FuzuLi şiirLeri..

Konu 'Alıntı Şiirler' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  [​IMG]


  Aşk Belasına At Beni Tanrım

  Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni
  Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni

  (Ya Rab aşk belasıyla içli dışlı kıl beni,
  bir an bile ayırma aşk belasından beni)

  Az eyleme inayetini ehl-i dertten
  Yani ki çoh belâlara kıl müptelâ beni

  (Az eyleme yardımını dertlilerden,
  Yani çok aşk belaları ver bana)

  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın
  Geldikçe derdine beter et müptelâ beni

  (Gittikçe artır sevgilimin güzelliğini,
  Bana gelince onun derdine daha çok müptela et beni)

  Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ beni

  (Onun ayrılığında öyle zayıflat beni ki
  Saba yeli beni ona ulaştırabilsin)

  Nahvet kılıp nasîb Fuzuli gibi bana
  Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak bana beni

  (Ya Rabbi bana Fuzuli gibi gurur verme
  beni bana asla bırakma)

  Fuzuli


 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113  [​IMG]


  Aşka Sevdalanma

  Can verme sakın aşka aşk afeti candır
  Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
  Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
  Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır
  Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
  Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır
  Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma
  Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır
  Aşk içre azap olduğu bilirem kim
  Her kimseki aşıktır işi ahü figandır
  Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin
  Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır
  Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
  Aldanmaki şair sözü elbette yalandır.

  Fuzuli​


 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Batalı kana ohun dîde-i giryân içre

  Gazel

  Batalı kana ohun dîde-i giryân içre
  Bir elifdür sanasan kim yazılur cân içre

  Yeridür sîne-i sûzânuma külhan deseler
  Anca kim yandı ohun sîne-i sûzan içre

  Cânı ten içre ne sahlardum eger bilse idüm
  Ki degül gizlü gam-ı lâ'l-i lebün cân içre

  Ala gör ohlarını dîdelerümden ey dil
  Hayfdur olmaya nâ-geh ite müjgân içre

  Çâk gönlüm yarasında yaraşur peykânun
  Akd-i şebnem hoş olur gonca-i handân içre

  Kaddüne serv demiş goncalarun ta'nından
  Duramaz bâd-ı sabâ hîç gülistân içre

  Ey Fuzûlî kime sûz-ı dilümi şerh edeyüm
  Yoh menüm kimi yanan âteş-i hicrân içre

  Fuzuli
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  Bercesteler

  Döğülmeye söğülmeye koğulmaya billâh
  Hep râzıyım ammâ ki efendim senin olsam
  * * *
  Eylesen tûtîye tâlim-i edâ-yı kelîmât
  Sözü insan olur ammâ özü insan olmaz
  * * *
  Ey dil ki hecre doymayıp istersin ol mehi
  Şükr et bu hâle yoksa gelir yüz belâ sana
  * * *
  Cevr odı yaktı beni yanımda durma ey gönül
  Bir tutuşmuş âteşem kurb-ı civârımdan sakın
  * * *
  Edemem terk Fuzûlî ser-i kûyın yârin
  Vatanımdır vatanımdır vatanımdır vatanım
  * * *
  Ey Fuzûlî câna yetmişem gönülden şükr kim
  Bağladım bir dil-bere kurtardım ancan cânımı
  * * *
  Cân u dil kaydını çekmekten özüm kurtardım
  Cânı cânâneye ettim dili dildâra fedâ
  * * *
  Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
  Kan ağladığım gonce-i handânın içindir
  * * *
  Dostum âlem seninçün ger olur düşmen bana
  Gam değil zîrâ yetersin dost ancak sen bana
  * * *
  Esîr-i gurbetiz biz senden özge âşinâmız yok
  Ayağın kesme başınçin bizim mihnet-serâlardan
  * * *
  Kıldı zülfün tek perişan hâlimi hâlin senin
  Bir gün ey bî-derd sormazsın nedir hâlin senin
  * * *
  Ne yanar kimse bana âteş- i dilden özge
  Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
  * * *
  Cân u ten oldukça menden derd ü gam eksik değil
  Çıksa can hâk olsa ten ne can gerek ne ten bana
  * * *
  Avâreler felekzedeler mübtelâlarız
  Alemde bir muhabbete kalmış gedâlarız
  * * *
  Hâlî etmiştir mahabbet beni benden dostlar
  Ayb kılman âlemde görseniz bî-pervâ beni
  * * *
  Demen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa
  Gönül tahtına andan özge sultân olmasın yâ Rab
  * * *
  Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm
  Mukayyed oldu ol âzâd gördüğün gönlüm

  Fuzuli
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  Cânı Kim Cânânı İçün Sevse Cânânın Sever

  Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever

  Her kimün âlemde mıkdârıncadur tab'ınde meyl
  Men leb-i cânânumu Hızr Ab-ı Hayvânın sever

  Başa dem düştükçe taksîr eylemez eyler meded
  Ol sebebden muttasıl çeşmüm ciger kanın sever

  Müşg-i Çîn âvâre olmuşdur vatandan men kimi
  Hansı şûhun bilmezem zülf-i perîşânın sever

  Şu ki ser-gerdân gezer başında vardur ki hevâ
  Gâlibâ bir gül-ruhun serv-i hırâmânın sever

  Akıbet rusvâ olub mey-tek düşer il ağzına
  Kim ki bir ser-mest sâkî lâ'l-i handânın sever

  N'olacakdur terk-i ışk etme Fuzûlî vehm edüb
  Gâyeti derler ola bir bende sultânın sever

  Fuzuli

 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  Çeşm-i Giryanım görüp

  Ol ki her sa'at gülerdi çeşm-i giryânım görüp
  Ağlar oldu hâlime bî-rahm cânânım görüp

  Eyleyen ta'yin-i cezâ-yi müdâvâ derdime
  Terk edip cem' etmedi hâl-i perîşânım görüp

  Lâle-ruhlar göğsümün çâkine kılmazlar nazar
  Hiç bir rahm eylemezler dâğ-i hicrânım görüp

  Tut gözün ey dûd-i dil çerhin ki devrin terk edip
  Kalmasın hayrette çeşm-i gevher efşânım görüp

  Pertev-i hur-şîd sanmam yerde kim devr-i felek
  Yere urmuş âf-tâbın mâh-i tâbânım görüp

  Suda aks-i serv sanmam kim koparıp bağ-bân
  Suya salmış servini serv-i hırâmânım görüp

  Ey Fuzûlî bil ki ol gül-'ârızı görmiş değil
  Kim ki ayb eyler benim çâk-i girîbânım görüp

  Fuzuli
 7. Kaf-kef

  Kaf-kef Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  152
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  16
  Sevdiğim Divan Edebiyatı şairLerinden yazdıkLarını yorumLamaya sözLerim yetmez payLaşım için sağoL...
 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Dehenin Derdüme Dermân Dediler Cânânum

  Gazel

  Dehenin derdüme dermân dediler cânânum
  Bildiler derdümi yohdur dediler dermânun

  Olsa mahbûblarun ışkı cehennem sebebi
  Hûr u gılmânı kalur kendüsine Rıdvân'un

  Geçdi meyhâneden il mest-i mey-i ışkun olup
  Ne meleksen ki harâb etdün evin şeytânun

  Urmazam sıhhat içün merhem ohun yarasına
  İsterem çıhmaya zevk-i elem-i peykânun

  Ne bilür ohumayan Mushaf-ı hüsnün şerhin
  Yere gökden ne içün indügini Kur'ân'un

  Yerden ey dil göge kovmuşdu sirişküm melegi
  Anda hem koymayacakdur oları efgânum

  Ey Fuzûlî oluben garka-i girdâb-ı cünûn
  Gör ne kahrın çekerem döne döne devrânun

  Fuzuli

 9. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn

  Gazel

  Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
  Derd çoh hem-derd yoh düşmen kavî tâli' zebûn

  Sâye-i ümmîd zâ'il âfitâb-ı şevk germ
  Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn

  Akl dun-himmet sadâ-yı tâ'ne yer yerden bülend
  Baht kem-şefkat belâ-yı ışk gün günden füzûn

  Men garîb ü râh-ı mülk-i vasl pür-teşvîş ü mekr
  Men harîf-i sâde-levh ü dehr pür-nakş-ı füsûn

  Her sehî-kad cilvesi bir seyl-i tûfân-ı belâ
  Her hilâl-ebrû kaşı bir ser-hat-ı meşk-i cünûn

  Yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniş bî-sebât
  Suda aks-i serv tek te'sir-i devlet vâj-gûn

  Ser-had-i matlûba pür-mihnet tarîk-i imtihân
  Menzil-i maksûda pür-âsîb râh-ı âzmûn

  Şâhid-i maksad nevâ-yı çeng tek perde-nişîn
  Sâğar-ı işret habâb-ı sâf-ı sahbâ tek nigûn

  Tefrika hâsıl tarîk-i mülk-i cem'iyyet mahûf
  Ah bilmen neyleyem yoh bir muvâfık reh-nümûn

  Çihre-i zerdin Fuzûlî'nün dutupdur eşk-i âl
  Gör ana ne rengler geçmiş sipihr-i nîl-gûn

  Fuzuli

 10. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  El Çek İlacımdan Tabib

  Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır
  Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır

  Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır

  Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl
  Göklere açılmasın eller ki damanındadır

  Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat'-i hayat
  Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır

  Ey Fuzuli şem'-veş mutlak açılmaz yanmadan
  Tablar kim sünbül rişte-i canındadır

  Fuzuli
  Ey Musavvir Yâr Timsâline Sûret Vermedün

  Gazel

  Ey musavvir yâr timsâline sûret vermedün
  Zülf ü ruh çekdün velî tâb u terâvet vermedün

  Işk sevdâsından ey nâsih meni men' eyledün
  Yoh imiş aklın mana yahşi nasîhat vermedün

  Dün ki fursat düşdü hâk-i dergehünden kâm alam
  N'oldu ey göz yaşı göz açmağa fursat vermedün

  Göz yumup âlemde isterdüm açam ruhsâruna
  Cânum aldun göz yumup açınca möhlet vermedün

  Bu mıdur rahmün ki hâlün eyler iken kasd-i cân
  Çıhdı hattun kim anı men'e de ruhsât vermedün

  Verme hüsn ehline yâ Rab kudret-i resm-i cefâ
  Çün vefâ çekmekde ışk ehline tâkat vermedün

  Ey Fuzûlî öldün efgân etmedün rahmet sana
  Rahm kıldun halka efgânunla zahmet vermedün

  FuzuliSayfayı Paylaş