Felsefe test soruları

Konu 'Felsefe Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde _TutsaK_ tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. _TutsaK_

  _TutsaK_ Üye

  Katılım:
  24 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  281
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  16

  :shy:

  1. Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Bilgi sevgisi ve arayışıdır
  b) Olayları nesnel olarak açıklama çabasıdır
  c) Evreni tümüyle ele alan en genel bilgidir
  d) Önyargının bittiği yerde başlar
  e) Bir yaşam biçimi ve olaylara bakış açısıdır

  2. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca filozofta bulunup, bilim adamında bulunmayan bir özelliktir?

  a) Eleştirici olma b) Meraklı olma
  c) Mantıklı olma d) Sistemli olma
  e) Varlığı bütünü ile açıklama

  3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin gerekliliği ile ilgili özelliklerden biri değildir?

  a) İnsana mutluluk ve haz verir
  b) Doğru ve açık düşünmeyi öğretir
  c) Yaşamın anlamını araştırır
  d) Büyük siyasi- toplumsal oluşumların ortaya çıkmasında etkilidir
  e) Doğanın yapısını nedensellik ilkesine göre açıklar

  4. Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin özelliklerinden biri değildir?

  a) İlk defa insan ve toplum sorunlarını felsefelerinin temeline koydular
  b) Subjektif relativizm (öznel görecelilik) görüşünü savundular
  c) Politikacılara güzel konuşma dersleri verdiler
  d) Evrenin oluş sorunu ile ilgilendiler
  e) Zamanlarının bazı değerlerini eleştirdiler

  5. “Tüm bilgi türlerinin ortaya koyduğu sonuçların, belli bir yorumla bir bütün halinde açıklanması” felsefi bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?

  a) Akılcı olma b) Eleştirel olma
  c) Birleştirici olma d) Evrensel olma
  e) Rasyonellik

  6. Kendi alanları içinde yer alan konuları, nedensellik ilkesi ve deneye dayalı olarak, objektif bir biçimde açıklamak aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?
  a) Sanatın b) Dinin c) Felsefenin
  d) Bilimlerin e) Teknolojinin

  7. Aşağıdakilerden hangisi bilim ile felsefenin ortak özelliğidir?
  a) Öznel olma b) Kesin olma
  c) Evrensel olma d) Birikimli olarak ilerleme
  e) Dogmatik olma
  8. “İnsanın pratik ihtiyaçlarını kısa yoldan, kolaylıkla karşılamayı amaçlayan, belli bir yöntemi olmayan, duyu organları ve deneyimlere dayanan, genel geçerliliği olmayan bilgi türü” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Gün****k bilgi b) Teknik bilgi
  c) Bilimsel bilgi d) Felsefi bilgi
  e) Dinsel bilgi

  9. Bilimsel bilgiyi, teknik bilgiden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Öznel olması b) Teorik olması
  c) Sistemli olması d) Eleştirel olması
  e) Dogmatik olması

  10. Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
  a) Tanrıyı temel alır
  b) İnsanların manevi yaşantılarını temellendirir
  c) İnsan ve insanın ödevleri hakkında bilgi verir
  d) Akla dayalı açıklamalar içerir
  e) Kesin ve mutlak doğrulardan oluşur

  11. Aşağıdakilerden hangisi gün****k bilginin özellikleri arasında sayılamaz?
  a) Duyularla elde edilmesi
  b) Sezgiye dayanması
  c) Düzenli ve sistemli olması
  d) Günlük yaşama anlam yüklemesi
  e) Kesin olmaması

  12. İnsan yaşamında önemi ve değeri farklı birçok bilgi türü vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilgi türlerinin farklılığının sebeplerinden biri olamaz?
  a) Farklı yöntemlerle elde edilmeleri
  b) Bilgi edinme araçlarının farklılık göstermesi
  c) Obje- suje arasındaki bağın farklı yollarla kurulması
  d) Elde ediliş biçimlerinin değişiklik göstermesi
  e) İnsanın bilinçli bir varlık olması

  13. Aşağıdakilerden hangisi dinsel bilgi için söylendiğinde yanlış olur?

  a) Dogmatiktir b) Eleştiriye kapalıdır
  c) Kesindir d) Akla dayalıdır
  e) Tanrıya ve imana dayalıdır

  14. Aşağıdakilerden hangisi felsefe için söylendiğinde yanlış olur?

  a) Birleştirilmiş bilgilerden oluşur.
  b) Sonuçları kesindir.
  c) Kendi sistemini oluştururken bütünü göz önünde bulundurur.
  d) Sorular sorarak evreni ve insanı anlamak ister.
  e) Felsefenin sonuçları tartışmaya açıktır
  15. Aşağıdakilerden hangisi metafizik bilginin özelliklerinden biri değildir?
  a) Bilimin sunduğu bilgilerin sınırları içinde kalması
  b) Soyut kavramlara dayanması
  c) Evreni bütüncül olarak ilk nedenleriyle açıklamaya çalışması
  d) Mantık ilkelerine uygun olması
  e) Bilim tarafından çözülmemiş sorunlarla ilgili olması

  16. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamından çok filozofa ait bir özelliktir?
  a) Gözlem ve deneyler yapmak
  b) Varsayımlar oluşturmak
  c) Sınırları belirli bir alandaki olaylar grubunu incelemek
  d) Doğa olaylarını incelemek ve bunlardaki neden sonuç bağını saptamak
  e) Varlığın bütününe yönelik temel bilgiye ulaşmak

  17. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özellikleri içinde yer almaz?
  a) Bilimsel bilgide olasılık değil kesinlik vardır
  b) Varlığın ilk nedenlerini, özünü bulmaya çalışır
  c) Merak ve kuşku bilimsel bilginin temelini oluşturur
  d) Herkes için doğru kabul edilen genel geçer bilgilere ulaşır
  e) Gözlenebilir ve ölçülebilir varlıkları konu edinir

  18. Aşağıdakilerden hangisi dini bilgiye ait bir özellik olamaz?
  a) Dogmatiklik b) İnanca dayalılık
  c) Hayatı anlamlandırmayı amaçlamak
  d) Normatiflik e) Olgusallık

  19. Aşağıdakilerden hangisi felsefe için söylenemez?
  a) Yaşamı sorgular b) Özneldir c) Deneyseldir
  d) İdeal davranış kalıpları sunar
  e) Konularını bölmez

  20. I. Fayda amacı güdülür
  II. İnsan yaşamını kolaylaştırır
  III. Bilimsel bilginin pratiğe dönüştürülmesi ile elde edilir
  Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Felsefi bilgi b) Bilimsel bilgi
  c) Gün****k bilgi d) Teknik bilgi
  e) Sanat bilgisi

  21. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden biridir?
  a) Objektiflik b) Kesinlik c) Dogmatiklik
  d) Kümülatif olmak e) Olgusallık

  22. Felsefe için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Kesin ve nesnel bilgiler sunar
  b) Bilgiyi ve bilgeliği sevmektir
  c) Doğruyu ve gerçeği aramaktadır
  d) Özgür bir araştırma ve düşünme biçimidir
  e) Her şeyi çok yönlü olarak ele alıp, genel açıklama yapar

  23. Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a) Öznelliğin ürünü bilgiler oldukları
  b) İnsan hayatını anlamlandırma amacında oldukları
  c) Eleştirel düşünceye açık oldukları
  d) Dogmatik oldukları
  e) Aklın ürünü oldukları

  24. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  a) Felsefe- akıl b) Din- dogma c) Bilim- olgu
  d) Ahlak- davranış e) Sanat- bilgi

  25. Sanat bilgisi aşağıdakilerden hangisini vermeyi amaçlamaz?
  a) Somut ürün b) Bilgi c) Duygu d) Haz
  e) Coşku

  26. Aşağıdakilerden hangisi subjektif bilginin özelliklerinden biri değildir?
  a) Öznellik b) Görecelilik c) Kesinlik
  d) Eleştiriye açık olmak e) Kişisellik

  27. Aşağıdakilerden hangisi “Felsefe, neden bilim değildir?” sorusuna verilebilecek doğru yanıtlardan biri değildir?
  a) Çünkü olması gerekeni inceler
  b) Çünkü kesinlik içermez
  c) Çünkü deneysel değildir
  d) Çünkü subjektiftir
  e) Çünkü olanı inceler

  28. –Kullanılan yöntem tümdengelimdir.
  -Konusu, duyularla kavranamayan, soyut- düşünsel varlıklardır.
  -Bilgilerimize kesinlik ve tutarlılık kazandırırlar
  Yukarıdaki özelliklere sahip olan bilim türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Doğa bilimleri b) İnsan bilimleri
  c) Pozitif bilimler d) Formel bilimler
  e) Nakli bilimler

  29. Felsefe- bilim ilişkisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Felsefe, bilimlerin anasıdır
  b) Bilimlerin gelişmesi ile metafizik, felsefeden ayrılmıştır
  c) Felsefe, bilimlerin rehberi konumundadır
  d) Bugünün bilimi, dünün felsefesidir.
  e) İlk filozoflar, aynı zamanda ilk bi  1. Aşağıdakilerden hangisi “bilginin kaynağı” ile ilgili bir soru değildir?
  a) Bilgi nasıl meydana geliyor?
  b) Bilginin yaşamdaki yeri ve önemi nedir?
  c) Suje-obje bağlantısı ne aracılığı ile kurulabilir?
  d) Bilgi doğrudan doğruya aklın ürünü müdür?
  e) İnsanın bilgi yetileri değişir mi?

  2. “Doğuştan bilgilerin olduğuna karşı çıkan, insan zihnini döşenmemiş bir odaya benzeten ve tüm bilgilerimizin duşum ve tecrübelere dayalı olarak elde edildiğini savunan felsefi akım” hangisidir?
  a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
  d) Entiüsyonizm e) Pragmatizm

  3. “Zorunlu, kesin ve genel geçer bilgi akıldan ve düşünceden doğar; duyuların, insana böyle bir bilgi vermesi imkansızdır.” Diyen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Rasyonalizm b) Empirizim c) Kritisizm
  d) Entiüsyonizm e) Pragmatizm

  4. Aşağıdakilerden hangisi “bilginin değeri”ne ilişkin bir sorudur?
  a) İnsanın elde ettiği bilgilerin kaynağı nedir?
  b) Bilgilerimiz doğru- güvenilir bilgiler midir?
  c) Bilgilerimizin kaynağı akıl mıdır?
  d) Bilgilerimizin oluşmasında sezgilerin rolü var mıdır?
  e) Bilgilerimiz duyum ve deneyimlere mi dayanmaktadır?

  5. Wittgenstein, tüm felsefe problemlerini dil sorununa indirger, dilin kapsamı ve sınırlarını çizmeye çalışır. O’na göre, gerçeğin bilgisine dil çözümlemeleri ile ulaşılır.
  Wittgenstein, bu görüşü ile hangi felsefi akım içinde yer alır?
  a) Empirizm b) Pragmatizm c) Analitik felsefe
  d) Relativizm e) Entiüsyonizm

  6. Gazali’ye göre mutlak bilgiye, hakikate yalnızca imanla, sezgi ile ulaşılır. İman ve sezginin yeri kalptir. Mutlak bilgi tanrı’dadır ve insan bu bilgiye yanılgılara düşen akılla değil, kalple ulaşır.
  Gazali, bu düşünceleri ile hangi felsefi akım içinde yer alır?
  a) Pragmatizm b) Pozitivizm c) Rasyonalizm
  d) Entiüsyonizm e) Fenomenoloji
  7. Yargıda bulunmaktan kaçınarak yaşamayı mutluluk olarak gören Septikler, bilgi konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini savunurlar?
  a) Bilgi ancak deney ve gözlemle elde edilir
  b) Bilgi eğitim- öğretimle elde edilir
  c) Bilginin kaynağı dış dünyadır
  d) Bilgide doğruya ulaşmak mümkün değildir
  e) Gerçek bilgi idealar dünyasında kazanılır
  8. Sadece olgulara dayanan bilgilerin doğru olduğunu savunan, felsefeden metafiziği atıp felsefeyi bilimsel temellere dayandırmayı ileri süren felsefi akım hangisidir?
  a) Dogmatizm b) Pozitivizm c) İdealizm
  d) Rasyonalizm e) Empirizm

  9. Bir düşünceyi veya iddiayı akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden, doğruluğunu tartışmadan ve hiçbir eleştiriye tabi tutmadan olduğu gibi kabul eden düşünce akımı hangisidir?
  a) Dogmatizm b) Pozitivzm c) Relativizm
  d) Septisizm e) Kritisizm

  10. “Nesnelerin gerçek yapısı, kavranamaz. Buna bağlı olarak, her türlü yargıdan kaçınmak gerekir. Mutlak bilgiye ulaşılamaz.” Diyen felsefi akım hangisidir?

  a) Pragmatizm b) Empirizm c) Rasyonalizm
  d) Kritisizm e) Septisizm

  11. Aşağıda verilenlerden hangisi A. Comte’un sistemleştirdiği pozitivizmin ilkeleri ile çelişir?
  a) Doğru bilgilerin kaynağı deney ve gözlemdir
  b) Metafizik doğru bilgi sağlamaz
  c) Gerçeklik olgularla ilgilidir
  d) Akıl, doğrunun tek yol göstericisidir
  e) Dogmatik düşünce bilimsel olamaz

  12. Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?

  a) Bilginin kaynağı akıldır
  b) Bilmek hatırlamaktır
  c) Doğru bilgi mümkündür
  d) Bilginin kaynağı duyumlardır
  e) Doğuştan gelen bilgi vardır

  13. Aşağıdakilerden hangisi empirizm için söylenebilir?

  a) Aklın ilkeleri insan bilincinde doğuştan vardır.
  b) Mutlak bilgi elde edilemez.
  c) Bilginin doğru olma ölçütü, faydadır.
  d) Bilgi dış dünyadan duyum ve deneyimlerle elde edilir.
  e) Hakikate sezgilerimizle ulaşabiliriz

  14. Batlamyus’un dünyayı merkeze alan kainat paradigmasından, Kopernik’in güneşi merkeze alan kainat paradigmasına geçilmesi bilimi etkinlik olarak kabul eden T. Kuhn’un felsefi kavramlaştırmasında hangi isimle adlandırılır?

  a) Bilimsel ilerleme b) Bilimsel devrim
  c) İcat d) Hipotez e) Olağan bilim

  15. “Bilimde bulgu kadar o bulguya nasıl ulaşıldığı da önemlidir.” Yargısı, aşağıdakilerden en çok hangisinin önemini vurgulamaktadır?
  a) Bilimsel doğruluğun b) Bilimsel kuşkunun
  c) Bilimsel yöntemin d) Bilimsel hoşgörünün
  e) Bilimsel gelişmenin

  16. Aşağıdakilerden hangisi Septisizmin savunduğu görüşlerinden biri olamaz?
  a) Gerçekten güzel yada çirkin diyebileceğimiz bir şey yoktur
  b) Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz
  c) Her türlü yargıdan kaçınmak gerekir
  d) İnsanı mutlu kılan, yanlış inanışları söküp atan tek yeti akıldır
  e) Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez

  17. Aşağıdakilerden hangisi pragmatizm akımına aittir?
  a) Duyularımız gerçeği kavramaktan acizdir
  b) İşimize yarayan, faydalı olan herşey iyidir
  c) Gerçekler, kişilere ve toplumlara göre değişir
  d) Gerçek, sadece düşüncededir
  e) Kesin bilgilere ancak akılla ulaşılır

  18. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist felsefenin görüşleri içinde yer almaz?
  a) Olayları yönetenin doğa kanunları olduğu savunulur
  b) Yaşanılan çağda tek yol gösterici bilimdir
  c) Yalnızca olguların güvenilir bilgisine ulaşılır
  d) Deney ve gözlemler yolu ile güvenilir bilgiler elde edilir
  e) Doğa olayları soyut güçlerle açıklanır

  19. A. Comte, algılanamayan varlıklara, deney ve gözlemle ulaşılamayan bilgilere güvenilemeyeceğini savunmuş, ruhun ve tanrının varlığı gibi konuların bilinemeyeceğini felsefenin bu tür içerikten arındırılması gerektiğini ileri sürmüştür.
  A. Comte, bu iddiaları ile aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
  a) Empirizm b) Rasyonalizm c) Metafizik
  d) Materyalizm e) Paradigma

  20. Septiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  a) Dogmatik düşünceye karşı çıkarak insana kuşku duymayı öğretmişlerdir
  b) Şüphe araç değil amaçtır
  c) Nesnelerin bilgisine ulaşmada duyu organları yanıltıcı birer araçtırlar
  d) Aynı şeyler farklı insanlarda aynı etkileri ortaya çıkarır
  e) Algılar içinde bulunduğumuz duruma göre değişir

  21. Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın olanaksız olduğunu savunur?
  a) Rasyonalizm b) Septisizm c) Pozitivizm
  d) Empirizm e) Pragmatizm

  22. Bilimsel öngörüde bulunmanın temel amacı nedir?
  a) Olayları kontrol edebilmek
  b) Bilgi toplama araçları sağlamak
  c) Verileri değerlendirecek teknikler geliştirmek
  d) Varsayım oluşturmak
  e) Deney yapmak

  23. “Mevcut verilerden yola çıkarak, gelecekte ortaya çıkabilecek olayları tahmin etme” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir?
  a) Paradigma b) Tümdengelim c) Öndeyi d) Determinizm e) Hipotez

  24. Aşağıdakilerden hangisi T. Kuhn’un bilim anlayışına uygun değildir?
  a) Bilim adamı yaptığı çalışmalarda toplumsal değerlere bağlıdır
  b) Bilimi yönlendiren mantık ilkeleri değil bilim adamları topluluğudur
  c) Bilim bir gün her problemi çözebilecek seviyeye ulaşacaktır
  d) Bilimin oluşum ve gelişimi bir paradigmadan diğerine geçmekle olur
  e) Bilim adamları topluluğu, yaptıkları açıklamalarda mevcut paradigmanın dışına taşmazlar

  25. John Locke’nin bilginin kaynağı konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tüm bilgiler deneyimlerin ürünüdür
  b) Bilgi, aklın ürünüdür
  c) Bilgi, önsel olarak/ apriori zihinde bulunur
  d) Sezgi, bilgi etmede yeterlidir
  e) Doğru bilgi, mümkün değildir

  26. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  a) H. Bergson- Entüisyonizm
  b) A. Comte- Pozitivizm
  c) E. Husserl- Fenomenoloji
  d) İ. Kant- Kritisizm
  e) Platon- Septisizm

  27. “Bilinçten, özneden ayrı ve bağımsız olarak dış dünyada varlığın mevcut olduğunu savunan öğreti” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  a) Gerçekçilik b) Doğruluk c) Hakikat
  d) Temellendirme e) Epistemoloji

  1. Aşağıdakilerden hangisi yanıtladığı soru açısından diğerlerinden farklıdır?
  a) Varlık vardır b) Varlık maddedir
  c) Varlık idedir d) Varlık fenomendir
  e) Varlık düşüncedir

  2. İlkçağ Doğa filozofları (Milet okulu) aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aramışlardır?
  a) Varlık var mıdır, yok mudur?
  b) Varlığın özü (anamaddesi) nedir?
  c) Bilgilerimizin kaynağı nedir?
  d) İnsan nasıl yaşarsa mutlu olur?
  e) Doğru bilgi olanaklı mıdır?

  3. I. Varlık düşüncedir
  II. Varlık maddedir
  III. Varlık fenomendir
  Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?
  a) Varlığın var olup olmadığı
  b) Varlığın bilinip bilinemeyeceği
  c) Bilginin varlığı açıklamaya yetip yetmediği
  d) Varlığın ne olduğu
  e) Mutlak varlığa ne ile ulaşılacağı

  4. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Sofistlere ait değildir?
  a) Evrenin oluş sorunu ile ilgilenmişlerdir
  b) Pragmatisttirler c) Relativisttirler
  d) Felsefelerinin ana konusu insandır
  e) Politikada aktif rol almışlardır

  5. Aşağıdakilerden hangisi Realizmin temel düşüncesini verir?
  a) Algılanan dünyadaki varlıklar, ideaların gölgesidirler
  b) Varlık oluştur
  c) İnsan bilinci dışında nesnel bir dünya vardır
  d) Yaşamı, bireysel sezgilerle kavrayabiliriz
  e) Algılanamayan hiçbir şey gerçek değildir

  6. “Maddenin haricinde hiçbir gerçekliğin olmadığını savunan, soyut varlıkları somuta indirgeyerek açıklayan felsefi akım” hangisidir?
  a) İdealizm b) Düalizm c) Materyalizm
  d) Rasyonalizm e) Empirizm

  7. “Belli bir zaman ve mekanda bulunmayan; buna bağlı olarak, duyularla algılanamayan sadece düşüncede bulunan varlık türü” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Gerçeklik b) Reel varlık c) İdeal varlık
  d) Ontoloji e) Arke

  8. Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu olamaz?
  a) Tanrının varlığı b) Ruhun ölümsüzlüğü
  c) Evrenin yaratılışı d) **üm sonrası yaşam
  e) Olguların nasıl açıklanacağı

  9. Aşağıdakilerden hangisi metafizik bir problem değildir?
  a) Varlığın özü nedir?
  b) Varlığın amacı nedir?
  c) Madde ve ruh arasındaki ilişki nasıldır?
  d) Maddenin hareket yasaları nelerdir?
  e) Evrende yaratıcı bir güç var mıdır?

  10. Platon’a göre içinde yaşadığımız dünya olan gölgeler (nesneler) dünyasının kaynağı nedir?
  a) Bilimsel bilgilerdir b) Fenomenler dünyasıdır
  c) Gerçekliğin dünyasıdır d) **üm sonrası alemdir
  e) İdealar aleminin yansımasıdır

  11. Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?
  a) Madde, düşüncenin ürünüdür
  b) Asıl irade Tanrısal iradedir
  c) Madde, düşünce ile başlar, var olur
  d) Madde, düşünceyi ortaya çıkarmıştır
  e) Felsefi konular düşünce ile açıklanır

  12. Aşağıdakilerden hangisi materyalist anlayışa ters düşer?
  a) Madde, öncesiz ve sonrasızdır
  b) Evren, Tanrısal aklın açılımıdır
  c) Bir şey varken yok, yokken var olamaz
  d) Evrenin yapısı maddidir
  e) Bir “ilk hareket ettirici” tasarlamak boşunadır

  13. Aşağıdakilerden hangisi materyalizmin özelliklerinden biri değildir?
  a) Nesneler, beden ve beyin olmasa idi ,duyum ve düşünce olmazdı
  b) Tanrı diye bir şey yoktur ki, evrenin nedeni Tanrı olsun
  c) Var olan her şey determine ilişkiler sonucu ortaya çıkmaktadır
  d) Bilgi, nesnel gerçekliğin insan zihnindeki yansımasıdır
  e) Varlık konusunda birbirine indirgenemeyecek iki cevher vardır: madde ve ruh

  13. – Varlık, birbirine indirgenemeyen iki ayrı cevherden oluşur. Bu iki cevherden biri ruh diğeri maddedir (düalizm)
  - Şüpheyi, Septikler gibi amaç olarak değil, araç olarak kullanmış ve doğru bilgiye ulaşılabileceğini ileri sürmüştür.
  Yukarıda felsefesinin ana çizgileri verilen 17. yy. düşünürü kimdir?

  a) E. Husserl b) R. Descartes c) A. Comte
  d) D. Hume e) J. Locke


  1. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

  a) İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir?
  b) İnsan, eylemlerinde özgür müdür?
  c) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
  d) Evrende düzen var mıdır?
  e) İnsan eylemlerinin kendisine yöneldiği amaç nedir?

  2. Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş’ın ahlak anlayışları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  a) İnsanın eylemlerinde özgür olup olmadığını tartışırlar
  b) Toplumdan hareketle toplum için kurallar koyarlar
  c) Bireysel iç yaşantıdan yola çıkarak birbirlerini seven insanlardan oluşan toplumsal bir yaşama yönelirler
  d) İnsanın aklı ile Tanrıya yönelip mutlu olacağını savunurlar
  e) Vahiy yolu ile peygambere gönderilen tanrı buyruklarının önemine dikkat çekerler

  3. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam mutasavvıflarının özelliklerinden biri değildir?

  a) Tasavvufu bir yaşam tarzı olarak görürler
  b) İnsan eşref-i mahlukattır; ona saygı ve sevgi duyulmalıdır
  c) Vahdet-i vücut anlayışını paylaşırlar
  d) Evren, tanrının görüntüler alanıdır
  e) Tanrının varlığı akılla bilinebilir

  4. Ahlaki eylemin amacını, mutlu olmaya bağlayan Sokrat’a göre, ahlaklı olmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Herkesi sevmek b) Tanrı buyruğuna uymak
  c) Bilgili olmak d) Hayattan haz almak
  e) Ortaklaşa koyulmuş kurallara uymak

  5. ”Zihinde tasarlanmış bir takım ilkelere göre oluşturulmuş, aynen gerçekleştirilmesi olanaksız olan hayali toplum şekli”ne ne ad verilir?

  a) Sosyalizm b) Karmaşa c) Ütopya
  d) Sivil toplum e) Meşruiyet

  6. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerden biri değildir?

  a) Eşitlik b) Özgürlük c) Adalet
  d) Sivil toplum e) Hukukun üstünlüğü

  7. Platon, devleti organizmaya benzetmiş ve “İnsan bir mikro organizma, devlet ise makro organizmadır” sözünü ortaya atmıştır.
  Buna göre devlet, nasıl oluşmuştur?

  a) Toplumsal sözleşme ile
  b) Toplumun ortak iradesi ile
  c) Doğal düzenin devamı olarak
  d) İnsanların özgür iradeleri ile
  e) Zora, güce dayanarak

  8. Aşağıda yer alan sorulardan hangisi siyaset felsefesi kapsamında ele alınmaz?

  a) İnsan bilgisinin kaynağı nedir?
  b) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri nelerdir?
  c) İktidarın kaynağı nedir?
  d) İktidarın meşruiyetinin ölçütü nedir?
  e) Sivil toplum nedir? Gerekli midir?

  9. Devleti yapay bir varlık olarak gören J. J. Rousseau’ya göre devletin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

  a) Eşitlik ilkesi b) Toplumsal sözleşme
  c) İnsan doğası
  d) Egemen sınıfın çıkarlarını korumak
  e) İnsanı, ahlaki yönden olgunlaştırma isteği

  10. Aşağıdakilerden hangisi demokratik hükümetin özelliklerinden biri olamaz?

  a) Halk, yöneticileri seçimle işbaşına getirir
  b) Yöneticiler de mevcut yasalar karşısında sorumludurlar
  c) Mecliste birden çok siyasi parti bulunur
  d) Hükümet, anayasayı istediği gibi değiştirebilir
  e) Meclis, devleti halk adına yönetir

  11. “İnsan yaratılışı, tam bir eşitliğe razı olmaz; çünkü eşitlikte adalet yoktur. Her insan, bazı ufak imtiyazlara ihtiyaç duyar ve bunu ister.” Diyen biri, aşağıda verilen ideal düzen çeşitlerinden hangisini reddeder?

  a) Sosyalizm b) Liberalizm c) Demokrasi
  d) Teokrasi e) Hukuk devleti

  12. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin özelliklerinden biri değildir?

  a) Bürokratlar atanmış değil, seçilmiş kişilerdir
  b) Yazılı kurallara ve yaptırımlara göre çalışması
  c) Görevliler kadrosunun, süreklilik arz etmesi
  d) Görev dağılımının, işbölümü ilkesine göre yapılması
  e) Çalışma geleneğinin, yazılı belgelere dayanması

  13. Liberalizm, Avrupa’da 18.yy.da ortaya çıkmış olan siyasi- sosyal- ekonomik bir akım; bir toplumsal projedir.
  Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’in temel görüşüdür?
  a) İdeal devlet düzeni kurulamaz.
  b) Devlet, insanları her alanda özgür bırakmalıdır.
  c) İktisadi anlamda gelişmişlik eşitlikle mümkündür
  d) Devletin temelindeki ilke adalet olmalıdır.
  e) Devlet, ekonomik açıdan zayıf olan toplum kesimlerine destek sağlamalıdır.

  14. “Toplumsal düzen, devlet, tüm değerler ve otoriteler yıkılarak, bireysel irade egemen kılınmalıdır.” Diyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Marksizm b) Anarşizm c) Ütilitarizm
  d) Hedonizm e) Determinizm

  15. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konusu olamaz?
  a) İktidarın kaynağı b) Bireyin temel hakları
  c) Tanrının var olup olmadığı
  d) Birey- devlet ilişkisi e) İdeal düzen

  16. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin konusuna girer?
  a) Güzellik b) Estetik yargıların niteliği
  c) İyi ile kötünün ölçütü d) Varlığın özü
  e) Doğru bilginin kaynağı

  17. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetimde görülmez?
  a) Sosyal adalet b) Güçler birliği
  c) Baskı grupları d) Seçme ve seçilme hakkı
  e) Parlamento

  18. Anarşist- nihilist bir düşünür olan Nietszsche, ahlak kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmez?
  a) İnsan davranışlarını kısıtladığını
  b) İnsanı yaşamında pasif kıldığını
  c) İnsan yaşamından çıkarılması gerektiğini
  d) İnsanı mutluluğa götürebileceğini
  e) İnsan doğasına aykırı olduğunu

  19. Anarşist- nihilist bir düşünür olan Nietszsche’nin “üstün insan”ı için aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
  a) Ahlak kurallarına uyduğu
  b) İnanç kardeşliğine önem verdiği
  c) Eylemlerinin ahlaka yönelik olduğu
  d) Kaderci bir yaşam sürdüğü
  e) Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi değerlerini kendisinin oluşturduğu

  20. Nihilizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan kuralları desteklediği
  b) Toplumun birey üzerindeki hiçbir baskısını kabul etmediği
  c) Her türlü siyasal düzeni reddettiği
  d) İdeal bir düzenin olamayacağını savunduğu
  e) Bireyi ve bireysel değerleri önemsediği

  21. Ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) İdeal bir düzeni ifade ettikleri
  b) İçinde bulundukları çağın kötü durumlarını eleştirdikleri
  c) Yaşanılan düzenden farklı, başka bir siyasal düzen tasarladıkları
  d) Alternatif bir yaşam ve dünya sundukları
  e) Var olan siyasi- sosyal sistemi, iyi ve kötü yönleriyle destekledikleri

  22. Bilgelik ahlakını, bilgiyi ve bilgili kişileri iyiliklerin kaynağı olarak gören, bilgi sayesinde insanların ahlaklı ve mutlu olacaklarını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sokrat b) Platon c) Sartre d) Kant
  e) Epikür

  23. “Birey ve toplum, devlet içindir. Devlet, en yüksek amaçtır; gerektiğinde bireyler ve toplum, devlet düzeni için feda edilebilir” diyen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sosyalizm b) Kapitalizm c) Faşizm
  d) Liberalizm e) Teokrasi

  24. –İnsanda var oluş, özden önce gelir, diyerek egzistansiyalizm (varoluşçuluk) akımı içinde yer almıştır
  - Tanrı diye bir şey yoktur; olsa idi, özgürlük olmazdı. İnsan, kendini ve değerlerini sürekli olarak yeniden var eder
  - Özgürlüğü biricik değer olarak kabul eder.
  Yukarıda düşüncelerinin ana çizgileri verilen filozof kimdir?

  a) E. Husserl b) J. P. Sartre c) J.S. Mill
  d) K. Marx e) E. Durkheim


  1. Bir sanat eseriyle ilgili olarak, “Güzeldir veya çirkindir” şeklinde yapılan değerlendirmeye ne denir?

  a) Ahlaki yargı b) Estetik kaygı
  c) Sanat eseri d) Estetik yargı
  e) Güzellik problemi

  2. Aşağıdakilerden hangisi estetiğin incelediği konulardan biri değildir?

  a) Güzelliğin anlamı b) Estetik tavır
  c) Güzelliği belirleyen faktörler
  d) Doğal ve yapay güzellik
  e) Doğruluğun ölçütü

  3. Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden biri olamaz?

  a) Subjektif olması
  b) Doğruluk değeri taşımaması
  c) Değer yargılarına göre açıklanması
  d) Evrensel bir niteliğe sahip olması
  e) Beğeni duygusuna hitap etmesi

  4. Schiller, sanatı oyun olarak kabul eder. Çünkü aralarında ileri ölçüde bir benzerlik bulunduğunu düşünür.
  Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri değildir?

  a) Her ikisinde de, realiteden uzaklaşılır
  b) Her ikisi de, düş gücü ve kurguya dayanır
  c) Her ikisi de, bireyi stresten kurtarır
  d) Her ikisi de, kuramsal temeller doğrultusunda hareket eder
  e) Her ikisinde de, fayda amacı güdülmez

  5. “Sanat eseri, mükemmel olan doğayı olduğu gibi yansıtmalıdır; doğaya, sanatçının katacağı hiçbir değer yoktur. Bir sanat eseri, doğadakini ne kadar başarılı biçimde yansıtıyorsa, o kadar başarılıdır.” Görüşü aşağıdaki kuramlardan hangisine aittir?

  a) Yaratma kuramı b) Oyun kuramı
  c) Taklit kuramı d) Yaratıcılık kuramı
  e) Romantizm

  6. Din felsefesi aşağıdaki problemlerden hangisiyle doğrudan ilgilenmez?

  a) İnsan davranışlarının nasıl olması gerektiği
  b) **ümden sonra hayatın olup olmadığı
  c) Evrenin öncesiz sonrasız olup olmadığı
  d) İnsanla tanrı arasında nasıl bir bağ olduğu
  e) Tanrının varlığın gösteren kanıtların olup olmadığı
  7. Tanrı, doğadan ayrı bir şey değildir; aksine doğanın kendisidir. Tanrı, doğanın yaratıcısı da değildir; çünkü doğa, Tanrı’dır”
  Spinoza’ya ait olan yukarıdaki iddia hangi kavramın açıklamasıdır?
  a) Ateizm b) Panteizm c) Teizm
  d) Deizm e) Politeizm

  8. “Tanrının varlığının veya yokluğunun bilgisine akıl ve duyularla ulaşılamayacağını savunan; buna bağlı olarak, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında bir şey söylenemez” diyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ateizm b) Politeizm c) Deizm
  d) Agnostisizim e) Teizm

  9. “”Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yolu ile yarattığı insana nasıl yaşaması gerektiğini bildiren bir tanrının varlığına inanma” aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?
  a) Teizm b) Deizm c) Panteizm
  d) Ateizm e) Agnostisizm

  10. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin özelliklerinden biri değildir?
  a) Bütün dinlere aynı uzaklıktadır
  b) Dinlere şüphe ve eleştiri ile bakar
  c) İmanı, akıldan üstün ve önde tutar
  d) En iyi/ doğru dinin hangisi olduğuna karar vermez
  e) Dini sorgularken otorite ve dogmalara bağlı kalmaz

  11. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesi için söylendiğinde yanlış olur?
  a) Dinleri genel bir yaklaşımla, objektif olarak inceler
  b) İncelediği dinin inançlarını doğru kabul eder
  c) Dinsel dogmalara odaklanır
  d) Din olgusunu sorgular
  e) Dinsel kavramları sorgular

  12. I. İlahi dinlerin bildirdiği gibi Tanrı’nın var olduğunu, yaratıcı ve her an etkin olduğun söyleyen görüş
  II. Tanrı’nın var olduğunu kabul eden ancak onun yarattıktan sonra bir daha evrene müdahale etmediğini savunan görüş
  III. Tanrı’nın var veya yok olduğunun bilinemeyeceğini iddia eden görüş.
  Yukarıdaki açıklamalar sırası ile aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) Deizm- Teizm- Panteizm
  b) Deizm- Teizm- Agnostisizim
  c) Teizm- Deizm- Panteizm
  d) Teizm- Deizm- Antropomorfizm
  e) Teizm- Pantezim- Ateizm


  sasgarova, antix1, songülll ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 2. MertBalci

  MertBalci Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2008
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  cevapları yok mu
 3. harbikızemine

  harbikızemine Üye

  Katılım:
  29 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1.576
  Beğenileri:
  859
  Ödül Puanları:
  114
  cok güzelde cevaplar yokmu?
 4. _TutsaK_

  _TutsaK_ Üye

  Katılım:
  24 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  281
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  16
  arkadaşlar cevap anahtarı yok hem siz bu soruları çözmeyecek misiniz yapamadığız soruları en basitinden bir felsefe hocasına ya da bana söyleyin ben cevaplarım
  nur37 bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş