Inkilap 2.dönem 2 yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde berna_66 tarafından paylaşıldı.

 1. berna_66

  berna_66 Üye

  Katılım:
  1 Eylül 2008
  Mesajlar:
  326
  Beğenileri:
  63
  Ödül Puanları:
  29

  1- Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne denir?

  a) Hükümet
  b) Siyasal parti
  c) Parlamento
  d) Devlet
  e) Adalet sistemi


  2- İlk devletler genellikle hangi temel üzerine kurulmuştur?

  a) Ulus egemenliğine
  b) Geleneklere
  c) Dine
  d) Saltanata
  e) Bilime


  3- Dünyanın bilinen ilk yazılı anayasası aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

  a) Amerika
  b) Almanya
  c) Fransa
  d) İngiltere
  e) İsveç


  4- Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876'da ilan edilen Anayasanın (Kanun-i Esasi) özelliklerinden biri değildir?

  a) Yargı güvenliği kesin değildi.
  b) Egemenlik Osmanlı Ailesini aitti.
  c) Yürütmeyi denetleme yetkisi meclise aitti.
  d) Yurttaşların siyasal parti kurma özgürlüğü yoktu.
  e) Yasama yetkisi parlamentoya ait değildi.


  5- Toplumsal kurumların kendiliğinden, hissedilmeden, zaman koşullarına uyarak değişmesine ne ad verilir?

  a) İnkılâp
  b) Evrim
  c) Devrim
  d) Darbe
  e) Reform

  6- Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletleriyle ilk anlaşma imzalayan Bağlaşma Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Almanya
  b) Osmanlı Devleti
  c) Avusturya
  d) Bulgaristan
  e) Yunanistan


  7- Aşağıdaki cephelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden biri değildir?

  a) Yunanistan
  b) Süveyş Kanalı
  c) Irak
  d) Kafkasya
  e) Çanakkale


  8- Mondros Ateşkes Anlaşmasını Osmanlı Devleti adına aşağıdaki şahıslardan hangisi imzalamıştır?

  a) Talat Paşa
  b) Rauf Bey
  c) Damat Ferit Paşa
  d) Enver Paşa
  e) Cemal Paşa


  9- Bağlaşma Devletlerinin hepsi sırası ile ateş kes anlaşmaları imzalayıp savaşı bırakınca, bunlarla yapılacak barışın temel ilkelerini saptamak amacıyla Anlaşma Devletlerinin ve onlara bağlı devletlerin katıldığı konferans kaç yılında nerede yapılmıştır?

  a) 1918 Kasım-Londra
  b) 1918 Aralık-Atina
  c) 1918 Aralık-Roma
  d) 1919 Ocak-Paris
  e) 1918Aralık-Paris


  10- Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra uygulanan hükümlerden biri değildir?

  a) Bugünkü Doğu Trakya'nın yansının Bulgaristan'a verilmesi
  b) Ermeniler'in işgalleri
  c) İzmir'in işgali
  d) İngiliz-Fransız-İtalyan işgalleri
  e) Boğazların Anlaşma Devletlerince işgali

  11- İzmir'in işgalinden sonra Ege Bölgesi'nin bazı noktalarına asker çıkaran Yunan birliklerine karşı ilk savunma denemeleri aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinde yapılmıştır?

  a) Ayvalık
  b) Muğla
  c) Balıkesir
  d) Alaşehir
  e) Nazilli


  12- Milli Mücadelede sivil asker kişilerin yabancı işgallere karşı, bir otoriteye dayanmadan kurdukları yöresel güçlere ne ad verilir?

  a) Heyet-i Temsiliye
  b) Kuvay-ı Milliye
  c) Düzenli ordu
  d) Kuvay-ı inzibatiye
  e) Azınlık birlikleri


  13- 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal Paşa'dan Osmanlı Hükümeti aşağıdakilerden hangisini yapmasını istememiştir?

  a) Doğu Karadeniz Bölgesinde huzuru sağlamak
  b) Bölgedeki asayiş sorununu çözmek
  c) Ulusal mücadeleyi başlatmak
  d) Ordu ve halkın elinde bulunan silahları toplamak
  e) Türklerin kurduğu direniş örgütlerini ortadan kaldırmak

  14- Aşağıdaki derneklerden hangisi Milli mücadele yolunda amaçlan bakımından diğerlerinden ayrılır?

  a) İngiliz Muhipler Cemiyeti
  b) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  c) Redd-i ilhak Cemiyeti
  d) Kilikyalılar Cemiyeti
  e) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti


  15- Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele döneminde kurulan Milli Mücadele amacına uygun bir dernektir?

  a) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  b) Redd-i ilhak Cemiyeti
  c) Mavri Mivra Cemiyeti
  d) Pontus Rum Cemiyeti
  e) Teali İslâm Cemiyeti


  16- Meclis-i Mebusan hakkında hangisi doğrudur?

  a) Tamamen padişahın iradesine bağlıdır.
  b) Padişahın iradesi yerine ulus iradesini getirmiştir.
  c) Sadrazam tarafından dağıtılabilir.
  d) Ulus egemenliğini padişahla paylaşır.
  e) Padişah meclisi kapatabilir.


  17- Ali Rıza Paşa'nım 3 Mart 1920'de baskılara dayanamayarak istifa etmesinden sonra aşağıdaki şahıslardan hangisi sadrazam olmuştur?

  a) Tevfik Paşa
  b) Salih Paşa
  c) Prens Sebahattin
  d) Ahmet İzzet Paşa
  e) Damat Ferit


  18- İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye'nin varlığını kabul ettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Amasya Protokolleri
  b) Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gelmesi
  c) Damat Ferit'in istifa etmesi
  d) Saltanatın kaldırılması
  e) Sivas Kongresi'nin toplanması


  19- Birinci TBMM'nin meşruiyet kaynağı aşağıda! kilerden hangisidir?

  a) Ulus
  b) Saltanat yönetimi
  c) İstanbul Hükümeti
  d) Yazılı anayasa
  e) Gelenekler


  20- Türkiye Cumhuriyeti'nde "yasama" görevini kim yerine getirir?

  a) Dışişleri Bakanı
  b) TBMM
  c) Cumhurbaşkanı
  d) Başbakan
  e) Bakanlar


  21- Sevr Barışının Osmanlı Devleti açısından hükümsüz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Parlamento tarafından onaylanmaması
  b) Çok taraflı olması
  c) Türk ulusunun haklarını yok saymış olması
  d) Osmanlı toprak bütünlüğünü hiçe sayması
  e) Avsturya


  22- Doğu cephesinde Ermenilere karşı başarılar kazanan ve düşmanı geri atan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ali Fuat Paşa
  b) Ulusa! orduyu kurmuştur.
  c) İsmet Paşa
  d) Rauf Bey
  e) Refet Paşa


  23- "Londra Konferansı" hangi olay sonunda toplandı?

  a) Birinci İnönü
  b) İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra
  c) Büyük Taarruz'dan sonra
  d) Sakarya Savaşı'ndan sonra
  e) Moskova Anlaması sırasında


  24- Mustafa Kemal Paşa'mn dünya savaş tarihinde çığır açan ve "topyekün savaş" kavramını muharebe tekniğine sokan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ermeni Hareketi
  b) Sakarya Savaşı
  c) Büyük Taarruz
  d) Çanakkale Savaşları
  e) I. İnönü Savaşı


  25- Yunanistan'ın 22 Hazİran 1920 saldırılarına geçmesindeki amaçlardan hangisi yanlıştır?

  a) Türkler'le barış yapmak
  b) TBMM otoritesini sarsmak
  c) Düzenli ordunun kurulmasını engellemek
  d) Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı
  e) Kuvay-ı Milliye ruhunu yok etmek


  26- Lozan Barış Konferansı'nda TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında özellikle hangi sorun nedeniyle önemli anlaşmazlıklar ol muştur?

  a) Musul sorunu
  b) Kapitülasyonlar
  c) Boğazların statüsü
  d) Osmanlı borçlan
  e) Hatay sorunu


  27- Aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşı'nın kesin sonucu belli olmuştu?

  a) ABD'nin savaşa katılması
  b) İtalya'nın savaşa katılması
  c) Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi
  d) Rusya'da Bolşeviklerin yönetimi ele geçirmesi ile
  e) Avusturya-Macaristan'ın parçalanması


  28- Lozan'a giden Türk Temsilci Kurulu hangi konuda ödün vermeyecekti?

  a) Hatay ulusal sınırlar dışında bırakılamaz.
  b) Ermenilere toprak bırakılamaz.
  c) Musul kesinlikle terk edilemez.
  d) Batı Trakya'dan vazgeçmek söz konusu olamaz.
  e) Ege Adaları mutlaka alınacaktır.


  29- "Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir." Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?

  a) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
  b) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
  c) Hükümet yetkilerinin, meclisin yetkilerinden üstün olması
  d) Milletvekili sayısının 450'den 150'ye indirilmesi
  e) Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanması


  30- Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik Anayasaları hiyerarşik sıraya konulursa yukarıdan aşağıya nasıl bir sıra izlenir?

  a) 1982-1924-1961-1921
  b) 1961-1982-1924-1921
  c) 1924-1921-1982
  d) 1982-1961-1924-1921
  e) 1961-1982-1921-1924


  31- "Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir." Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?

  a) Milletvekili sayısının 450'den 150'ye indirilmesi
  b) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
  c) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
  d) Hükümet yetkilerinin, meclisin yetkilerinden üstün olması
  e) Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanması


  32- Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasında yer almıştır?

  a) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
  b) İşçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanınması
  c) Halk ve özgürlüklerin sınırlandırılması
  d) Birden fazla siyasal partinin kurulmasına olanak tanınması
  e) Çok partili hayatı geçilmesi


  33- İsmet İnönü'nün başbakanlıktan ayrılma sebebi nedir?

  a) Atatürk'ün eleştirilere karşı tahammül gösterememesi
  b) İktisat ve dış siyaset konularında aralarında görüş ayrılıklarının doğması
  c) İsmet Paşa'nın başka siyasi mevkilere gelme isteği
  d) İsmet Paşa'nın Atatürk'e güveninin sarsılması
  e) İsmet Paşa'nın Atatürk'ten daha güçlü olmaya başlaması


  34- Cumhuriyetin ilanından sonra, ilk yıllarda çok partili sisteme geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması aşağıdakilerden hangisini ortaya koymaktadır?

  a) Laiklik ilkesinin benimsenmediğini
  b) İnkılaplar tam olarak yerleşmeden demokrasiye geçişin sakıncalı olabileceğini
  c) Batılı demokrasi anlayışının Türkiye için uygun olmadığını
  d) Osmanlıcılık düşüncesinin Türkçülükten daha etkili olduğunu
  e) Ulusal egemenliğin henüz benimsenmediğini


  35- II. Dünya Savaşının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) İngiltere ve Fransa'nın Lozan Barış Antlaşmasındaki kayıplarını tekrar kazanma is tekleri
  b) Almanya ve İtalyanın yayılmacı politikaları
  c) Sovyetler Birliği'nin yayılmacı bir politika izlemesi
  d) Dış güçlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni bir savaşın içine çekme isteği
  e) Yunanistan'ın Ege politikası


  36- Çok uluslu bir devlet olan Avusturya- Macaristan Birinci Dünya Savaşı sonunda parçalanmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Avusturya-Macaristan'dan toprak almamıştır?

  a) Romanya
  b) İngiltere
  c) Yugoslavya
  d) Polonya
  e) Çekoslovakya  CEVAPLAR:
  1-D
  2-C
  3-A
  4-C
  5-B
  6-D
  7-A
  8-B
  9-D
  10-A
  11-A
  12-B
  13-C
  14-A
  15-B
  16-B
  17-B
  18-A
  19-A
  20-B
  21-A
  22-B
  23-A
  24-B
  25-A
  26-B
  27-A
  28-B
  29-E
  30-B
  31-E
  32-B
  33-B
  34-B
  35-B
  36-B​

Sayfayı Paylaş