Hürriyet Kasidesi'nin yorumlanması

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde melis- tarafından paylaşıldı.

 1. melis-

  melis- Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2009
  Mesajlar:
  18
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar hürriyet kasidesinin yorumlanışını yaparmısınız açıklaması acil lazım
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Günümüz türkçesi ile açıklaması?


  Hürriyet Kasidesi

  görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
  çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten

  usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
  mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

  hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
  yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

  vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
  ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

  muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
  köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

  hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
  hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

  nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
  nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

  cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
  utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

  felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
  edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

  durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
  çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

  eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
  cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

  kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
  fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

  değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
  felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

  ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
  hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

  biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i osmaniyânız kim
  muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

  biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
  cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

  biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
  bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

  ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
  kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

  kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
  müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

  felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
  dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

  anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
  ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

  vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
  ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

  müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
  vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

  civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
  erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

  ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

  gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
  ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

  ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
  esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

  senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
  cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

  ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
  cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

  senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
  hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

  kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
  uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten  Hürriyet Kasidesi Günümüz Türkçe'siyle Açıklaması  çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek
  kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.

  kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz,
  mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.

  eğer millet, hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik geleceğini sanma;
  yere düşmekle cevher, değerinden özünden birşey kaybetmez.

  vücudun mayası, vatan toprağıdır;
  bu vücut, acı ve sıkıntı içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü duyulmaz.

  dünyada zalimin yardımcısı, aşağılık kimselerdir;
  insafsız avcıya hizmetten zevk alan ancak köpektir.

  hayatın değerini şöhretin güzelliğinden üstün tutanlar ile
  geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir.

  insanlarda hayatın uzamasına bunca düşkünlük nedendir;
  insan emaneti koruyacağı yerde ondan niçin menfaat bekler?

  kişi dünyada herkesten kendini alçak görür, ayıplanmaktan kaçınır,
  fakat kendi nefsinden utanmaz.

  akıllı ve bilinçli olanların, yaptıklarından pişman olup çalışmalarını artırması ve bunlardan ders alması, felekten intikam almak demektir.

  başarının, üstünlüğün değeri, milletin gönül birliğinde durur;
  koruma ve kollama eserleri ise ümmetin düşüncesinin çarpışması ile çıkar.

  iktidar sahibi bir kişinin azim gücü, dünyanın bir düzene girmesini sağlar;
  metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer.

  kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar;
  milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma!

  zincire vurulmuş aslana ayaklarının güçsüzlüğü töhmet değildir;
  bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın.

  işık yüksekliğin doruğundan uzaksa çaresizliktendir;
  tabiat yerde sürünen kabiliyetten utansın.

  biz o osmanlılar boyunun ulu soyundanız;
  mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır.

  biz o yüce hamiyetli, çalışkan ve güçlü kişileriz ki
  bir küçük aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik.

  biz o yüce yaratılışlı milletiz ki
  hamiyet meydanında ayaklar altında toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir.

  hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert,
  yiğit olan bir insan gayret meydanından kaçar mı?

  cellâdın can yakan kemendi acımasız bir ejder bile olsa,
  yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir.

  felek her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin,
  millet yolunda hizmetten dönersem *****yim.

  bu yolda çektiğim acılar, sıkıntılar anılsın;
  bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazamlıktan daha iyidir, yücedir.

  vatan, bir vefasız alaycı sevgiliye dönmüş,
  aşkına bağlı olanları gurbet acılarından ayırmıyor.

  korkudan, yalvarma yakarmadan uzağım;
  benim yanımda görevim menfaatimden, hakkım hükûmetin kötü niyetlerinden daha üstündür.

  ey adaletsiz, milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın;
  senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir.

  zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün;
  eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış.

  gönülde çalışma gevheri, elmas cevherine benzer;
  ağırlığın tesirinden, baskının şiddetinden ezilmez.

  ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin.
  gerçi esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.

  şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme;
  güzelliğin, milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın.

  ey geleceğin umudu, sen ne can dostuymuşsun;
  dünyayı bütün üzüntü ve sıkıntılarından kurtaran sensin.

  hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir;
  allah yüceliğini her türlü belâlardan korusun.

  ey yaralı kükreyen aslan, senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı,
  artık gaflet uykusundan uyan!

  NAMIK KEMAL

Sayfayı Paylaş