Kimyasal reaksiyonlar testi

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde mahmut tarafından paylaşıldı.

 1. mahmut

  mahmut Üye

  Katılım:
  4 Nisan 2008
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  114
  Ödül Puanları:
  6

  2.Kalsiyum hidrürün (CaH2) su ile tepkimesinden hidrojen gazı açı.a çıkar.
  CaH2(k) + H20(s) . Ca(OH)2 (k) + H2(g)
  21 gram CaH2 reaksiyona giriyor. Buna göre,
  a) Kaç gram H2O reaksiyona girer? b) Kaç gram Ca(OH)2 olu.ur? c) Olu.an H2 gazı N.A kaç litredir?
  CEVAP: a) 9g H2O b) 37g c) 11,2 L
  3.3Cu(k) + 8HNO3(**) . 3Cu(NO3)2(**) + 2NO(g) +4H2O(s) denklemine göre a.a.ıdaki soruları cevaplayınız.
  a) 8 mol Cu’nun yeterince HNO3 île reaksiyonundan kaç mol NO olu.ur? b) 7 mol Cu’nun reaksiyona girmesi için kaç mol HMO3 gerekir? c) 3 mol NO olu.ması için kaç mol Cu reaksiyona girmelidir?
  CEVAP: a) 5,33 mol NO b) 18,67 mol HNO3 c) 4,5 mol


  4.5,4 gram Al metalinin tamamı X elementi ile reaksiyona girerek A12X3 olu.turmaktadır.
  Al2X3’ün tamamı Mg .le MgX ve MgX’in tamamı Na ile 23,4 gram Na2X olu.turdu.una göre X’in atom a.ırlı.ı nedir?
  (Al : 27 g/mol , Mg : 24 g/mol , Na : 23 g/mol)
  CEVAP: 32 g/mol


  5. Kademeli reaksiyonlarına göre ü, l moı (Hn4)2 bU4 elde etmek için kaç mol Zn reaksiyona girmelidir? (Denklemler denkle.tirilecek)
  CEVAP: 0,3 mol


  6.96’.ar gram H2 ve O2 gazları bir kıvılcımla 2H2 + O2 . 2H2O denklemine göre reaksiyona sokuluyor.
  a) Kaç gram H2O olu.ur?
  b) Hangi gazın kaç gramı reaksiyona girmeden kalır? (

  H:1 g/mol, O:16 g/mol) CEVAP: a) 108g H2O b) Hidrojen, 84g


  7.Eşit kütlede Cu ve S elementleri Cu(k) + S(k) . CuS denklemine göre reaksiyona giriyor. Reaksiyondan sonra olu.an CuS’ün kütlesinin artan S’in kütlesine oranı nedir? (Cu : 64 g/mol , S :

  32 g/mol) CEVAP: 3

  8. 20 şer gram Ca ve Br2 reaksiyona sokularak CaBr2 olu.turuluyor. Reaktiflerden biri tükendi.i anda hangisinden kaç gram reaksiyona girmeden kalır? (Ca : 40 g/mol , Br : 80 g/mol)

  CEVAP: 15 g Ca

  9.
  E.it hacimli CS2 ve O2 gazlan karı.ımı ; CS2 + 3O2 . CO2 + 2SO2 denklemine göre reaksiyona giriyorlar. Reaksiyondan sonra olu.an gaz karı.ımı aynı .artlara 40 litre oldu.una göre reaksiyon sırasında artan gaz kaç
  litredir? CEVAP: 16 L Kimyasal Reaksiyonlar
  10.
  6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 . 3 X + 2MO + 4H2O denkleminde X maddesinde bulunan S elementinin

  de.erli.i nedir? A) -2 B) +2 C) +3 D) +4 E) +6

  11.
  P205 + 3H2O.2X reaksiyonundaki X’în yapısında bulunan P’nin de.erli.i
  nedir?

  A) -2 B) +2 C) +3 D) +4 E) +5

  A) l ve II B) I, III ve IV C) II ve III
  D) I, II ve IV E) I ve IV

  13.Şekildeki
  düzenekte bulunan
  HCI çözeltisinin
  muslu.u açılarak bir
  miktar asit Zn metali
  üzerine dökülüyor.

  Bu olayla ilgili olarak;
  I. H2 gazı olu.aca.ından
  Hg seviyesi l yönünde
  yükselir.

  II. Tuz olu.aca.ından Hg

  seviyesi l yönünde yükselir.

  III. Zn + 2HCI . ZnCl2 + H2 denklemine göre
  reaksiyon gerçekle.ir,
  Hangileri do.ru olur?

  A) Yalnız B) Yalnız III C) II ve III
  D) Yalnız II E) I ve III


  14.l mol CaCO3 bile.i.inin elementlerine
  parçalanmasından olu.an elementlerle:

  I. l mol CaO ve l mol CO2
  II. l mol CO2 ve 0,5 mol O2
  III. l mol O2 ve l mol CaO Hangisi ya da hangilerini elde etmek mümkün olur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
  D) I ve II E) I, II ve III


  15.A.a.ıdakilerden hangisinin l molü yeterince HCI çözeltisine atıldı.ında N.A 22,4 L hidrojen gazı açı.a çıkarmaz? A) Mg B) Ca C) Zn D) Na E) Ba
  16.Kapalı bir kapta bulunan bir miktar HI bile.i.inin tamamı,
  2HI . H2 + 12 denklemine göre parçalanıyor. Bu olayda;
  I. Kaptaki toplam kütle (m),
  II. HI mn mol sayısı (n),
  III.III. Kaptaki toplam mol sayısı (nt), büyüklüklerinin zamanla de.i.im grafikleri verilmi.tir.
  Buna göre hangileri do.rudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III


  17.11,2 gram XOH île 4,4 gram YO2’nin reaksiyonundan bir miktar H2O ve 13,8 gram X2YO3 olu.uyor. Buna göre X ve Y’nin atom a.ırlıkları nedir? (H:l g/mol, O:16g/’mol)
  XY
  A) 39 12
  B)23 14
  C)12 39
  D) 108 32
  E)23 12

  18.19,5 gram Zn’nin HCI ile reaksiyonundan açı.a çıkan H2 gazı yeterince N2 ile reaksiyona sokuluyor.
  Olu.an NH3 gazı kaç gramdır? (Zn:65 g/mol, N:
  14 g/mol, H: l g/mol)
  A) 1,7 B) 3,4 C) 5,1 D) 6,8 E)
  13,6


  19. P4 + 5O2 . 2P2O5

  P2O5 + 3H2O . 2H3PO4 Yukarıdaki denklemlere göre 0,4 mol H3PO4 elde edebilmek için kaç gram P4 kullanılmalıdır? (P:31 g/mol)
  A) 3,1 B) 6,2 C) 12,4 D) 15,5 E) 18,6


  20. 0,02 mol C3H4 ile 2,408.1022 tane O2 molekülü
  reaksiyona giriyor.
  Reaksiyon sonucu kaç gram CO2 olu.ur?

  (C:12 g/mol, O:16 g/mol)
  A) 2,64 B) 0,22 C) 0,33 D) 0,44 E) 1,32 Kimyasal Reaksiyonlar  21.Amonyak, l mol azot île 3 mol hidrojenin birle.mesinden meydana gelir. 5 mol hidrojenle azotun reaksiyonundan 4/3 mol azotun artması .çin reaksiyona kaç mol azot girmelidir?

  A) l B) 2 C) 3 D) 4
  E) 5


  22.40 gram Ca ile bir miktar S’nin reaksiyonundan 72 gram CaS olu.uyor. Buna göre ba.langıçtaki S miktarı için;
  I.l moldür.
  II. l molden fazladır.
  III. l molden azdır. Hangileri do.ru olabilir?
  (S:32 g/moi, Ca:40 g/mol)
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III


  23.X ve Y arasında gerçekle.en bîr tepkime ile ilgili yapılan .ki deneyde reaksiyona giren maddelerin zamanla mol sayısının de.i.im grafikleri verilmi.tir.

  X ve Y moleküllerinin yapısındaki atom sayıları bilinmedi.ine göre, yalnız yukarıdaki verilenlerden yararlanarak, a.a.ıdaki tepkime denklemlerinden hangisinin kesinlikle yanlı. oldu.u söylenebilir?
  A) 2X + 6Y . X2Y6 B) X2 + 3/2Y2 . X2Y3
  C) 1/2X3 + 3/2Y2 .XY3 D) X2+ 3Y2 . 2XY3
  E) X + 3Y . XY3


  24.6 L SO2 ve 4 L O2 gazları karı.ımı SO3 olu.turmak üzere reaksiyona sokuluyor. Reaksiyon sonucu;
  I. 6 L SO3 gazı olu.ur.
  II. l L O2 gazı artar.
  III. 4 L SO2 gazı reaksiyona girer Hangileri do.ru olur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III


  25.Saf olmayan 20 gram CaCO3 örne.i yeterince HCI çözeltisi île reaksiyona girdi.inde N.A 1,12 L CO2 gazı açı.a çıkıyor. CaCO3’m saflık yüzdesi nedir?
  (CaCO3: lOOg/mol) A) 25 B) 50 C) 60 D) 75 E) 80


  26.Kapalı bir kaptaki 4,6 gram N2O4 gazının %50’si NO2’ye dönü.tü.ü anda kapta toplam kaç mol gaz vardır? (N : 14 g/mol, O : J 6 g/mol)
  A) 0,01 B) 0,025 C) 0,05 D) 0,075 E) 0,1

  27. C ve H’den olu.an bir bile.i.in 0,2 molü l mol 2 ile yakıldı.ında 26,4 g CO2 olu.maktadır. Buna göre bile.i.in molekül formülü nedir?
  (C : 12 g/mol, O : 16 g/mol) A) C2H6 B) C3H6 C) C3H8 D) C3H4 E) C4H8
  28..0,1 mol C3HX (OH)2 bile.i.in yakılması için 0,4 mol O2 kullanılıyor. Buna göre C3HX (OH)2 bile.i.in de bulunan x’ in de.eri nedir?
  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
  -MERVE--, antix1 ve pesimist_reap bunu beğendi.
 2. -MERVE--

  -MERVE-- Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2011
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  çoook saol işime yaradı bu sorular :) ;)

Sayfayı Paylaş