halk edebiyatı test 3

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
  A) Konu ilahi aşk ve felsefi düşüncedir.
  B) Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanıl-mıştır.
  C) Mevlevilerde olduğu gibi şiir, musiki eşli-ğinde söylenmiştir.
  D) Şiirlerde öğretici ve yol gösterici, insanları iyi¬lik ve güzelliğe sevk edici bir tutum görülür.
  E) Nazım birimi beyit, dili ağırdır.


  2. Bektaşilerde “nefes”, Alevilerde “deme” adını alan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şathiye
  B) Nutuk
  C) İlahi
  D) Semai
  E) Devriye


  3. I. Risalet’ün Nushiyye
  II. Garipname
  III. Nutuk
  IV. Genç Osman Destanı
  Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıda-kilerden hangisidir?
  A) Kayıkçı Kul Mustafa
  B) Yunus Emre
  C) Hacı Bayram Veli
  D) Pir Sultan Abdal
  E) Aşık Paşa
  4. I. Malakât
  II. Garipname
  III. Nutuk
  Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 13. yüzyılda yaşamış sanatçılar tarafından yazılmaları
  B) Bektaşi tarikatına bağlı sanatçılar tarafın-dan yazılmaları
  C) Aruz ölçüsüyle yazılmaları
  D) Tasavvuf edebiyatına bağlı sanatçılar ta-rafından yazılmaları
  E) Arapça olarak yazılmaları  5. 16. ve 17. yüzyılda yaşadığını tahmin etti¬ğimiz saz şiirinin en ünlü şairidir. Bütün şiirlerini din dışı konularda yazmıştır. Elinde sazı, dilinde sözüyle Anadolu’yu köy köy, diyar diyar dola-şarak insan sevgisini, doğa güzelliklerini dile getirmiştir. Süsten ve gösterişten uzak samimi bir anlatımı vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve konuşma diliyle söylemiştir.
  Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Köroğlu B) Karacaoğlan
  C) Dadaloğlu D) Gevheri
  E) Aşık Ömer  6. Bahçede hanımeli
  Derdinden oldum ****
  Alemde hüner odur
  Sevmeli sevilmeli
  Yukarıdaki bu tür, yedi heceli ve dört mısralı tek kıtadan meydana gelir. İlk iki dize doldur-ma, asıl anlam son iki dizededir.
  Örneği ve açıklaması verilen bu tür aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Rubai B) Ninni C) Koşma
  D) Mani E) Türkü
  7. Dinleyin ağalar methin eyleyim
  Elma yanaklımın kara kaşlımın
  O gül yüzlerine kurban olayım
  Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
  Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt
  D) Taşlama E) Türkü  8. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından değildir?
  A) Bayburtlu Zihni B) Gevheri
  C) Seyrani D) Bağdatlı Ruhi
  E) Sümmani  9. Şair, 1984’te Sivas’a bağlı Sarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, 21 Mart 1971’de aynı köyde vefat etmiştir. Yedi yaşında gözle¬rini çiçek hastalığı ve bir kaza neticesinde kaybetmiştir. Babasının yanına gelen aşıkların uyandırdığı ilgi ve sevgi neticesinde saz çal¬maya başlamıştır. Şiirlerinde sade bir dil göz-lemlenir. Aşk, yurt ve toprak sevgisini işlemiş¬tir. Şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.
  Paragrafta bahsedilen ozanımız aşağıdaki¬lerden hangisidir?
  A) Aşık Veysel Şatıroğlu
  B) Konyalı Aşık Mehmet Yakıcı
  C) Şeref Taşlıova
  D) Murat Çobanoğlu
  E) Aşık İlhami
  10. I. Semai
  II. Koşma
  III. Türkü
  IV. İlahi
  V. Mani
  Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiya-tında kullanıldığı bölümlere göre eşleştiril-diğinde hangisi dışta kalır?
  A) V B) IV C) III D) II E) I  11. I. Anonim Halk edebiyatı nazım türüdür.
  II. İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek istenen son iki dizededir.
  III. Sadece aşk üzerine söylenir.
  IV. Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
  V. Çoğunlukla hecenin 7’li kalıbıyla söylenir.
  Yukarıda “mani”yle ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve III
  D) III ve IV E) II ve V  12. I. Nutuk
  II. İlahi
  III. Semai
  IV. Koşma
  V. Devriye
  Yukarıdakilerden hangileri Tekke edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) I ve II B) II ve III C) IV ve V
  D) III ve IV E) II ve V

  Test 3
  1 E
  2 C
  3 D
  4 D
  5 B
  6 D
  7 B
  8 D
  9 A
  10 B
  11 E
  12 D

Sayfayı Paylaş