Fizik Terimleri

Konu 'Fizik Ders Notları' bölümünde Moderatör Taner tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara

  *Archimedes' principle-Archimides prensibi (Bir sıvının kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvı miktarı ile orantılıdır.)
  *Avogadro's number - Avagadro sayısı (1 mol maddedeki molekül sayısıdır. 6.02x1023 molekül.)
  *Aberration-aberasyon (Bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamaması, odaklanamaması.)
  *Absolutetemperature scale-mutlak sıcaklık skalası (Sıcaklığın sıfır olduğunokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin.)
  *Absolute zero-Mutlak sıfır (En düşük sıcaklık değeri; 0 K, -2730C, or -4590F.)
  *Absorption spectrum-soğurma spektrumu (Bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.)
  *Acceleration-ivme (Hızın zamana göre değişimi.)
  *Activity-aktiflik (Bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması.)
  *Alloy-Alaşım (Metallerin karışımı.)
  *Alpha (a) radiation-Alfa radyasyonu (Bir çekirdeğin ortama alfa parçacıkları (helyum çekirdekleri) salması)
  *Alpha particle-Alfa parçacığı (Çekirdeğinde 2 proton ve 2 nötron bulunduran parçacık.)
  *Ampere-Amper (SI bbirimlerinde elektrik akım birimi, saniyedeki 1 coulomb luk yük akışı.)
  *Amplitude-Genlik (Periyodik bir harekette denge konumundan maksimum uzaklık.)
  *Angularmomentum-Açısal momentum (Dönme momentumu. Bir nokta veya eksenetrafında dönen bir cismin açısal momentumu, çizgisel momentumunundönme noktasına olan uzaklığı ile çarpımıdır. Dönen cisim bir hacimesahipse eylemsizlik momenti ile dönme hızının çarpımıdır.)
  *Antinode-antinode (Duran bir dalganın bir hali, dalga girişimlerinin maksimum yerdeğiştirmeyi yapması:genlik.)
  *Antiparticle-antiparçacık(A subatomic particle with the same-size properties as those of theparticle although some may have the opposite sign. The positron is theantiparticle of the electron.)
  *Astigmatism-Astigmatizm (Bir aynadanyansıyan veya lensten geçen ışık demetinin, ayna veya lensteki birhatadan dolayı genişlemesi.)
  *Atom (Bir elementin tümözelliklerini taşıyan en küçük birim elemanı. Atom bir çekirdek ve onuçevreleyen elektron bulutundan oluşur.)
  *Atomic mass-Atomik kütle(Atomik kütle biriminde atomun kütlesi, atomun çekirdeğindeki proton venötronların kütlelerini toplamı.)
  *Atomic mass unit-Atomik kütlebirimi (Atom ağırlıklarının nötr durumdaki karbonun atomununağırlığının yani nötron ve protonların toplam ağırlıklarının 1/12.)
  *Atomicnumber-Atom numarası (Bir atomun çekirdeğindeki toplam proton sayısıveya atomun nötr durumundaki toplam elektron sayısı. Bu numarası atomunperiyodik çizelgedeki yerini tanımlar.)
  *Average speed-Ortalama hız (alınan toplam yolun toplam zamana oranı.)

  B-
  *Bernoulli's principle-Bernoulli prensibi (Bir sıvının akış hızı artıkça uygulayacağı basıncın azalacağını ifade eder.)
  *British thermal unit-İngiliz ısı birimi (1 pound suyun sıcaklığını 1 Fahrenheit artırmak için gerekli olan ısı miktarı.)
  *baryon-baryon(Spinleri 1U2, 3U2, 5U2, . . . nin katları şeklinde olan hadronlardır.Yaygın olarak bilinen hadronlar proton ve nötrondur.)
  *beats-girişim(Frekansları birbirine yakın iki dalganın genliklerinin üst üstegelmesi durumudur. Üst üste binen dalgaların ortak frekansı iki frekansarasındaki değişim kadardır.)
  *beta (b) radiation-beta ışıması (Çekirdeğin ortama elektron veya pozitron salarak yaptğı birtip ışımadır) (antielectronlar)
  *beta particle-beta parçacığı (Radyoaktif bir maddenin ortama salmış olduğu elektron.)
  *bindingenergy-bağlanma enerjisi (Çekirdeği parçalamak için gerekli olan enerjiveya Bir sisteme bağlı olan parçacağın sistemden ayıracak olanenerjidir.)
  *black hole-kara ****k (Kütlesel çekim kuvvetinin çokbüyük olduğu hatta ışığı bile kendine çekebilen çok küçük kütlelisönmüş yıldızlardır.)
  *bottom (The flavor of the fifth quark.)
  *buoyant force - The upward force exerted by a fluid on a submerged or floating object. (See Archimedes' principle.)

  C-
  *Celsiustemperature-Celcius sıcaklığı (Suyun donma ve kaynama noktalarıarasının 100 eşit parçaya bölünmesini ifade eden sıcaklık skalası.)
  *Coercitive-Zorlama(Malzemenin, magnetik alandan etkilenerek içindeki magnetikmomentlerini dış magnetik alana paralel hale getirmeye zorlanması.)
  *Coriolisforce (Dönen referans çerçevesinde ortaya çıkan hayali bir kuvvet.Hortum içindeki rüzgarın yönünü belirleyen kuvvettir.)
  *calorie-kalori (1 gram suyun sıcaklığını 1 Celcius artırmak için gerekli olan ısı miktarı.)
  *camera obscura-kamera ****ği (Sanatçılar tarafından görüntüler elde etmek için bir duvarında küçük bir ****k olan oda.)
  *cathode ray-katot ışınları (Havası alınmış bir tüp içinde negatif elektrottan hareket eden elektron.)
  *center of mass-kütle merkezi (Bir nesnenin kütle denge noktası.)
  *centi-santi - 1/100 birimidir. 1 santimetre=1m/100
  *centrifugalforce-merkezkaç kuvvet (Dönen sistemlerde, sistem içindekilerietkileyen sanki kuvvet. Dönen sistem içindeki bir cisme etki edenkuvvet dönme eksenine dik ve yarıçap doğrultusundadır.)
  *centripetal-merkezcil (merkeze doğru olan anlamındadır.)
  *centripetalacceleration-merkezcil ivme (Bir daire çevresinde dönen nesnelerinmerkeze doğru yönelmiş olan ivme. r yarıçaplı daire çevresinde dönencisim sabit bir çizgisel hıza sahipse merkeze yönelmiş olan ivmeninbüyüklüğü v2/r dir.)
  *centripetal force-merkezcil kuvvet (Birnesnenin yönünü değiştiren kuvvet. Çizgisel hızı sabit olan daireçevresinde dönen cisme etki eden merkeze doğru olan kuvvet mv2/r.)
  *chain reaction-zincirleme reaksiyon (Parçalanan bir çekirdeğin diğer çekirdeklerin parçalanmasına neden olması.)
  *changeof state or phase-durum veya faz değişmesi (Maddenin bir durumdan diğerduruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz halinegeçiş.)
  *charge-yük (Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.)
  *charged-yüklü (Pozitif veya negatif yüklü olma durumu.)
  *charm-çekici (Dördüncü kuarkın rengi.)
  *chromaticaberration-kromatik hata (Işığın farklı renklerinin (dalga boyları)değişik şekilde odaklanmasına neden olan lenslerdeki bir hata.)
  *coherent-uyumlu (Birden fazla kaynaktan çıkan dalgaların aynı dalga boyuna ve faza sahip olmaları durumu.)
  *complementarityprinciple-tamamlayıcı yasalar (Atomik düzeydeki özelliklerin tam olarakverilmesi. Elektron veya foton hem dalga hemde parçacık özelliğigöstermesidir.)
  *complementary color-tamamlayıcı renk (Beyaz rengi oluşturacak renklerin karışımı.)
  *complete circuit-tam devre (Bir bataryanın bir ucundan diğer ucuna kadar akımın akmasının sağlanması.)
  *compound-bileşik (Kimyasal elementlerin karıştırılması ile oluşan özellikleri elementlerin özelliklerinden farklı olan madde.)
  *conduction,thermal-ısı iletimi (Atomların veya moleküllerin birbirleri ileçarpışması sonucunda ortaya çıkan ısısal enerjinin yerdeğiştirmesi.)
  *conductor-iletken (İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeler. Metaller iyi bir iletkendirler.)
  *conservationof angular momentum-Açısal momentumun korunumu (Bir sistemin net dışdönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.)
  *conservation of charge-yük korunumu (İzole edilmiş bir sistemin toplam yükü korunumludur.)
  *conservation of energy-enerji korunumu (İzole edilmiş bir sistemin enerjisi değişmez.)
  *conservation of mass-kütlenin korunumu (Kapalı bir sistem içinde toplam kütle kimyasal olaylar olsa dahi değişmez.)
  *conservationof momentum-momentumun korunumu (Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerintoplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur.)
  *conserved-korunumlu (Fiziksel bir niceliğin çeşitli çerçeveler içinde değişmez olduğunu tanımlar.)
  *convection,thermal-ısısal taşınma (sıvılar içindeki ısısal enerjinin taşınması,sıvının bir kısmının soğuması diğer kısmının ise sıcaklğılının artmasıile olur.)
  *coulomb (elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.24x1018 protons.)
  *covalent bonding-kovalent (eş)bağlanma (Atomların birbirlerine, elektronlarını paylaşarak bağlanmalarıdır.)
  *crest-tepe (Bir dalganın bozunmasında ortaya çıkan pik.)
  *critical angle-kritik açı (Yansıyacak bir yüzeye gelen ışının yüzey içinde kalmadan yüzeyden yansıyabileceği açı değeri.)
  *criticalchain reaction-kritik zincirleme reaksiyon (Peşpeşe parçalanma olayınınbaşlayabilmesi için nötronun diğer parçaları etkileyerekparçalanmalarını etkileyeceği reaksiyon.)
  *critical mass-kritik kütle (Reaksiyonun bitmemesi için gerekli olan minimum kütle miktarı.)
  *crystal-kristal (Atomların veya moleküllerin üç boyutta periyodik yerleşim gösterdikleri malzemeler.)
  *curie (Saniyede 3.7x1010 tane parçacığın yokolduğu bir radyoaktif birimi.)
  *Curie temperature-Curie sıcaklığı (Magnetik malzemelerin ferromagnetik fazdan paramagnetik faza geçtikleri sıcaklık.)
  *current-akım (Birimi (SI) Amper olan elektrik yüklerinin hareketidir.)
  *cycle-tekrarlanım (Aynı hareketin tekrar yapıldığı durumları açıklamak iiçin kullanılır.)
 2. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara
  D-
  *Dispersion-bozulma (Işığın renk spektrumuna ayrılması. Işığın frekansından veya dalgaboyundan dolayı hızının değişmesi.)
  *Dopplereffect-Doppler etkisi (Periyodik bir dalganın, gözleyici, kaynak veyaher ikisinin birden hareketinden dolayı frekansındaki değişim.)
  *daughter nucleus-evlat çekirdek (Bir çift çekirdeğin radyoaktif bozunmasından dolayı ortaya çıkan çekirdekler.)
  *definiteproportions, law of-oran yasası (İki veya daha fazla elementin,kütleleri oranları sabit olmak üzere birleşik oluşturulması.)
  *density-yoğunluk (Malzemelerin, kütlelerinin hacmine oranını veren bir tür özelliği.)
  *diaphragm-diyafram (Bir lensten geçen ışığın miktarının ayarlandığı açılır-kapanır bir kapı.)
  *diffraction-kırınım (Dalganın bir kapıdan veya bir engel çevresinden geçerken saçılmasıdır.)
  *diffusereflection-değişmiş yansıma (Pürüzlü bir yüzeyden ışınlarınyansımasıdır. Yansıyan ışın geldiği açıdan farklı açıda yansır.)
  *diopter-diopter (Bir ayna veya lensin odaklama ölçüsü, odaklamanın tersinin uzunluğu metre cinsinden verilir.)
  *disordered system-düzensiz yerleşmiş sistem (Diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem.)
  *displacement-yerdeğiştirme (Dalga hareketinde (veya titreşicide) kaynaktan (veya nesneden) denge konumundan olan uzaklık.)

  E-
  *efficiency-etkinlik (Enerji girişine göre yapılan iş oranıdır. İdeal ısı makinesinde Carnot etkinliği 1 - Tc/ Th.)
  *elastic-elastik (Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.)
  *electric field-elektrik alanı (Bir yükün çevresinde oluşan ve bu yükün alanındaki yüklü parçacıklara etki eden kuvvettir.)
  *electricpotential-elektriksel potansiyel (Elektriksel potansiyel enerjinin yükeoranına denir. 1 Coulomb luk pozitif yükü referansın sıfır olduğu birnoktadan herhangi bir noktaya getirilmesi esnasında yapılan iştir.)
  *electricpotential energy-elektriksel potansiyel enerji (Yüklü bir parçacığıuzayın bir noktasından başka bir noktasına götürmek için yapılaniştir.)
  *electromagnet-elektromagnet (Demir çekirdeği saran teldenoluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkeneakım verilerek kullanılabilir.)
  *electromagneticwave-elektromagnetik dalga (Elektrik ve magnetik alanlarıntitreşiminden ortaya çıkan bir dalga. Elektromagnetik dalga boşluktaışık hızıyla hareket eder.)
  *electron-elektron (Atomun temel parçacığı, bir leptondur.)
  *electroncapture-elektron yakalanması (Bir atomun iç kabuklarındaki birelektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlatçekirdek nükleon ile aynı sayıda fakat bir proton ek******.)
  *electronvolt-elektron volt (Potansiyel farkı 1 volt olan bir gerilim bölgesinedüşen elektron veya protonun sahip olduğu enerjidir. 1.6 x 10-19joule.)
  element-element (Farklı kimyasal özellikleri olmayan en küçük madde.)
  *emission spectrum-yayınım spektrumu (Atomun ısı veya elektrik akımı verilerek ortama değişik dalga boylarını yaymasıdır.)
  *entropy-entropi(Bir sistemin derecesini belirten bir ölçü. Termodinamiğin ikinciyasası izole edilmiş bir sistemin entropisinin artacağını belirtir.)
  *equilibrium position-denge konumu (Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur.)
  *equivalence principle-özdeşlik yasası (Uniform çekim alanındaki sabit ivme.)
  *ether-eter (Işığın yayıldığı hipotez ortamı.)
  *exclusionprinciple-dışarlama ilkesi (İki tane elektronun kuantum sayılarınındanen azından birinin farklı olmasıdır. Bu ilke proton, nötron vebaryonlara uygulanır.)

  F-
  *Fahrenheit temperature-Fahrenheitsıcaklığı (Suyun donma ve kaynama noktalarını 32 ve 212 değeleriarasında 180 bölmeye ayıran sıcaklık skalası.)
  *field-alan (Uzay içeisinde belili bir yerin değerinin olması. Elektrik, yerçekim ve manetik alanlarına bakınız.)
  *firstpostulate of special relativity-özel göreliliğin birinci yasası(Eylemsiz gözlem çerçevesinde fiziğin bütün yasaları değişmezdir.)
  *fission-ayrışma (Ağır bir çekirdeğin hafif iki veya daha fazla çekideğe ayrılması.)
  *flavor-tip/renk (quark ın tipi: yukarı, aşağı, acayip, renk, aşağı, alt veya üst.)
  *fluorescence-fluoresans (Malzemenin morötesi ışığa maruz kalması durumunda görünür ışık yayması olayı.)
  *focal length-odaklama uzunluğu (Ayna veya lensten odaklama noktasına olan uzaklık.)
  *focal point-odaklama noktası (Ayna veya lensin optik eksenine paralel olarak ışınları odaklamasıdır.)
  *force-kuvvet (İtme veya çekme. İzole edilmiş nesnelerin ivmeye sahip olmaları durumu. Birimi SI birim sisteminde Newton dur.)
  *frequency-frekans (Belirli bir zaman diliminde tekrarlanan olayların sayısıdır. Periyodun tersidir. Birimi Hertz dir.)
  *fundamental frequency-temel frekans (Bir sistemin salınım yapabileceği minimum fekans değeri.)
  *fusion-birleşme (Hafif iki veya daha fazla çekirdeğin biraraya gelerek daha ağır çekirdek oluşturmaları.)

  G-
  *Galileanprinciple of relativity-Göeliliğin Galileo yasası (Eylemsiz sistemiçerisindeki hareketler için yasaların değişmez olduğunubelirtmesidir.)
  *gamma (g) radiation-gama ışını (Radyoaktifışınımın yüksek enerjili ışık şeklinde yayınlanması. Oluşan çekirdek,oluşturan çekirdek ile aynıdır. Frekansı X-ışınlarının ötesindedir.)
  *gas-gaz (Belirli bir şekli veya hacmi olmayan malzemeler.)
  *gauss-gauss (CGS birim isteminde magnetik alanın birimi. 10-4 tesla.)
  *general theory of relativity-göreliliğin genel teorisi (Yerçekimi konusunu içine alan görelelilik teorisi.)
  *geocentric model-jeocentrik model (Dünyayı merkez kabul eden evren.)
  *gluon-gluon(Kuaklar arasındaki kuvvetlerden sorumlu olan değiş-tokuş parçacığı.Sekiz tane gluon vadır ve renkleine göre ayırım yapılır.)
  *gravitationalfield-yerçekim alanı (Yerçekimi kuvvetinin bir nesneyi saran uzayınıniçerisinde birim kütleye uygulanan kuvvettir.)
  *gravitationalmass-yerçekim kütlesi (Bir parçacığın diğer parçacıklar arasındaonların kütlesel çekim kuvvetlerinden etkilenmesi.)
  *gravitationalpotential energy-yerçekimi potansiyel enerjisi (Bir parçacığın yüksekbir noktadan potanmsiyelin sıfır kabul edildiği bir noktaya düşmesiiçin yerçekiminin yaptığı iştir.)
  *gravitationalredshift-yerçekiminden dolayı kırmızıya kayma (Yerçekimi alanındandolayı elektromagnetik dalgaların fekansının azalması.)
  *graviton-graviton (Yerçekimi kuvvetinden sorumlu tutulan değiş-tokuş paçacıkları.)
  *gravity wave-yeçekim dalgası (Bir kütlenin ivmeli hareketinden dolayı ortaya çıkan dalga.)
  *ground state-temel durum (Kuantum mekaniğinde bir sistemin sahip olabileceği minimum enerji değeri.)
  *grounding-topraklama (Nesneleri elektrik yükü açısından nötralize/yüksüz hale getirmek için yapılan bağlantı)

  H-

  *hadrons-hadronlar
  The family of particles that participate in the strong interaction. Baryons and mesons are the two subfamilies.
  *half-life-yarı ömür
  The time during which one-half of a sample of a radioactive substance decays.
  *halo-halo
  A ring of light that appears around the Sun or Moon. It is produced by refraction in ice crystals.
  *harmonic-harmonik
  A frequency that is a whole-number multiple of the fundamental frequency.
  *heat-ısı
  Sıcaklık farkından dolayı enerji akışının olması.
  *heat engine-ısı makinesi
  Isıyı mekanik enerjiye çeviren makine
  *heat pump-ısı pompası
  Kışın fırın olarak yazın ise hava düzenleyici olarak kullanılabilen dönüştürülebilir ısı makinesi.
  *heliocentric model-heliosentrik model
  Merkezinde güneş olan evren.
  *hologram-hologram
  görünebilir bilginin üç boyutlu olarak kayıt edilmesi.
  *holography-holografi
  üç boyutlu görüntünün fotografa işlenmesi.
  *hyperopia-hiperopya
  Yakını görememe durumu. görüntüler retinanın arkasına düşmesi durumu.
  SiLent ScreaM bunu beğendi.
 3. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara
  I-

  *idealgas (An enormous number of very tiny particles separated by relativelylarge distances. The particles have no internal structure, areindestructible, do not interact with each other except when theycollide, and all collisions are elastic.)
  *ideal gas law (PV = cT,where P is the pressure, V is the volume, T is the absolutetemperature, and c is a constant that depends on the amount of gas.)
  *impulse (The product of the force and the time during which it acts. This vector quantity is equal to the change in momentum.)
  *in phase (Two or more waves with the same wavelength and frequency that have their crests lined up.
  *index of refraction )
  Anoptical property of a substance that determines how much light bendsupon entering or leaving it. The index is equal to the ratio of thespeed of light in a vacuum to that in the substance.
  *inelastic (A collision or interaction in which kinetic energy is not conserved.)
  *inertia (An object's resistance to a change in its velocity. See inertial mass.)
  *inertia, law of (See Newton's first law of motion.)
  *inertialforce (A fictitious force that arises in accelerating (noninertial)reference systems. Examples are centrifugal and Coriolis forces.)
  *inertial mass-eylemsiz kütle (Bir nesnenin hızının değişmesini engelleyen nicelik. Birimi kilogram.)
  *inertialreference system-eylemsiz referans sistemi (Eylemsizlik yasasınıngeçerli olduğu referans sistemi (Newton un hareketle ilgili ilkyasası).)
  *instantaneous speed (The limiting value of the averagespeed as the time interval becomes infinitesimally small. The magnitudeof the velocity.)
  *insulator-izolatör (Elektrik yüklerininhareketini engelleyen veya ısı enerjisinin yayılamadağı zayıfiletkenler veya yalıtkanlar. Seramikler iyi bir izolatördür.)
  *interference-girişim (dalgaların üstüste gelmesi.)
  *intermediate vector bosons- (The exchange particles of the weak nuclear interaction: the W +, W -, and Z0 particles.)
  *internalenergy-iç enerji (Bir nesnenin toplam mikroskobik enerjisisi. Bu enerjiatom ve moleküllerin ötelenmelerinlerinden, dönmelerinden, titreşimyapmalarından ve moleküler bağlarda saklanan enerjilerden oluşur.)
  *inverse proportionality (A relationship in which a quantity is related to the reciprocal of a second quantity.)
  *inverse-square(A relationship in which a quantity is related to the reciprocal of thesquare of a second quantity. Examples include the force laws forgravity and electricity; the force is proportional to theinverse-square of the distance.)
  *intrinsic magnetization-yapıya has magnetizasyon (Domainler içerisindeki magnetizasyon.)
  *ion (An atom with missing or extra electrons.)
  *ionic bonding (The binding together of atoms through the transfer of one or more electrons from one atom to another.)
  *ionization (The removal of one or more electrons from an atom.)
  *isotope(An element containing a specific number of neutrons in its nuclei.Examples are 12 6 C and 14 6 C, carbon atoms with six and eightneutrons, respectively.)

  J-

  *joule-Joule (SI birimsisteminde enerji, bir cismin 1 Newton luk kuvvet altında 1 metrelikhareket etmesi/yerdeğiştirmesi için gerekli olan enerji)

  K-

  *Kelvintemperature-Kelvin sıcaklığı (Sıcaklığın mutlak sıfırda sıfır olduğusıcaklık ölçüsü ve bölmelendirilmesi Celsius ile aynıdır. Mutlaksıcaklık ölçeği olarak adlandırılır.)
  *kilo-kilo (1000 akamını temsil eden ve ön ek olarak kullanılan bir sayı.)
  *kilogram-kilogram(Kütlenin SI sistemindeki birimi, 1 litre suyun yaklaşık olarak kütlesiDünya üzerinde 1 kilogram 2.2 pound a eşittir.)
  *kilowatt-hour-kilowattsaat(Enejinin birimi, 3,600,000 joules. Bir makinenin 1 saat boyunca 1000watt lık enerjiyi bir biçiminden diğer biçime dönüştürülmesikilowattsaat olarak isimlendirilir.)
  *kinetic energ-kinetik enerji (Bir cisminm hareketinden dolayı oluşan enerji, (1/2)mv2, birimi Joule dur.)

  L-

  *laser-lazer (Işınımın yayılması esnasında ışığın şiddetinin yükseltilmesi.)
  *latentheat (The amount of heat required to melt (or vaporize) 1 gram of asubstance. The same amount of heat is released when 1 gram of the samesubstance freezes (or condenses).)
  *lepton-lepton (Elektron, muon, tau ve bunlarla ilgili olan notrinolardan oluşan temel parçacık ailesi.)
  *light ray-ışın doğultusu (ışığın hareket ettiği doğrultu, yol.)
  *ineof stability-kararlılık çizgisi (kararlı ?
  ?ekideklerin grafiğindenötronların protonlara göre çizilmesi sonucu elde edilen çizgiselbağıntı.)
  *linear momentum-çizgisel momentum (Bir cismin kütlesinin hızı ile çarpımından elde edilen vektörel bir nicelik.)
  *liquid-sıvı (İçinde bulunduğu kabın şeklini alan bir hacme sahip cisim.)
  *liquid crystal-sıvı kristal (Atomlarının yeleşimin geometrik bir düzenlenimi olan sıvı.)
  *longitudinalwave-boyuna dalga (Dalganın içinde bulunduğu ortamın titreşiminindalganın yayılma doğrultusu ile aynı doğrultuda olması.)

  M-
  *macroscopic-makroskopik (Kütle, boyut ve sıcaklık gibi özellikleri dikkate değer nicelikler.)
  *magnetic field-magnetik alan (Bir pusula veya benzeri bir cihazın iğnelerini döndürebilecek, etkiye sahip magnetik nesnelerin kapladığı uzay. Alan güney kutbundan kuzey kutbuna doğrudur.)
  *magnetic monopole-magnetik tekkutup (Hipotez olarak kabul edilen magnetik tek kutup.)
  *magnetic pole-magnetik kutup (Elektrik yüklerinde olduğu gibi bir magnetik kutuplarından herbiri.)
  *magnitude-genlik (Bir vektörel niceliğin büyüklüğü. Sürat vektörel nicelik hızın genliğidir.)
  *mass-kütle (Eylemsizlik kütlesine, yerçekim kütlesine, kritik kütleye ve kütle merkezine bakınız.)
  *matter-wave amplitude-madde-dalga genliği (Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denkleminin dalga çözümü. Madde-dalga karesi parçacığın karesi parçacığın bulunmasının olasılığını verir.)
  *mechanical energy-mekanik enerji (Yerçekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır.)
  *meson-mezon (Spinin birimlerini içeren bir çeşit hadronlara ait tüm sayılar. Bu tür aileler pion, kaon, ve eta yı içerir.)
  *metallic bonding-metalik bağlanma (Malzeme içerisindeki atomların bir arada tutulması için elektronların atomlar tarafından ortak olarak kullanılmasıdır.)
  *meter-metre (SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inche veya 1.094 yard aeşittir.)
  *microscopic-mikroskopik (Atomik hızlar gibi malzemelerin gözle görülemeyen özellikleri. Properties not visible to the naked eye such as atomic speeds.)
  *milli-mili (Binde bir anlamında kullanılan bir önek. 1/1000, 10-3 şeklinde yazılabilir. 1 milimetre 10-3 metre dir.)
  *mirage-ilüzyon (Bir çeşit optik etkiden oluşan su yüzeyinden veya bir yüzeyden ışınlarının yansıtılması sonucun oluşan görüntü.)
  *moderator-yönlendirici (Bir nükleer reaktör içindeki nötronları yavaşlatmak için kullanılan malzeme.)
  *molecule-molekül (İki veya daha fazla atomdan meydana gelen atomla grubu.)
  *momentum-momentum (Genellikle çizgisel momentum için kullanılır. Açısal momentum, çizgisel momentum ve momentum korunumuna bakınız.)
  *muon-müon (Ağır elektron için kullanılan bir çeşit lepton.)
  *myopia-miyop (Yakını görememezlik. Cisimlerin görüntülerin retinanın ön kısmında oluşmasıdır.)
 4. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara
  N-

  *Newton's first law-Newton un birinci yasası (Bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim sabit hızla hareklet ediyorsa sabit hızl hareketine devam eder veya hareketsiz ise bulunduğu yerde kalır.)
  *Newton's second law-Newton un ikinci yasası (Fnet = m a; bir cisme eden net kuvvet cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımına eşittir.)
  *Newton's third law-Newton un üçüncü yasası (Bir cisme etki eden bir kuvvet varsa cisim tarafından etki eden kuvvete aynı büyüklükte ve ters yönde bir etki kuvveti ortaya çıkar.)
  *neutrino-nötrino (Nötrol lepton; yüklü leptonlardan herbiri ((elektron, müon, ve tau).)
  *neutron-nötron (Çekirdekteki yüksüz parçacık. Elementer parçacıklar ailesinin baryon ve hadron üyesi.)
  *newton-newton (SI birim sistemindeki kuvvetin birimi. 1 kg lık kütlenin 1 m/s2 ivmeyle hareket ettirmesi gereken kuvvet 1 newton dur.)
  *node-nod (Duran dalganın konumlarından her biri veya dalgaların etkileşmesi sonucunda hareketsizliğin ortaya çıkması ve genliğin sıfır olması.)
  *noninertial reference system-Eylemli gözlem çerçeve (Eylemsizlik yasalarının (Newton un birinci yasası) geçerli olmadığı ivmeli hareket eden gözlem çerçevesi.)
  normal-dik (bir yüzeye veya eğriye dik olan doğrultu.)
  *nucleon-nükleon (Poton veya nötronlardan her biri.)
  *nucleus-çekirdek (proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi.)

  O-
  *Ohm's law-Ohm yasası (Bir nesnenin elektrik akımı The resistance of an object is equal to the voltage across it divided by the current through it.)
  *ohm - The SI unit of electrical resistance. A current of 1 ampere flows through a resistance of 1 ohm under 1 volt of potential difference.
  *optic axis (A line passing through the center of a curved mirror and the center of the sphere from which the mirror is made. A line passing through a lens and both focal points.)
  *ordered system - (A system with an arrangement belonging to a group with the smallest number (possibly one) of equivalent arrangements.)
  *oscillation - (A vibration about an equilibrium position or shape.)

  P-

  *pair production - (The conversion of energy into matter in which a particle and its antiparticle are produced. This usually refers to the production of a electron and a positron). (antielectron)
  *parallel circuit - (An arrangement of resistances (or batteries) on side-by-side pathways between two points.)
  *parent nucleus - (A nucleus that decays into a daughter nucleus.)
  *particle accelerator - (A device for accelerating charged particles to high velocities.)
  *penumbra - (The transition region between the darkest shadow and full brightness. Only part of the light from the source reaches this region.)
  *period - (The shortest length of time it takes a periodic motion to repeat. It is equal to the inverse of the frequency.)
  *periodic wave - (A wave in which all the pulses have the same size and shape. The wave pattern repeats itself over a distance of 1 wavelength and over a time of 1 period.)
  *phosphorescence - (The property of a material whereby it continues to emit visible light after it has been illuminated by ultraviolet light.)
  *photoelectric effect - (The ejection of electrons from metallic surfaces by illuminating light.)
  *photon - A particle of light. (The energy of a photon is given by the relationship E = hf, where f is the frequency of the light and h is Planck's constant. The exchange particle for the electromagnetic interaction.)
  *pion - (The least massive meson. The pion has three charge states: + 1, 0, and - 1.)
  *plasma - (The fourth state of matter in which one or more electrons have been stripped from the atoms forming an ion gas.)
  *polarized - (A property of a transverse wave when its vibrations are all in a single plane.)
  *polymer - (A material produced by linking carbon-hydrogen molecules to form very long macromolecules.)
  *positron - (The antiparticle of the electron.)
  *pound - (The unit of force in the British system. The weight of 0.454 kilogram on Earth.)
  *power - (The rate at which energy is converted from one form to another. Measured in joules per second, or watts.)
  *powers-of-ten notation (A method of writing numbers in which a number between 1 and 10 is multiplied or divided by 10 raised to a power.)
  *pressure - (The force per unit area of surface. Measured in newtons per square meter, or pascals.)
  *projectile motion - (A type of motion that occurs near the surface of the Earth when the only force acting on the object is that of gravity.)
  *proton - (The positively charged nucleon in nuclei. A member of the baryon and hadron families of elementary particles.)
 5. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara
  Q-

  *quantum (pl., quanta)-kuantum (Aynı özellik taşıyan en küçük bir grup. Buna bağlı olarak proton yükü kuantumlanmış yük olarak kabul edilir.)
  *quantum mechanics-kuantum mekaniği (Atomik veya alt atomik düzeydeki parçacıkların davranış kuralları.)
  *quantum number-kuantum sayısı (Kuantumlanmış niceliklerin özelliklerini belirleyen rakamlardır. Buna bağlı olarak, bir elektronun atom içindeki açısal momentumu bi kuantum sayısı ile tanımlanabilir.)
  *quark-kuark (Hadronların bileşimi. Kuarklar altı çeşittir ve herbirini üç rengi vardır. Üç kuark baryonları oluştururken bir kuark ve antikuark mezonları oluşturur.)

  R-

  *rad-rad (Alınan veya soğurulan dozla ilgili birim. Bir rad, bir malzemenin kilogramında 1U100 joule enerji bulundurur.)
  *radiation-ışınım (Enerjinin elektromagnetik dalgalarla taşınmasıdır. Parçacıklar elektromagnetik dalglar yayarak yok olurlar.)
  *real image-gerçek görüntü (Işığın birleşimi ile meydana gelen görüntü.)
  *reference system-referans sistemi (Birbirine göre hareket etmeyen nesnelerin oluşturduğu ve böylece diğer nesnelerin hareketlerinin kolayca takip edilebildiği bir sistem. Eylemsiz ve eylemli refereans sistemlerine bakınız.)
  *reflecting telescope-yansıtmalı teleskop (Objektif olarak aynaların kullanıldığı teleskoplar)

  S-

  *saturation-doyum (Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge.)
  *second postulate of special relativity-özel göreliliğin ikinci postülası (Boşlukta ışığın hızı, kaynağın veya gözlemcinin bulunduğu çerçeveden bağımsız olarak değişmezdir.)
  *series circuit-seri devre (Dirençlerin (veya güç kaynaklarının) bir uçlarının diğer elemanın bir ucuna bağlanması ile oluşturulan ve içinden tek akım geçen devredir.)
  *shell (A collection of electrons in an atom that have approximately the same energy.)
  *shock wave (The characteristic cone-shaped wave front that is produced whenever an object travels faster than the speed of the waves in the surrounding medium.)
  *short circuit (A pathway in an electric circuit that has very little resistance.)
  *sliding friction-kayma sürtünmesi (Göreli harekette birbirine temas eden yüzeyler arasında sürtünme kuvveti.)
  *solid-katı (Şekli ve hacmi olan maddelere bu ad verilir.)
  *sonar-sonar (Su içerisindeki ses dalgaları.)
  *spacetime-uzay zamanı (Uzay ve zaman arasındaki bağıntının kurulduğu zaman ve üç boyutlu koordinat sisteminin oluşturduğu sistem.)
  *special theory of relativity-Göeliliğin özel teorisi (Hızın çok büyük değerlerinde Newton mekaniğinin yerine kulanılan zaman ve yer kavramlarının birlikte kullanıldığı bir teori.)
  *specific heat-öz ısı (1 gram malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli olan ısı.)
  *spherical aberration-küresel bozulma (Bir lensteki yüzey üzerindeki bozulma veya küresel aynaların küresellikten sapması.)
  *spring constant-halka sabiti (Birim uzunluğundaki halkaları birarada tutan kuvvet. Metre başına Newton olarak birimlendirilir.)
  *stable equilibrium-kararlı denge (Bir cismin denge konumundan veya pozisyonundan saptırıldığınmda tekrar denge konumuna dönmek istemesidir.)
  *standing wave-duran dalga (Birbirine karşı hareket eden fekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayıdır. Sonuç dalgası nodal ve antinodal bölgeler olarak sınıflandırılır.)
  *static friction-statik sürtünme (Durgun yüzeyle arasında oluşan sürtünme kuvveti.)
  *stimulated emission-eşdeğer salınım (Atoma gelen bir foton yüzünden atomun foton salması olayıdır. Geln fotonun enerjisi ile çıkan fotonun enejisi aynıdır.)
  *strange-acayip (Üçüncü kuark çeşidi.)
  *strange particle-acayip parçacık (Acaiplik değei sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullnılır. Kuark mo****nde bir veya birden fazla kuarkın acayiplik kuantum sayısına sahip olması durumudur.)
  *strong force-baskın kuvvet (Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları birarada tutan kuvvet.)
  *subcritical-kritikaltı (Her parçalanma sonucunda ortalama birden az nötronun ortaya çıkması olayıdır.)
  *supercritical-süperkritik (Zincirleme reaksiyon sonucunda birden fazla nötronun çıkması ile reaksiyonun artarak devam etmesi. Atom bombasının patlaması iyi bir örnektir.)
  *superposition-süperpozisyon (İki veya daha fazla dalganın uzayda bir yerde üstüste gelmesi olayıdır.)
 6. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara
  T-

  *terminal speed (The speedobtained in free fall when the upward force of air resistance is equalto the downward force of gravity.)
  *tesla (The SI unit of magnetic field.)
  *thermal energy - ısı enerjisi
  *Internal energy -iç enerji
  *thermalequilibrium (A condition in which there is no net flow of thermalenergy between two objects. This occurs when the two objects obtain thesame temperature.)
  *thermal expansion (The expansion of a material when heated.)
  *thermodynamics-termodinamik (Fiziğin, ısı ve diğer enerjiler arasındaki ilişkisini inceleyen dalıdır.)
  *thermodynamics,first law of-termodinamiğin birinci yasası (Bir sistemin iç enerjisi,sisteme aktarılan ısı artı sistem üzerine yapılan iş ileartırılabilir.)
  *thermodynamics, second law of-termodinamiğinikinci yasası (Üç özdeş form vardır : (1) Çevresine ısı yaymayan vemekanik iş ile çalışan bir ısı makinesi yapılamaz. (2) Düşüksıcaklıktan daha yüksek sıcaklığa ısı transferi yaparak elde edilensoğutucular ancak mekanik iş kullanılarak yapılabilir. (3) Bir sisteminentropisi daima artma eğilimindedir.)
  *thermodynamics, third law of-termodinamiğin üçüncü yasası (Mutlak sıfıra deneysel olarak yaklaşılabilir fakat ulaşılamaz.)
  *thermodynamics,zeroth law of-termodinamiğin sıfırıncı yasası (A ve B nesneleri Cnesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi başlarına datermodinamik dengededir. )
  *top-üst
  *Taltıncı kuark çeşidir.
  *torque-moment(Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmeninolduğu noktaya olan uzaklık) çarpımıdır. Sıfırdan farklı bir moment(net moment) bir cismin açısal momentumunu değiştirir.)
  *totalinternal reflection-toplam iç yansıma (Kırılma indisi yüksek olan birortamdan kırılma indisi küçük ortama geçen dalganın kritik açının hemenaltındaki açılarda yansımalar yapmasıdır.)
  *translational-dönüştürülebilir (Dönme doğulusunun değiştirilmesi durumudur.)
  *transversewave-yansıyan dalga (Bir ortam içinde titreşen dalganın titreşimlerininbu ortam içindeki ilerleme doğrultularına dik olma durumudur.)
  *trough-yarık (bozulan dalganın içinde oluşan vadi.)

  U-

  *umbra-umbra (Işık kaynağının ulaşamadığı bir gölgenin en karanlık kısmı.)
  *uncertaintyprinciple-belisizlik ilkesi (Bir cismin, aynı doğultuda olan konumununve momentumunun (skaler) çarpımları Planck sabitinden daima büyüktür.Dpx Dx >= h. Belirsizlik ilkesi eneji ve zamana da uygulanabilir.)
  *universalgravitation, law of-evrensel çekim yasası (F = G*M1*M2/ r2, denklemdekiF evrendeki bir cisme etki eden kuvvet, G evrensel çekim sabiti, M1 veM2 etkileşen kütleleri, r ise kütle merkezleri arasındaki uzaklığıgöstermektedir.)
  *unstable equilibrium-kararsız denge durumu(Denge konumu civarında sebest bırakıldığında denge konumundanuzaklaşılma olaydır.)  V-
  *van der Waals bonding-vande Waals bağı (Atom veya molküller arasındaki elektriketkileşmelerinden otaya çıkan zayıf bağlanma.)
  *vector-vektör (Büyüklüğü ve doğrultusu olan bir nicelik.)
  *velocity-hız (Bir cismin süratinni ve yönünü belli eden vektörel bir nicelik.)
  *vibration-titeşim (Denge konumu veya şekli etrafında hareket etme.)
  *virtual image-sanal görüntü (Görüntüden bulunduğu yerden gelen ışık ile oluşan görüntü.)
  *viscosity-akışkanlık (Sıvı içerisindeki sütünme.)
  *volt-volt(SI sisteminde elektriksel potansiyelin birimi. 1 volt luk gerilim, 1ohmluk direnç üzerinden 1 ampelik akımın geçmesini sağlar.)

  W-

  *watt-watt (Gücün SI sistemindeki birimi, 1 Joule/watt The SI unit of power, 1 joule per second.)
  *wave-dalga (Enerjinin bir aracı malzeme olmadan bir yerden başka bir yere aktarılması.)
  *wavelength-dalgaboyu(Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın birtepesinden diğe tepesine olan uzaklıktır.)
  *weak force-zayıf kuvvet(Beta sönümüne neden olan kuvvet. Bu kuvvet W ve Z0 parçacıklarıarasındaki değişimden kaynaklanır. Lepton ve hadronların hepsi bu türkuvvetler etkileşirler.)
  *weight-ağırlık (Bir referans sisteminegöre durgun olan nesneye etki eden kuvvet. Bazı eylemsiz sistemler içinbir nesneyi çeken çekici kuvvet. W = mg.)
  *work-iş (Bir cismi biryerden başka bir yere hareket ettiren kuvvetin harcadığı enerji. Enerjibirimindedir. Joule olarak tanımlanır.)

  X-

  *Xray-X-ışını (Yüksek enerjili fotonlar, katot ışınlarından türetilebilirveya atomlardaki elektronların üst enerji seviyelerinden daha altenerji seviyelerine düşmesinden elde edilebilir. X-ışınlarının frekansımor ötesi ve gamma ışınları arasındadır.)


  Y-
  "Y" ile başlayan terim yok.

  Z-

  "Z" ile başlayan terim yok.
  SiLent ScreaM bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş