Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı-Ilk Islami Eserler test 2

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. I. Nibelungen
  II. Kalevela
  III. Şehname
  IV. İgor
  Yukarıda numaralandırılmış doğal destan¬lar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?
  A) Rus
  B) Alman
  C) İran
  D) Fransız
  E) Fin  2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sadece Türk destanlarını içermektedir?
  A) Şehname – Oğuz Kağan – Şu – Türeyiş
  B) Alp Er Tunga – Türeyiş – Gılgamış – İgor
  C) Ergenekon – Şehname – Bozkurt – İlyada
  D) Göç – Oğuz Kağan – Bozkurt – Şu
  E) Ramayana – Göç – Şu – Alp Er Tunga  3. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in kabu¬lünden sonra oluşan Türk destanlarından değildir?
  A) El-Manas Destanı
  B) Satuk Buğra Han Destanı
  C) Battal Gazi Destanı
  D) Köroğlu Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı
  4. Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elin-den kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini kurmuş-lardır. Destanın en önemli özelliği tarihle ben-zerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması da önemlidir.
  Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Kağan Destanı
  B) Alp Er Tunga Destanı
  C) Ergenekon Destanı
  D) Şu Destanı
  E) Bozkurt Destanı

  5. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?
  A) Turfan Uygur yazıtları
  B) Yenisey yazıtları
  C) Göktürk yazıtları
  D) Kutadgu Bilig
  E) Bilge Kağan Anıtı

  6. Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla veril-miştir?
  A) Göktürk – Uygur – Arap – Latin
  B) Uygur – Göktürk – Arap – Latin
  C) Arap – Uygur – Göktürk – Latin
  D) Uygur – Arap – Göktürk – Latin
  E) Göktürk – Arap – Uygur – Latin
  7. ..., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, istilalar sonucunda oluşur. Eğer tarihin karanlık devirlerinde, halk arasında oluşmuş ve sonradan bir şair ya da yazar tara-fından yazıya geçirilmişse ... adını alır. Millet hayatında önemli olan bir olayı bir şair ya da yazar kendisi anlatmışsa buna da ... denir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir?
  A) Masal – gerçek masal – yapay masal
  B) Destan – doğal destan – yapay destan
  C) Masal – yapay masal – gerçek masal
  D) Destan – yapay destan – doğal destan
  E) Anı – objektif anı – sübjektif anı  8. I. Tonyukuk Anıtı
  II. Kültigin Anıtı
  III. Bilge Kağan Anıtı
  Göktürk yazıtları bu üç anıttan teşekküldür.
  Yukarıda numaralandırılarak verilen anıtla-rın kronolojik sıraya uygun sıralanışı aşa-ğıdakilerden hangisidir?
  A) I - II - III B) III - II - I C) II - I - III
  D) I - III - II E) II - III - I  9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Şinto – Japonlar
  B) Roland Türküsü – Fransızlar
  C) Gılgamış – İranlılar
  D) Kalevela – Finliler
  E) Mahabarata – Hintliler
  10. Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en hacimli destanıdır. Kır¬gızların çeşitli aşamalardan geçerek bütünlük kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan, folklor bakımından da önemlidir. Şamanizm’in derin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplana¬rak düzenlenmiştir.
  Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangi-sinden söz edilmektedir?
  A) Danişment Gazi Destanı
  B) Köroğlu Destanı
  C) Manas Destanı
  D) Cengiz Destanı
  E) Satuk Buğra Han Destanı

  11. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Türk edebi-yatının ürünlerinden değildir?
  A) Koşuk
  B) Sagu
  C) Destan
  D) Kam
  E) Sav

  12. I. 12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından yazıl- mıştır.
  II. Hikmetler, tasavvuf konusunda Halk şiirinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.
  III. İlahi aşk konu edilmiştir.
  IV. Canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.
  V. 7’li ve 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  Divan-ı Hikmet’le ilgili yukarıda numara-lanmış şekilde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Test 2
  1 D
  2 D
  3 E
  4 C
  5 C
  6 A
  7 B
  8 A
  9 C
  10 C
  11 D
  12 A

Sayfayı Paylaş