Evren de Derhal Kapatılsın Demişti

Konu 'Güncel Haberler' bölümünde Moderatör Barış tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Barış

  Moderatör Barış Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  7 Eylül 2011
  Mesajlar:
  2.587
  Beğenileri:
  1.459
  Ödül Puanları:
  113

  Dershane temsilcileri kurumlarının kapatılması için ileri sürülen gerekçelere sert tepki gösterdi.

  Fen Bilimleri Okulları Kurucusu Nazmi Arıkan, “Evren de ‘Derhal kapatın bu kurumları’ demişti” dedi.Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan, “Bugün dershaneleri kapatan yarın özel okulları da kapatır” diye konuştu.

  Dershane temsilcileri, ‘Türkiye’de dünü Bugünü ve Yarını ile Dershaneler’ başlıklı panelde bir araya geldi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği panelde açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erkesim yaptı. Dershaneciliğin 4 bine yakın şubesiyle, bir milyondan fazla öğrenci ve 50 bin civarındaki öğretmenle dev bir sektör olduğunu ifade eden Erkesim; “Yasalar da, idari düzenlemeler de insanın huzurlu ve rahat yaşaması içindir. Tüm bu nedenlerden dolayı dershane meselesinde herkes dinlenmeli” dedi.

  EVREN DE AYNI GEREKÇEYİ SUNDU

  Fen Bilimleri Okulları Kurucusu Nazmi Arıkan, “Evren de ‘Derhal kapatın bu kurumları’ demişti. Ne acıdır ki tıpkı o zaman olduğu gibi bugün de aynı gerekçeler ileri sürülüyor. Bugün dünyada dershane olmayan ülke yok. Bir tek diktatör ülkelerde Küba’da Mısır’da dershaneler bulunmuyor. Ama Türkiye’de dershaneler her zaman olacak. Çünkü bu ülkede demokrasi var. Umarım bu akıl tutulmasından bir an önce sıyrılırız. Toplumun büyük bir kesimi de bizim gibi düşünüyor. Siyasilerin de aynı düşündüğünü biliyorum ama burada disiplin cezası veya ihraç edilme endişesi daha etkili oluyor” dedi.

  İKİ DUDAK ARASINDA

  Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan, çeşitli teşviklerle dersahenelerin kapatılmak istendiğini ifade ederek şunları söyledi: “Biz özel okullar olarak 50 yıldır teşvik verin dedik. 50 yıldır vermediğiniz teşviki şimdi niye veriyorsunuz? Bugün dershaneleri kapatan yarın özel okulları da kapatır. Anayasa var, yasalar var. Buna rağmen kurumlarımızın kaderi hükümetin iki dudağı arasında mı olacak? Şartlar ne olursa olsun dershaneleri kapatalım özel okul olsun diyorsunuz. Peki kapattıktan sonra fakir fukaranın eğitim alacağı o yeni açılan okulları kapatmaya kalkarsanız ne olacak?”

  FAKİR AİLELERİN ÇOÇUKLARI CİDDİ ZARAR GÖRÜR

  Av*ru*pa Ders*ha*ne*ler Bir*li*ği-ENES*CO Baş*ka*nı Ge*or*gos Ha*gi*te*gas, “Ders*ha*ne*le*rin ka*pa*tıl*ma*sı bu*gün dün*ya*da var olan eği*tim öz*gür*lü*ğü ku*ra*lı*na ay*kı*rı*dır. Ders*ha*ne*ler eko*no*mik ola*rak de*za*van*taj*lı ko*num*da olan öğ*ren*ci*le*re hiz*met ve*ren bir ne*vi halk oku*lu*dur. Araş*tır*ma*lar gös*te*ri*yor ki ders*ha*ne*ci*li*ğin eği*ti*me kat*kı*sı yad*sı*na*maz. Bu ne*den*le ya*pıl*ma*sı ge*re*ken ka*pat*mak de*ğil mev*cut eği*ti*me da*ha çok des*tek ver*mek ve ye*ni teş*vik*le*rin sağ*lan*ma*sı*dır” dedi.

  EŞİTSİZLİĞİ GİDERİYOR

  Hagiteras, sözlerine şöyle devam etti: “Dün*ya*nın bü*tün ül*ke*le*rin*de top*lum için*de eği*tim eşit*li*ği sağ*la*na*ma*dı*ğı bir ger*çek*tir. Ders*ha*ne*ler bu eşit*siz*li*ği gi*de*ren ku*rum*lar*dır. Bu ne*den*le ka*pa*t*ma*sı gi*ri*şi*mi ba*şa*rı ge*tir*me*ye*cek*tir. Top*lum*sal bir asan*sör gö*re*vi ta*şı*yor. Ço*ba*nın oğ*lu*nu bi*le en üst ma*kam*la*ra ta*şı*yan ku*rum*lar*dır. Ders*ha*ne*le*rin ka*pa*tıl*ma*sı ya*sal ol*ma*yan yol*la*ra, eği*li*me yön*len*di*re*cek ve böy*le*ce eği*tim yeral*tı*na in*miş ola*cak. Ola*ğa*nüs*tü bir gü*ven*siz*lik ve kar*ga*şa ya*ra*ta*cak*tır. Çin gi*bi ül*ke*de ders*ha*ne*le*re izin ve*ri*lir*ken Tür*ki*ye*’de ve*ril*me*me*si üzü*cü*dür. Bu süreçte fakir ailelerin çocukları ciddi olarak zarar görür.”

  ‘YASAKÇI İFADELER VAR’

  GÜVENDER Genel Başkanı Eyüp Kılcı, uzun süreden beri bu konuda çalışan hükümetten en başından beri randevu talep ettiklerini kaydetti. “Yapılan Ancak her defasında tekrarladığımız randevu talebine uzun süre olumlu cevap verilmedi. Neticede görüşemedik. İlk hazırlanan dokümanları hiçbir şekilde göremedik. Tasarı Bakanlar Kurulu’nda görüşülmeden bir hafta öncesinde basında haberi yer aldı. Buna göre dershaneler kapatılacak ve buna uymayan kuruluşlara da para cezası verilecek. Ben taslaktaki bu ibareyi bizzat gördüm, okudum. Yasakçı bir tutum sergilemiyoruz deniliyor ama Taslakta yasakçı ifadeler yer alıyor” şeklinde konuştu.

  Kök Kaynak: Bugün
  Haberi Aldığım Kaynak: Aktifhaber

Sayfayı Paylaş