gençlik turizmi nedir?

Konu 'Konaklama ve Seyahat Hizmetleri' bölümünde Yunus_ibb10 tarafından paylaşıldı.

 1. Yunus_ibb10

  Yunus_ibb10 Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2009
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1-türkiyede hangi şehirlerde yapılır?
  2-gençlik turizmi ile ilgili resimler
  3-bununla ilgili makaleler..
  4-5 kaynak göstermem gerekiyo birde bu ödeve
  admin yardımcı olabilirmisin ??
 2. serhat4747

  serhat4747 Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  A. GENÇL‹K TUR‹ZM‹
  15-24 yafl gruplar› aras›ndaki bireylerin anne, baba ve di¤er aile yak›nlar›
  olmaks›z›n turizme kat›lmalar›d›r. Bir baflka tan›mlamaya göre de; gençlerin spor,
  e¤lence, sosyal ve kültürel etkinliklere kat›lmak amac›yla yapm›fl olduklar›
  seyahatlerdir.
  Yap›lan araflt›rmalar, gençlerin turistik hareketlere kat›lma düzeyinin di¤er yafllardan
  daha yüksek oldu¤unu göstermektedir. Bunun nedenleri ise;
  * Gençlerin psikolojik yap›lar› gere¤i harekete, maceraya ve de¤iflime daha aç›k bir
  kiflili¤e sahip olmas›,
  * Gençlerin aile ba¤lar› ve sorumluluklar›n›n az olmas›,
  * Konaklama yerlerinin seçiminde çok titiz davranmamalar› ve fazla konfor
  aramamalar›d›r.
  Resim 2.1 : Yaylalar›m›zda kurulan kamplardan bir görünüm.
  Gençlik turizmi imkanlar›n› sa¤layan kurum ve kurulufllar hangileridir?
  TUR‹ZM 2
  14


  Ülkemiz gençlik turizmi için oldukça elverifllidir. Çünkü;
  * Ülkemizin sosyal yap›s›, do¤al turistik kaynaklar› ö¤renci ve gençlik turizmine son
  derece elverifllidir.
  * Okullar›n tatilleri turistik geziler için yeterlidir.
  * Ö¤renciler, kamu ulaflt›rma araçlar›nda indirimli tarifelerden yararlanmaktad›r.
  Gençlik Turizmi ‹mkanlar› Sa¤layan Kurum ve Kurulufllardan Baz›lar› fiunlard›r:
  - Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Turizm E¤itim Merkezleri (TUREM)
  - Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURT-KUR)
  - Uluslararas› Kamplar
  - Baflbakanl›k Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü Merkez Gençlik Kamplar›
  - Çevre ve Orman Bakanl›¤› Orman ‹çi Dinlenme Yerleri
  - Özel Tesisler
  Ülkemiz içinde herhangi bir nedenle seyahat eden gençlerimiz ile yabanc›
  ülkelerden gelen yabanc› gençler, belirtilen koflullar› tafl›mak kayd›yla bu tesislerden
  yararlanabilmektedirler. Söz konusu tesisler Gençlik Turizmi Projesi içinde yurtiçi ve
  yurtd›fl›ndaki gençlerin hizmetine sunulmaktad›r. Özel e¤itime tabi (görme, iflitme,
  ortopedik, zihinsel özürlü) ö¤rencilere de imkanlar sa¤lanmal›d›r.
  Bakanl›¤›m›z Okul içi Beden E¤itimi Spor ve ‹zcilik Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan
  da ö¤rencilere yönelik e¤itim ve geliflim kamplar› düzenlenmektedir.
  Ayr›ca; sosyal korunmaya muhtaç, çal›flkan ve kendi olanaklar› ile tatil yapamayan
  ö¤renciler öncelikli olmak üzere 11-17 yafl aras› ilkö¤retim ve lise ö¤rencileri için
  K›z›lay taraf›ndan gençlik ve sa¤l›k kamplar› aç›lmaktad›r.
  Gençlik kamplar›nda; müzik, halk oyunlar›, resim, tiyatro, el sanatlar› vb. sportif
  etkinlikler, ilk yard›m, sa¤l›k, do¤aya uyum ve do¤ay› koruma çal›flmalar› gibi
  etkinlikler yap›lmaktad›r.
  Gençlik kamplar›nda hangi etkinlikler yap›labilir?
  ÖZET
  15-24 yafl grubuna ait insanlar›n yaln›z bafllar›na veya ayn› yafl grubuna ait bireyler
  ile birlikte yapm›fl olduklar› turizm etkinli¤ini gençlik turizmi olarak ifade edilir.
  Gençlik Turizmi kapsam›nda ulusal ve Uluslararas› kamplar›n yan› s›ra gençlerin
  bireysel ve grup olarak turlarla ve serbest olarak gerçeklefltirdikleri geziler de say›labilir.
  Birçok ülke gençlik turizmi çerçevesinde baflta konaklama olmak üzere ulafl›m,
  sa¤l›k ve beslenme hizmetlerini bedelsiz ya da çok düflük bir bedelle vermektedir.
  TUR‹ZM 2
  15
 3. serhat4747

  serhat4747 Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Bİr teŞekÜr yeter

Sayfayı Paylaş