluşmasına sebebiyet veren “yeniden varolmak” duyuş ve düşünüşü; cemiyet
  hayatında tahammül edilemez adaletsizliklere, haksızlıklara ve baskılara karşı direnen insanın,
  üstün bir mücadele verme azmi ve inancı değil midir?.. Sezai Karakoç:
  Tanrım duam şu ki her şey yeniden toprak olsun
  Su toprak olsun
  İnsan toprak gibi duysun yeri
  Ay toprak olsun
  Topraktan kaçanı toprak tutsun
  Gün toprak olsun
  Kabirler saltanatı toprak olsun
  Yazı
  Kitap
  Ve söz toprak olsun
  Ekin ekilmeye mahsus
  Yeni tohum atılmaya ait
  Yeni insan doğsun için
  Toprak olsun”
  diyerek “yeniden doğuş”, “yeniden diriliş” amacıyla “geriye dönüş” yahut “toprak oluş” adına
  yaptığı yakarışta; dinî, millî, ilmî ve âhlakî zemine oturtulmuş mükemmel bir sosyal hayat
  tarzına, insanı/insanlığı mutlu ve huzurlu kılacak yeni, yepyeni bir dinamizme duyulan hasret
  vardır. Şair, “yeniden doğmak” ve “selamete ermek” için toprak olmanın; “yeniden dirilmek”
  ve “ebedî saadeti” tatmak için de bu yolda ölmenin gerekliliğine ve güzelliğine inanmıştır.
  Hayatı anlaşılmaz, çekilmez ve yaşanılmaz kılan, bu duruma sebebiyet veren yazı, kitap, fikir
  düşünce, ürün kısacası, eskiye ait haktan, hakikatten uzaklaşmış ne varsa, bunların toprak
  olmasını arzu eden şair, kıyamet karamsarlığını çağrıştıran bir ruh hali içinde o eşsiz, o bir
  ve benzersiz yaratıcının merhametine sığınır; yüreğini insan için, insanlık adına O’na
  açar…“Tanrım duam şu ki her şey yeniden toprak olsun”, mısraıyla başlayan dua: “Ekin
  ekilmeye mahsus / Yeni tohum atılmaya ait /Yeni insan doğsun için/ Toprak olsun” dileğiyle
  devam eder. Karakaoç’un XXI. asırda “yeni insan” imajıyla çizdiği tip, XIII. asırda yaşamış
  mutasavvıf şairimiz Yunus’un: “yaratılmışı, yaratandan ötürü seven” insan tipiyle benzerlik
  gösterir. Karakoç:

  Mekke'ye Medine'ye Şam'a
  Kudüs'e Bağdat'a İstanbul'a
  Semerkand'a Taşkent'e Diyarbekir'e
  Yetiş peygamber imdadı yetiş
  Yetiş Allah'ın izniyle
  Yetiştir erlerini
  Diriliş bayraklarını taşıyan21
  ifadeleriyle bir yandan yakılıp yıkılan İslâm coğrafyasının kısmî sınırlarına işaret ederken, bir
  yandan da Yetiş!.Yetiş!..Yetiş!.. çığlıklarıyla “yeniden diriliş” esasının, “ilây-ı kelimetûllah”
  inancının, hasrete ve umuda dönüşen duygulanışını dile getirir.
  Hakkın, hakikatin ve adaletin yeryüzünde kaim olmasını hedefleyen, bu yolda cihâna
  hakim olma idealini taşıyan “alp”, “eren” ve “alperen” tiplerini yetiştirmek sanıldığı kadar
  kolay değildir. Ancak bu iş, derin bir tarihî tecrübesi olan, devlet ve ordu geleneğine sahip
  Müslüman Türk milleti için imkânsız da değildir. İslâmiyet’in Türklükten, Türklüğün ise
  İslamiyet’ten ayrılmayan bir bütün olduğuna inanan bu millet; geleceğe yön verecek, yeni bir
  medeniyetin inkişâfına zemin hazırlayacak, yeni ve müreffeh bir hayatı ikâme edecek,
  insanımızın mutluluğuna, insanlığın ise kurtuluşuna vesile olacak “yeni insan” tipinin
  arayışı ve beklentisi içindedir. Esasen milletin ma’şeri vicdânında hayatiyetini devam ettiren
  bu dinamik güç, bir ışık, bir kıvılcımla ortaya çıkacağı günü beklemektedir.

Sayfayı Paylaş